1 GBP = 92.60 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

sXm-Sp-]p-g- th-§-¯m-\w tdm-U-cn-Inð th-§ñqÀ jm-¸pw-]-Sn-bnð aq-óv s_-Uv dq-ap-I-fp-Å hoSv hnð-]-\-bv-¡v. Np-äp-a-Xnð sI-«n thÀ-Xn-cn-¨n-cn-¡pó 9.5 skânð 1350 kv-Iz-bÀ ^o-än-em-Wv ho-Sv Øn-Xn sN-¿p-óXv. hÀ-jw ap-gp-h³ P-e e-`y-X-bp-Å In-WÀ D-ïv. 52 e-£w cq-]-bm-Wv hnð-]-\ Xp-I-bm-bn {]-Xo-£n-¡p-óXv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡m-bn _-Ô-s¸Sp-I hnðk¬þ 0091-9947384169, tPm¬þ 07448482972

Full story

British Malayali

tIm«-bw ]p-Xp-¸-Ån¡pw a-WÀ-Im-Sn\pw k-ao-]-¯m-bn 11 skâv t¹m-«v hn-ð¸-\-bv¡v. a-lm-ßm-Km-Ôn sa-Un-¡ð tIm-f-Pn-\v 1 In-tem-ao-äÀ A-Sp-¯mbn Cu Ø-ew Øn-Xn sN-¿póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v Xm-sg Im-Wp-ó \-¼-cnð _-Ô-s¸-SpI.   A-{_lmw(bpsI)07877671628 entPm(tI-c-f)9447018122, 04812370628

Full story

British Malayali

D-g-hqÀþIq-¯m-«p-Ip-fw tdm-Unð 80 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv-¡v. \nÀ½m-W {]-hr-¯n-IÄ¡pw A\p-tbm-Pyam-b Ø-ew D-g-hqÀ Su-Wnð \n-ópw 2.5 In-tem-ao-äÀ A-I-se-bm-Wv Øn-Xn sN-¿p-ó-Xv. kv-IqÄ, tIm-tfPv, aÄ-«n kv-s]-jym-en-än tlm-kv-]n-ä-epIÄ, A-¼ew, ]-Ån, amÀ¡-äv Xp-S§n-b ku-I-cy-§-fpw Cu Ø-e-¯nsâ 5 In-tem-ao-äÀ Np-ä-f-hn-ep-ïv. 40 In-tem ao-äÀ A-I-se- sd-bnð-th kv-tä-j\pw D-ïv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡p _-Ô-s¸Sp-I A-\pð tKm-]n-\mYvþ bp-sI( 7877790475) kPn-tam³þ tI-cfw(91 9447910015) email. [email protected]

Full story

British Malayali

sXm-Sp]p-g sh-§ñqÀ jm-¸p-¸-Sn-bnð 17 skâv Ø-ew hnð-]-\-bv-¡v. aq-óp-h-i¯pw tdm-Up-Å Cu Øe-¯v hÀ-jw ap-gp-h³ P-e-e-`y-Xbpw Dïv. P-\-hm-k-tbm-Kyam-b {]-tZ-i-w IqSnbm-WnXv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-I am-Xypþ 00919446131660, Tel-01202433379

Full story

British Malayali

House for sale in Pala Kodungoore Road near Poovathilappu. 2,650 sqf double storey house built on 30 cent of land with 4 bedrooms all with attached bathrooms. Also a separate bathroom and a separate work area. Sitting room, kitchen, dining room and a car porch.  High standard in construction. School, church, hospital, bank are all nearby. Well water supply is avaliable throughout the year. Expecting; 1 crore rupee (negotiable)   If interested, please contact  Jose George(UK) - 07784656022, Biju(India)- 0091 9048010189  Sibi - 0091 9946479250, Email- [email protected] 

Full story

British Malayali

aqhmäp]pgbnð\nópw 7 Intem-aoäÀ amdn Bc¡pgbnð ]Ån¡v kao]w tXm«¡c dq«nð hoSphbv¡m³ A\p-tbm-Pyamb 25 skâv- Øew hnev]\-bv¡v. ]Ån, kvIqÄ, Bip]{Xn Fón-h k-ao-]-¯p-ïv. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I: 00919400035012, 07891865746

Full story

British Malayali

22 cent plot for sale in Pariyaram, near chalakudy, trissur(dist). This plot is suitable for build a house. it is near the church and school. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI tPm-tam³ tPmkvþ phone-0480 2747632 mob-99 466 299, [email protected]

Full story

British Malayali

3300 sq ft double storey house for sale in Kattappana. House is built in 10 cents with 4 bedroom and space for 5th bedroom. Sitting room, Kitchen, Dining room, work area, car porch and bathroom with bath tub. High quality of standard in construction. Very close to church, Hospitals, schools, colleges and city shopping centres. Well water facility in available throughout the year.    CONDACT : JINO 0044 7947631568,07429683108( UK). SAJI 0091 9447421656 (INDIA) EMAIL : [email protected]

Full story

British Malayali

tIm«bw tZhtemI¯v \mev s_Uv-dqapIÄ DÅ hnñ hnev]\bv¡v. 2346 kv-IzbÀ ^oäpÅ hoUnsâ \mev s_Uv-dqapIfpw Aäm¨vUv BWv. 11 skâv Øe¯v ]WnIgn¨ncn¸n¡pó Cu hnñ sIbp \KÀ luknMv tImf\nbnemWv \nesImÅpóXv. 24 aWn¡qdpw skIyqcnänbpw hm«À kÀÆokpw e`yamWv. GItZiw 79 e£w cq]bmWv hne. IqSpXð hnhc§Ä¡v: +91-9562711777  

Full story

British Malayali

D-g-hqÀ Su-Wnð \n-ópw 1 In-tem-ao-äÀ am-dn F-d-Wm-Ip-fw D-g-hqÀ dq-«nð sa-bn³ tdm-Uv ssk-Unð sNdn-b ho-Sp-Å 42 skâv \n-c¸m-b Ø-ew hn-ev-]-\-bv¡v. Cu Ø-ew ho-Sv \nÀ-½n-¡p-ó-Xn-\v G-ähpw A\p-tbm-Py-amWv. skân\v 3,00,000 cq-]-bm-Wv {]-Xo-£n-¡p-ó hne. Xm-ev-]cyw D-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI. _-Ô-s¸-tS-ï \-¼À þ 00447440726731  

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]