1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

പ്രളയം കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ദുരിതങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും മലയാളികളുടെ സ്വതസിദ്ധവും ഉള്ളിന്റെയുള്ളിലുള്ള നന്മയും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരവുമായിരുന്നു. ദിരുതത്തില്‍പ്പെട്ട് നിസ്സാഹായരായവര്‍ പണ്ഡിതനാണോ പാമരനാണോ മേല്‍ ജാതിയാണോ, കീഴ്ജാതിയാണോയെന്നും കുലമഹിമകളൊന്നും തന്നെ വേര്‍തിരിക്കാതെ ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അന്യോന്യം സഹായിക്കാനാവുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. ഭവനങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകള്‍ മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെയുള്ളിലുള്ള മതിലുകള്‍ കൂടി ഈ പ്രളയം ഒഴ

Full story

British Malayali

പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളില്‍ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയോട് നിരന്തരം അനുഭാവം പുലര്‍ത്തുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം അല്ലായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാല്‍ കാലം വളര്‍ന്നതിനൊപ്പം പൊതു ജനങ്ങളും വളര്‍ന്നു. അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിവുള്ള നേതാക്കന്മാരെയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെയും വേറിട്ടു കാണുവാന്‍ പ്രാപ്തരായി. കലോചിതമായ ഈ പരിവര്‍ത്തനം വ്യക്തികളിലും സമൂഹത്തിലും പ്രതിബിംബിക

Full story

British Malayali

(ബ്രിട്ടീഷ് എമ്പയര്‍ മെഡല്‍ നേടിയ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനും കൗണ്‍സില്‍ സ്വിന്‍ഡന്‍ ജീവനക്കാരനുമായ ലേഖകന്‍ മുന്‍ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്). ലോകത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മേന്മയേറിയതും മികവുറ്റതും ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ്. യാതൊരുവിധ മുന്‍വിധികളും അതിര്‍വരമ്പുകളുമില്ലാതെ ജനങ്ങളാല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി സല്‍ഭരണം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം. ഇന്ത്യയില്‍ ജനകീയ സംവിധാനം തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുപതു വര്‍ഷങ്ങളായെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഗുണങ്ങളു

Full story

British Malayali

അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നതു മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാല്‍ - 'അങ്ങിനെ' എന്നാണോ 'ഇങ്ങിനെ'യെന്നാണോ 'എങ്ങിനെ'യെന്നാണോ - അഥവാ ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കില്‍ പറയേണ്ടത് എന്നതുപോലും നമ്മള്‍ ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികള്‍ക്കും അറിയില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ്... ആദരാഞ്ജലി (ഞ് ജ) അര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആദരാജ്ഞലികള്‍ (ജ് ഞ) നേരുന്നവരാണ് നാം കൂടുതല്‍ പേരും... അങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ, എങ്ങനെ, അതിഥി, അടിയന്തിരം, അഗ്‌നികുണ്ഡം, അഭിഭാഷിക, കല്യാണം, കവയിത്രി, കര്‍ക്കടകം, കൈയൊപ്പ്, മാദ്ധ്യമം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, തെറ്റിദ്ധാരണ, നിഘണ്ടു, പതിവ്

Full story

British Malayali

ലോകത്തിലുള്ള സകല മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുംവാനാണ്. ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും വേറിട്ടതാണ്. സഹിഷ്ഷുണതയിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയിലും അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ ഒരു കൂട്ടര്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോഴും വാളിനെ വാള്‍കൊണ്ട് നേരിടുവാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആധുനിക യുഗത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഭരണം, ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ അതിക്രമങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷ നല്‍കുവാനുള്ള കടമയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വരുടെ ഉത്തരവിദിത്വമായി മാറി. സാധാരണക്കാരുടെ നികുതി ഉപയ

Full story

British Malayali

({_n-«o-jv F-¼-bÀ sa-Uð t\Sn-b km-aq-ly-{]-hÀ-¯-I\pw Iu¬-knð kzn³-U³ Po-h-\-¡m-c-\pam-b te-J-I³ ap³ thym-atk-\ D-tZym-K-Ø-\m-Wv). kaq-l-¯n-tem, kap-Zm-b-¯n-tem, Zpc-´-tam, A\o-Xntbm kw`-hn-¡p-t¼mÄ a\xkm£n-bpÅ Fñm hyàn-Ifpw aq¡¯v hncð hbv¡p-I-tbm, "lm IjvSw'' Fóv a\-Ênð F¦nepw Dcp-hn-Sm-dpïv At\ym\yw kl-I-cn¨p aäp-Å-hsc ktlm-Z-co, ktlm-Z-c-òm-cmbn Iïn-cpó BZy Ime-§-fnð Nne-sc-¦nepw iàam-b `mj-bn-eq-sSbpw {]hÀ¯-\-§-fn-eq-sSbpw A]-e-]n-¡p-Ibpw ià-amb {]Xn-tj-[-§Ä kwL-Sn-¸n-¡p-Ibpw sN¿m-dp-ïm-bn-cp-óp. temIw hf-c-pó-Xn-s\m¸w Cu {]Xn-tj-[-§-fpsS coXn-bnepw `mh-¯nepw hyXym-k-§Ä Dïm-bn. Iq«p IpSpw-_-§Ä ]nfÀóv, AWpIp-Spw-_-§Ä Bb-t¸mÄ, {]mY-anI D¯-c-hm-Zn-Xz-§fpw IqSn-bXp sImïm-bn-cn-¡mw. kaq-l-¯nð Dïm-Ipó A-kzm--c-ky§-tfm-SpÅ {]Xn-I-c-W-¯n\pw kabw Isï-¯p-hm-\m-Ip-ón-ñ. AXn-ep-]cn a\pjy a\-km-£n-s¡-Xn-cpÅ kw`-h-§Ä Hä-s¸-«-Xm-sWópw Hmtcm-cp-¯-cp-s

Full story

British Malayali

({_n-«o-jv F-¼-bÀ sa-Uð t\Sn-b km-aq-ly-{]-hÀ-¯-I\pw Iu¬-knð kzn³-U³ Po-h-\-¡m-c-\pam-b te-J-I³ ap³ thym-atk-\ D-tZym-K-Ø-\mWv). BIkvanIambn Dïmb Zpc´¯nð IjvSX A\p`hn¡pó ktlmZc§sf klmbnt¡ïXv a\pjy kvt\lapÅ GsXmcp hyànbpsSbpw ISabmsWóncns¡ km[mcW kÀ¡mÀ DtZymKØcpsS Hcp amks¯ i¼fw ]nSn¨p ]dn¡phm³ {ian¡póXns\ Hcp ImcWhimepw \ymboIcn¡m³ km[n¡nñ. Znh-k thX\¯nð tPmen sN¿pó km[mcW¡mc\pw amk i¼f¯nð tPmen sN¿pó kÀ¡mÀ DtZymKØcpw X½nepÅ GI hyXymkw sXmgnepd¸v am{XamWv. \½Ä Hmtcmcp¯cpw ]«nWn¡mÀ Asñ¦nð Atócs¯ Blmc¯n\v hebpóhÀ Fóp hntijn¸n¡pó Znhk¡qen¡mcs\ t]mse Xsó thWw, Hmtcm amkhpw F®nNp« A¸w t]mse e`n¡pó i¼fw Im¯ncn¡pó \ñhcpw kXykÔcpamb kÀ¡mÀ DtZymKØÀ shÅs¸m¡ Zpc´¯nsâ t]cnð AhcpsSbpw AhcpsS IpSpw_§fpsSbpw IªnIpSn ap«n¡pó ØnXn hntijw DïmIc

Full story

British Malayali

'tamUn' ]nSn¨ C´ybnse tIcfs¯ Ip-dn-¨v ]dbmw hÀ¯am\ tIcf¯nð kXykÔambn Pohn¡póhÀ¡v \mw \nesImÅpó Cu hy-h-ØnXnbnð kÀ¡mdnsâ `mK¯p\nóv \ñ t{]mÕml\hpw kzbw {]tNm-Z\hpw A\nhmcyamWv. Hcp km[m-cW¡mc\v Hcp kzImcy Øm]-\¯nð tPmen sNbvXmð In«pó amIv--knaw amk i¼fw hñ 8000, 12000 tam Bbncn¡pw. DbÀó hnZym`ymkw Dsï¦nð AXv IqSnbmð 10000, 20000 Bhmw. AtX tPmenbnð hÀj§Ä ]nón«mð amä§Ä Dïmtb¡mw. ]cnanX amb XkvXnIÄ BsW¦nepw kÀ¡mÀ tPmenIÄ sa¨s¸«pXsó \ne\nð¡póp FóXv Hcp hkvXpXbmWv. Cóv tIcf¯nsebpw tI{µ¯nsâbpw IognepÅ 100 IW¡n\v tImtfPpIÄ Dïv AXnð \nópw Hmtcm hÀjhpw At\Imbncw IW¡n\p Fôn\obÀamcpw aäpw amÌÀ _ncpZ [mcnIfmbn Cd§póp. tIcf¯nepw A\y kwØm\¯pw hnZym`ymk Øm]\§Ä hym]mcØm]§Ä Bbn amdnbt¸mÄ ]ndó At\Iw _ncpZ [mcnIÄ thsd, ]Ws¡«pIÄ¡p apIfnð ]ndóp hoW _ncpZ [mcnIÄ AXv thsd. hnZym`ym-k-¯ns&a

Full story

British Malayali

apJya{´nbpsS hntZi aebmfnIfpsS Hcp amks¯ i¼fw Fó Blzm\w hfsc \ómbn«pïv-. CXnt\mSSp¯v- \nð¡pó Hcp Imcyw FgpXnbncpóp FóXpsImïv- IqSpXð kt´mjhpw. t\SnsbSp¡m\pÅXv henb Imcy§Ä BbXpsImïv CXphsc sN¿m¯ hyXykvXamb ]e coXnIfpw {ian¡Ww. hnPbn¨mð temI¯n\pXsó \½Ä¡v amXrIbmhm³ ]äpw. ]s£, Hcp Zpc´w \Só ImcWw hnImc¸pd¯v Ipd¨mfpIÄ ss]k Abt¨¡psa¦nepw `qcn`mKhpw CXnt\mSv hfsc t]mknäohv Bbn {]XnIcn¡Wsa¦nð BZyw thïXv AhÀ¡v IqSn Hcp hnizmkw DïmIpI FóXmWv. AXn\v BZyw thïXv Hcp UosäbvðUv ¹m³ BWv. CXn\p ap¼pÅ ]e K-h-s×âpIfpsS, ]e DZmlcW§fpsS, {]hÀ¯nIfpsS A\p`h§Ä hnizmktbmKyañ FómWv kXyw. AsXmcp ]cn[nhsc X§fpsS ss]k apJya{´n ]dª coXnbnð sImSp¡póXnð\nóv ]etcbpw XSbpw. NphsS sImSp¯ Nne Imcy§ÄIqSn B ¹m\nð DÄs¸Sp¯nbmð IqSpXð \ómbncpóp. 1) apJya{´nbpsS ZpcnXmizmk \n[nbnð hcpó, Nnehm¡pó ss]kbpsS IW¡pIÄ ]»n¡n\p apónð Hm¬sse\nð kpXmcyambn, IrXy

Full story

British Malayali

tIc-f-¯n-\p-tað Umtam-¢o-knsâ hmÄ t]mse Xq§n-¡n-S-¡pó Hcp alm-hn-]-¯v. \mð]-¯n-\mep tImSn Ccp-]-¯-ôp-e£w Iyq_nIv aoäÀ Pew tIc-f-¯nsâ Xebv¡p apI-fnð sI«n \nð¡p-óp. Cw¥-ïnse No^v F³Pn\o-bÀ tPm¬ sdUnw-MvSsâ hm¡p-I-fnð ]d-ªmð (C-ó-sñ-¦nð \msf B Zpc´w kw`-hn-¨n-cn-¡pw) CSp¡n Pnñ-bnse Ge-a-e-I-fnð kap{Z \nc¸nð \nópw aqhm-bn-c-t¯mfw ASn Db-c-¯nð Cu Umw ØnXn sN¿p-óp. 1887 þ 95 hsc-bpÅ H³]Xp hÀj-¡mew sImïv CXnsâ \nÀ½mWw ]qÀ¯n-bm-bn. Xangv \m«nse tX\n, a[p-c, inh-Kw-K, cma-\m-Y-]pcw Pnñ-I-fnse e£-¡-W-¡n\v G¡À Øes¯ ImÀjn-Im-h-iy-¯n\p thïn-bmWv Cu Umw {_n«o-jp-ImÀ \nÀ½n-¨-Xv. 175 ASn Db-chpw 1200 ASn \of-hp-apÅ Cu Umw s]cn-bm-änð ØnXn sN¿p-óp. CXnse Pew Ing-t¡m«v Xncn¨p hn«v X-an-gv-\m-«nse sshK \Zn-bn-se-¯n-¡p-Ibpw AhnsS \nóv tað¸-dª Pnñ-I-fn-te¡v Xncn¨p hnSp-I-bp-amWv sN¿p-ó-Xv. Xangv \m«nse c

Full story

[1][2]