1 GBP = 91.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

എന്റെ പ്രണയം ഒരു ദിനത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പില്‍ കൊരുത്തിടാനാവില്ല. നിനക്കും. പുലരികളില്‍ മിഴിതുറക്കാന്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന മങ്ങിയ സൂര്യാംശുവായ് തൂമഞ്ഞുപോല്‍ നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ പ്രണയം. ഹൃദയത്തിന്റെ ചുവപ്പില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ കോര്‍ത്ത് ഞാനതൊരു ചെമ്പനീര്‍ പൂവിതളില്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍, നിന്റെ മനസ്സ് കവിതകളായി മിഴിയോരത്ത്, പകലിലെന്റെ നിനവായ് രാവിലെന്റെ കനവായ് നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. ഒരിക്കലും പെയ്തൊഴിയാത്തൊരു മഴമേഘമായ് ഞാന്‍. ചൂടാറാത്ത മണ്ണായ് നീയും

Full story

British Malayali

ഇനിയെന്റെ പ്രണയകാലം തുടങ്ങുകയാണ്. തളിരിലകള്‍ നിറഞ്ഞ ചില്ലകളിലൂടെ.           യുഗങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം പിറക്കാനിരിക്കുന്ന വര്‍ഷക്കാലത്തെ പ്രണയിക്കണം. നീ പിന്നിട്ട വഴികളിലെ മണല്‍പ്പാടുകളെ പ്രണയജ്വാലയാല്‍ തിരഞ്ഞുപിടിയ്ക്കണം. സൂര്യന്‍ കത്തുന്ന പകലില്‍ ഒരു റാന്തലുമായി, നീയെന്ന എന്റെ പ്രണയത്തെ കണ്ടെത്തണം. അപൂര്‍വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വമായ ഈ സംഗമത്തില്‍ ഗന്ധര്‍വന്മാര്‍ ദേവരാഗങ്ങള്‍ മീട്ടും. മേഘരൂപം പൂണ്ടു ദേവകളുടെ കണ്ണുകള്‍ നമ്മിലേയ്ക്കെത്തുമ്പോള്‍ നീയെന്നിലൊരുഗാനമായലിയും. എന്റെ മുറ

Full story

British Malayali

{]Xo-£n-¡m-sX h-ó H-cp {]f-bw \-½p-sS \m-Sn-sâ H-cp hen-b Zp-c-´ `q-an-bm¡n. C-Xnð \nópw \m-Sn-s\ ]p-\À-\nÀ-½n-¡-W-sa-¦nð \m-sañmw `n-ó-X-IÄ ad-óv H-ón-¡pIpw I-gnh-Xp sIm-Sp-¯p k-lm-bn-¡p-Ibpw sN-¿Ww. Cu Ihn-X \n§-sf HmÀ-½n-¸n-¡p-óXpw A-XmWv. hnebw ag hópaZns¨mcp aebmf\mSnsâ a\w t\mhpw ImgvNIÄ Gsd ]pgIfpw \ZnIfpw IcIhnsªmgpIn Hcp ISen\p kaamb \mSpw \Kchpw aeshŸm¨nenð aeIÄ CSnsªmcp ad¡m¯ HmÀ½IÄ Znt\Znt\ a[pcambn s]¿pó agsb sImXn¨hÀ s]cpag sISpXnbnð hnXp¼n \fn\ {]hml¯nð \nses]m¯n \nch[n tamln¨pbÀ¯nb aWntaSIÄ Dbnsc sImXn¨p IqsSmgnª GhÀ¡pw HSphnð hn[n¨tXm ss]Zmlhpw ]¦neambpÅ Ccn¡mShpw A\oIhpw \mSnsâ a¡fpw ]SpIqäÀ Xncbnð ]bän Hmtcm {]mWsâ c£Ww Nmc¯p IïhÀ A´n¨p Cópw AhnsS Hcp A´cminbnð kÀÆXpw \ins¨mcp AXnhrãnbnð A[aÀ®sâ A[cw hnXp¼nSpt¼mÄ Ai\¯n\p \nehnfn DbÀ¯n Bbnc§Ä Cópw AicW

Full story

British Malayali

XncnIÄ sImfp¯n ]pjv]§Ä NmÀ¯n IoÀ¯nIÄ ]mSn \o hnfn¨pWÀ¯pó ssZhsa-hnsS? \o XoÀ¯ ]ÅnIfnð ssZhsa-hnsS? HcnS¯p ZpxJnXsâ tcm[\apbcpt¼mÄ HcnS¯p hni¸nsâ \nehnfn Dbcpt¼mÄ apJw Xncnt¨mSpó [\hms\ \o XoÀ¯ ap¯p aWn ]ÅnIfnð ssZhsa-hnsS?

Full story

British Malayali

Him\bnesógpóÅn Ffnbh\mtbip sbcpitew tZhmeb ip²oIcW¯n\mbv sNmñpóp \t½mSmbv Ipcninsâ ]mXbnð bm{Xs¡mcp§pt¼mÄ ip²oIcn¨nt« Kan¡mhp aptóm«nóp ssZhaµncamw \n³ a\ Km{X§sf. A´y A¯mg¯neóp s]Êlmbnð IpÀºm\ X³ kwØm]\taIth sNmñpóp \t½mSmbv ssIIfnte´n, \µnItcän, \pdp¡n ]¦n«p \ðIntbmc\p`hw \n³ PohntXboi³ sNmcnª Zm\§sf kzmÀ°amtbhw \pIcmsX Cñmt¯mÀ¡mbn ]In¯p\ðIoSptam. ZpxJshÅnbmgvNbnenónXm temIc£I³ {Iqinð ]nSbpt¼mÄ sNmñpóp \t½mSmbv tamZn¡q \n³ Ipcnsi{Xtbm eLpshóv!, ZpJnX\mIq A]csâ IpcniXnð. CuÌdn³ ]peÀIme tim`hnScpó Rmbdnð Ipcnip hln¨mte, ZÀin¡paotamZw sNmñpóp \t½mSmbv arXypsh shóXmw, Hgntªmco ¡ñd {]Xymi X³ hnizmk NnÓambv \n\s¡ópta. {Iqinenópw InSónXm tIgpóp, tbipthm "P\\hpsa³ acWhpw BtLmjn¨pñÊn¡ptómsc, a\pIpte F³ PohnXa\pIcn¸m³ Bcptabnñtbm?'

Full story

British Malayali

kvacWIÄ ]peÀIme kz]v\§fmbv AcnInð hópsh¦nð a\w Nn-dIpÅ ie`ambv ]e Imew ]ntóm«v ]mdnsb¦nð HmÀ aX³ sN¸nse Nn{X§sfms¡bpw NmcpXtbmsS sXfnªpsh¦nð Xmteme am«pó Xmcm«v ]m«nsâ Xmfsa³ ImXnð apg§nsb¦nð t]mIm³ aSn s¨mcm hnZymeb¯nð kXoÀ°cpsams¯móv IqSnsb¦nð Hcp hfs¸m«nepw Ifnbpªmenepw ItñmehmSw Xpdópsh¦nð N]eamw sNbvXnbmð apdnthä a\kpIÄs¡mcp XÀ¸Ww sN¿m³ Ignªpsh¦nð AXntamlsa¦nepw CubpÅ kz]v\§Ä Hcp am{X ]qhn«n-cpópsh¦nð Bbncw kzÀ¤§Ä ssIheyamIpsóm þ c\p`qXnbnð a\w ap§ntbt\...

Full story

British Malayali

Fs´Sm _mem kacsaSm hnPbm kacsa´nóm-sWSm Iqen¡mbm-sWSm BÀs¡Sm Iqen \gvkv amÀ¡m-sWSm Iqens¡´m-sbSm NqjWam-sWSm BscSm NqjWw Bip]{Xnbm-sWSm hIp¸v a{´n Fhn-sSSm Xnanc¯nem-sWSm Fs´Sm Xn-ancw amt\Pv saânóv hmem«n \ntómïv \gvkv amsc t\m¡n X¡nS XcnInS

Full story

British Malayali

I¯nbaÀóp ]q¯ncnIÄ s]m«nsbmcmbncw Kpïp ]S¡§Ä BkzZns¨ñmcpsa{Xtbm tI¡pIÄ elcn ]IÀóp kncIfnð hoªpIÄ ]¦n«pXoÀóp k½m\s¸mXnIÄ I®pIÄ Nn½n \£{X hnf¡pIÄ. F¦nepw, XpS§nsht¨mcm {InkvXpakv KmYIÄ AKXnIÄ¡mizmkw, hni¡ptómÀ¡mlmcw B¬s]¬ kaXzhpw, kv{XoX³ kpc£bpw B`y´c sFIyhpw, cmPy§Ä X½nepw BWh bp²`oXnIÄ CñmsXbmhWw Alnwkbpw kvt\lhpw \ndtbWsa§psa. F¦nepw, hyYsbmópam{Xsa³ s{IUnäv ImÀUv X³ t]saâv Xocptam \hhÕc¯nsesó¦nepw.

Full story

British Malayali

BZyw XWp¯pdª aªpt]mse. ]nsó BX]¯mð XpSn¨p Xnf¨padnbpw emhbmbv. bm{XbnepS\ofw tIÄ¡pó tIgv-hnbnñm¯ ImXpIÄ. Iïmepw Xncn¨dnbm¯ I®pIÄ. Aam\amw Nn´IfpsS Hähcn¸mXIÄ. NSpeNphSnsâ ZrVXbnð Rm³ Bscó Xncn¨dnhv, Fsó Fónte¡pbÀ¯n.

Full story

British Malayali

CãamWv F¦nepw \o hne¡s¸«ncn¡póp Fsâ Xotòibnte¡v hÀ¤ob I®pIsf Imgv--¨sh¨ `cWIqSta... C\nsb{X a\pjyPoh\pIÄ \ð¡Ww \nsâ I®pIÄ P\m[n]Xy¯nð F¯phm³?

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]