1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Rm-b-dmgvN ]¯mw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¡pó PnjvWp tPymXn {Sokm Z¼XnIÄ¡v Hcmbncw hnhml awKf hmÀjnI BiwkIÄ. BiwkItfmsS Iem lmw]v-sjbdpw IpSpw_mwK§-fpw.

Full story

British Malayali

C-óv lmen-^m-Iv-knð a-¡Ä¡pw sIm-¨p-a-¡Ä-¡p-sam-¸w \m-ev-¸-¯n-bômw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó tPmÀ-Ön\pw ta-cn-¡p-«n¡pw H-cm-bn-cw hnhm-l aw-K-f hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ. \m-«nð \n-ópw a-¡Ä-s¡m-¸w bp-sI-bnð A-h-[n-¡m-ew Nn-e-h-gn-¡m-s\¯n-b Cu Z-¼-Xn-IÄ-¡v kÀ-ss{]-kv ]mÀ«n-sbm-cp-¡n-bm-Wv a-¡fpw sIm-¨p-a-¡fpw hnhm-l hm-À-jn-Iw B-tLm-jn-¨-Xv. H-cp ]m-Sv kv\-l-t¯m-sS B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv kmw, ko-\, knw, sP-bvk¬, kv-an-X, Dñmkv, lm-tcm¬, tdm-l-³, tlmfn, H-en-hÀ, B-ss\-\, ss\\oI..

Full story

British Malayali

Cóv ]-Xn-s\«mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS H-^o-jyð t^m-t«m-{Km-^-dpw bp-sI-bn-se {]-ikv-X ^m-j³ t^m-t«m-{Km-^-dpamb t_m-_n tPmÀ-Pn\pw `m-cy eq-kn t_m-_n¡pw hnhm-l hmÀ-jn-I-aw-K-fm-iw-kIÄ. B-iwk-I-tfm-sS a-IÄ G-bv-ôe t_m-_nbpw {_o-«o-jv a-e-bm-fn So-aw-K-§-fpw.

Full story

British Malayali

C-óv hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó bp-Iv-a-bp-sS B-Zy {]-kn-Uâpw  thm-¡n-Mv  a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {]-kn-Uâpw tNÀ-¯-e kwK-aw I¬-ho-\-dpamb thm-¡nse k-®n-¡pw (hÀ-Ko-kv tPm¬) eu-en¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâ B-iw-k-IÄ.

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-b-À-am-\m-b sSð-t^m-Un-se {^m³-kn-kv Bâ-Wn-bpw `m-cy tam-fnbpw hnhm-l Po-hn-X-¯n-sâ 22 kw-h-Õ-c-§Ä ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-cn-¡p-I-bmWv. C-cp-hÀ¡pw A-t\-Iw t]À B-iw-k-IÄ t\À-óp sIm-ïn-cn-¡póp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-§Ä Fñm-hcpw tNÀ-óv C-cp-hÀ¡pw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp..

Full story

British Malayali

Có-se am-ô-Ì-dnð 40mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨ ]-¸-bv-¡pw a-½n-bv-¡pw (tPm-k^vþ ta-cn) H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp H-¯n-cn kv-t\-l-t¯m-sS a-¡fpw sIm-¨p-a-¡fpw

Full story

British Malayali

Cóv (30/06/2015) 29mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó cm-P³ tIminþ ta-_nÄ cm-P³ Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-Iw aw-K-fm-iw-k-IÄ kv-t\-l-t¯m-sS km-_p Im-eSn, kvan-X km-_p, sF-bv-U³ km_p, F-Uzn³ km_p.

Full story

British Malayali

Cóse ]-Xn\ômw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¨ kPn - _n-µp Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-cw B-iw-kIÄ. Fñmhn[ BiwkIfpw t\Àóp-sImïv, H-cp-]mSv kvt\lt¯msS kplr-¯pIÄ.

Full story

British Malayali

hnhml PohnX¯nsâ {In-kväð Pq_nen BtLmjn¡p-ó amðsh\nse kp\nð tPmÀPn\pw Zo]bv¡pw kvt\l a[pcw ]-¦n«v kplr¯p¡fpsS hI hn-cpóv. X§Ä¡nSbnð BZyw F¯nb {In-kväð Pq_nen kIpSw_w BtLmjam¡pI Bbncpóp amðsh\nse IpSpw-_§Ä.   {]nb ]¸¡pw A½bv¡pw kvt\lmiwkItfmsS a¡Ä tPmÀPp-Ip«n, lóm tamÄ, tPm-sk^v. IqsS Hm-k-t{Senbbnð \nópw ktlmZc³ Zo]phpw IpSpw_hpw.

Full story

British Malayali

hn-hm-l-hmÀ-jn-Imw B-tLm-jn-¡p-ó A¸¨n hn-^n¡pw A½ _n-µp-hn\pw H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ... kv-t\-l-t¯m-sS an-¡, sa¡n, knÔpP.

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]