1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cóv 11þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó Fanen³ tamÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-hp-am-bn tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ a-I-fmWv Fanen. Fanen¡v kt´mjIchpw {]mÀ°\ \ndªXpamb PòZn\miw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-ð, sd\n-tamÄ A-K-kv-än³, tN-¨n B-Rv-P-eo-\m A-K-Ìn-³ F-ón-hÀ... We wish lots of Love and joy come on your way forever.....Have a wonderful Birthday...

Full story

British Malayali

Cóp ]ndómÄ BtLmjn¡pó km{µ tPmÀPn\v ]n-dómÄ BiwkItfmsS Iem lmw]vsj-bÀ, t{Kkv sae-Uo-bkv...

Full story

British Malayali

Cóp ]ndómÄ BtLmjn¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wnse Pnep D®nIrjvW\v ]ndómÄ Biwk-IÄ t\-cpóp. BiwkItfm-sS I-em lmw-]v-sj-bÀ, t{K-kv sa-tem-Uo-kv

Full story

British Malayali

Cóv 8þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó B³-{Un-bm tamÄ-¡pw 29\v 10þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó B-jv-en³ tamÄ¡pw B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv A-Ñ\pw A-½-bpw...

Full story

British Malayali

Cóv Ggmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó l-tU-gv-kv-^oð-Unse A-ss\\ tamÄ-¡v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\-cp-óp... A-¸, A-½, ss\\n-I F-ón-hÀ...

Full story

British Malayali

Cóse 22þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¨ {^m-¦v-en-\v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡-fpw...

Full story

British Malayali

aWnh¯qcnse Bbncw inhcm{XnIÄ kn\nabpsS IYmImcnbpamb {]iØ aebmfn Fgp¯pImcnbpw te_À ]mÀ«nbpsS ap³ \yplmw tabdpw Bb tUm : Hma\mKwKm[c\v-- 62aXv ]nd-ómÄ. Có-se ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¨v I-Ym-Im-cn¡v- B-iw-k-I-Ä t\À-ó-p-sImïv Gjy³ hna³kv t^m-dw ASp¯nsS ]pd¯nd§nb tUmIvädpsS Acbmenâ CeIÄ t\mhð Gsd {it²bambncp-óp.

Full story

British Malayali

Cóv F-«mw ]ndómÄ BtLmjn¡pó R§fpsS _m¸p tamÄ¡v ]ndómÄ Biwk-IÄ t\-cp-óp... Ip-Sp-_mw-K-§fpw I-em lmw-]v-sj-bÀ, s{K-bv-kv sa-tem-Unbkv HmÀ-¡-kv{S, A-½ Nm-cn-än ^u-tï-j³ Aw-K-§Ä...

Full story

British Malayali

Cóv Bdmw ]nd-ómÄ BtLm-jn-¡pó sU³kð Acp-Wn\v Hcm-bncw ]nd-ómÄ Biw-k-IÄ t\cp-óp. H-¯ncn kvt\l-t¯msS, ]¸m, A½, ss\km-¸n, IZ-fn-¡m-«nð Bâv A\p-`-h³ IpSpw-_m-K-§Ä, {^ïvkv ^manen ¢_v Bâv eï³ {Uowkv AwK-§Ä.

Full story

British Malayali

BImiv ]nÅbv¡v ]Xnómemw ]ndómÄ a-[pcw. Iq«pImcpw IpSpw_ kplr¯p¡fpw tNÀóv BtLmjw \S¯nbXnt\m¸w Ignª Znhkw I-h³{Sn lnµp kamPw {]hÀ¯Icpw ktlmZc³ AÀPp\pw BIm-in\p ]ndómÄ a[pcw k½m-\n-¨p. ]¯\wXn« ]´fw kztZinIfmb A\nensâbpw joPbpsSbpw aI-\m-Wv.

Full story

[6][7][8][9][10][11][12][13]