1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

17þmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó se-bv-k-kv-ä-dn-se tPmÀ-Öv F-S-Xzm þ knPn-tamÄ tPmÀ-Öv Z-¼-Xn-IÄ-¡v I-em-lmw-]v-sj-b-dn-sâbpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâbpw hnhm-l hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³ tPm-bnâ-v sk-{I-«-dn-bpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv F-Iv-kn-Iyq-j³ I-½n-än-bp-sS {][m-\ L-S-I-am-bn-cpóp tPmÀÖv F-S-Xzm. Iem lmw]v-sjbdnsâ kPoh {]hÀ¯I\pw kwLmSI t\Xmhpw Iq-SnbmWv.

Full story

British Malayali

hmðkmð: Zm¼Xy -IpSpw_ PohnX¯nsâ knðhÀ BtLmjn¡pó tPm_³ Icn¡w]Ån¡pw `mcy an\n (euen) tPm_\pw BiwkIÄ. Cóv 25-þmw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¡pó ChÀ¡v bpsIbpsS \m\m `mK¯p \nóv kplr¯p¡fpw _Ôp¡fpw \m«pImcpambn«pÅhcpsS BiwkIÄ Adnbn¡póp. 15 hÀj¡meambn _ÀanMvlman\Sp¯v hmðkmenð IpSpw_ ktaXw Xmakn¡pó tPm_³ tXmakv hmðkmð aebmfn Atkmkntbjsâ (U»pFFwF) ap³ {]knUâpw AXpt]mse XpS¡w apXð AXnse Hcp kPoh {]hÀ¯I\pamWv. IqSmsX bpsIbnse Ip«\mSv kwKa¯nsâ ap³Ime I¬ho\Àamcnsemcmfmb tPm_³ tXmakv Mercia Y'smen International U.KbpsS Hcp sa¼dpw IqSnbmWv. anUvemâvknð am{Xañ bpsIbpsS hnhn[ `mK§fnð A[nhkn¡pó aebmfn kaql¯n\v Gsd kp]cnNnXcmWv tPm_³- an\n Z¼XnIÄ. Ip«\mSnsâ X\Xmb kzmZnãamb `£Ww BtLmjthfIfnð h¨p hnf¼pó ChcpsS cpNnIcamb `£Ww Gsd {]kn²amWv. {]tXyIn¨v AXnhn`h kar²amb HmWkZy X¿mdm¡n aXnthmfw hnf¼pó hmðkmense tPm_³- euen Z¼XnIsf an¡ aebmfn Atkmkntbj\pIÄ¡pw kp]cnNnXcpw, {]nbs¸«

Full story

British Malayali

C-óv am-ô-Ì-dnð ]¯mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó km-_p Np-ï-¡m-«nð þ kv-an-Xm km-_p Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bncw B-iw-k-IÄ. B-iwk-I-tfm-sS kp-lr-¯p-¡Ä, _-Ôp¡Ä, H-¸w {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-§-fpw...

Full story

British Malayali

C-óv C-cp-]Xmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó APn-¯v ]m-en-tb¯vþB-\n ]m-en-tb-¯v Z-¼-Xn-IÄ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâ lrZ-bw \ndª hn-hm-l hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ t\-cp-óp...

Full story

British Malayali

h-cpó 27\v 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ kn-_nþkp-am Z-¼-Xn-IÄ-¡v hn-hm-l-aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cp-óp-... I-em lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw s{K-bv-kv sa-tem-Un-b-kv HmÀ-¡-kv-{Sbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw... {_n-«o-jv a-eb-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìn-bm-Wv kn-_n ta-{]-¯v. Z-¼-Xn-I-Ä-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn-- So-an-sâbpw hnhm-l hmÀ-jn-Im-iwIÄ..

Full story

British Malayali

]Xnaqómw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¨ knPp tP¡ºv þ ssj³ knPp Z¼XnIÄ¡v BiwkIÄ t\cpóp. {_n«ojv aebmfn Nmcnän ^utïj³ {SÌnbpw {_n«ojv aebmfn SoawKhpamb ssj\p s¢bÀ amXyqknsâ ktlmZcnbmWv ssj³.

Full story

British Malayali

\msf ]Xn-s\m-ómw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wnse  P-bv-k¬þ kn-\n Z-¼-Xn-IÄ-¡v H-cm-bn-cw B-iw-k-I-Ä. B-iw-k-I-Ä t\Àóp-sIm-ïv I-em lmw-]v-j-bÀ Aw-K-§-fpw, t{K-kv sa-e-Un-kv, A-½ Nm-cn-än Aw-K-§-fpw..  

Full story

British Malayali

C-óv (07/01/2017) Hómw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¡pó amôÌdnse t]mÄk¬ sXm«¸ÅnbpsSbpw tagvknbpsSbpw aIÄ A\nj¡pw, sÌ\n¡pw Hcmbncw hnhml hmÀjnI awKfmiwkIÄ. B-iw-k-IÄ t\Àóp-sImïv kkvt\lw _Ôpan{XmZnIfpw kplr¯p¡fpw.

Full story

British Malayali

C-cp-]-¯n-b-ômw hnhm-l hmÀjn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó S¬-{_n-Uv-Pv shð-knse s_ónþ sP-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv a-¡fmb sÌ^n, sÌ-_n³ F-ónhÀ. k-lr-Z-b sh-Ìv sIâv tI-c-ssf-äv-kv tPm-bnâv sk-{I-«-dn-bmWv s_ón.  

Full story

British Malayali

C-óv 17þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó jn-Pp ]-Wn¡Àþ sP-kn ]-Wn-¡À Z-¼-Xn-IÄ hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-I-Ä t\-Àóp-sIm-ïv a-IÄ sI-kn-bm ]-Wn-¡À... Message: Happy 17th Wedding Anniversary Shiju Panicker & Jessy Panicker! You both are such an amazing couple! With every passing year, your marriage isn't becoming dull, old and thankless. It's becoming beautifully vintage and exquisitely priceless.Your reason for celebrating your anniversary may be love. But my reason for celebrating your anniversary is because God has blessed me with the most caring and loving parents! Your dreams, ambitions and hopes for the future may not be always the same. But the beauty of your marriage is that you both live to make each others' dreams come true. May God Bless You both with a long life and good health. Whatever you do and wherever life takes you, never underestimate the power of honesty, love and friendship. :)  I LOVE YOU MAMA & DADA! With Love & Prayers Keziah Panicker  

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]