1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Nair Bride wanted for Nurse working in Kent, United Kingdom.  Please contact 07445209692

Full story

British Malayali

Lady Doctor Age 37 Working in Maldives. Religion Christian CNI Born & Brought up in Rajasthan.Seeking Groom from Malayali Christian Family.Prefered Doctor,Engineer .Please Contact On 07878724904, 00919582319178

Full story

British Malayali

F³-F-¨v-F-knð \gvkv Bbn tPmen sN¿pó A¦-amen cq]-X-bnð BÀkn hn-`m-K-¯nð s]« bph-Xn¡v (26) hcs\ Bh-iy-ap-ïv. km¼-¯n-I-ambn CS-¯cw IpSpw-_-am-Wv. tIc-f-¯ntem hntZ-it¯m DÅ bphm-¡-fpsS amXm-]n-Xm-¡-fnð \nópw A\p-tbm-Py-amb Btem-N-\-IÄ £Wn¡p-óp. Xmð¸-cy-ap-Å-hÀ _Ô-s¸-SpI: 07886947782

Full story

British Malayali

bp sI bnð Ønc Xmakam¡nb lnµp bphmhn\p (38 hbÊv ) ]p\À hnhmlhpw aäp ImcW§fmð hnhmlw sshInbXpamb bphXnIfnð \ntóm c£nXm¡fnð \ntóm hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. PmXn PmXIw {]iv\w Añ. Phone: 07438389466.

Full story

British Malayali

REMARRIAGE PROFESSIONALLY QUALIFIED ORTHODOX GIRL (34/154), M.Sc., working in UK SEEKS ALLIANCES FROM GOD FEARING CHRISTIAN BOYS WITHOUT CHILDREN. MOB : 07863360671

Full story

British Malayali

bpsIbnð kz´am-bn _nkn-\kv sN¿pó hn`mcy\mb {Inkv-Xy³ bphmhn\p (40) ]p\À hnhml-hpw aäp ImcW§fmð hnhmlw sshInbXpamb bphXnI-fnð \n-tóm c£nXm¡fnð \ntóm hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. Phone: 07448626780

Full story

British Malayali

U.K. settled catholic parents looking for their daughter 23 yrs / fair, / 5.2 /. Bridegrooms from U.k. Ireland and E.U. Please Contact-07721957721

Full story

British Malayali

ku-Zn A-td-_y-bnð B-tcm-Ky a-{´m-e-b-¯n-\v Io-gn-ð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿pó A¦am-en cq-]-X-bnð-s¸-« bp-h-Xn-bv-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. km-¼-¯n-I-am-bn D-bÀ-ó Ip-Spw-_-am-Wv. 27 h-bkv. hn-tZi-¯p tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \ntóm tI-c-f-¯nð kÀ-¡mÀ tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \ntóm A\p-tbmPyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.   Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I A-\nðþ 07951587257

Full story

British Malayali

enhÀ]qfn\p kao]w Xmakn¡pó {InkvXy³ bphmhn\p h[phns\ tX-Spóp. amôÌÀ tlm-kv-]näð sFSn hIp¸nð F-ôn-\o-bdmb 27 hbkpÅ bphmhn\p s{]m^j\ð tbmKyXtbm tPmentbm DÅ bphXnIfpsS amXm]nXm¡fnð \nópamWv BtemN\IÄ {]Xo£n¡póXv. kuay kz`mh¡mc\mb bphmhv cïp ktlmZcnamtcmSpw amXm]nXm¡tfmSpw H¸amWv Xmakw. ASnØm\ hnZym`ymkw tIcf¯nð \S¯nb tijw DóX ]T\w bpsI bnð \S¯pI Bbn-cpóp. aqóp a¡fpÅ IpSpw_¯nse aq¯bmfmWv bphm-hv--. ktlmZcnamÀ cïp t]cpw s{]m^j\ð tImgvkpIfnð ]Tn-¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn-¡p-Iþ 07877534282

Full story

British Malayali

Ezhava boy 6 feet. Working in tesco as a manager. British citizen. 27 year old . All family member settled here. Star rohini. Looking from girls from uk. Contact Prakash on - 07525 642512

Full story

[29][30][31][32][33][34][35][36]