1 GBP = 95.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

പതിനെട്ട് വര്‍ഷത്തോളം യുകെയിലെ കിങ്സ് ബറിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന എംസി ആന്റണി (മുണ്ടക്കല്‍ ചാക്കോ ആന്റണി) ഓര്‍മ്മയായിട്ട് എട്ടു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായി. 2012 ആഗസ്റ്റ് 31 ആഗസ്റ്റിനായിരുന്നു ആന്റണിയുടെ മരണം. കോതമംഗലം മലയിന്‍കീഴ് മുണ്ടക്കല്‍ കുടുംബാംഗമാണ് ആന്റണി. റെഡ്ഡിംഗില്‍ താമസിക്കുന്ന തങ്കമണി ആന്റണിയാണ് ഭാര്യ. കുവൈറ്റില്‍ കുടുംബ സമേതം താമസിക്കുന്ന അലന്‍ ആന്റണി മുണ്ടക്കല്‍, റെഡ്ഡിംഗില്‍ കുടുംബ സമേതം താമസിക്കുന്ന അജയ് ആന്റണി മുണ്ടക്കല്‍ എന്നിവരാണ് മക്കള്‍. ലണ്ടനിലെ റെസെക്സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡ്

Full story

British Malayali

ബേസിംഗ്‌സ്‌റ്റോക്കിലുള്ള സെബാസ്റ്റിയന്‍ തോമസിന്റെ മാതാവ് ത്രേസ്യാമ്മ തോമസിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷികം ഇന്ന്. 2019 മാര്‍ച്ച് 13നായിരുന്നു ത്രേസ്യാമ്മയുടെ മരണം. അതിരമ്പുഴയാണ് സ്വദേശം. ബേസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളി സമാജം സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആണ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തോമസ്.  സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തോമസിനെ കൂടാതെ ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്സ്, നാന്‍സി തോമസ് എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.  

Full story

British Malayali

പതിനെട്ട് വര്‍ഷത്തോളം യുകെയിലെ കിങ്‌സ് ബറിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന എംസി ആന്റണിയുടെ (മുണ്ടക്കല്‍ ചാക്കോ ആന്റണി) ഏഴാം ചരമവാര്‍ഷികം ഇന്ന്. 2012 ആഗസ്റ്റ് 31 ആഗസ്റ്റിനായിരുന്നു ആന്റണിയുടെ മരണം.  കോതമംഗലം മലയിന്‍കീഴ് മുണ്ടക്കല്‍ കുടുംബാംഗമാണ് ആന്റണി. ലണ്ടനില്‍ താമസിക്കുന്ന തങ്കമണി ആന്റണിയാണ് ഭാര്യ. കുവൈറ്റില്‍ കുടുംബ സമേതം താമസിക്കുന്ന അലന്‍ ആന്റണി മുണ്ടക്കല്‍, ലണ്ടനില്‍ കുടുംബ സമേതം താമസിക്കുന്ന അജയ് ആന്റണി മുണ്ടക്കല്‍ എന്നിവരാണ് മക്കള്‍. ലണ്ടനിലെ റെസെക്‌സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില

Full story

British Malayali

പതിനെട്ട് വര്‍ഷത്തോളം യുകെയിലെ കിങ്‌സ് ബറിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന എംസി ആന്റണിയുടെ (മുണ്ടക്കല്‍ ചാക്കോ ആന്റണി) ഏഴാം ചരമവാര്‍ഷികം ഈമാസം 31ന് നടക്കും. 2012 ആഗസ്റ്റ് 31 ആഗസ്റ്റിനായിരുന്നു ആന്റണിയുടെ മരണം.  കോതമംഗലം മലയിന്‍കീഴ് മുണ്ടക്കല്‍ കുടുംബാംഗമാണ് ആന്റണി. ലണ്ടനില്‍ താമസിക്കുന്ന തങ്കമണി ആന്റണിയാണ് ഭാര്യ. കുവൈറ്റില്‍ കുടുംബ സമേതം താമസിക്കുന്ന അലന്‍ ആന്റണി മുണ്ടക്കല്‍, ലണ്ടനില്‍ കുടുംബ സമേതം താമസിക്കുന്ന അജയ് ആന്റണി മുണ്ടക്കല്‍ എന്നിവരാണ് മക്കള്‍. ലണ്ടനിലെ റെസെക്‌സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന

Full story

British Malayali

ഇടുക്കി അടിമാലി തോക്കുപാറ പൂക്കാട്ടുചാലില്‍ പി.എം. ജോര്‍ജ്ജ് കര്‍ത്തൃ സന്നിധിയില്‍ നിദ്രപ്രാപിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ജനുവരി 31ന് ഒരു വര്‍ഷം തികയുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന പിതാവിന്റെ വിയോഗം ഇന്നും തീരാവേദനയും നഷ്ടവുമാണ്. കര്‍ത്തൃ സന്നിധിയില്‍ മക്കള്‍ക്കും കൊച്ചുമക്കള്‍ക്കും ആയി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ കാല്‍ക്കല്‍ ആയിരമായിരം സ്‌നേഹ പൂക്കള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാര്‍ത്ഥനകളോടെ ടണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സിലെ മക്കള്‍ ബെന്നി ജെ സി, സ്റ്റെഫി സ്റ്റെബിന്‍ എന്നിവര്‍...  

Full story

British Malayali

]-Xn-s\-«p hÀ-j-t¯m-fw bp-sI-bnse InMv-kv_-dn-bnð Xm-a-kn-¨n-cpó Fw-kn Bâ-Wn-bp-sS (ap-ï-¡ð Nmt¡m BâWn) Bdmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw \m-sf \-S¡pw. sd-sk-Iv-kv CâÀ-\m-j-Wð en-an-ä-Un-sâ eï³ Hm-^o-kn-ð 15 hÀ-j-t¯m-fw tPm-en sN-bv-X Bâ-Wn 2012em-Wv \n-cym-X-\m-bXv. bp-sI-bnð F-¯pw- ap-¼v 20 h-À-j-t¯m-fw Ip-ssh-än-em-Wv tPm-en sN-bv-XXv. \m-«nð tIm-X-awK-ew a-e-bn³-Io-gv ap-ï-¡ð lu-kv Ip-Spw-_mw-K-amWv. `m-cy X-¦a-Wn BâWn e-ï-\n-em-Wv Xm-akw. aq¯-aI³ A-e³ Bâ-Wn ap-ï¡ð Ip-Spw-_-t¯m-sSm¸w Ip-ssh-än-emWv, C-f-b a-I³ AP-bv Bâ-Wn ap-ï-¡ð A-½-bv-¡pw Ip-Spw-_-t¯mSp-sam¸w e-ï-\n-emWv.

Full story

British Malayali

]-Xn-s\-«v h-À-j-t¯m-fw bp-sI-bn-se In-Mv-kv _-dn-bnð Xm-a-kn-¨n-cp-ó Fw-kn Bâ-Wn-bp-sS (ap-ï-¡ð Nmt¡m B-âWn) Bdmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw 31 \v \-S-¡pw. 2012 B-K-kväv 31 B-K-Ìn-\m-bn-cp-óp Bâ-Wn-bp-sS a-c-Ww. tIm-X-awK-ew a-e-bn³-Io-gv ap-ï-¡ð Ip-Spw-_mw-K-am-Wv BâWn. bp-sI-bnð Xm-a-kn-¡pó X-¦a-Wn B-â-Wn-bm-Wv `m-cy. Ip-ssh-änð Xm-a-kn-¡pó A-e³ B-â-Wn ap-ï-¡ð,e-ï-\nð Xm-a-kn-¡p-ó AP-bv B-â-Wn ap-ï-¡ð F-ón-h-cm-Wv a-¡Ä.

Full story

British Malayali

\yq-Im-kn-enð a-c-W-aSª tPm-_n tPmk-^v N-¡m-e-bv-¡-en-sâ thÀ-]m-Sn-\v C-tó¡v B-dp hÀ-jw. thZ-\-tbm-sS Ip-Spw-_mw-K§Ä...

Full story

British Malayali

eï³: tIm«bw AXncq]XbpsS {]Ya sa{Xmt¸meo¯bmbn-cp-ó amÀ Ipcymt¡mkv IpótÈcn ]nXmhnsâ Hómw NcahmÀjnI Znhkamb Pq¬ ]Xn\memw XobXn sshIptó-cw 7.30\v, eï\nse skâv Bð_³kv NÀ¨nð sh-¨v ^m. amXyp I«n-bm§ensâ ImÀanIXz¯nð, hnip² IpÀ_m\bpw H¸okpw XpSÀóv a{´mbpw \S¯pIbpïmbn. euhp«¬ (eï³ t_mtdm) tabdmbncpó Iu¬kneÀ ^nen¸v F{_lmw apgph³ kabhpw kónlnX\mbncp-óp. NS§pIfnð At±lw ]nXmhpambpÅ HmÀ½IÄ ]¦psh¨p ]nXmhnsâ ktlmZc `mcy adnbm½ tPm¬t\msSm¸w ]p{X³ ]bkv IpótÈcnbpw IpSpw_hpw kónlnXcmbncpóp. ]nXmhnsâ sk{I«dnbmbn ZoÀLImew {]hÀ-¯n¨ ^m. amXyp I«n-bm§ð Xsâ \ñ HmÀ½IÄ ]¦psh¨p. tlm«ð kqdn¨v akmeIÄ t\XrXzw \ðInb kvt\lhncptómSpIqSn ]cn]mSnIÄ Ahkm\n¨p. {SÌnamcm-b kPn DXp¸v sIm¸-g-bnð, tPmÀPv ]mänbmð t\msSm¸w amXyp hnñq¯d, kmP³ ]Sn¡amenð, _m_p Itñmenð XpS§nbhÀ ]cn]mSnIÄ¡v t\XrXzw \ðIn.

Full story

British Malayali

hqÌÀ: _ÀanMvlmw AXncq]Xbnse hqÌdnð \ncymXbmb enk½ tPmknsâ Hómw Nca hmÀjnIw amÀ-¨v aq-ón\p i\nbmgvN BNcn¡póp. t{Käv {_n«¬ kotdm ae_mÀ k`bpsS A²y£³ amÀ tPmk^v {km¼n¡ð apJy ImÀ½nIXzw hln¡pw. ^m: sk_mÌy³ \maä¯nð, ^: tPmbn hbenð, ^m: t]mÄ sh«pIm«v, ^m: ^m³kphm ]¯nð, ^m: {_bm³ XpS§nb sshZnIÀ klImÀanIcmbn ip{ipjIfnð ]¦p tNcpw. hqÌÀ skâv tPmÀPv tdma³ It¯men¡m tZhmeb¯nð h¨v {IaoIcn¨ncn¡pó Xncp¡À½§Ä D¨bv¡v 2. 30 \p Bcw`n¡póXmWv. enk½ tPmkv ap¼v KÄ^v taJeIfnð \S¯nt¸mó kPohamb Bßob {]hÀ¯\§Ä bpsIbnepw Xo£vWambn aptóm«p sImïv t]mIshbmWv acW¯n\p IogS§nbXv. hnizmk km£nbmbn, ssZhoI ip{ipjIÄ¡p {]mapJyw \ðIn PohnXw amXrIm]cambn \bn¨p t]mó enk½ tPmkv ]cnNbs¸« GhÀ¡pw {]nb¦cnbmbncpóp. Gsd {it²b-amb hnizmkn kaqlambn Xm³ _Ôs¸Spó taJeIfnse aebmfn ss{IkvXh kaqls¯ Bßob \m-thm°m\¯nte¡

Full story

[1][2][3][4][5][6]