1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cóv hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó _nt\m A-K-kv-än\pw sIm-¨p-dm-Wn¡pw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp...

Full story

British Malayali

t{K-bv-kv sa-tem-Unbkv HmÀ-¡-kv-{S-bp-sS \m-b-I\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ Cuhâv U-b-d-Î-dpam-b lmw-]v-sj-b-dnse D-®n-Ir-jv-W³ \-mb-cp-tSbpw A-½ Nm-cn-än-bp-sS ap³\n-c {]-hÀ-¯-I-\pam-b en-kn D-®n-Ir-jv-W-tâ-bpw 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw {]u-V Kw-`o-c-am-bn B-tLm-jn¨p. Cóse ssh-In-«v G-gp a-Wn ap-Xð cm-{Xn ]-¯ph-sc sl-Uv-Pv F³-Uv hn-tñ-Pv lm-fnð \-S-ó B-tLm-j-§Ä-¡v tI-¡p ap-dn-¨m-Wv XpS-¡w Ip-dn-¨Xv. kp-lr-¯p-¡fpw _-Ôp-an-{Xm-Zn-I-fp-am-bn apóq-tdm-fw t]-cm-Wv B-tLm-j-¯nð ]-s¦-Sp-¯Xv.

Full story

British Malayali

Cóv 25þmw hnhm-l hm-À-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó lmw-]v-sj-b-dnse D-®n-Ir-jv-W³þen-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. hnhm-l hm-À-jn-I B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-IÄ C-óv ssh-In-«v G-gp a-Wn ap-Xð cm-{Xn ]-¯ph-sc sl-Uv-Pv F³-Uv hn-tñ-Pv lm-fnð \-S-¡pw. B-tLm-jw \-S-¡p-ó Ø-e-¯n-sâ hn-emkw Hedge end Village Hall, SO30 4AF

Full story

British Malayali

Cóv 25 mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó Sntäm sU-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ. bpIv-a \m-j-Wð F-Iv-kn-Iyq-«n-hv sa-¼-dm-Wv Sn-täm. hn-hm-l-Pn-h-¯n-se 25 hÀ-jw ]n-ón-Sp-ó Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iwk-I-tfm-sS kp-lr-¯p-¡-fpw _-Ôp-¡fpw...

Full story

British Malayali

Cóv 12þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó cm-tP-jv þc-iv-an Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow...

Full story

British Malayali

Cóv F-«mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó l-ïnw-Kv-S-Wnse eotUm tPmÀ-Övþdm-Wn Z-¼-Xn-IÄ-¡v hnhm-l hmÀ-jn-I B-iw-k-IÄ t\Àóp-sImïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-w...   Ignª {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-ð \yq-kv t]-gv-k-Wm-bn sX-c-sªSp-¡-s¸-« hy-àn-bpw, Pnñm Iu¬-kn-ente-bv¡pw {]m-tZin-I Iu¬-kn-en-te-bv¡pw H-tc-k-ab-w sX-c-sª-Sp-¡-s¸-« G-I a-e-bm-fnbpw Iq-Sn-bm-Wv eo-tUm tPmÀÖv.

Full story

British Malayali

C-óp 19 maXv hnhmlhmÀjnIw BtLmjn¡pó {_n«ojv aebmfnbpsS {]nbs¸« t^mt«m{Km^À t_m_n tPmÀPn\pw, eukn t_m_n¡pw {_n«ojv aebmfn Sow AwK§fpsSbpw amt\Pv--saânsâbpw A\ptamZ\§Ä...

Full story

British Malayali

Cóv ]Xnaqómw hnhmlhmÀjnIw BtLmjn¡pó A¸-¡pw, A½bv¡pw R§fpsS Fñmhn[ BiwkIfpw t\ÀópsImïv Aað, Bð-hn³, A-sse-\ F-ón-h-À... Xncp-thm-Ww {]-am-Wn¨v Hm-^o-kv A-h-[n-bm-b-Xn-\mð \m-sf (14þ09þ2016) {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-]v-tU-äv sN-¿p-óXñ.

Full story

British Malayali

C-óv hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó bp-Iv-a-bp-sS B-Zy {]-kn-Uâpw thm-¡n-Mv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {]-kn-Uâpw tNÀ-¯-e kwK-aw I¬-ho-\-dpamb thm-¡nse k-®n-¡pw (hÀ-Ko-kv tPm¬) eu-en¡pw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\Àóv a¡fmb A-½p, A-¸p F-ón-hcpw tl-hmÀ-Uv-kv-lo-¯v slð-¯v a-e-bm-fo-kv ^m-an-en-bpw.

Full story

British Malayali

Cóv 25þmw hnhm-l-hmÀjnIw BtLm-jn-¡pó hÀ¤okv C«m-dn\pw an\n hÀ¤o-kn\pw ({S-j-dÀ {^ïvkv ^manen ¢_v tlhmÀUvkvlo-¯v) Hcm-bncw hnhm-l-hmÀjnIm-iw-k-IÄ. H¯ncn kvt\l-t¯m-sS A\pjm hÀ¤o-kv, B³ hÀ¤okv Bâv tlhmÀ-Uvkvlo¯v ae-bm-fn kaq-lw...

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]