1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

XriqÀ Pnñbnð F³FNv 47ð \\nópw 8 Inan Zqc¯nð tImSmen¡Sp¯v 2 G¡À PmXn tXm«w hnð]\\bv¡v. skân\\v 95000 cq] hne {]Xo£n¡pó Cu Øet¯¡v ]ômb¯v tdmUpw [mcmfw Pe e`yXbpapïv.  Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ  07865965295, 0091 9995374468

Full story

British Malayali

House plot(13cents) for sale in piravom town.5 minutes walk from prvom town(,thottabhagom).residential area.   contact augustin 07440280564/ baby 07404080320

Full story

British Malayali

Commercial & Residential  4 Cent Square plot for sale in vellayambalam, TRIVANDRUM. Behind Indra Bhavan (KPCC)  Elakom Gardens. LORRY ACCESS  50 meters From Main Road Vellayamabalam - Sasthamanagalam Rd (Negotiable)   Further Details Please Contact - 9446794744 , 9961947676  

Full story

British Malayali

Land for sale near Cochin International Airport (Less than 2 Miles from Airport). Very near to MC road at Marottichodu. Approximately 165 Cents of  land with Rubber and coconut trees (rubber tapping for last 4 years). Land can be partially bought. Negotiable price of Rs.225,000 per cent. No agents please. Contact: [email protected] Mob. 0044-7859053798.

Full story

British Malayali

s\\Spw¼mtÈcn FbÀ t]mÀ«n\\p kao]w skân\\v HtóImð e£w cq] h¨v Øew hnev¸\\¡v. 1.65 G¡À Øew sam¯ambn FSp¡m³ Bsf¯nbmð hnebnð hn«phogvN sN¿m³ DSa XbmdmWv. \\nehnð \\mep t¹m«pIfmbn Xncn¨n«ncn¡póXn\\mð hoSv hbv¡m³ Dt±in¡póhÀ¡pw hm§mhpóXmWv. FbÀ t]mÀ«nð \\nópw 13 IntemaoäÀ am{Xw Zqc¯nemWv Øew FóXmWv {][m\\ BIÀjWw. 25 skâv, 47 skâv, 46 skâv, 45 skâv Fón§s\\ BWv t¹m«pIÄ Xncn¨ncn¡póXv. CS\\ne¡mÀ CñmsX kao]n¡póhÀ¡v ap³KW\\. A¯mWn amf kwØm\\ ]mXtbmSv tNÀómWv Øew ØnXn sN¿póXv. Fñm t¹m«nte¡v tdmUv- kuIcyw Dïv. _Ôs¸SpIþ  Mr.Robert : 07912629439,  07525011796. India: Mr. John : 9961317373  

Full story

British Malayali

CSp¡nbnse s\\SpwIï¯n\\Sp¯p aªs¸«nbnð Øew hnev¸\\¡v. 20 skâpw 60 skâpw hoXw DÅ t¹m«pIÄ BWv hnev]\\bv¡v DÅXv. kÀ¡mÀ t]mfnsSIv\\n¡nt\\mSv tNÀóv InS¡pó Øew Fó \\nebnð adn¨p hnð¡m³ DtZin¡póhÀ¡pw A\\ptbmPyambXmWv. Øe¯nsâ ap³hi¯v IqSn tImtfPv tdmUv ISóp t]mIpóp Fó {]tXyIXbpw Dïv. tlmÌtem hotSm \\nÀ½n¡m³ Dt±in¡póhÀ¡p anI¨ em` km[yXbpw e`n¡pw. Cu ]cnkc¯v aäp tlmÌtem XmaÊkuIcy§tfm Cñm¯Xn\\mð ChnsS \\nÀ½n¡pó apdnIfpw aäpw hmSIbv¡v \\evIm\\pw Ignbpw. DS³ hm§m³ X¿mdmIpóhÀ¡v hnebnfhpw \\evIpóXmWv. please contact 07825045207  

Full story

British Malayali

FdWmIpfw Pnñbnse ]ndhw Aôðs¸«nbnð 900 kvIzbÀ^oäv hmÀ¡ hoSpw cïv G¡À 70 skâv Øehpw hnð¸\\bv¡v. ]ndhwþIq¯m«pIpfw, ]ndhwþaqhmäp]pg sabn³ tdmUnð \\nópw 300 aoddÀ amdnbmWv Øew ØnXn sN¿póXv. {]kvXpX Øe¯nsâ 700 aoäÀ Npäfhnð kvIqÄ, ]Ån, A¼ew, t»m¡v ]ômb¯v B^okv Ch ØnXn sN¿póp. häm¯ InWÀ DÅ {]kvXpX Øe¯v hoSpw ]¯v skâv Øehpw \\nÀ¯n _m¡n cïv G¡À 60 skâv dºÀ tXm«w (sh«póXv) am{Xambpw hnð¡póXmWv. IqSpXð hnhc§Ä¡v  tP¡_v Ipcy³ þ 00918547477037, 00919447163317 Csabnð þ [email protected]

Full story

British Malayali

3 Bed room house for sale in Cochin near Airport. This property is 6.5 kms from N.H.Highway Athani junction and 10 kms from Airport. The house is in 6.5 cent and is 2200 sq.ft. with 3 bedrooms attached, courtyard,kitchen with work area,sitout & porch.The estimated cost is Rs.65 Lakhs (negotiable). Please contact if interested. Email ID: [email protected] U.K no: 07506412665.(vishal). Kerala no: 00919447572716.(tom).

Full story

British Malayali

XriqÀ ]mWtôcnbnð ]¯v skâv Øehpw cïmbnc¯nCcpóqdp kvIzbÀ^oäv DÅ at\\mlcamb hoSpw hnev]\\¡v. XriqÀ Pnñbnð ]mWtôcn ]ômb¯nð I®mc¡Sp¯p acm¡ð skâdnð hmg KthjW tI{µ¯nt\\mSSp¯p ØnXn sN¿pó \\mep s_UvdqapIfpw \\mep tSmbveäpIfpw cïp _m¯v dqapIfpw henb enhnwKv dqapw knävHu«pw In¨\\pw hÀ¡v Gcnbbpw häm¯ shÅapÅ InWdpw DÅ Cu hoSn\\v 60 e£amWv hne. IqSmsX I®mc s]t{SmÄ ]¼n\\pw ]pXnb ]me¯n\\pw \\Sphnembn 18 skâv Øehpw hnev]\\¡pïv.  hniZhnhc§Ä¡v hnfn¡pI 00447852929885, 00919747227054.

Full story

British Malayali

 tImXawKew SuWnð \\nópw aqómÀ dq«nð Hcp IntemaoäÀ amdn _m¦v PwKvj\\nð ]pgtbmc¯v hnsF]nIÄ am{Xw Xmakn¡pó Gcnbbnð 27 skâv Øehpw 3700 kvIzbÀ^oäv Ccp\\nehoSpw hnð¸\\bv¡v. hkvXphnsâ IqSpXð hnhc§Ä NphsS 3700 sf, recently built 4  bed House 20 cent Patta and 7 cent w/o patta (river side),  4  bed rooms en-suite  (6 toilet and bath),  Two kitchens, Lounge, Dinning, conference hall (1st floor), Fully Granite floor, 4200st tiled coutryard, Boundary: both front and back tar road (one is municipaltiy Road),  one side river and other side plain land.  10 cocount tree and two jack fruit tree. Expected price INR 2 Crores (negotiable) IqSpXð hnhc§Ä¡vþ (bpsI) 07920747032    

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]