1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Ipssh-änð \-gvkm-b a-[y-h-b-kv-Ibm-b kv-{Xo-¡v hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 50 h-bkv. ]p-\-À-hn-hm-l-amWv. {In-kv-Xy³ a-X-¯nð-s¸-« G-Xp hn-`m-K-¯nð \n-ópw kzo-I-cn-¡pw. 50þ55 hb-kv A-`n-Im-ayw. bp-sI-bnð sk-änð -sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-hÀ-¡v ap³-KW\. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07413014405

Full story

British Malayali

bpsIbnð Ønc Xmakamb {InkvXy³ bphmhn\p (37) A\ptbmPy-cmb bphXnIfnð \ntóm c£nXm¡fnð \ntóm hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. _m[yXIfnñm¯ ]p\À hnhmlhpw ]cnKWn¡póXmbncn¡pw. IqSpXð hnhc-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI Phone/WhatsApp: 07564303089

Full story

British Malayali

tkm-^v-äv sh-bÀ F-ôn-\o-b-dnw-Knð Fw sS-Iv t\Snb kpµ-c\m-b bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó {In-kv-Xy³ s]¬-Ip-«n-I-fp-sS (Im-t¯m-enIv, Pm-¡-ss_äv, HmÀ-¯-tUm-Ivkv) am-Xm-]n-Xm¡fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. C-t¸mÄ t\m-¡n-b-bp-sS sS-Iv-\n-¡ð eo-Uv B-bn tPm-en sN-¿póp. 26 h-b-kv, 170 sk.ao D-b-cw. 68 Intem `mcw. ae-¦-c Im-t¯m-en-Iv (aq-hm-äp]pg cq]-X) B-Wv bp-hmhv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI Raju Joseph:- 07584096410

Full story

British Malayali

bpsIbnð skänð Bb tdma³ Imt¯men¡m bphXnbv-¡v (\gvkv, 23 hbÊv, 160 skao) A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. bpsIbntem, bptdm¸ntem, aäv-- hntZi cmPy§fntem GsX¦nepw s{]m^-jWð taJebnð tPmensN-¿pó tdma³ Im¯enIv bphm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. bpsIbnepÅhÀ¡p ap³-K-W-\. _-Ô-s¸-S-p-I þ 07428 296084/ 07859 891998

Full story

British Malayali

bpsI lmtcmbnð t\mÀ¯v hnIv ]mÀ¡v tlmkv]nänenð tPmen sN¿pó t_m¬FtK³ {InkvXy³ bphXn¡v hcs\ Bhiyapïv. bpsIbnð Ct¸mÄ DÅh-cm-b _n-F-kvkn \gvkv, Fw._n.F, tPmen sN¿póhscbmWv ]cnKWn¡pI. s]´t¡mkvXv HgnIbpÅ {InkvXy³ I½yqWnänIfpw, {]tXyIn¨v \yq P\tdj³ NÀ¨nð DÅhscbpw ]cnKWn¡póXmWv. AôSn Dbcw, Ccp\ndw, 33 hbÊv.   IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸-SpI Tel : 00973 35367351, Email: [email protected]

Full story

British Malayali

eï\nð Ønc Xm-akamb lnµp bphmhn\p (38) A\ptbmPy-cmb bphXnIfnð \ntóm c£nXm¡fnð \ntóm hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp.   IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI t^m¬, hmSvkm¸v þ 07934248998

Full story

British Malayali

bpsIbnð Ønc XmakapÅ apÉow a²y hbkv--I\v (58 hbÊv {]mbw), bpsIbnð ØncXmakhpw tPmenbpw DÅ h\nXIfnð \nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp.   IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI Contact: 07438499664, Email: [email protected]

Full story

British Malayali

bp-sI- k-sk-Iv-kv {U-Kv Un-kv-Ih-dn skâ-dnð tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bphXn¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. \-gvkpw tlm-kv-]n-äm-en-än am-t\-Pv-saâpw H-gn-sI-bpÅ tPm-en-IÄ sN-¿p-ó-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-I. hn-Zym-`ymkw Un-{Kn-tbm, ]nPntbm t\-Sn-b-h-cm-bn-cn-¡Ww. s]-´-tIm-kv-Xv H-gn-sI-bp-Å {In-kv-Xy³ I-½yq-Wn-än-Ifpw kzo-I-cn-¡pw. bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-sk-Iv-knð dn-tk-À-¨v s^tñm Iq-Sn-bm-Wv bphXn. Aô-Sn D-b-cw, 29 h-bkv, sh-fp-¯ \ndw. C-´y³ ]u-cXzw Dïv. C-t¸mÄ bp-sI ss{_-ä-Wnð hÀ-¡v s]À-an-änð Xm-a-kn-¡póp. _tbm sI-an-kv-{Sn-bnð ]n-F-¨v-Unbpw apwss_ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð \nópw _tbm sI-an-kv-{Sn-bnð ]n-Pnbpw bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-sk-Iv-knð \n-óp sP-\-än-Iv-knð ]n-Pnbpw t\-Sn-bn-«pïv. ]n-Xm-hv dn-«-tbÀ-Uv D-tZym-K-Ø-\mWv. am-Xm-hv ho-«-½-bmWv. G-I k-tlm-Z-c³ C-´y-bnð tPÀ-W-en-kv-äv B-bn tPm-en t\m-¡p-óp. tI-c-f-¯nð kz-tZ-iw {Xn-iqÀ Pnñ-bnð B-sW-¦nepw Ip-Spw-_w Xm-a-kn-¡pó-Xv apwss_ Iñym-Wn-emWv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸« bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. Un-kw-_-dnð C-´y-bnð A-h-[n-¡v F-¯p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. Xq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ Ip-cy³ (]n-Xmhv) þ 00919324941127

Full story

British Malayali

Ip-ssh-änð C-e-{Îo-jy-\m-bn tPm-en sN-¿p-ó B-e¸p-g Pnñ-bnse bp-hm-hn\v 28\pw 32\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å {In-kv-Xy³ Im-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸« h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. kn-dn-b³ Im-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-hn\v 34 h-b-km-Wv {]mbw. 174 sk-an D-bcw. ssZ-h `-ànbpw hn-\o-X-\p-am-Wv bp-hmhv. _n-tImw ]qÀ-¯n-bm¡n-b bp-hm-hv C-e-{Îo-jy³ Bâv ¹w-_nw-Knð Un-t¹m-abpw t\-Sn-bn-«p-ïv.   Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 00447745766403 or mail us on [email protected]

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]