1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

മറവി നല്ലതാണോ? അതോ ചീത്തയാണോ? തര്‍ക്കമുണ്ട്. ഗൃഹാതുരത്വം ഉണര്‍ത്തുന്ന നല്ല ഓര്‍മ്മകള്‍ എപ്പോഴും മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ചാല്‍ നല്ലത് തന്നെ. കഷ്ടകാലത്തിന്റെ ദിനങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തിരിക്കുന്നതും നേട്ടത്തിന്റെ ആവേശവും ആഹ്ലാദവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നാല്‍ തിരിച്ചടികളെ കുറിച്ചു ഓര്‍ത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലോ? ചിലപ്പോള്‍ മുന്‍പോട്ട് നീങ്ങിയെന്നു പോലും വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണു പറയുന്നത് മറക്കരുത് ഒന്നും പൊറുക്കരുത് എന്ന്. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ആ പടു ദിനങ്ങള്‍ അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കാനാവുമോ? ജീവിതം രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി മുട്ടിക

Full story

British Malayali

ഇന്ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ക്കാണ് വോട്ടു ചെയ്യേണ്ടത്? അനേകം വായനക്കാരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടു ചോദിക്കുന്നത്? മുന്‍പൊന്നുമില്ലാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാന്‍ കാരണം ഉണ്ട്. മുന്‍പൊക്കെ 98 ശതമാനം മലയാളികളും കണ്ണും അടച്ച് ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാണ് വോട്ടു ചെയ്യുന്നത്. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പാര്‍ട്ടിയാണ് ലേബര്‍ എന്ന വിശ്വാസം അതിന് കാരണമായുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സകല കുടിയേറ്റക്കാരും ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. അതു തന്നെയാ

Full story

British Malayali

പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി നഴ്‌സുമാരേ... അല്‍പ്പം പരിഭവത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ആന്ധ്രായിലും കര്‍ണാടകയിലും തമിഴ് നാട്ടിലുമൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏതുമില്ലാത്ത ആശുപത്രികളില്‍ നഴ്‌സിങ് പഠിക്കുകയും ഇടുങ്ങിയ ഹോസ്റ്റല്‍ മുറിയില്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ജീവിക്കാതെയും ജീവിച്ച കാലം നിങ്ങള്‍ ഇത്ര വേഗം മറന്നു പോയോ? ഡല്‍ഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും കല്‍ക്കട്ടയിലെയും അഹമ്മദാബാദിലെയും ഒക്കെ ആശുപത്രികളില്‍ 8000വും പതിനായിരവും രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോള്‍ ആ പണം കാ

Full story

British Malayali

കവന്‍ട്രി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബിബിസി പുറത്തു വിട്ട സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു ഫീച്ചറിലെ കഥാപാത്രം മലയാളിയായ യുവതി ആയിരുന്നു. പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഏറെ കിട്ടിയ വിഷയം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പഠന കാലത്ത് കാമുകനില്‍ നിന്നും ഗര്‍ഭിണിയാവുകയും തുടര്‍ന്ന് കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമായി വളര്‍ത്തി പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ഒടുവില്‍ ജോലി നേടി സ്വന്തം കാലില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ധീരതയാണ് ബിബിസി പ്രമേയമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ വാര്‍ത്തയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കു പോയ ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വായനക്കാര്‍ വിവിധ തലത്തിലാണ് ഈ ഫീച്ചറിനെ സമീപിച്ചത്. ഡിഗ്രി പഠനത്തി

Full story

British Malayali

ഇന്നു രാത്രി നമ്മളൊക്കെ തിരുപ്പിറവി ആഘോഷിക്കും. ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ മനുഷ്യനായി പിറന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യജന്മം നമുക്ക് പുനര്‍ജന്മത്തിന്റെ ഓര്‍മപുതുക്കല്‍ കൂടിയാണ്. പരസ്പരം സ്‌നേഹിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ച, കരുണ ചൊരിയാന്‍ പഠിപ്പിച്ച, വിശക്കുന്നവനെയും വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവനെയും നിങ്ങളെ കാണാന്‍ എത്തുന്നവരോടും കരുണ കാട്ടാന്‍ പഠിപ്പിച്ച സാക്ഷാല്‍ തിരുകുമാരന്റെ ജന്മദിനം. ഇന്നു പാതിരാ കുര്‍ബാനയ്ക്ക് പോകും മുന്‍പ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മള്‍ എത്ര പേരുടെ കണ്ണുനീര്‍ ഒപ്പിയെന്ന് കണക്കെടുക്കുക. അങ്ങനെ

Full story

British Malayali

F-´mWv Cu Po-hn-Xw F-óv F-t¸mÄ F-¦nepw H-ä-¡n-cp-óv Nn-´n-¨n-«p-tïm? \½-sf Ip-dn-¨p-Å \-½psS HmÀ-½-IÄ B-cw-`n-¡p-ó Znh-kw apXð Cu \n-an-jw h-sc-bp-Å Po-hnX-s¯ Ip-dn-¨v H-óp a-\-kn-cp-¯n B-tem-Nn¨p- t\m-¡q. HmÀ-¡m³ H-cp-]m-Sv kv-t\-l-¯n-sâ A-h-ti-jn-¸p-IÄ Im-Wpw. I-cp-W-bp-sS Im-sem-¨-IÄ D-ïm-hpw. th-Z-\-bp-sSbpw \n-cm-i-bp-sSbpw ]-Sp-Ip-gn-bnð ho-W HmÀ-½-IÄ Im-Wpw. GtXm H-cp A-`n-jn]v-X \n-an-j-¯nð sN-bvXp-t]m-b A-_-²-¯nsâtbm a-ï-¯-c-¯nsâtbm t]-Sn Im-Wpw. A§-s\ A§-s\ F-s´ñmw HmÀ-aIÄ. Cu HmÀ-½-IÄ-¡n-S-bnð F-hnsStbm h-¨v \-½Ä cq-]m-´-c-s¸-Spóp. I-½yqWn-Ìp-Im-c\m-tbm, tIm¬-{K-kp-Im-c\m-tbm, _n-sP-]n-¡m-c\m-tbm, a-X au-en-I-hm-Znbmtbm bp-àn-hm-Znbmtbm H-s¡-bm-bn \mw Xsó am-dpóp. H-Sp-hnð GtXm H-cp L-«-¯nð \-½Ä \-½n-te-bv-¡v X-só H-Xp-§póp. Po-hn-X-¯n-sâ Xn-cn-¨-Sn-IÄ ]-e-t¸mgpw \-ò-bp-sS A-h-km-\ I-Wn-Ibpw D-t]-£n-¡m³ \nÀ-_-&Ocir

Full story

British Malayali

bpsIbnð Pohn¡pó Hcp aebmfn acW¯n\v IogS§nbmð AhÀ¡v \½Ä F´psImïmWv km¼¯nI klmbw sN¿póXv? AhÀ ]«nWn¡mcmbXpsImïñ, t\sc adn¨v \-½-fnð HcmÄ BbXpsImïv Xsóbm-Wv. acn¨p t]mb BÄ CñmsX Hcp IpSpw_w t]mäpóXnse _p²nap«v \ap¡v AdnbmhpóXv sImïmWv. AXpsImïmWv ]¯pw ]Xn\ôpw hÀjw ChnsS Pohn¨p acn¨hÀ¡v thïn t]mepw \½Ä ]qÀ® k½Xt¯msS ]Ww \ðIpóXv. C¡mcy¯nð hÀ¡v s]ÀanäpImsctóm ]ucXzw DÅhsctóm ÌpUâv hnk¡msctóm DÅ hnthN\w Hópw hmb\¡mÀ ]peÀ¯mdnñ. ÌpUâv hnkbnð F¯n tcmKw aqew aS§nb tImXawKewImc³ ss_Pp apXð IcnbÀ hnkbnð F¯n tcmKw hóp FbÀ Bw_pe³knð sImïv t]mb tPman hscbpÅhtcmSv \½Ä ImWn¨ ImcpWyhpw hmÕeyhpw AXn\p sXfnhmbncpóp. tImXawKew Imc³ ss_Pp NnInÕbv¡v tijw _m¡n hó ]Ww Xncn¨p Xóncpóp. {_n«ojv aebmfn hmb\¡mÀ 37, 644 ]uïv \ðIn \m«nð F¯n¨ tPman Ct¸mgpw acWt&ma

Full story

British Malayali

\mft¯ sX-c-sª-Sp-¸nð a-e-bm-fn-IÄ BÀ-¡m-Wv thm-«v sN-t¿ïXv Fó tNmZyw ]-ecpw D-ó-bn-¡p-I-bp-ïmbn. \-½p-sS \m-«nð am-[y-a-§Ä G-sX-¦nepw H-cp ]mÀ-«n-¡v th-ïn \n-e-]m-sS-Sp-¡m-sX am-dn \nð-¡p-I-bm-Wv ]-Xn-sh-¦nð C-hn-sS A-§-s\bñ. ]-c-ky-am-bn \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡n X-só-bm-Wv C-hn-Sp-s¯ am-[y-a-§Ä F-¡m-e¯pw \n-e-bp-d-¸n-¡p-I. bp-sI-bn-se {]-ap-J ]-{X-§Ä Fñmw X-só h-e-Xv-]-£ `-c-W-¯n-sâ kv-Xp-Xn-]mT-I-cm-bn am-dp-Ibpw kz-´w \n-e-hn-«v te-_-À ]mÀ-«n-sb tXmð-¸n-¡m³ hym-P hmÀ-¯-I-Ä N-a-bv-¡p-Ibpw sN-¿p-ó Z-b-\o-bam-b Imgv-N \-½Ä G-Xm-\pw am-k-§-fm-bn I-ïp h-cn-I-bmWv. bp-sI-bnð G-ähpw hm-bn-¡-s¸-Sp-ó Sm-t»m-bv-Uv B-b sU-bv-en- sa-bnepw aäpw C-¡m-cy-¯nð t\-Xr-\n-e-]m-Sv X-só-bm-Wv F-Sp-¯Xv. hym-P-kÀ-tÆ ^-e-§fpw a-äpw \n-c-´-c-am-bn {]-kn-²o-I-cn-¨v tSmdn-IÄ-¡v t\cn-b ap³-Xq-¡w F-óp ]d-ªp sIm-ïn-cp-ó Cu ]{Xw C-óv ]-c-ky-am-bn X-só sPd-an tIm

Full story

British Malayali

t»Uv ]eni¡mc\v Xe h¨v sImSp¯ IpSpw_ Iq« BßlXyIÄ hmÀ¯IfpsS Xes¡«mIpt¼mÄ tkmjyð aoUnbbnð hóp B ]eni¡mcs\ sImóp sImehnfn¡póhcmWv aebm-fnIÄ. A¡mcy¯nð bpsI aebmfnbpw H«pw ]nóneñ. Fómð kz´w Npäph«¯p sImŸeni¡mc³ AI¯bt¸mÄ- ]-e-cp-tS-bpw ]q¨ ]pd¯p NmSn. Ignª cïp Znhkambn Pbnð ]pÅn¡pw Iq«mfnIÄ¡pw DÅ Pbv hnfnIfm-Wv ]-ecpw tkmjyð aoUn-bbnð \-S-¯póXv. C¡q«¯nð bpsI aebmfnIÄ¡v B{ibambn amdpw Fó Nn´bnð ]ndó kwLS\bp-sS D-¯-c-hm-Zn-¯-s¸-« `m-c-hm-ln-I-Ä h-sc-bp-ïv. CtXmsS, CsXñw ImWpó km[mcW¡mÀ¡v Imcy§Ä F§s\ Hs¡ hóp, Ft§ms«ms¡ t]mbn Fóv ]nSn In«n Xp-S-§n-sb-ó-Xm-Wv k-Xyw. ImcWw, CXv BZy kw`hañ. cïp hÀjw ap³]v eï\nse tdmwt^mUnð {Ko³emâv {Smhð s]m«n¨p Aôp e£w ]uïnsâ _m[yX hcp¯nb ae-bm-fn H-cp ]-cm-Xn t]m-ep-anñm-sX c-£-s¸«-Xv C-§s\ H¯p XoÀ¸p kw`m-j-Ww \-S-¯n-bmWv. C¯

Full story

British Malayali

Un-kw-_À aq-óp h-sc tPm-kn Bâ-Wn F-ó a-e-bm-fn \-gv-kns\ Cu temI-¯v A-dn-bm-hpó-Xv hf-sc Ipd-¨v t]À-¡v am{Xw B-bn-cp-óp. Bdp-sImñ-w bp-sI-bnð Po-hn¨ tPm-kn-sb A-hÄ tPm-en sNbv-X Ø-e-§-fnð D-Å-h-cpw, _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡-fpw am-{X-sa A-dn-bp-am-bn-cp-óp-Åq. Imc-Ww A-h-fp-sS Po-hn-Xw A-{X-tað km-[m-c-W-am-bn-cpóp. tPm-en sN-bv-Xv ]-Ww D-ïm-¡n Ip-Spw-_w \-S¯p-I am-{X-am-bn-cp-óp A-h-fp-sS Pohn-X e-£yw. A-´-Êpw, B-`n-Pm-Xyhpw Im-¯v kq-£n-¨v A-hÄ Ip-Spw-_-¯n-\v th-ïn Po-hn¨p. A-{]-Xo-£n-X-am-bn tPm-kn H-cp Znh-kw a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n. B Po-hn-Xw sIm-ïv \-ãw D-ïmb-Xv A-hÄ BÀ-¡p thïn-sbm-s¡ Po-hnt¨m A-hÀ-¡p am-{X-amWv. H-cn-¡ð F-¦nepw Ah-sf ]-cn-N-b-s¸-«n-«p-Å-hscm-s¡ B kp-µ-cam-b ]p-ôn-cn A-b-hn-d-¡n-s¡m-tï-bn-cn-¡póp. C-\n A-h-fpsS HmÀ-½-IÄ ]-Xn-sb ]-Xn-sb am-bpw. `À-¯m-hn\pw ho-«p-Im-À¡pw H-s¡ am-{X-am-bn Ip-d-¨p-Im-ew Iq-Sn AXv A-h-ti-jn-¡pw. Im-ew sNñp-t¼mÄ B HmÀ-½-Ifpw am-bpw. `À-&m

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]