1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

s_ð^mÌnse BZyIme IpSntbä¯nepÄs¸« aebmfnbpw, kmaqly kmwkv-ImcnI Bßob Iq«mbvaIfnse \nd kmón[yhpw Hmw\nbpsS sshkv {]knUâpamb Ipªptam³ Ctbm¨sâbpw `mcy eme½bpsSbpw 30þmw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¨p.   t\mÀ¯v s_ð^mÌnse skâv- hn³skân t]mÄ NÀ¨nð shÅnbmgvN sshIptócw \Só hnip² IpÀºm\bnð tam¬kn, BâWn s]cpamb³, ^m: t]mÄ tamscfn FónhÀ ImÀ½nIXzw hln¨p. XpSÀóv \Só hncpóp kðImc¯nð t\mÀt¯³ AbÀeânse hnhn[ kmaplnI kmwkv-ImcnI taLebnse {]apJcS¡w \nch[n hyànIfpw IpSpw_§fpw ]s¦Sp¯p.

Full story

British Malayali

\msf 35þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku¯v-t]mÀ-«nse eq-t¡m-kv a-¯m-bnþta-gv-kn eq-t¡m-kv Z-¼-Xn-IÄ¡p hnhm-l hmÀ-jn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cpóp. ]-¸-bv-¡pw a-½n-bv¡pw B-iw-k-Ifpw {]mÀ-°-\-I-fp-ambn tPm-_n tPmk-^v (hn-̬ en-hÀ-]qÄ), Znhy, am-Xyp -(\yq-kn-em-³-Uv), sP-anð, Zn-b F-ónhÀ.

Full story

British Malayali

Cóv 24þm hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ kn-_nþkp-am Z-¼-Xn-IÄ-¡v hn-hm-l-aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cp-óp-... I-em lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw s{K-bv-kv sa-tem-Un-b-kv HmÀ-¡-kv-{Sbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw...

Full story

British Malayali

C-óv 13þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó tXm-a-kn\pw kn-Ôphn\pw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp-sIm-ïp Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡fpw...

Full story

British Malayali

Ggmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ tPm-bv-k¬ tPmbvþsIm-¨p-dm-Wn tPm-bvk¬ Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp... I-em lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_mw-K-§fpw H-¸w s{K-bv-kv sa-tem-Unbkv HmÀ-¡-kv-{Sbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw...

Full story

British Malayali

\msf \msf ]¯mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó lmw-]v-sj-b-dn-epÅ sP-bv-k-¬þk-n-\n Z-¼-Xn-IÄ¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp. H-cp-]m-Sv k-t\-l-t¯m-sS I-em lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_m-K-§-fpw H-¸w s{K-bv-kv sa-tem-Un-bkpw Ip-Sp-_mw-K-§-fpw...

Full story

British Malayali

25þmw hn-hm-l -hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó kv-äo-^³þB-\n Ìo-^³ Z-¼-Xn-IÄ¡v H-cm-bncw hnhm-l hmÀ-jn-I awKfm-iw-k-IÄ t\-cpóp.

Full story

British Malayali

]-Xn-t\gmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó P-bv-k¬ tSmw kp-a³ Z-¼-Xn-IÄ-¡ H-cm-bn-cw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cp-óp. B-iwk-I-tfm-sS I-em lmw-]v-sj-bÀ Bâv ^m-anen...

Full story

British Malayali

24 mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wnse D-®n-Ir-jv-W³ en-kn D-®n-Ir-jv-W³ Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-cw hnhm-l hmÀ-jn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cp-óp. B-iwk-I-tfm-sS I-em lmw-]v-sj-bÀ Bâv t{K-kv sa-e-Uokv HmÀ-¡-kv{S  

Full story

British Malayali

kvtIm«veâv ae-bmfn AtÊm-kn-tb-j³ {]kn-Uâpw Øm]I t\Xm-¡-fnð Hcm-fp-amb lmcnkv {InkvXpZm-kn-sâbpw ^ntem-an\ {InkvXp-Zmknsâbpw hnhml hmÀjn-Iw C-óv B-tLm-jn-¡póp. ¥mkv-tKm-bnð \-S-¡p-ó B-tLm-j-¯nð Fkv-FwF AwK-§fpw kplr-¯p-¡fpw tNÀóv Cu Z¼-Xn-Isf BZ-cn-¡p-w. Xncp-h-\-´-]pcw t]bmSv kztZin-I-fmWv C-hÀ. Ce-Iv{SnIv F³Po-\n-bÀ Bb Um\n-tbð {InkvXp-Zmkv, I¼yq-«À kb³kv hnZymÀ°n-bmb PqUv {InkvXp-Zm-kv, ssl kvIqÄ hnZymÀ°n-bmb acnb {InkvXp-Zmkv Fón-hcm-Wv Z-¼-Xn-am-cp-sS a¡Ä. lm-cn-kn\pw ^n-tem-an-\-bv¡pw kvtIm«veâv ae-bmfn AtÊm-kn-tb-j³ AwK-§-fp-sSbpw kplr¯p-¡-fp-sS-bpw Biw-k-IÄ t\cp-óp...

Full story

[4][5][6][7][8][9][10][11]