1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

_mw¥qcnse Hcp aÄ«n\\mjWð I¼\\nbnð tPmen sN¿pó BÀ kn kndnb³ Im¯en¡v bphmhn\\v (28) (183 skan)h[phns\\ Bhiyapïv. FwsS¡pw bpsIbnð \\nópw FwFkpw t\\Snb bphmhnsâ amXm]nXm¡Ä sNssóbnð ØncXmak¡mcmWv. IqSpXð hnhc§Ä¡v 94454 16654, [email protected]

Full story

British Malayali

shÌv e³Uvknð Xmakn¡pó aebmfn lnµp bphmhv hnhmltemN\\IÄ £Wn¡póp. Fôn\\obdnwKv Un{KnbpÅ bphmhv Ct¸mÄ Hmt«msamss_ð I¼\\nbnð Izmfnän C³kvs]IvSÀ Bbn tPmen t\\m¡pIbmWv. IqSpXð hnhc§Ä¡vþ [email protected]  

Full story

British Malayali

Muslim boy (26) working in Rolls Royce england as mechanical design engineer seeking marriage alliance. Uk residents prefered. Hailing from kayamkulam, Kerala living in Derby. Contact- 07508534245

Full story

British Malayali

Christian orthodox boy (29yrs,177cm), MBA, Working in a reputed company in India (sister is settled inUK) looking for suitable alliance, please contact-01352 761049,07828051910.

Full story

British Malayali

Proposals are invited from parents/relatives of registered nurses from Uk/Kerala, for a 34 year old Hindu boy (164cm), working as a chef in UK. No demand. Contact number-07429177751, e mail - [email protected]

Full story

British Malayali

Proposals are invited from parents / relatives of educated Christian girls, for a 38-year-old, RC boy (160 cm), divorced, working as a Senior Radiographer (NHS) in the UK. Student visa holders are also welcome. Please contact: Ph: 07957108339 or Email: [email protected]

Full story

British Malayali

Christian Catholic Boy (28 years, 178cm) B Tech E&C, Working as Senior Engineer in a MNC in Kochi, India. Sister is settled in UK. Looking for a bride permenantly residing in UK.   If Interested Contact on - 07737142638 or [email protected]

Full story

British Malayali

Nair Boy (36 years, 182 cm) MCA, Working as Manager in a reputed company in Dubai looking for a suitable alliance, No demands. _-Ô-s¸-SpIþ [email protected]

Full story

British Malayali

Jacobite Christian Boy (28yrs), currently working with British airways as an Aircraft Engineer and is looking for a bride residing in UK. If interested, contact on 0161 7890560/07533739895 (UK), 00918086269321 (India).

Full story

British Malayali

bpsIbnð Xmakam¡nb ]mem cq]Xbnð F³F¨vFkv tUmIvSÀ¡v hcs\\ thWw. 27 hbÊv. s{]m^jWð tbmKyXIfpÅ AhnhmlnXcmb bphm¡fpsS c£IÀ¯m¡fnð \\nópw hnhmlmtemN\\IÄ £Wn¡póp. bpsI ]ucXzapÅ bphXn Ignª ]¯p hÀjambn bphXn bpsIbnð ØncXmakw BWv. ¹kv Sphsc tIcf¯nð BWv hnZym`ymkw \\S¯nbXv. Xmð¸cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ [email protected]  

Full story

[36][37][38][39][40][41][42][43]