1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

bpsIbnð Kh¬saâv kÀhoknð (F³-F-NvF-kv sIâv) \gvkmb tImXawKew cq]Xbnðs¸« DbÀó CS¯cw IpSpw_¯nð s]« kpµcnbm-b BÀkn bphXn¡v hcs\ Bhiy-apïv. hbkv 27, s]m¡w 161skan. bpsIbn-tem Hmkvt{Senbbn-tem tPmen-bpÅ \gvkv-amÀ¡v ap³KW\.   Contact number -UK -07940310234 Kerala - 9495600891

Full story

British Malayali

Delhi settled  RCSC parents invite proposals for their daughter 28/160/MSW, working as senior social worker in England, employed with council. Looking for educated RC/LC/MC boys preferably B/B outside Kerala.   U K Contact Number:07940827496    

Full story

British Malayali

sNssó-bnð P\n¨p h-fÀóv {]ikvX sFän I¼-\n-bnð (sN-ssó) tPmen sN¿pó ae-¦c It¯m-en¡ bph-Xn¡v (23 hb-Êv) hcs\ Bh-iy-ap-ïv. IqSp-Xð hnh-c-§Ä¡v þ 07737713451

Full story

British Malayali

Petecostal boy 27 years, Engineer (degree obtained from UK University) British Nationality holder, very good financial back ground, seeking suitable marriage proposals Contact : (UK)Telephone No.01142401618/or E-mail: [email protected]  

Full story

British Malayali

Cw¥ïnð F³.F¨v.Fkv. Bip]{Xnbnð tPmen sN¿pó Bßob {]hÀ¯\§fnð, {]tXyIn¨v kwKoX ip{iqjbnð {i² sNep¯pó kn.Fkv.sF. ]Ým¯e¯nð \nópÅ 27 hbkpÅ s]´t¡mkvXv bphXnbv¡v A\ptbmPycmb bp-hm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. Dbcw 5'1 (154 kn.an), shfp¯ \ndw, B`cWw [cnbv¡pw. bp.sI.bnð tPmenbpÅ hnZym k¼ócmb bphm¡Ä¡p ap³K-W\.  IqSpXð hnhc§Ä¡p _tbmUmäbpw t^mt«mbpw klnXw _Ôs¸-SpIþ [email protected], Phone : 07887943949

Full story

British Malayali

Uðlnbnð sabnð \gvkmbn tPmen t\m¡póXpw Im\U Can{Ktj³ t{]mkkn§nð DÅXpamb HmÀ¯tUmIvkv bphmhn\v h[phns\ Bhiyapïv. 30 hbkv, CS¯cw IpSpw_w, Ccp\ndw. ssZhm{ibapÅ IpSpw_§fnse \gvkpamcpsS IpSpw_§fnð\nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. _Ôs¸SpIþ 07883017076

Full story

British Malayali

ORTHODOX PARENTS FROM CENTRAL TRAVANCORE, LIVING IN GERMANY.INVITE PROPOSALS FOR THEIR SON, 37/170 CM, MEDICAL DOCTOR, INTERNAL MEDICINE. INTERESTED IN PROFESSIONALLY QUALIFIED DOCTORS,ENGINEERS, PHD. PLEASE CONTACT WITH BIO-DATA, PHOTO, EMAIL-ID AND PHONE NO.   PLEASE CONTACT ON: 01279491698 EMAIL-ID: [email protected]

Full story

British Malayali

XtâXñm¯ ImcW¯mð \nba]cambn hnhmltamNnX\mb _m[yXIÄ Cñm¯ 35 hbkpÅ bpsI ]ucXzapff bphmhn\v hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. _Ôs¸SpIþ 07405526984

Full story

British Malayali

Groom Wanted for 23 year old RCSC girl, biomedical engineer in TATA. looking for a boy working in UK/US. Except nurses and chef. Contact no.07809889745  

Full story

British Malayali

"Orthodox parents from central Travancore living in Germany. Invite proposals for their daughter 40/150CM, medical doctor, (pediatrician). Inviting proposals from professionally qualified boys. Please contact with biodata, photo and email: [email protected],  Tel.num: 0049725118174  As well as relatives phone number in London is: 01279491698

Full story

[36][37][38][39][40][41][42][43]