1 GBP = 98.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

]p-\À-hn-hm-l¯n-s\m-cp-§pó F³F-¨v-F-knð tUm-Îdm-b {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. 36 h-b-kp-Å bp-hm-hn-\v 177 sk-an D-b-c-ap-ïv. Xm-Xv-]-cy-ap-Å bp-hXn-I-fp-sS c-£n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. [email protected]

Full story

British Malayali

s_ð-^m-kväv Iyp³kv bpWnbnð\nópw _tbmsS-Iv--t\mfPnbnð amtÌgvkv _ncpZhpw s_ð^mÌnð Xsó {]ikvX-am-b Fw-F³kn-bnð s{]mU£³ I¬t{SmÄ I¬kÄ«âmbn tPmenbpw sN¿pó, 29 hbÊpÅ N§\mtÈcn kztZin\nbmb {Inkv-Xy³ bphXn¡v ssZh`b-hpw IpSpw_]mc¼cyhpapÅ GXp hn`mK¯nepapÅ {InkvXy³ bphm¡fnð\nópw hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. F³Pn\obdnMntem, tUmÎtdäntem atäsX¦nepw s{]m^jWð taJebntem _ncpZapÅhÀ¡pw bptdm¸ntem, Hmkv--t{Senb, Im\U Atacn¡ XpS§nb cmPy§fnð skänð Bbncn¡póhÀ¡pw ap³KW\. Contact: 07545372515    

Full story

British Malayali

bpF-kv-F-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó bp-hm-hn-\v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. BÀ-kn-F-kv-kn bp-hmhv, Fw-F-kv-kn A-{Kn-¡Ä¨À, ]n-F-¨vUn (bp-FkvF), h-b-kvþ 45, D-b-cwþ 164 sk.ao. kp-µ-cnbpw C-´y-bnð P-\n-¨-Xpamb bp-h-Xn-I-fnð \n-óm-Wv B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óXv. X-tâ-Xñm-¯ Im-c-W-¯mð hn-hm-l-tamN-\w t\-Sn-bXpw _m-[y-X-I-fnñm-¯-h-cnð \n-ópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-ópïv. bp-F-kv-F-bnð sk-änð sN-¿m³ B-{K-ln-¡p-ó \-gv-kp-amÀ-¡v ap³-K-W-\. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ ap-gp-h³ hn-h-c-§fpw t^m-t«mbpw AS-¡w _-Ô-s¸-SpIþ [email protected]

Full story

British Malayali

PÀ-½-\n-bnð tUm-Îdm-bn (_n-F-kvkn, Fw-_n-_n-F-kv) tPm-en sN-¿pó BÀ-kn bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 36 h-b-kv, 6 A-Sn D-bcw. F-d-Wm-Ip-fw Pnñ. bp-sI-bn-epÅ sa-Un-¡ð ta-J-e-bnð Xmð-]-cy-ap-Å bp-h-Xn-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-ópw A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ[email protected]

Full story

British Malayali

Zp-_m-bnð tPm-en-bp-Å Fw-kn-F ]mkm-b I-t¯m-en-¡m bp-hm-hn\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. 27 h-b-kv. bp-sI-bnð tPm-en-bp-Å bp-h-Xn-I-fnð \n-óv hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. bp-hm-hn-sâ k-tlm-Z-c³ bp-sI-bnð sk-änð-Uv BWv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ07916055338

Full story

British Malayali

Cw¥ïnð ØncXmakam¡nb tdma³ It¯men¡ bp-hXn. 28 hbkv {]m-bw. ]p\Àhnhml¯n\v BtemN\IÄ £Wn¡póp. XtâXñm¯ ImcW§-fmð hnhmlw \nba]cambn thÀs]Sp¯nb Hcp Imen\p imcocnI sshIey-apÅ, ssZh `bapÅ, tPmen-bpÅ, bphXn bpsIbnepÅ tdma³ It¯men¡ bphm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI bpsI þ 07476305779, tIcf¯nse tImïmIväv þ 0091 9946860644

Full story

British Malayali

Pò\m bq{Skv Cñm¯ kpµcnbmb {InkvXy³ s]¬Ip«n¡v Ip«nIÄ DïmIm³ km[yX Cñm¯ A\ptbmNycmb bphm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn-¡póp. 25 hbkp , Bsc ^nknI-vkv , _nþFUv . ktlmZc³ bpsI bnð skänðUv BWv. 07427114851. [email protected]  

Full story

British Malayali

sNó-bnð P\n¨p h-fÀóv sNssó-bn-epÅ {]ikvX sFän I¼-\n-bnð tPmen sN¿pó ae-¦c It¯m-en¡ bph-Xn¡v (24 hb-Êv) {InkvXy³ I½yq-Wn-än-bnðs]« bphm-¡-fnð \nópw hnhm-lm-tem-N-\-IÄ £Wn-¡p-óp. {]mb-]-c[n 25 \pw 28 \pw CSbv¡v IqSp-Xð hnh-c-§Ä¡v: tPm¬k¬ þ 07737713451

Full story

British Malayali

tI-c-f-¯nð Fw-^m-an-\v ]Tn-¡p-ó BÀ kn bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-apïv. F-d-Wm-Ip-fw A-Xn-cq-]-X-bnð-s¸-« bp-h-Xn-¡v 26 h-b-km-Wv {]m-bw. sh-fp-¯ \n-dhpw kp-µ-cn-bpam-b bp-h-Xn-¡v 162 skân-ao-ä-dm-Wv D-b-cw. hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X-bpw tPm-en-bp-ÅtXm _n-kn\-kv sN-¿p-ó-Xp-am-b bp-hm-¡-fnð \nópw hn-hm-lm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. hn-h-c-§Ä-¡v: 00914842611106, 9747222584, 8281066770 uk 07588320657    

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð ]n BÀ D-ÅXpw tI-c-f-¯nð _n-Un-F-kn-\v ]Tn-¡p-ó-Xpam-b bmt¡m-ss_-äv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 24 h-b-kp-Å bp-h-Xn-bv-¡v 152 skâ-ao-äÀ D-b-cp-apïv. kp-µ-cn-bpw kp-ap-J-bpam-b bp-h-Xn-¡v tUmÎÀ, F-ôn-\nbÀ, tPm-en-bp-ÅXpw bp-sI-bnð kn-än-k¬-jn-¸p-Å-Xpam-b bp-hm-¡-fnð \n-ópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. {]m-b-]-cn-[n 26 \pw 29 \pw C-S-bnð. Iq-Sp-Xev-U hn-h-c-§Ä¡v: 07877369449 -,-07861982617-, 01216499500.

Full story

[26][27][28][29][30][31][32][33]