1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

sUð-ln-bnð t{]m-{Kmw I¬-kÄ-«âmb D{Xw \-£-{X-¯nð ]ndó ln-µp bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. sh-fp-¯ \n-dw, 75 In-tem, Aô-Sn G-gn-ôv D-bcw. _m-¨neÀ Hm-^v BÀ-¡n-sS-Inð _n-cp-Zw t\Sn-b bph-Xn ]n-Pn-]n-]n-Fw t\-Snbn«pïv. Im-en¡-äv F³-sF-Sn, sF-sF-Fw _mw-¥qÀ F-ón-hn-S-§-fn-em-bn-cp-óp hn-Zym-`ymkw. sFF-kv A-Uo-j-Wð No-^v sk-{I-«-dn-bmb ]n-Xm-hv Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-inbpw \-thmZ-bm hn-Zym-e-b-¯nð {]n³-kn-¸m-fpamb am-Xm-hv sIm-«m-c-¡-c kz-tZ-in-\n-bp-am-Wv. G-I-aIÄ. bp-sI-bn-tem bp-Fkntem D-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpIþ[email protected]/07962200998

Full story

British Malayali

  tI-c-f-¯nð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ¯tUmIvkv bp-h-Xn-¡v b-p-sI-bnð \nópw A\ptbmPycm-b hc-s\ tX-Spóp. tUmÎÀ, Fôn\obÀ Fóo XkvXnIbnð DÅ bphm¡fnð \n-óp-amWv hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡p-óXv.   IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn¡pI 07969196414 or india 00919447095372 

Full story

British Malayali

C-´y-bnð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-kv-äm-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ-¡-tUm-Iv-kv bp-hm-hv bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. hn-Zym-`ym-kw sa-Un-¡ð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-bnð _n-cp-Zw. 25 h-b-kv, 180 skân ao-äÀ D-b-cw, 60 In-tem, sh-fp-¯ \n-dw.   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI UK land line no: 01174311334 or mob no:07969196414

Full story

British Malayali

kotdm ae-¦-c hn-`m-K-¯nð-s¸-« s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 24 h-b-kv, 5.4 A-Sn D-bcw, sh-fp-¯ \ndw, _n-UnF-kv hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X. C-t¸mÄ C-´y-bnð Fw-Un-F-kv sN-¿póp. _n-Un-Fkv, Fw-Un-Fkv, Fw-_n-_nF-kv tbm-Ky-Xbp-Å a-e¦-c, kotdm a-e-_mÀ hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bpsI, KÄ-^v Ø-e-§-fnð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v ap³-KW\. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI -00447769851081

Full story

British Malayali

PÀ½-\n-bnð tUm-Îdm-b kp-µ-c\mb BÀ-kn bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 35 h-b-kv, 180 skân ao-äÀ D-b-cw. Zp-Èoe-§-sfmópw Cñ. PÀ-½-\n-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó A-¸À an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-am-Wv bp-hm-hn-tâXv. bp-sI-bnð sa-Un-¡ð ^oð-Unð X-só tPm-en sN-¿p-ó-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I þ+4915214057872 (hm-Sv-km-¸v)

Full story

British Malayali

sUð-ln-bnð t{]m-{Kmw I¬-kÄ-«âmb D{Xw \-£-{X-¯nð ]ndó ln-µp bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. sh-fp-¯ \n-dw, 75 In-tem, Aô-Sn G-gn-ôv D-bcw. _m-¨neÀ Hm-^v BÀ-¡n-sS-Inð _n-cp-Zw t\Sn-b bph-Xn ]n-Pn-]n-]n-Fw t\-Snbn«pïv. Im-en¡-äv F³-sF-Sn, sF-sF-Fw _mw-¥qÀ F-ón-hn-S-§-fn-em-bn-cp-óp hn-Zym-`ymkw. sFF-kv A-Uo-j-Wð No-^v sk-{I-«-dn-bmb ]n-Xm-hv Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-inbpw \-thmZ-bm hn-Zym-e-b-¯nð {]n³-kn-¸m-fpamb am-Xm-hv sIm-«m-c-¡-c kz-tZ-in-\n-bp-am-Wv. G-I-aIÄ. bp-sI-bn-tem bp-Fkntem D-Å bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ [email protected]

Full story

British Malayali

tIc-f-¯nð P-\n-¨p h-fÀ-ó ]p-cm-X\ tdm-a³ Im-t¯m-en-¡ Ip-Spw-_-¯n-se tUm-ÎÀ s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Spóp. sh-fp-¯p sa-en-ª kp-µ-cn-, 23 h-b-kv, 169 skân ao-äÀ D-bcw. bp-sI-bn-ep-Å A\p-tbm-Pycmb tUm-ÎÀ-am-cnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07464798032

Full story

British Malayali

bpsIbnð skänð sNbvXncn¡pó Kh-s×âv Fôn\obÀ Bbn tPmen sN¿pó HmÀ¯tUmIvkv bphXn¡v hcs\ tXSpóp. 28 hbÊv. {InkvXy³ aX¯nse GXp hn`mK¯nð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI 07419337747

Full story

British Malayali

tI-c-f-¯nð I¬-kÄ«âv ^nkn-tbm-sX-dm-¸n-Ìv Bb BÀ-kn-F-kv-kn bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. (_n-]n-Sn, 1758 skân ao-äÀ D-b-cw, 26 hb-kv), hn-tZi-¯v tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bp-hm-hn-sâ ]n-Xmhv Xr-iq-cnse kÀ-¡nÄ C³-kv-s]-Î-dm-Wv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ uk 07588320657, india 00914802771156, mob- 00919961364699

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó F³F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿p-ó Pm-t¡m-ss_-äv bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv. bp-sI-bnð sk-änð sN-¿m³ tbm-Ky-X-bp-Å-hÀ-¡v ap³-K-W-\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07460590678/ 07737952048

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]