1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നതു മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാല്‍ - 'അങ്ങിനെ' എന്നാണോ 'ഇങ്ങിനെ'യെന്നാണോ 'എങ്ങിനെ'യെന്നാണോ - അഥവാ ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കില്‍ പറയേണ്ടത് എന്നതുപോലും നമ്മള്‍ ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികള്‍ക്കും അറിയില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ്... ആദരാഞ്ജലി (ഞ് ജ) അര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആദരാജ്ഞലികള്‍ (ജ് ഞ) നേരുന്നവരാണ് നാം കൂടുതല്‍ പേരും... അങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ, എങ്ങനെ, അതിഥി, അടിയന്തിരം, അഗ്‌നികുണ്ഡം, അഭിഭാഷിക, കല്യാണം, കവയിത്രി, കര്‍ക്കടകം, കൈയൊപ്പ്, മാദ്ധ്യമം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, തെറ്റിദ്ധാരണ, നിഘണ്ടു, പതിവ്

Full story

British Malayali

ലോകത്തിലുള്ള സകല മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുംവാനാണ്. ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും വേറിട്ടതാണ്. സഹിഷ്ഷുണതയിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയിലും അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ ഒരു കൂട്ടര്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോഴും വാളിനെ വാള്‍കൊണ്ട് നേരിടുവാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആധുനിക യുഗത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഭരണം, ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ അതിക്രമങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷ നല്‍കുവാനുള്ള കടമയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വരുടെ ഉത്തരവിദിത്വമായി മാറി. സാധാരണക്കാരുടെ നികുതി ഉപയ

Full story

British Malayali

({_n-«o-jv F-¼-bÀ sa-Uð t\Sn-b km-aq-ly-{]-hÀ-¯-I\pw Iu¬-knð kzn³-U³ Po-h-\-¡m-c-\pam-b te-J-I³ ap³ thym-atk-\ D-tZym-K-Ø-\m-Wv). kaq-l-¯n-tem, kap-Zm-b-¯n-tem, Zpc-´-tam, A\o-Xntbm kw`-hn-¡p-t¼mÄ a\xkm£n-bpÅ Fñm hyàn-Ifpw aq¡¯v hncð hbv¡p-I-tbm, "lm IjvSw'' Fóv a\-Ênð F¦nepw Dcp-hn-Sm-dpïv At\ym\yw kl-I-cn¨p aäp-Å-hsc ktlm-Z-co, ktlm-Z-c-òm-cmbn Iïn-cpó BZy Ime-§-fnð Nne-sc-¦nepw iàam-b `mj-bn-eq-sSbpw {]hÀ¯-\-§-fn-eq-sSbpw A]-e-]n-¡p-Ibpw ià-amb {]Xn-tj-[-§Ä kwL-Sn-¸n-¡p-Ibpw sN¿m-dp-ïm-bn-cp-óp. temIw hf-c-pó-Xn-s\m¸w Cu {]Xn-tj-[-§-fpsS coXn-bnepw `mh-¯nepw hyXym-k-§Ä Dïm-bn. Iq«p IpSpw-_-§Ä ]nfÀóv, AWpIp-Spw-_-§Ä Bb-t¸mÄ, {]mY-anI D¯-c-hm-Zn-Xz-§fpw IqSn-bXp sImïm-bn-cn-¡mw. kaq-l-¯nð Dïm-Ipó A-kzm--c-ky§-tfm-SpÅ {]Xn-I-c-W-¯n\pw kabw Isï-¯p-hm-\m-Ip-ón-ñ. AXn-ep-]cn a\pjy a\-km-£n-s¡-Xn-cpÅ kw`-h-§Ä Hä-s¸-«-Xm-sWópw Hmtcm-cp-¯-cp-s

Full story

British Malayali

({_n-«o-jv F-¼-bÀ sa-Uð t\Sn-b km-aq-ly-{]-hÀ-¯-I\pw Iu¬-knð kzn³-U³ Po-h-\-¡m-c-\pam-b te-J-I³ ap³ thym-atk-\ D-tZym-K-Ø-\mWv). BIkvanIambn Dïmb Zpc´¯nð IjvSX A\p`hn¡pó ktlmZc§sf klmbnt¡ïXv a\pjy kvt\lapÅ GsXmcp hyànbpsSbpw ISabmsWóncns¡ km[mcW kÀ¡mÀ DtZymKØcpsS Hcp amks¯ i¼fw ]nSn¨p ]dn¡phm³ {ian¡póXns\ Hcp ImcWhimepw \ymboIcn¡m³ km[n¡nñ. Znh-k thX\¯nð tPmen sN¿pó km[mcW¡mc\pw amk i¼f¯nð tPmen sN¿pó kÀ¡mÀ DtZymKØcpw X½nepÅ GI hyXymkw sXmgnepd¸v am{XamWv. \½Ä Hmtcmcp¯cpw ]«nWn¡mÀ Asñ¦nð Atócs¯ Blmc¯n\v hebpóhÀ Fóp hntijn¸n¡pó Znhk¡qen¡mcs\ t]mse Xsó thWw, Hmtcm amkhpw F®nNp« A¸w t]mse e`n¡pó i¼fw Im¯ncn¡pó \ñhcpw kXykÔcpamb kÀ¡mÀ DtZymKØÀ shÅs¸m¡ Zpc´¯nsâ t]cnð AhcpsSbpw AhcpsS IpSpw_§fpsSbpw IªnIpSn ap«n¡pó ØnXn hntijw DïmIc

Full story

British Malayali

'tamUn' ]nSn¨ C´ybnse tIcfs¯ Ip-dn-¨v ]dbmw hÀ¯am\ tIcf¯nð kXykÔambn Pohn¡póhÀ¡v \mw \nesImÅpó Cu hy-h-ØnXnbnð kÀ¡mdnsâ `mK¯p\nóv \ñ t{]mÕml\hpw kzbw {]tNm-Z\hpw A\nhmcyamWv. Hcp km[m-cW¡mc\v Hcp kzImcy Øm]-\¯nð tPmen sNbvXmð In«pó amIv--knaw amk i¼fw hñ 8000, 12000 tam Bbncn¡pw. DbÀó hnZym`ymkw Dsï¦nð AXv IqSnbmð 10000, 20000 Bhmw. AtX tPmenbnð hÀj§Ä ]nón«mð amä§Ä Dïmtb¡mw. ]cnanX amb XkvXnIÄ BsW¦nepw kÀ¡mÀ tPmenIÄ sa¨s¸«pXsó \ne\nð¡póp FóXv Hcp hkvXpXbmWv. Cóv tIcf¯nsebpw tI{µ¯nsâbpw IognepÅ 100 IW¡n\v tImtfPpIÄ Dïv AXnð \nópw Hmtcm hÀjhpw At\Imbncw IW¡n\p Fôn\obÀamcpw aäpw amÌÀ _ncpZ [mcnIfmbn Cd§póp. tIcf¯nepw A\y kwØm\¯pw hnZym`ymk Øm]\§Ä hym]mcØm]§Ä Bbn amdnbt¸mÄ ]ndó At\Iw _ncpZ [mcnIÄ thsd, ]Ws¡«pIÄ¡p apIfnð ]ndóp hoW _ncpZ [mcnIÄ AXv thsd. hnZym`ym-k-¯ns&a

Full story

British Malayali

apJya{´nbpsS hntZi aebmfnIfpsS Hcp amks¯ i¼fw Fó Blzm\w hfsc \ómbn«pïv-. CXnt\mSSp¯v- \nð¡pó Hcp Imcyw FgpXnbncpóp FóXpsImïv- IqSpXð kt´mjhpw. t\SnsbSp¡m\pÅXv henb Imcy§Ä BbXpsImïv CXphsc sN¿m¯ hyXykvXamb ]e coXnIfpw {ian¡Ww. hnPbn¨mð temI¯n\pXsó \½Ä¡v amXrIbmhm³ ]äpw. ]s£, Hcp Zpc´w \Só ImcWw hnImc¸pd¯v Ipd¨mfpIÄ ss]k Abt¨¡psa¦nepw `qcn`mKhpw CXnt\mSv hfsc t]mknäohv Bbn {]XnIcn¡Wsa¦nð BZyw thïXv AhÀ¡v IqSn Hcp hnizmkw DïmIpI FóXmWv. AXn\v BZyw thïXv Hcp UosäbvðUv ¹m³ BWv. CXn\p ap¼pÅ ]e K-h-s×âpIfpsS, ]e DZmlcW§fpsS, {]hÀ¯nIfpsS A\p`h§Ä hnizmktbmKyañ FómWv kXyw. AsXmcp ]cn[nhsc X§fpsS ss]k apJya{´n ]dª coXnbnð sImSp¡póXnð\nóv ]etcbpw XSbpw. NphsS sImSp¯ Nne Imcy§ÄIqSn B ¹m\nð DÄs¸Sp¯nbmð IqSpXð \ómbncpóp. 1) apJya{´nbpsS ZpcnXmizmk \n[nbnð hcpó, Nnehm¡pó ss]kbpsS IW¡pIÄ ]»n¡n\p apónð Hm¬sse\nð kpXmcyambn, IrXy

Full story

British Malayali

tIc-f-¯n-\p-tað Umtam-¢o-knsâ hmÄ t]mse Xq§n-¡n-S-¡pó Hcp alm-hn-]-¯v. \mð]-¯n-\mep tImSn Ccp-]-¯-ôp-e£w Iyq_nIv aoäÀ Pew tIc-f-¯nsâ Xebv¡p apI-fnð sI«n \nð¡p-óp. Cw¥-ïnse No^v F³Pn\o-bÀ tPm¬ sdUnw-MvSsâ hm¡p-I-fnð ]d-ªmð (C-ó-sñ-¦nð \msf B Zpc´w kw`-hn-¨n-cn-¡pw) CSp¡n Pnñ-bnse Ge-a-e-I-fnð kap{Z \nc¸nð \nópw aqhm-bn-c-t¯mfw ASn Db-c-¯nð Cu Umw ØnXn sN¿p-óp. 1887 þ 95 hsc-bpÅ H³]Xp hÀj-¡mew sImïv CXnsâ \nÀ½mWw ]qÀ¯n-bm-bn. Xangv \m«nse tX\n, a[p-c, inh-Kw-K, cma-\m-Y-]pcw Pnñ-I-fnse e£-¡-W-¡n\v G¡À Øes¯ ImÀjn-Im-h-iy-¯n\p thïn-bmWv Cu Umw {_n«o-jp-ImÀ \nÀ½n-¨-Xv. 175 ASn Db-chpw 1200 ASn \of-hp-apÅ Cu Umw s]cn-bm-änð ØnXn sN¿p-óp. CXnse Pew Ing-t¡m«v Xncn¨p hn«v X-an-gv-\m-«nse sshK \Zn-bn-se-¯n-¡p-Ibpw AhnsS \nóv tað¸-dª Pnñ-I-fn-te¡v Xncn¨p hnSp-I-bp-amWv sN¿p-ó-Xv. Xangv \m«nse c

Full story

British Malayali

shÅnbmgvN, {][m\s¸« Znhkw. tIcf¯nð Ct¸mÄ \SópsImïncn¡pó shÅs¸m¡¯nð kp{][m\amb Hcp ZnhkamWv Cóv. shÅw C\nbpw Cd§n XpS§nbn«nñ, aqóp Znhkambn HutZymKnI kwhn[m\§fnð DÅhÀ ]Iepw cm{Xnbpw hn{iaanñmsX tPmensbSp¡pIbmWv. t\hnbpw FbÀ t^mgv--kpw Zpc´ \nhmcW tk\bpw IqSpXð hn`h§Ä F¯n¨psh¦nepw ØnXn Ct¸mgpw \nb{´W¯nð Bbn«nñ. cïmas¯ cm{Xn Bbn«pw c£s]Sp¯m¯hcpw, Hcn¡ð c£mIm¼nte¡v amdnbnbXn\v tijw hoïpw amtdïn hcpóhÀ¡pw ]cn{`m´n IqSpIbmWv. BÀansb hnfn¡Ww Fó Bhiyw Dbcpóp. Zpc´\nhmcW¯nð kaql¯nð Dïmbncpó Hs¯mcpa Ipdbpóp, hoSpIfnepw ISIfnepw km[\§Ä Ipdbpóp, Asñ¦nð Xocpóp, I¡qkpIÄ \ndªp Ihnbpóp Asñ¦nð I¡qkpIÄ Cñm¯ AhØ, Idïv t]mIpóp, samss_enð NmÀÖv Xocpóp, shÅamsW¦nð Cd§pónñ Fóv am{Xañ NnebnSs¯¦nepw IbdpIbpamWv. F§s\ t\m¡nbmepw No¯ hmÀ¯IÄ Xs&oac

Full story

British Malayali

i_cnaebnse kv{Xo {]thi\w Cóv Hcp henb hnjbambn amdnbncn¡pIbmWtñm. kv{Xo kaXz¯n\pw kzmX{´y¯n\pw thïn ]Ss]mcpXpó ]e kv{Xo kwLS\Ifpw i_cnaebnse kv{Xo {]thi\s¯ A\pIqen¨v {]hÀ¯\§fpw {]kXmh\Ifpw \S¯póp. P\m[n]Xy¯nsâ Ifns¯m«nemb C´ym almcmPy¯v F´p sImïv kv{XoIÄ¡v i_cnaebnð {]hin¨p IqSm Fóv C¡q«À tNmZn¡póp. {]XnIcWapïmInsñóp Iïmð am{Xw {]XnIcn¡pó tIcf¯nse kmwkv--ImcnI \mbIòmcpw CtX hmZw Dóbn¡póp. am{Xañ s]mXpP\§fnð \sñmcp hn`mKhpw i_cnaebnse kv{Xo {]thi\s¯ A\pIqen¡pópïv. Fómð kv{Xo kzmX{´y¯n\p thïn hmZn¡pó alnfm kwLS\IÄ Hcp Imcyw ad¡póp. F´psImïv C´ym amlmcmPy¯v apÉow ]ÅnIfnð kv{XoIÄ¡v {]thi\w \ðInIqSm? AXn\mbn GsX¦nepw apÉow kv{XoIÄ cwK¯p hómð Cu alnfm kwLSIfpsS {]XnIcWw F´mbncn¡pw? Hcp ]s£ alnfm kwLS\IÄ Ipds¨ms¡ {]XnIcnt¨¡pw. kmwkv--ImcnI\mbIòmÀ amf¯nsemfn¡pw. Ct¸mÄ kp{]ow tImSXn hn[nbpw kv{Xo {]thi\¯n\v A\pIqeambn hóp Ignªp. C\nbpw A\´

Full story

British Malayali

_nj¸v {^mt¦mbpsS ]oU\ hmÀ¯ tI«v tIcfw sR«n¯cn¨p. Hcp Ai\n]mXw t]mð AXv hnizmknIfpsS tað ]Xn¨p. ]ptcmlnXcpsS ]oU\ hmÀ¯IÄ tI«v a\kv achn¨hÀ t]mepw CXptI«v sR«n t]mbn. ImcWw {]-XnkvYm\¯p \nð¡póXv Hcp _nj¸v BWv. BZcWob\mb Hcp _nj¸v I\ymkv{Xosb ]oUn¸n¡pI. I\ymkv{Xo ]cmXnbpambn t]meokv tÌj\nð Ibdnbnd§pI. F{X A]lmkyhpw `bm\Ihpamb AhØ. _nj¸nsâ `mjbnð ]dªmð Fñmw IÅw. kv{Xobv--s¡Xnsc \S]SnsbSp¯XnepÅ sshcmKyw. 2016 \v tijw At±lw Ipdhne§m«p hónt«bnsñóv At±lw Xd¸n¨p ]dbpóp. Fómð 13 {]mhiyw Xsó ]oUn¸n¨p Fópw _emðkwK¯n\v Ccbm¡nsbóv I\ymkv{Xobpw. Fómð ChnsS {]kàamb Hcp tNmZyw Ahtijn¡póp. 46 hbÊpw temI ]cnNbhpw hnZym`ymkhpapÅ Hcp kv{Xo aT¯nsâ kp¸ocnbÀ Fó Øm\¯ncpó Cu I\ym-kv{Xo F{]Imcw k½XanñmsX ]oUn¸n¡s¸Spw? AXpw 13 {]mhiyw. Hcp A\y]pcpjsâ kao]\w icnbsñóp Iïmð GsX¦nepw kv{XoIÄ B ]pcpjsâ kao]¯p t]mepw sNñptam? BZys¯ A\p`hw Dïmb kab¯p Xsó

Full story

[3][4][5][6][7][8][9][10]