1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tImXawKew Su-Wnð \nópw aqómÀ dq«nð Hcp IntemaoäÀ amdn _m¦v PwKvj\nð ]pgtbmc¯v hnsF]nIÄ am{Xw Xmakn¡pó Gcnbbnð 27 skâv Øehpw 3700 kvIzbÀ^oäv Ccp\nehoSpw hnð¸\bv¡v. hkvXphnsâ IqSpXð hnhc§Ä NphsS 3700 sf, recently built 4  bed House 20 cent Patta and 7 cent w/o patta (river side),  4  bed rooms en-suite  (6 toilet and bath),  Two kitchens, Lounge, Dinning, conference hall (1st floor), Fully Granite floor, 4200st tiled coutryard, Boundary: both front and back tar road (one is municipaltiy Road),  one side river and other side plain land.  10 cocount tree and two jack fruit tree. IqSpXð hnhc§Ä¡vþ (bpsI) 07920747032 email id [email protected]

Full story

British Malayali

FdWmIpfw Pnñbnse hmg¡pfw SuWnð \nópw 700 aoäÀ amdn 35 skâv lukv t¹m«v hnð]\bv¡v. 2.50 e£amWv Hcp skân\v {]Xo£n¡pó hne. {]IrXn at\mlcamb Øe¯mWv {]kvXpX hkvXp ØnXn sN¿póXv. (aqhmäp]pg \Kc¯n\v Ing¡mbn, aqhmäp]pgþ sXmSp]pg tdmUnemWv hmg¡pfw Fó Øew) Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ 00919496502037,07727274491 (uk),[email protected]  

Full story

British Malayali

A½³tNcn¡pw Imcn¯mkn\pw kao]w 9 skâv lukv t¹m«v DS³ hnð]\bv¡v. Bip]{Xn, Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ, tImtfPpIÄ, NÀ¨pIÄ, A¼e§Ä Fñmw Hcp IntemaoäÀ Npäfhnð e`yamWv. Xmð]cyapffhÀ DS³ _Ôs¸SpI hnhc§Ä¡vþ tPymXn(tIcf) 00919447855418 bpsIþ 07841374682, 07984749021 (samss_ð) 01912891650 (emâv t^m¬)

Full story

British Malayali

AXnc¼pgbnð 9.5 Øew hnð]\\bv¡v. N´¡pf¯v \\nópw ssI¸pg dq«nð \\nópw 500 ASn amdnbmWv {]kvXpX hkvXp ØnXn sN¿póXv. CXphgn _kvdq«pw ]nU_yp tdmUpw Dïv. hm§m³ Xmð]cyapÅhÀ am{Xw _Ôs¸SpI. skân\\v 3.75 e£amWv hne.  IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI Uk 07944227626 India 08547331880  Email: [email protected] 

Full story

British Malayali

ISp¯pcp¯n sF.än.kn PwKvj\\v ASp¯v SmtKmÀ Cw¥ojv aoUnbw kvIqfn\\v kao]w 13 skâv Øew hnð]\\bv¡v. häm¯ shÅapÅ InWdpïv. hoSv ]WnbpóXn\\v A\\ptbmPyamb hkvXphmWv. t^m¬ 9447569134þ F³.Un. kpKpW³    

Full story

British Malayali

apt¯men tNÀ¸p¦ð sabn³ tdmUnð \\nópw 50 aoäÀ amdn SmÀ tdmUv sskUnð DÅ 20 skâv Øew hnev¸\\bv¡v. sam¯amtbm 10 skâv t¹m«v Btbm sImSp¡póXmWv.  Øe¯n\\v kao]¯mbn amÀ Éohm kq¸À kvs]jymenän slmkv]näð, {_neyâv ÌUn skâÀ Fónh ØnXn sN¿póp. shÅw Bhiy¯n\\p e`n¡pó Cu Øew hoSv ]Wnbm³ Gähpw A\\ptbmPyamb s]m¡¯nð BWv \\nev¡póXv. Contact : 0783 190 6920 email : [email protected]

Full story

British Malayali

Ipdphne§mSv 2100 kvIzbÀ^oänsâ ]p¯³ Ccp\\nehoSv hnð]\\bv¡v. aqópapdnbpÅ ho«nð Fñm apdnIfpw _m¯vdqw AämNvUmWv. 14.200 skânemWv ]pXpXmbn \\nÀ½n¨ hoSv ØnXn sN¿póXv. ASp¡f, hÀ¡v Gcnb, lmÄ, knäu«v Fónhsbñmw anI¨ coXnbnð \\nÀ½n¨n«pïv. hn{Snss^Sv ssSðkpw ss{Kss\\äpw D]tbmKn¨mWv ^vtfmdn§v \\S¯nbncn¡póXv. Ipdphne§mSvþ Gäpam\\qÀ Fwkn tdmUnð \\nópw 100 aoäÀ am{XamWv ChntS¡pÅ Zqcw.  Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ  919605924221, 9745271225    

Full story

British Malayali

\\nÀamWw ]qÀ¯nbmb B[p\\nI coXnbnepÅ hoSpw Øehpw hnev¸\\¡v X¿mdmbncn¡póp. 2000 kvIzbÀ aoäÀ hnkvXrXnbnð ]Wn Ign¸n¨ hoSn\\pw Øe¯n\\pw {]Xo£n¡póXv 70 e£w cq]bmWv. at\\mlcambn ]Wn ]qÀ¯nbm¡nb hoSnt\\m¸w 12 skâv Øehpw Dïv. aqóp Aäm¨v s_Uv dqw DÅ hoSv F³FNv 220bnð \\nópw shdpw 150 aoäÀ Zqc¯nemWv ØnXn sN¿póXv. s]m³Ipów SuWnte¡v shdpw Hcp Intemaoädnð Xmsg BWv FóXpw BIÀjI LSIamWv. [mcmfw shÅw e`n¡pó hkvXp NpäpaXnð \\nÀanXnamWv.  A\\p_Ô kuIcy§Ä : Chenkal Church - 700 mtrs Eden Public School - 1 KM  contact -07515863629, 00919447367381 ( INDIA )  

Full story

British Malayali

Be¸pg s\\lvdp t{Sm^n hÅw IfnbpsS XpS¡ Øe¯v Gsd {][m\\yapÅ hkvXp hnev¸\\¡v. \\nc¸mb 22 skâv Øew tlm«ð, dtkmdâv, hnñ, lukv t_m«v _p¡nwKv skâÀ XpS§nb _nkn\\kv Bhiy§Ä¡v D]tbmKn¡m³ Gsd A\\ptbmPyamWv. skân\\v Aôc e£w cq]bmWv hne (s\\tKm-jy-_nÄ). Npäpw aXnepw tKäpw Øm]n¨n«pÅ Øew hnt\\mZ kômcnIfpsS hml\\ ]mÀ¡n§n\\p \\evInbpw {]Xnamkw \\ñ BZmbw e`yam¡mw. {]apJ tlm«ð Bb cwZbpsS kmao]yhpw ]póaS sP«nbpsSbpw hÅw Ifn t]mbnânteIv shdpw 200 aoäÀ am{Xw Zqcw DÅXpw hkvXphns\\ IqSpXð BIÀjIam¡póp. CXnt\\mSv sXm«p tNÀópÅ Øe§fpw hnev]\\¡v X¿mdmWv. tdmUnt\\mSp tNÀópÅ Cu Øew kz´am¡póhÀ¡v ]pdInð DÅ Øew IqSn \\ymb hne¡v kz´am¡m³ kmlNcyw Dïv. IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn¡pIþ  u k  00447886776881 kerala  00919400140196.    

Full story

British Malayali

A beautifully built, very spacious home in Kottayam. The house is about 2600 sqft in two floors. This house has four bed rooms three are attached and one with a common bath room. There is large hall (about 200 sqft), dining, and three kitchens. One of the bed room with attached bath room on top floor, with plenty of space to build more rooms if needed. There is 48 cents of land attached to this house. Land has 45 second year tapping rubber trees and this year we had 8 sheets during each tapping. Land also has got coconut trees, jathi, jackfruits, etc. There is a well in the property with plenty of water (365 days no issue for water). This property has got compound wall, spacious courtyard, and good garden. To appreciate the property one need to view it. There is a big out house with bath room and bed room (if needed for servants). The property is in Kooropada which is in between Pala and Kottayam (from the property it is 16 km to both Pala and Kottayam and 3 km to Pampadi). School (CBSE) and church are 1.5 km from the property. Kottayam railway station and Karithas hospital are about 15 km. Front of the property is bus road and easy access to all amenities. The property is in a very quiet residential area. Expected price 2.5 Crore. For more details contact Davis (Kerala) 0091- 9744660632, 9745818105 Biju (UK) 0044 7886132157 (weekends or after 6 pm week days)

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]