1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Uºn\nð Hóc hÀjambn tPmen sN¿pó BÀ kn bphXn¡v A\ptbmPycmb bphm¡fnð \nópw hnhml BtemN\ £Wnbv¡p-óp.AbÀeïnepw bpsIbnepw DÅhÀ¡v ap³K-W-\ _Ôs]tSï \¼cp-IÄ: 07885612487. 07976740951

Full story

British Malayali

bpFCbnð {]apJ Øm]\¯nð tPmen sN-¿p-ó BÀkn bphmhv 27 hbÊv, ]mem cq]X. A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. GI ktlmZc³ Cw¥ïnð skänðUv BWv. Chavara Matrimonial ID - CPLA 25893   Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI 9447308118

Full story

British Malayali

{_n«ojv ]u-cXzw t\Snb lnµp Cugh bphXn hcs\ Bh-iy-ap-ïv. tchXn \£{Xw (23 hb-Êv), \gvknw-Knð t]mÌv {KmPyp-th-j³ (C-t¸mÄ Kh¬saâv kÀÆo-knð tPm-en). tkm-^vshbÀ Fôn-\o-bÀ, Fôn-\o-tbÀkv, tlm«ð amt\-Pvsaâv, aäv {]^-j-Wð F-ón-h-cnð \nópw hcs\ tXSp-óp. IqSp-Xð hnh-c-§Ä¡v _Ô-s¸[email protected]  

Full story

British Malayali

kpap-J\pw ZpÈo-e-§-fn-ñm-¯-Xp-amb _nFkvkn \gvknMv ]mÊmb bphm-hn\v bqtdm¸v cmPy-§-fnð GXp Un¸mÀ«vsaâvI-fn-em-bmepw Ønc tPmenbpÅ bph-Xn-I-fpsS amXm-]n-Xm-¡-fnð \nópw hhm-lm-tem-N\ £Wn¨p sImÅp-óp. \mbÀ bp-hmhv, 25/ 162 , \-£-{Xwþ AizXn. Unam-âpI-fnñ.     Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä¡v _-Ô-s¸SpI 9446793391, 7510189766

Full story

British Malayali

Zp_mbnð Ce{În¡ð Fôn\obÀ Bbn tPmensN¿pó HmÀ¯tUmIvkv {InkvXy³ bphmhv (26), bpsIbnð ØncXmakam¡nbtXm tPmensN¿pótXm hnZym`ymkapÅXpw ssZh`bhpapÅ bphXnIfnð \nóv BtemN\IÄ £Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ +971528395577, +91þ9847680231

Full story

British Malayali

bpsI- ]u-cXzw t\Sn-b bp-sI-bnð ^mÀ-a-kn-Ìv B-bn tPm-en sN-¿pó tdm-a³ Im-¯-enIv bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b h-c-s\ tX-Sp-óp. 24 hb-kv BWv. ssZ-h-`-b-hpw hn-Zym-`ym-k-hp-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07863 768815, 07578 772432

Full story

British Malayali

Ip-ssh-änð sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-bdm-b {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Ivkv bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 27 h-b-km-Wv {]mbw. \m-«nð ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-inbm-b bp-hm-hn-\v 180 skân-ao-ä-dm-Wv D-bcw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ sPkn: 07846174997

Full story

British Malayali

{]ap-J Øm-]-\-¯nð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-sI-bnð sk-än-em-bn-cn-¡p-ó {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v (29 h-bkv) A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07419337747

Full story

British Malayali

t_mw-s_-bnð P-\n-¨p h-fÀ-óv bp-sI-bnð \-gv-km-bn (C-c-«IÄ, h-b-kv 28) tPm-en sN-¿p-ó Im-¯-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« kp-µ-cn-Ifm-b bp-h-Xn-IÄ-¡v A-\p-tbm-Py-am-b hn-hmlm-tem-N-\IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ 07877565316

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se {]ap-J I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿p-ó _tbm þsa-Un-¡ð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó 24 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v Im-¯-en-Iv, HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« ssZ-h-`-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07424128187

Full story

[3][4][5][6][7][8][9][10]