1 GBP = 95.35 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-b-À-am-\m-b sSð-t^m-Un-se {^m³-kn-kv Bâ-Wn-bpw `m-cy tam-fnbpw hnhm-l Po-hn-X-¯n-sâ 22 kw-h-Õ-c-§Ä ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-cn-¡p-I-bmWv. C-cp-hÀ¡pw A-t\-Iw t]À B-iw-k-IÄ t\À-óp sIm-ïn-cn-¡póp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-§Ä Fñm-hcpw tNÀ-óv C-cp-hÀ¡pw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp..

Full story

British Malayali

Có-se am-ô-Ì-dnð 40mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨ ]-¸-bv-¡pw a-½n-bv-¡pw (tPm-k^vþ ta-cn) H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp H-¯n-cn kv-t\-l-t¯m-sS a-¡fpw sIm-¨p-a-¡fpw

Full story

British Malayali

Cóv (30/06/2015) 29mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó cm-P³ tIminþ ta-_nÄ cm-P³ Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-Iw aw-K-fm-iw-k-IÄ kv-t\-l-t¯m-sS km-_p Im-eSn, kvan-X km-_p, sF-bv-U³ km_p, F-Uzn³ km_p.

Full story

British Malayali

Cóse ]-Xn\ômw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¨ kPn - _n-µp Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-cw B-iw-kIÄ. Fñmhn[ BiwkIfpw t\Àóp-sImïv, H-cp-]mSv kvt\lt¯msS kplr-¯pIÄ.

Full story

British Malayali

hnhml PohnX¯nsâ {In-kväð Pq_nen BtLmjn¡p-ó amðsh\nse kp\nð tPmÀPn\pw Zo]bv¡pw kvt\l a[pcw ]-¦n«v kplr¯p¡fpsS hI hn-cpóv. X§Ä¡nSbnð BZyw F¯nb {In-kväð Pq_nen kIpSw_w BtLmjam¡pI Bbncpóp amðsh\nse IpSpw-_§Ä.   {]nb ]¸¡pw A½bv¡pw kvt\lmiwkItfmsS a¡Ä tPmÀPp-Ip«n, lóm tamÄ, tPm-sk^v. IqsS Hm-k-t{Senbbnð \nópw ktlmZc³ Zo]phpw IpSpw_hpw.

Full story

British Malayali

hn-hm-l-hmÀ-jn-Imw B-tLm-jn-¡p-ó A¸¨n hn-^n¡pw A½ _n-µp-hn\pw H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ... kv-t\-l-t¯m-sS an-¡, sa¡n, knÔpP.

Full story

British Malayali

\m-sf (26/5/15) \memw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó {io-Pn-¯n\pw ku-ay-bv¡pw H-cm-bn-cw aw-K-fm-iw-k-IÄ kv-t\-l-t¯m-sS Ip-Spw-_mw-K-§fpw _-Ôp-¡fpw.

Full story

British Malayali

C-óv (19þ5þ2015) F«mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó {]n-b am-Xm-]n-Xm¡Ä km-an\pw \n-kn-¡pw H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ kv-t\-l-t¯m-sS a-I-Ä tPm-\ acn-b kmw

Full story

British Malayali

\m-sf (1.5.2015) 15mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó k-Pp a-tcm-«n-¡p-SnþAð-t^m³-k-bv-¡pw H-cm-bn-cw hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ.. kv-t\-l-t¯m-sS a-¡Ä sF-izcy, B-jv-\m..

Full story

British Malayali

{]-Ì-Wnð C-óv (29þ04þ2015-) 19mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw (29þ04þ1996) B-tLm-jn-¡p-ó A-\nþte-J Z-¼-Xn-IÄ-¡pw 13mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw (29þ-04þ2002)B-tLm-jn-¡pó tPm-tam³þ_n-µp Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bncw hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ.  

Full story

[6][7][8][9][10][11][12][13]