1 GBP = 98.30INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Uðlnbnð sabnð \gvkmbn tPmen t\m¡póXpw Im\U Can{Ktj³ t{]mkkn§nð DÅXpamb HmÀ¯tUmIvkv bphmhn\v h[phns\ Bhiyapïv. 30 hbkv, CS¯cw IpSpw_w, Ccp\ndw. ssZhm{ibapÅ IpSpw_§fnse \gvkpamcpsS IpSpw_§fnð\nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. _Ôs¸SpIþ 07883017076

Full story

British Malayali

ORTHODOX PARENTS FROM CENTRAL TRAVANCORE, LIVING IN GERMANY.INVITE PROPOSALS FOR THEIR SON, 37/170 CM, MEDICAL DOCTOR, INTERNAL MEDICINE. INTERESTED IN PROFESSIONALLY QUALIFIED DOCTORS,ENGINEERS, PHD. PLEASE CONTACT WITH BIO-DATA, PHOTO, EMAIL-ID AND PHONE NO.   PLEASE CONTACT ON: 01279491698 EMAIL-ID: [email protected]

Full story

British Malayali

XtâXñm¯ ImcW¯mð \nba]cambn hnhmltamNnX\mb _m[yXIÄ Cñm¯ 35 hbkpÅ bpsI ]ucXzapff bphmhn\v hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. _Ôs¸SpIþ 07405526984

Full story

British Malayali

Groom Wanted for 23 year old RCSC girl, biomedical engineer in TATA. looking for a boy working in UK/US. Except nurses and chef. Contact no.07809889745  

Full story

British Malayali

"Orthodox parents from central Travancore living in Germany. Invite proposals for their daughter 40/150CM, medical doctor, (pediatrician). Inviting proposals from professionally qualified boys. Please contact with biodata, photo and email: [email protected],  Tel.num: 0049725118174  As well as relatives phone number in London is: 01279491698

Full story

British Malayali

Cugh bphXn. 22 hbkv, Fw _n F, AizXn \£{Xw, A¨\p eï\nð tPmen , Cugh IpSpw_¯nð \nópw hcs\ Bhiyapïv. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI: Email:    [email protected]

Full story

British Malayali

FdWmIpfw AXn cq]Xbnð ]pcmX\ It¯men¡ IpSpw_mwKhpw C´ybnð _nUnFkv Ignª tijw eï\nð amtÌgvkv _ncpZw t\SnbXpw eï\nð ØncXmak¡mcmb amXm]nXm¡fpsS aI\pamb bphmhn\v (29) kz kapZmb¯ntem CXc {InkvXob kapZmb§fntem DÅ A\ptbmPycmb s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð \nóv hnhmltemN\IÄ £Wn¡póp. Cw¥ïnð Ønc Xmakam¡nbhÀ¡v ap³KW\ IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI þ 07446384033, 07915398654 Cusabnð:  Crg - [email protected], CRG [email protected]

Full story

British Malayali

NRI parents(Cochin diocese ) settled in England seeking proposals for their daughter( British citizen) RCLC,28,160cm, fair,MBBS doctor(MRCGP final year )working in NHS from professionally qualified catholic boys and preferably from UK. Contact – UK Phone- 07448002692 – [email protected]

Full story

British Malayali

 Alliances looking for second marriage RC Boy. MBA Business in UK Please contact 07400484422 / 07760808618

Full story

British Malayali

  Alliances looking for second-marriage 29 year old R.C girl, M.Sc Nurse working in UK. Please contact: 07590 278565 for further details

Full story

[38][39][40][41][42][43][44][45]