1 GBP = 95.35 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

sXmSp]pg a§m«pIhebnð \\nópw 2 Inan amdn a§m«pIhe ss_]mÊn\\Sp¯v hoSphbv¡m³ A\\ptbmPyamb 15.295 skâv Øew hnev]\\bv¡v. Að AkÀ saUn¡ð, sUâð, _nFUv tImtfPv, apXeIpSw ]Ån, Bip]{Xn Fónh Øe¯n\\v 2 Inan NpäfhnemWv. kpe`amb shÅw e`n¡pó Cu Øew Ingt¡m«p ZÀi\\ambv, hoSv hbv¡m³ A\\ptbmPyamWv. {]Xojn¡pó hneþ skân\\v 4.25 e£w Xmev]cyw DÅhÀ Xmsg ]dbpó samss_enð _Ôs]SpI Name: Thomas Chacko Contact (UK): 0044-7846720498 : 0044-7578399597 Contact (India): 0091-9961016331   Email ID: [email protected]    

Full story

British Malayali

Specifications. 12000sq.in 16 cents ,with  Kottayam-Pala highway frontage in Cherpunkal highway junction .New 3 storied building constructed in 2010. Consists of  12 shutter rooms & 16 residential rooms,{approx 270 sq ft each} with attached toilets and kitchen provisions. Rented shutter rooms includes medical shop, bakery  ice parlour, fancy store &stationary ,studio, western union, internet café, doctor’s clinic, study centre. All tenants on 11 month renewable contract .Separate electric meters for tenants under owner controlled meter room. Building also includes 10 common toilets  laundry areas ,store rooms. Abundant water  supply. Parking  spaces for 22 cars.3800 sqft open terrace, with 4 toilets, open area can be converted into additional 12 rooms for accommodation. Structure.  Earthquake resistant deep pile foundation. Walls made of solid cement blocks only, main doors and windows with  hard wood. Quality materials used in such as showers washbasins, wiring, plumbing, shutters etc. Ceramic tiles & granite  floors.  Constructed  by reputed construction company. With  proper permits from authorities and all government and labour taxes pa-i-d. Amenities. Proposed  medical college under construction just 600 metres away. Famous churches ,temple ,engineering college, Entrance bri

Full story

British Malayali

añ¸Ån SuWnð hoSv shbv¡m³ ]änb 30 skâv Øew hnð¸\\¡v. sam¯amtbm cïp t¹m«pIÄ Btbm hnð¡m\\pw ]²Xnbpïv. añ¸Ån SuWnt\\mSv tNÀóv dknsS³jyð t¹m«v Fó \\nebnð {i² ]nSn¨p ]äpó temt¡j\\nð BWv hnð¸\\bv¡pÅ Øew. {][m\\ tdmUnð \\nópw shdpw 50 aoäÀ am{Xw Zqc¯nemWv Cu Øew Fó {]tXyIXbpw Dïv. GP³knIsf Hgnhm¡n _Ôs¸SpI, hnebnð \\ymbamb Cfhv {]Xo£n¡mw. SuWnt\\mSv tNÀó Fñm A\\p_Ô kuIcy§fpw \\nÀZnjvS Øe¯nt\\mSp tNÀóv ØnXn sN¿póp. hym]mc Bhiy¯n\\pw A\\ptbmPyamWv {]kvXpX Øew. kvIqÄ, tImtfPv, Bip]{Xn, hym]mc tI{µw Fónh Fñmw hnð¸\\¡pÅ Øe¯v \\nópw Gsd kao]¯mbn ØnXn sN¿póp. IqSpXð hnhc§Ä¡v Please contact 07960893043 (UK), 0091 9400870897

Full story

British Malayali

Plot For Sale Near Cherpunkal Church. Suitable for both commercial and residential purposes,  Distance from the Cherpunkal Church is just 200 metre.  Distance from the planned Engineering college is just 900 metre,  A Well which has water at all times  (finished with Concrete rings),  Near to all amenities, Huge development potentials due to the Engineering College Location: Rightly located near the Cherpunkal Junction 100 metre from Kottayam Pala State Highway Near side of the Kozhuvanal route Contact details: Sonnet. K. Augustine Kattickanal (H), Pala. Mobile: 0091 9447 021 369  

Full story

British Malayali

Fcptaen¡v kao]w Fñmhn[ kuIcy§tfmSpw IqSnb 51 skâv Øew sam¯amtbm t¹m«pIfmtbm hnð]\\bv¡v.  IqSpXð hnhc§Ä¡v 00353876372414 (ireland) 0091 94447251969 kerala

Full story

British Malayali

Newly built two stored 4 bedroom house on 7 cents land for sale at kurisummood, Changanachery. School, church, hospital and temple within 1 km. and situated in a calm residential area. 4 bedrooms with attached bathrooms 1 bedroom A/C Rectified tiles used in all floorings Big living room and kitchen Well water available in all times Modular kitchen Asking price 105 Lakhs (negotiable) Contact details - Nijo - 00614 - 70575652 (Australia) Biju - 0091 8943296639 (India)          

Full story

British Malayali

FdWmIpf¯v It¨cn¸Sn NnäqÀ tdmUnð Bdv s_Uv dqw _w¥mhv hnð¸\\bv¡v. hoSnt\\m¸w 23 skâv Øehpw Dïv. Fñm B[p\\nI kuIcy§fpw H¯nW§nb hoSnsâ aqóp apdnIfnð _m¯v dqw Aäm¨v kuIcyw Dïv. aqóp apdnIÄ FbÀ Iïnj³ sNbvXn«papïv. Xd hneIqSnb amÀ_nÄ/ {Kmss\\äv \\nÀ½nXw. hmXnepIÄ tX¡nð sIm¯v ]WnItfmsS \\nÀ½n¨hbmWv. CS\\ne¡mcnñmsX _Ôs¸SpI.  Dt±i hne skân\\v 18 e£w cq]. ImeXmakw CñmsX \\S¡pó I¨hS¯nð hnebnð B\\p]mXnIamb B\\pIqeyw {]Xo£n¡mw. B[mcw cPnÌÀ sN¿póXn\\v Bdv amkw hsc Imemh[n A\\phZn¡pw. sIm¨n \\Kc¯nse H«p an¡ kuIcy§fpw hnfn¸mSIe¯nð \\nð¡pó Cu _w¥mhv ^vfmäv \\nÀ½mW¯n\\v DNnXamWv. t\\mÀ¯v sdbnðsh tÌj³, ssl tImSXn, eqÀZv tlmkv]näð Fónh Cu _w¥mhnð \\nópw Xpñy Zqc¯nemWv ØnXn sN¿póXv.  hniZ hnhc§Ä¡v _Ôs¸SpI.- [email protected]  ph 07826395366          [email protected]

Full story

British Malayali

Xfn]d¼ Bet¡mSv sabn³ tdmUnð \\nópw 3 Inan amdn Smdn§v tdmUv kuIcyt¯mSp IqSnb dºÀ DÄs¸« ctï¡À Øew hnð]\\bv¡v. ctï¡dn\\v hne 45 e£w. IqSpXð hnhc§Ä¡v contact [ uk ] Joseph,   phone: 07886709441 contact [india] Roy , 00919447640866  

Full story

British Malayali

 2000 SQUARE FEET HOUSE FOR SALE IN ALAKODE .100 METERS TO ENGLISH MEDIUM SCHOOL,COLLEGE,HOSPITAL ,ALAKOSE TOWN .10 METERS TO ALAKODE RIVER .PLENTY OF WATER IN ALL SEASON .RENTAL INCOME 12000.EXPECTED PRICE 55 LAKH NO BROKERS DIRECT OWNER PLS CONTACT SIBY PAUL IN KERALA:   9446835675 UK(07868783148)    

Full story

British Malayali

]me¡mSv \\Kc a[y¯nð IpóXqÀtaSn\\pw IðaÞ]¯n\\pw kao]apÅ kqcy sslsäkv A¸mÀ«vsaânsâ F«mw \\nebnð aqóv s_Uvdqw ^vefmäv hnev]\\bv¡v  hniZ hnhc§Ä¡v t^m¬ :00919840003344, 07877969174

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]