1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

40 CENTS OF PRIME RESIDENTIAL PLOT AT KOWDIAR, TRIVANDRUM FOR SALE. CAN BE SOLD AS A SINGLE PLOT OR AS TWO PLOTS. GENUINE BUYERS ONLY CONTACT @  :  [email protected]

Full story

British Malayali

IdpIpänbv¡v kao]{]tZiamb CS¡pónð 1.25 G¡À Øew hnev¸\bv¡v. hoSv ]WnbpóXn\v A\ptbmPyambn«pÅ Cu Øew hfsc im´hpw \mev sskUpw NpäpaXnepIfmð sI«nbXpamWv. Fñmhn[ kuIcy§tfmSpw IqSnbpÅ Cu {]tZi¯v sX§v, PmXn Fón hr£§Ä Xn§nbXpw, Bhiy¯n\v shÅ kIcyw e`yambXpamWv. aqóv Øe§fnð \nópw tdmUv kuIcyapÅ Cu Øe¯n\v kao]¯mbn. CS¡pó Im¯enIv ]Ånbpw, kvIqÄ, tlmkv]näð, Fôn\nbdnMv tImtfPv Fónhbpïv.IqSmsX ]¯v IotemaoäÀ Npäfhn\pÅnembn AUveIvkv I¬h³j³ skâÀ, sdbnðth tÌj³, s\Sp¼mticn FbÀt]mÀ«v, Fónhbpw Dïv. IqSpXð hnhc§Ä¡v; P.V.PAULOSE   - 0091 9387552355

Full story

British Malayali

sXmSp]pg tImem\n¡v kao]w sXmSp]pg Iq¯m«pIpfw tdmUv sskUnð 9 skâv Øew hnð]\bv¡v. skân\v 2,90,000 BWv hne.  Xmð]cyapÅhÀ _Ôs¸SpIþ bpsIþ 00447456909532 C´yþ 00919961078121  

Full story

British Malayali

 12 Luxury Apartments and 19 Luxury Villas in 2.25 acre Fruit farm situated 700 metres from Kottayam Collectroate and only 500 metres from Kanjikuzhy with unmatched finishing and exclusive quality parametres. Vast Recreational Area in 25 cents, Landscaped as a Fruit Garden, Swimming Pool, Club House, Jogging Track, Gym, Suite Room for Guests, 24 Hours Security, Superior C.P fittings from Internationally leading brand, Double charged & Digital premium vitrified tile flooring Eco friendly features- Bio gas Plant, Incinerator, Water Treatment Plant, Sewage Treatment Plant For more details contact- Call 00447782181717, 919961591111 www.homebasics.co.in  Spice I,XVI, Puthupally, Road, Kanjikuzhy, Kottayam-4 phone 91481 2576269, Email [email protected]

Full story

British Malayali

12 Luxury Apartments and 19 Luxury Villas in 2.25 acre Fruit farm situated 700 metres from Kottayam Collectroate and only 500 metres from Kanjikuzhy with unmatched finishing and exclusive quality parametres. Vast Recreational Area in 25 cents, Landscaped as a Fruit Garden, Swimming Pool, Club House, Jogging Track, Gym, Suite Room for Guests, 24 Hours Security, Superior C.P fittings from Internationally leading brand, Double charged & Digital premium vitrified tile flooring Eco friendly features- Bio gas Plant, Incinerator, Water Treatment Plant, Sewage Treatment Plant For more details contact- Call 00447782181717, 919961591111 www.homebasics.co.in  Spice I,XVI, Puthupally, Road, Kanjikuzhy, Kottayam-4 phone 91481 2576269, Email [email protected]

Full story

British Malayali

ISp¯pcp¯n¡v kao]w AcpWmticnbnð 20 skâv Øehpw 2200 kvIzbÀ^oäv hoSpw hnev]\\bv¡v. ISp¯pcp¯n ]mem tdmUv sskUnð ]WnXoÀ¯ hoSn\\v aqó s_UvdqapIfpw enhn§v dqw, In¨³, hÀ¡v Gcnb, knäu«v, ImÀt]mÀ¨v Fónhbpw häm¯ InWdpapïv. lbÀsk¡âdn kvIqfpIfpw ]Ån, A¼ew Fónhbpw hoSn\v Hcp IntemaoäÀ Npäfhnepïv. hne 73 e£w cq].  IqSp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v hn-fn¡pI:  t^m¬: jmPn-tam³þ 0035-3872523283, tPm-tam³þ 0091-8606018552, 00919946473317    

Full story

British Malayali

tIm«bw If¯nð]Sn, KncnZo]w kvIqfn\\p kao]w aqóv s_Uvdqw ^vfmäv hnev]\\bv¡v. 3 Aäm¨nUv _m¯vdqw, ssU\\n§v, enhnwKv dqw Fónh DÄs]SpóXmWv ^vfmäv. 1200 kvIzbÀ^oäv. Hómw \\ne. kz´w ]mÀ¡nwKv tem«v, tIma¬ s^knenäo Fónh Dïv. {]Xo£n¡pó hne 35 e£w.  IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ôs]SpI: tIcf¯nð:  +91 94462 30952 , + 91 9947477683 (tPm¬), bpsIbnð :  +44 7782 181717 (tP¡_v),  +44 7920 161454 (hnPbv, cm{Xn 7aWn¡v tijw am{Xw _Ôs]SpI )   

Full story

British Malayali

 tIm«bw ap«pNnd Im¸pwXe ^m¯nam]pcw ]Ån¡v kao]w hoSv ]WnbpóXn\\v A\\ptbmPyamb 38 skâv hkvXp hnð¸\\bv¡v. t^m¬: F³ Un kpKpW³ 9447569134

Full story

British Malayali

Commercial Building Rooms for sale in riverside of Thodupuzha (Guaranteed rent for 18years) Newly constructed commercial four- storied building, two rooms for sale in first floor, admeasuring 700 square Ft, Facing to Main road, with basement adequate parking facilities, Lift & each floor has toilet, currently rented agreement for 18 years with a proportional increase, in the Heart of Thodupuzha, Idukki. Only genuine buyers please contact John : 0091 4852289058 00 91 97-44-561774    

Full story

British Malayali

50 cents house plot for sale at pazhanganadu,kizhakkambalam. This plot is in front of kadambrayar tourism and boating centre. few kilometres to kakkanadu/ veegaland (wondela). Near to samaritan hospital pazhanganadu. close to proposed bus route (kakkanadu-ernakulam). UKcontact no.07805746243(austin)/07575640039 (jancy)/ India 00919400479382 Mr.Baby K.Y// 0091 9718910867 (Lissy)

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]