1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

apfw´pcp¯nbnð 50 skâv NXpcmIrXn DÅ Øew hnev¸\\¡v. apfw´pc¯nbnse s]cp¼ÅnbnemWv {]kvXpX Øew. \\nÀ±njvSv B¼ñqcnse CeIvt{SmWnIv knänsbmSp tNÀómWv Øew ØnXn sN¿póXv.  Øe¯nsâ Ccp hihpw Smdn« tdmUv Dïv FóXpw {]tXyIXbmWv. NpäpaXnð \\nÀan¨ Øew hoSv hbv¡m³ Gähpw A\\ptbmPyamWv. ^vemäv t]mepÅ \\nÀ½nXn¡pw A\\ptbmPyamWnXv. apfwXpcp¯n sdbnð sh sÌj³ shdpw cïp IntemaoäÀ Zqc¯nepw FdWmIpfw SuWnð \\nóv 18 Intemaoädpw kvamÀ«v knän 20 IntemaoäÀ Zqc¯nepw BWv. hkvXp sam¯ambn hm§m³ F¯póhÀ¡v ap³KW\\  apdn¨p hnð¡póXns\\¡pdn¨pw ]cnKWn¡pw   For details please ring 07793940060 (UK).   email-   [email protected]

Full story

British Malayali

]me¡mSv Pnñbnse {ioIrjvW]pc¯v d_À tXm«hpw Ccp\\ne hoSpw hnev¸\\¡v. tXm«w sam¯amtbm apdnt¨m hnev¸\\¡v X¿mdmWv. tZiob ]mXbnð \\nóv aqóc IntemaoäÀ Zqc¯nð ØnXn sN¿pó Cu Øe¯n\\v kao]¯p IqsSbmWv tZiob ]mXbnð KXmKX \\nb{´Ww DïmIpt¼mÄ hml\\§Ä ISóp t]mIpóXv. tZiob ]mXbnse Xnc¡v Ipd¡m³ Bcy]mhnð \\nópw sNÀ¸pfticn¡v t]mIpó \\nÀZnjvSv tdmUpw {]kvXpX Øe¯n\\cnsI 500 ASn Zqc¯nemWv ISóp t]mIpóXv. Øe¯ns\\ Npän SmÀ sNbvX tdmUpw _kv dq«pw DÅXpw {]tXyIXbmWv. hoSpw 60 skâv Øehpw sXm«cnsI Xsóbmbn 5 G¡À, 3 G¡À hnkvXoÀWapÅ d_À tXm«hpw BWv hnev¸\\¡v. hoSn\\pw Øe¯n\\pw {]Xo£n¡pó hne Hóc tImSn. tXm«¯nsâ hne skân\\v Hcp e£w Fó \\nebnemWv. A\\ptbmPyamb hne e`yambmð Øew DS³ ssIamdm³ X¿mÀ. IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn¡pI   0044 07828739972 john / 00919048966806 jolly.  

Full story

British Malayali

InS§qÀ SuWnð hoSpw Øehpw \\ymbamb hne¡v hnev]\\bv¡v. km[mcW IpSpw_¯n\\p A\\ptbmPyamb ImÀjnI kuIcy§Ä \\ndª ]pcbnS¯nð 30 skâv d_À tXm«hpw tijn¡pó 15 skâdnð sX§pw PmXnbpw DÄs¸sSbpÅ ^ehr£§fpw \\ndªXmWv. hÀjw apgph³ e`yamb ip²Pe e`yX Cu Øe¯nsâ {]tXyIXbmWv. ]gb XdhmSv hoSnsâ {]uUnbpÅ Cu Øew InS§qÀ SuWnsâ Fñm kuIcy§fpw Xpñy AIe¯nð e`yamIpó coXnbnð DÅXmWv. kvIqÄ, t]mÌv Hm^okv, t]menkv tÌj³, ]Ån Fónhsbñmw cïp Intemaoädn\\pÅnð Xsó ØnXn sN¿póp. ]mebv¡pw Gäpam\\qcn\\pw CSbnemWv tIm«bw Pnñbnse InS§qÀ Su¬. Xmev¸cyw DÅhÀ _Ôs¸SpI  07438484280,07447453958 tIcfþ+919496987024

Full story

British Malayali

A newly built modern forward design house is for sale in Ponkunnam,Kottayam District. It consists of 4 Bedrooms with attached dressing areas, bathrooms, drawing room, living room, dining room, kitchens etc... Ground floor consists of living room,dining room,2 bedrooms with attached bathrooms and dressing areas, 1 modern kitchen, work area, store room, 1 common toilet. First floor consists of drawing room, 2 bedrooms with attached dressing areas and bathrooms, 2 open balconies. It\'s design is based on Vastu and given special consideration for both Light and air flow during its design. Area: 3150 Square Feet House Plot: 30 cent Location:- It is located near Chenkal Church,N.H 220(K.K Road),Vazhoor,Ponkunnam,Kottayam District,Kerala. Land marks:Near Chenkal Church,Eden Public School. For more details contact on: Babu In Kerala, Mobile No:- 0091 9447390193 Email id: [email protected]

Full story

British Malayali

 tImXawKew SuWnð \\nópw aqómÀ dq«nð Hcp IntemaoäÀ amdn _m¦v PwKvj\\nð ]pgtbmc¯v hnsF]nIÄ am{Xw Xmakn¡pó Gcnbbnð 27 skâv Øehpw 3700 kvIzbÀ^oäv Ccp\\nehoSpw hnð¸\\bv¡v. hkvXphnsâ IqSpXð hnhc§Ä NphsS 3700 sf, recently built 4  bed House 20 cent Patta and 7 cent w/o patta (river side),  4  bed rooms en-suite  (6 toilet and bath),  Two kitchens, Lounge, Dinning, conference hall (1st floor), Fully Granite floor, 4200st tiled coutryard, Boundary: both front and back tar road (one is municipaltiy Road),  one side river and other side plain land.  10 cocount tree and two jack fruit tree. Expected price INR 2 Crores (negotiable) IqSpXð hnhc§Ä¡vþ (bpsI) 07920747032    

Full story

British Malayali

_w¥qcnð ]pXpXmbn ]WnIgn¸n¨ sI«nS kap¨bw hnev¸\\¡v. eï\\nð kz´ambn hotSm sI«nStam DÅhcpambn {]kvXpX sI«nSw h¨v ssIamdm\\pw DSaIÄ X¿mdmWv. _w¥qÀ \\Kc¯n\\Sp¯v ImKZk]pcbnemWv 5600 kvIzbÀ hnkvXrXnbpÅ sI«nSw ØnXn sN¿póXv. aqóp \\neIfnembn 12 s_Uv dqapIÄ sI«nS¯nepïv. Fñm s_Uv dqapw _m¯v Aäm¨v BsWó {]tXyIXbpw Dïv. 2 s_Uv dqapIÄ tNÀó 3 bqWnäpw 3 s_Uv dqansâ Hcp bqWnäpw 1 s_Uv dqansâ 3 bqWnäpambmWv sI«nSw ]qÀ¯nbmbncn¡póXv. t_mÀshð, ImÀ ]mÀ¡nwKv, hS¡v Ing¡v ZÀi\\w, hn{Snss^Uv {Kmss\\äv ^vtemÀ, 6 {][m\\ hmXnepw tX¡nsâ \\nÀ½nXn Fónhbpw {]tXyIXIfmWv. 3 s_Uv dqw bqWnäv ]qÀWambpw ^ÀWnjv sNbvXn«pïv. tkmfmÀ sshZypXnbpw sI«nS¯nepïv. Hcp hyànbpsS DSaØXbnð DÅ sI«nS¯nð \\nópw hmSI hcpam\\w Bbn {]Xnamkw 1. 20 e£w cq] e`n¡pw. Xmev¸cyw DÅhÀ _Ôs¸SpI þ [email protected], 07912042296/01772701671  

Full story

British Malayali

ss]I SuWnð\\nópw \\qdp aoäÀ AIse sN§fw tdmUv sskUnð 15, 20, skâv hoXapÅ lukv t¹m«pIÄ hnð]\\bv¡v. Imbv^eapÅ sX§v, PmXn FónhbpÅ Cu 70 skâv NXpcmIrXn Øew sam¯ambpw hnð¡s¸Spw. ASnbpd¸pÅ \\nc¸mb Øe¯v hoSp\\nÀamW¯n\\v FÀ¯v hÀ¡v Bhiyanñ. shÅw kpe`w.  hniZhnhc§Ä¡v t^m¬ 07557193964, 00919946661250  Csabnðþ- [email protected]    

Full story

British Malayali

sXmSp]pg SuWnð \\nópw 3 In.an, tImem\\n PwKvj\\nð \\nópw 1 In.an Zqcw, sXmSp]pgþ ssh¡w tdmUv sskUnð 9 skâv hnev]\\bv¡v. skân\\v 3e£w. Xmev]cyapÅhÀ _Ôs¸SpI sPbnwkv (bpsI)þ07440412061  sPbvk¬(C´y)þ00919961078121  

Full story

British Malayali

 Plot for For immediate sale in MOOKKANNOOR, near Nedumbassarry airport.   Tar Road front 12 cent(3.95 lakhs/cent) and 15 cent(3.45lakhs/cent) very good residential land for sale in mookkannoor with nut meg trees, coconut trees, jack fruit trees, mango trees, Teak trees ect. 800 mts from mookkannoor town, church, hospital, bank, CBSE school ect.  School bus to Naipunya, public school, Viswajyothi school, and St Patric school.  5 km to NH 47, 7 KM to angamaly, 12 KM to Nedumbasserry airport.  2 km to FISAT eng. college. Posh villas,just back of this property.  Can sell 30 cents together(3.4 lakhs/ cent) if anyone interested. The access road is not there at present.Its a 30 cent land.  Prefer to sell as whole, but if any one interested for either 12 or 15 cent, then we will do partition and provide the road. Good investment for any one, since this is a fast developing area.   Contact Mr Robert, 44 7912629439  , 44 7525011796 India, Mr John : 9961317373

Full story

British Malayali

tImXawKe¯v 15 skâv lukv t¹m«v hnð]\\bv¡v. X¡ewþ Xr¡cnbqÀ _kv dq«n\\v kao]¯mbn«mWv Øew ØnXn sN¿póXv. tImXawKew SuWnð \\nópw cïpssað Xmsg am{XamWv ChntS¡pÅ Zqcw. {]kvXpX hkvXphn\\v kao]¯mbn kvIqÄ, tImtfPv, NÀ¨v, A¼ew, Bip]{Xn XpS§nb Fñm kuIcy§fpw e`yamWv. im´amb dknU³jyð GcybnemWv t¹m«v ØnXn sN¿póXv. For more details-  07791683924/ 07878479048 India- 00914842768730 [email protected]

Full story

[3][4][5][6][7][8][9][10]