1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

8 Acres of land  with a brand new 3 bed (2attached) 1800 sq/feet house  with an option for home stay extension in the first floor for sale in Thamarasery Thaluk . The core attraction to this property is 2 side river front, just 2.5 km away from NH212, 2.5km away from new malayora highway access road and just 2 km away from knowledge city  but outside Kasthurirangan area. This property is an ideal spot  for building a luxurious life for people who wants to live in a calm  & quite life so close to the nature with complete privacy and safety, and also suitable for resorts, animal/agricultural farms, mini industrial parks, water bottling plants and various kinds of institutional business such as nursing homes, care homes and Old age homes Contact . Jose Mathew  07730563756 (UK) Email [email protected]

Full story

British Malayali

3,500 square feet single storey house built in 30 cent land and has a 500 sq feet outhouse. The house has a large lounge, all bedrooms are ensuite, has a kitchen along with a car park. Well water supply throughout the year.  Its 300 meters from main road Allampalli. Expecting price = Rs.1,10,00,000.00 If interested contact;               Biju - 00919048010189 or  00919495215623 (INDIA)        Jose George - 07751604107 (UK) or email [email protected]    

Full story

British Malayali

20.5 cent plot for sale in pampady near mgm high school 600meters from high way road pampady. good water supply throuhout the year .ideal plot for making houses.   If interested please contact: k j george on 00919656928056. 

Full story

British Malayali

Double storey house for sale in Edappally, Kochi. House is very close to Changapuzha Park, about 900mts (where the new Cochin Metro Station is coming), in Cochin. It is also near to Lulu & Obron Shopping Malls (2kms) and to Amrita Hospital (1.5kms). The plot is 10.667cents and house is about 4600sq ft. House is double storey with typical floors - ie 3 bath-attached bedrooms on each floor (6 Bedrooms totally), Sitting-cum-dining hall, furnished Kitchen etc per floor. Can be used as one house through inside stairs and separate floors through outside entrance. The price is INR 3 CRORES, which is negotiable. House and plot can be checked any time of the day. Contact-  ASOK PADMAN- 91 95677 81369 [email protected]  

Full story

British Malayali

hmI¯m\w Rmenb¡pgnbnð 1900 kIzbÀ ^oänsâ Fñmhn[ B[p\nI kuIcy§tfmSpwIqSnb ^pfn ^ÀWnjnUv 3 s_Uv-dqw hoSpw ]-Xn\ôv skâv Ø-e-hpw hnev-¸-\-bv¡v. cïv Aäm¨vUv _m¯v dqw, Hcp tIma¬ _m¯v dqw, tamUpeÀ ASp¡fbpw km[mcW ASp¡fbpw, kv-tämÀ dqw, hÀ¡v Gcnb/ tem¬Sdn Gcnb, knäv Hu«v, ImÀ t]mÀ¨v Fónh AS§nbXmWv Hcp \nebnðXoÀ¯ hoSn\pÅXv. NpäpaXnepw tKäpw hoSn\pïv. knäv Hu«nð {Kmss\äpw hoSn\pÅnð hn{Snss^Uv ssSðkpamWv Xdbnð ]mInbncn¡póXv. Bªnen, almKWn, tX¡v apXemb XSnIÄ D]tbmKn¨mWv ho«nsâ XSn]WnIfpw km[\§fpw \nÀ½n¨ncn¡póXv. hoSnsâ apäw CâÀtemIv ssSðkv D]tbmKn¨v at\mlcam¡nbn«pïv.  tIm¬{Ioäv tdmUv kuIcyhpÅ ho«nð shůn\pw _p²nap«nñ. FbÀ Iïoj³Uv s_Uv-dqw, loänMv knÌw, thÌv Unkv-t]mken\pÅ kuIcyw XpS§nbhsbms¡ hoSnsâ {]tXyIXIfmWv. Rmenb¡pgn SuWnð \nópw Hcp Intemaoädn\pÅnð anI¨ sdknU³jyð GcnbbnemWv hoSv ØnXn sN¿póXv. hoSn\v

Full story

British Malayali

Ip-dhn-e-§m-Sn\pw D-g-hq-cn\pw k-ao-]w sa-bn³ tdm-Un-\v A-cn-sI hoSpw c-tï-¡À Ø-ehpw hnð-¸-\-bv¡v. h-äm-¯ sh-Å-ap-Å In-Wdpw Fñmhn-[ B-Zmb-§-tfm-Spw IqSn-b Ø-ew hm-§m³ Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI. India: 00919447068052 OR 00919539689881 UK: 07940032451 OR 07737881510 Email: [email protected]

Full story

British Malayali

]me¡mSv, tIcftÈcnbnð aqóp hihpw ]ômb¯v-  tdmUpÅ 127 sk³dv Øehpw ]pcmX\ hoSpw (Approx.3000 sq. ft) hn-ev-¸-\-bv¡v. (tX¡v (30), amhv (6), ¹mhv (8), sX§v (20), th§ (14) Idph(3) aäp \mS³ ac§Ä F-ón-h-bmð \n-d-ª-Xpw {]-Ir-Xn c-a-Wo-b-hp-amWv Ø-ew. Iq-SmsX at\mlcamb {Kma`wKn-bpw kuayamb Npäp]mSpw. Bcm[\meb§Ä, kv-IqÄ, kÀ¡mÀ Hm^okpIÄ Fónh hfsc k-ao-]-¯p-ap-Å Cu Ø-e-¯n\v  Dt±ihne  2 tIm-Sn-bmWv. DS³ hm§m³ Xmev]cyapÅhÀ am{Xw _Ôs¸-Sp-I. _-Ô-s¸-tS-ï \-¼dpw hn-em-khpw NphsS: 07866751130 , 07462666855, 07448493163 [email protected]

Full story

British Malayali

tIm«bw Pnñbnse Imcn¯mkv tlmkv]näen\v FXnÀhiw amXm tlmkv]näen\v kao]w ]pXpXmbn \nÀ½n¨ \mev s_Uv-dqw hnñ hnð¸\bv¡v. BsIbpÅ \mev s_Uv-dqapIfpw _m¯v Aäm¨vUmWv. {][m\ cïv s_Uv-dqanepw FbÀ Iïoj³ Øm]n¨n«pïv. AXnYnIfmbn F¯póhÀ¡v D]tbmKn¡mhpó Xc¯nepÅ {]tXyI tSmbv-eäv \nÀ½n¨n«pïv. Xmgs¯ \nebnse ASp¡f IqSmsX apIfnes¯ \nebnepw Hcp ASp¡f kÖam¡nbn«pïv. Fñmhn[ B[p\nI kuIcy§tfmSpw IqSn \nÀ½n¨ncn¡pó hoSn\v 1,25,00,000 cq]bmWv hneaXn¡póXv. IqSpXð hnhc§Ä¡v t__n -t^m¬ - 0061435363566 Csabnð [email protected]

Full story

British Malayali

tNÀ¸p¦ð SuWn-\v H-cp In-tem-aoäÀ DÅnembn, tlmfn t{Imkv t\gv-knwKv kv-Iqfn\v kao]w aqóv G¡À Øew hnev]\bv¡v. häm¯ shÅapÅ {]kvXpX hkvXpw hoSv shbv¡m\pw, dntkmÀ«n\pw A\ptbmPyam-Wv. Cu hkvXp sam¯amtbm 50 skâv hoXw t¹m«pIÄ Xncnt¨m hnev¡s¸Spw. Xmev]cyapÅhÀ _Ôs¸SpI. tPmkv-tam³ - 00919656092845, 00918547447007, 00447869095635 (bpsI \¼À)

Full story

British Malayali

tIm«bw a-WÀ-Im-Sv 1.30 G-¡À Ø-ew hnð-]-\-bv-¡v. sI-sI tdm-Un-\v k-ao-]-¯m-Wv Ø-ew Øn-Xn sN-¿p-óXv. \n-c-¸pÅ {]-tZ-iam-b C-hn-sS t¹m-«p-Ifmtbm sam-¯amtbm hnð-]-\-bv-¡v k-Ö-amWv. hnñtbm ^v-fm-täm ]-Wn-bm-Wv A\p-tbm-Py-am-Wv C-hnSw. c-ïpIn-tem-ao-äÀ Np-ä-f-hnð NÀ¨v, tlm-kv-]näð, kv-Iq-fpÄ, tIm-tf-Pv Fón-h Dïv. ssZ-\w-Zn-\ ku-I-cy-§fpw aäpw Cu Ø-e-¯n-\v k-ao-]-¯m-bn e-`y-amWv. Xmð-]-cy-ap-Å-hcpw Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡pw _-Ô-s¸SpI: +447737463091 (Joy, London), 0091 965 680 4985 (Pappachan, Kerala). Email:  [email protected]

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]