1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Newly constructed commercial four- storied building, two rooms for sale in first floor, admeasuring 700 square Ft, Facing to Main road, with basement adequate parking facilities, Lift & each floor has toilet, currently rented agreement for 18 years with a proportional increase, in the  Heart of Thodupuzha, Idukki.   Only genuine buyers please contact John  : +44 7448621192

Full story

British Malayali

tIm«bw ]m¼mSnbnð sI sI tdmUnð \\nópw 100 anäÀ AIe¯nð 30 skâv Øew hnev¸\\bv¡v.  Fñmhn[ kuIcy§tfmSpw IqSnb Cu Øe¯v 365 Znhkhpw shÅhpw, ASp¯v Xsóbmbn ]Ånbpw, kvIqfpw Dïv.  FñmXcw \\nÀamW {]hcv¯\\§Ä¡pw Cu Øew A\\ptbmPyamWv.   At\\zjW§Ä¡v: tIcf¯nð _Ôs¸sSï \\¼À:  0091.  04812506757, 0091 9048199082 bpsIbnð _Ôs¸sSï \\¼À: 07402000919

Full story

British Malayali

Xncphñ SuWnð \\nópw aqóv IntemaoäÀ AIse Npa{Xbnð Smdn« tdmUcpInð hoSv hbv¡m³ A\\ptbmPyamb 14.30 skâv lukv t¹m«v hnev¸\\bv¡v. [mcmfw shÅt¯mSv IqSnb InWÀ kuIcyhpw t¹m«nð e`yamWv. hniZhnhc§Ä¡v: tPmk^v tXmakv: 0091 9447407940, 0091 4692730130, 07809368426

Full story

British Malayali

15 cent house plot for sale,near matha hospital,100 metres away from MC road.Those who are interested please cotact me in this email [email protected]

Full story

British Malayali

tIm«bw Pnñbnse IpdpapÅqcnð  kn sI Ihebv¡v kao]w 26 skâv Øew sam¯amtbm `mKnIamtbm hnev¸\\bv¡v. sabn³ tdmUnð \\nópw 50 aoäÀ \\of¯nð F¯nt¨cmhpó Øew Fñmhn[ kuIcy§fpw DÄs¸«XmWv. hben\\v kao]w hoSv hbv¡m³ B{Kln¡póhÀ¡v hfscb[nIw {]tbmP\\s¸Spó ØehpamWv. skân\\v 1.55 e£w cq]bmWv hne aXn¡póXv.  IqSpXð hnhc§Ä¡v: Acp¬ amXyp: 07809592295

Full story

British Malayali

s]cp¼mhqÀ SuWn\\Sp¯v heb³Nnd§c dºÀ ]mÀ¡v tdUnð 20 skâv Øehpw Ccp\\ne hoSpw hnev]\\bv¡v. sIm¨n³ CâÀ\\mjWð FbÀt]mÀ«nð \\nópw 25 an\\n«v bm{X sNbvXmð F¯nt¨cmhpó 5000 kvIzbÀ ^oäv hnkvXoÀ®apÅ hoSmWnXv. Aôv s_Uvdqw, cïv t{Umbn§v dqw, XntbäÀ dqw, Ubn\\n§v lmÄ, cïv In¨¬, hÀ¡v dqw, tÌmÀ dqw, skÀhâv dqw Fónh AS§nbXmWv. Fñm dqanepw In¨\\nepw NpaÀ Aeamc, koen§v, sseävkv Fónh Dïv.   \\ñ coXnbnð ]Wn Ign¸n¨Xpw, apónembn tKäp LSn¸n¨n«pÅ NpäpaXnepw Dïv. hoSn\\v apónembn hÀj¯nð Fñmbvt¸mgpw shÅw In«ppó InWdpapïv. ho«nð \\nópw cïv IntemaoäÀ Npäfhnð {][m\\s¸« _m¦pIÄ, hnZym`ymk Øm]\\§Ä, IrkvXy³, apÊow ]ÅnIÄ, A¼ew, Bip]{XnIÄ, amÀ¡äv Fónhbpw Dïv. Fñmhn[ kuIcy§tfmSpw IqSnb Cu hoSn\\v {]Xo£n¡pó hne 1,85,00,000 (Negotiable) BWv. IqSpXð

Full story

British Malayali

]me apt¯men¡pw sNÀ]p¦en\\pw CSbnð hoSp hbv¡m³  A\\ptbmPyamb Øew hnð]\\bv¡v. t¹m«nð \\nópw {_nñyâv ÌUn skâÀ, amÀ Éoh kq¸À kvs]jymenän tlmkv]näð Fónh Xpñy Zqc¯nð \\Sóv F¯mhpó Zqc¯nemWv. hne skân\\v 2.5 e£w. Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpI  UK : 0798 434 7267 India : 0091 99610 21006  

Full story

British Malayali

tIm«bw N§\\mtÈcn dq«nð ]m¯maq«w amfnI IShnð amfnI hnñmknð t]m«v hnð¸\\bv¡v. IqSpXð hnhc§Ä¡vþtUm FwFkv AeIvkmïÀþTel: 0113 2674121.  Mobile: 07798867381 Email: [email protected] IqSpXð hnhc§Ä Xmsg tNÀ¡póp LOCATION :  Malikayil Villas, M.C. Zachariah Road, Pathamuttam.         between Kottayam and Changanacherry and very close to Malika Kadavu   ZIP CODE No :  686532   NEAREST HOSPITALS :  Chethipuzha Hospital and Homeopathic Medical College    NEAREST RAILWAY STATIONS : Chingavanam and Chenganacherry.   NEAREST MARKET : Chingavanam.   NEARBY COLLEGES:  Saint Gits Engineering College St. Berchamans and Assumption College, Chenganacherry.  C.M.S College and Baselios College, Kottayam. NEAREST PLACES OF WORKSHIP:  Sleeba Orthodox Church, Pathamuttam. Several other churches and temples nearby.   TRANSPORT FACILITY:  Excellent travel facility to all nearby towns by bus.     

Full story

British Malayali

tIm«-bw N-hn-«p h-cn Pw-Kv-j-\\nð loc {Ko³ tImÀ-«nð aqóv s_-Uv dqw skan ^ÀWnjvUv ^vfmäv hnð¸\\bv¡v. tIm«bw SuWnð \\nópw cïp IntemaoäÀ Zqcw am{Xw. ^Ìv ^vtfmdnð ØnXn sN¿pó ^vfmäv 1456 kvIzbÀ ^oäv Dïv. sk³{Sð Kymkv IW£\\pw aäv AXym[p\\nI kuIcy§fpw Cu ^vfmänð Dïv. IqSpXð hnhc§Ä¡v tIm«bwþ 04822240091, bpsIþ 07961927956

Full story

British Malayali

Double storied villa near Technopark Thiruvananthapuram for sale, only 2.8 km from Techno park campus or 8 mins drive from the campus gate, The house is 1750 square feet area with 3 bedroom, two of them with attached toilet and bathroom. One Bedroom is fitted with AC, two bedroom are wooden floor.  Two large hall one upstairs and the other down.One common toilet. The house is partially furnished. Fitted with modular kitchen. The house is build on 4 cent land. This villa is part of 19 luxury villas build by Favorite Home, Trivandrum. The house was handed over end of 2010 and now all the villas are occupied.  It is a peaceful community living with occupants among professionals working in technopark and Vikram Sarabhai Space Centre, both institutions are very close to the property. The location is marked in the below Google map. The villa have 24 hour security arranged by the resident association and children play area as common amenity. The expected cost is 65 Lack Rupees, can also be done in India. UK phone number 07402848555 and email addressþ [email protected]

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]