1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ഇന്ന് ഒമ്പതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജോവിനാ ജിജിക്ക് ആശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ പപ്പ, മമ്മി, ജോസിന്‍ ചേട്ടായി... ജോഹ്നാ ചേച്ചി...

Full story

British Malayali

ആബേലിന് ഇന്ന് പതിനൊന്നാം പിറന്നാള്‍... സ്റ്റോക്ക് ഓണ്‍ ട്രെന്റില്‍ താമസിക്കുന്ന യുക്മ മുന്‍ നേതാവ് വിജി പൈലിയുടെയും ബിന്ദുവിന്റേയും മകന്‍ ആണ് ആബേല്‍. ആശംസകളോടെ... സ്റ്റോക്ക് മലയാളീസ്...  

Full story

British Malayali

ഇന്ന് ആറാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ചാക്കോയ്ക്ക്പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു. കാര്‍ഡിഫിലെ ഷിജു ചാക്കോ - ജിഫ്‌നി ഷിജു ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍.  

Full story

British Malayali

ഇന്ന് പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന സൗത്താംപ്ടണിലുള്ള സിബി മേപ്രത്തിന് അന്‍പതാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും... ഒപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.. ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീം അംഗമാണ് സിബി മേപ്രത്ത്.

Full story

British Malayali

ആമിക്ക് എട്ടാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് അമ്മ, അച്ഛന്‍, അലീന, ഐഡന്‍ എന്നിവര്‍...

Full story

British Malayali

C-óv cïmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó sF-U³ tIm-in-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv A-½, Aѳ, k-tlm-Z-cn-amcm-b A-eo-\, B-an F-ón-hÀ...

Full story

British Malayali

C-ó-se 62þmaXv PòZn\w BtLm-jn¨ {jqkv_dn cq]Xm kotdm ae_mÀ Nm¹n-b³ ^m.tPmkv Aôm\n¡en\v cq]Xbnse Fñm IpÀ_m\ tI{µ§fnsebpw kotdm ae_mÀ hnizmknIfpsSbpw, aäv kplr¯p¡Ä, IpSpw_mwK§Ä XpS§nsbñmhcpsSbpw t]cnð kvt\tlmjvafamb PòZn\w Biwkn¡póp. [ym\Kpcp, KmbI³, A²ym]I³, anI¨ kwLmSI³ XpS§nb \nebnð {]ikv-X-\mWv ^m.tPmkv Aôm-\n¡ð.

Full story

British Malayali

tÌm¡v Hm¬ s{Sân-se tPm-tam³ Ip-cym-t¡m-kn-sâbpw tPm-tPym-Xn tPm-tam-sâbpw a-I³ t\m-bð tPm-tam-sâ Ggmw ]n-d-ómÄ Kw-`o-c-ambn B-tLm-jn¨p. skâv Pq-Uv bq-Wn-äv {]-knUâv dntPm tPm¬ \-bn-¨ B-tLmjw {]mÀ°-\m tbm-K-t¯m-sS-bm-Wv B-cw-`n-¨-Xv. am-ô-kv-ä-dnð \nópw ^m. c-ôn-¯v tPmÀÖpw ]-cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¯v A-\p-{K-lw sNm-cn-bp-hm³ F-¯n-bn-cp-óp. sP-d-an-bm tPm¬ B-Wv t\m-b-en-sâ k-tlm-Z-c³.

Full story

British Malayali

Cóv ]ndómÄ BtLmjn¡pó _ntbm¬ amXyphn\v ]ndómÄ awKf§fpw BbpcmtcmKy kuJy§fpw t\ÀópsImïv ktlmZcn {_nbm\-bpw Znb tamÄ, Untbm¬, _nb, \nb Fónhcpw. doUnMnð Xmakn¡pó _nPp amXyphnsâbpw an\ntamÄ _nPphnsâbpw aI\mWv _ntbm¬.

Full story

British Malayali

Cóv Hómw ]ndómÄ BtLmjn¡pó dnb PntPmbv¡v Hcmbncw PòZn\miwkIÄ t\-Àóp-sImïv ]¸, a½n, tN-¨n F-ónhÀ.

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]