1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

tIc-f-¯nse Item-Õ-h th-Zn-I-fnð \nópw I-em-Xn-eIw, I-em-{]-Xn-`-m ]-«-§Ä H-gn-hm-¡n-sb-¦n-epw bp-sIbn-se I-tem-Õh th-Zn-I-fnð Cu ]p-c-kv-Im-c-§Ä \ð-Ip-ópïv. a-Õ-c-¯n-sâ b-YmÀ-° kv-]n-cn-äv \n-e-\nÀ-¯p-hm³ Cu ]-«-§Ä B-h-iy-am-sW-óm-Wv bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS A-`n-{]mbw. AXp-sIm-ïpX-só Fñm I-tem-Õ-h-§Ä-¡w ]-cn-k-am-]v-Xn Ip-dn-¡p-t¼mÄ Xm-c-§-fm-bn am-dp-ó-Xv I-em-Xn-e-I, -{]-Xn-`-m ]-«-§Ä t\-Sn-b an-Sp-¡-cm-bn-cn-¡pw. C-¯-hW-s¯ bp-Iv-am I-em-ta-f-bv-¡v Xn-cÈo-e ho-W-t¸mÄ I-em-Xne-Iw ]-«w Nq-Snb-Xv _m-knð-U-Wn-se kv-t\-lm k-Pn-bpw I-em-{]Xn-` ]-«w Nq-Snb-Xv en-hÀ-]q-fn-se A-en-Iv am-Xyp-hp-amWv. C-Xp cïmw X-h-W-bmWv kv-t\-lm k-Pn- bp-Iv-a-bp-sS I-em-Xn-e-I ]-«w t\-Sp-ó-Xv. Ip-«n-IÄ-¡v G-sd t{]m-Õm-l-\hpw B-ß-hn-izm-khpw \ð-Ip-ó Cu ]p-c-kv-Im-c-§Ä Ip-cp-óp {]-Xn-`-I-fp-sS Po-hn-X-¯nð H-cp ap-Xð-¡q-«m-Ip-sa-ó XoÀ-¨-bmWv. kvt\-l-bp-sS ITn-\m-[zm-\-¯n\v hoïpw Aw-Ko-Im-c-¯n-\v \ndhv bp-sI-bn-se bp-h-Pt\-mÕ-h th-Zn-I-fn-tebpw

Full story

British Malayali

I-h³-{Sn: F-«p-hÀ-jw ap-¼v bp-sI-bn-se a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS Iq-«m-bv-a-bv-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn ap³ssI F-Sp-¡p-t¼mÄ G-ähpw {]-[m-\-am-bn I-cp-Xnb-Xv I-emta-f F-ó k-¦-ev-]w B-bn-cpóp. t_-kn-Mv-tÌm-¡n-se kmw Xn-cp-hm-Xn-enð Ic-Sv `-c-W-L-S-\-bnð F-gp-Xn tNÀ-¯ {]-[m-\-s¸-« Im-cyhpw \m-«n-se I-emtaf t]m-se Ip-«n-IÄ-¡v hÀ-jw tXmdpw ]-s¦-Sp-¡m³ A-hk-cw In-«p-ó H-cp I-emta-f B-bn-cp-óp. A-óv kmapw {_n-«o-jv a-e-bm-fnbpw I-ï-Xn-t\-¡mÄ i-à-am-bn B kz-]v-\w ]-SÀ-óp ]-´-en-¨p F-óp sX-fn-bn-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp Có-se I-h³-{Sn-bnð \-S-ó G-gm-a-s¯ I-em-ta-f. \m-«n-se bph-P-t\m-Õ-h§sf HmÀ-½n-¸n-¡p-ó X-c-¯nð \r-¯-§-fpw, kw-Ko-X-hp-am-bn H-cp cmhpw ]-Iepw \o-ïp \n-ó I-emta-f Im-Wm³ `mKyw e-`n-¨-hÀ A-Ûp-X-t¯m-sS-bm-Wv I-h-³-{Sn-tbm-Sv hn-S ]-d-ª-Xv. C-óv cm-hn-se c-ïv a-Wn h-sc \o-ïp \n-ó bpIv-a I-em-ta-f-bnð \m-ev tÌ-Pp-I-fn-em-bn G-Xm-ïv 500 Hm-fw {]-Xn-`-I-fm-Wv ]-s¦-Sp-¯Xv. G-Xm-ïv aq-hm-bn-

Full story

British Malayali

Hcp _nem¯n {]-Wb-s¯ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ Ccp-ssI¿pw \o-«n kzo-I-cn-¨p F-ó-Xn-sâ sX-fn-hm-bn-cp-óp Cu-Ìv-lm-anð \nópw e-`n-¨ {]-Xn-I-cW-§Ä. B-Zy {]-ZÀ-i-\-¯n-\v Xo-tb-äÀ \nd-ªp I-hn-ª-t¸mÄ bp-sI-bn-se kn-\n-am t{]-an-IÄ B-th-i-t¯m-sS-bm-Wv Nn-{X-s¯ kzo-I-cn-¨Xv. Cu an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-§-fp-sS B-ß-hn-izm-kw ap-Xð-¡q-«m-¡n sIm-ïmWv Hcp _nem¯n {]-W-bw \m-sf _n-À-an-Mv-lm-anð F-¯p-óXv. D¨bv¡v cïpaWn¡m-Wv ]n-¡mU-en Xo-tb-ä-dn-em-Wv cïmw {]ZÀi\w \S¡pI. ]n sP FâÀssS³saâv--kmWv Nn{Xw {]ZÀi\¯n\v F¯n¡p-ó-Xv. bpsI aebmfnIÄ F{X am{Xw {]Xo£tbmsS Im¯ncpóp FóXnsâ sXfnhmbn amdnbXmbncpóp BZy tjm. aebmf kn\nabnse Xmc cmPm¡òmÀ¡v t]mepw e`n¡m¯{X ]n´pWbmWv BZy Znhkw Xsó Hcp _nem¯n {]Wb¯n\v e`n¨Xv. henb Xmc\ncItfm, henb Bch§tfm Nn{X¯nð Csñ¦nepw P\§fpsS {]Xo£bv¡v H¯v DbÀó Nn{XamWv Hcp _nem¯n {]Wbw Fó kmam\y hnebncp¯temsS BWv Nn{Xw aptódpóXv. Nn{X¯nse _lp `qcn]£w A`nt\Xm&i

Full story

British Malayali

"R§Ä kn\na Xnbädnð F¯n¨p kplr¯p-¡sf, Rm\nóp kpJambp-d§pw- Hcp kwhn[mbIs\ kw_Ôn¨nSt¯mfw BZy tjm lu-kv-^pÄ BIpóXnepw henb kt´mjw Cñ-tñm. Rm\pw kn\nabpsS s{]mUyqkÀamcpw eï\nse Xnbädnð koäp In«m¯Xv sImïv "\nómWv "kn\na I-ïXv. \ndª kt´mjw!Thanks to each an everyone for making this dream come true." B-Zy-s¯ k-¼q-À-® bp-sI a-e-bm-fn kn-\n-a-bp-sS B-Zy {]-ZÀ-i-\w e-ï-\n-se s_m-fnb³ Xo-b-ä-dnð Có-se \-S-ó ti-jw kw-hn-[m-b-I-\pw, bp-sI a-e-bm-fn-bpam-b I-t\-jy-kv A-¯n-s¸m-gn-bnð t^-kv-_p-¡nð F-gpXnb t]m-kv-äm-WnXv. C-tX hnh-cw ]-¦p-sh-¨v Xn-c¡-Ym Ir-¯v Pn³-k¬ C-cn-«n-bpw \nÀ-½m-Xm-hm-b _n\p tPmÀPpw t^-kv-_p-¡nð t]m-kv-äp-IÄ Ip-dn-¨n-«pïv. _nem-¯n {]W-bw F-ó bp-sI a-e-bm-fn kn-\n-a-bp-sS B-Zy {]-ZÀ-i-\-¯n-\m-Wv Xo-tb-äÀ \nd-ªp I-hn-ªm-Wv B-fp-IÄ F-¯n-bXv. ÌpUâv hn-k-bnð F¯n-b ]o-V-\-§Ä k-ln-¨v a-S-§n-b a-e-bm-fn hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS A-\p-`-h§-sf A-Sn-Øm-\-s¸-Sp-¯n Nn-«-s¸-Sp&ma

Full story

British Malayali

A-t\-Iw a-e-bm-fn-IÄ C-t¸mÄ sam-ss_ð t^m¬ h-sc D-]-tbm-Kn-¨v {l-kz Nn-{X-§Ä F-Sp-¡póp. F-ómð H-cp kn\n-a F-Sp-¡p-ó co-Xn-bnð {l-kz Nn-{X§-sf k-ao-]n-¡p-ó-hcpw Cñm-Xnñ. A¯-cw H-cp A-km-[m-c-W hÀ-¡mWv Cu Nn-{Xw. hfsc ]cnanX kmlNcy¯nð tPm-en¡p ti-j-ap-Å H-gn-hp kab-§Ä ^-e-{]-Z-am-bn hn\n-tbm-Kn-¨mWv Nn{Xw \nÀ-½n-¨-Xv. bp-sI-bn-se H-cp ]-äw I-em-Im-c-òmÀ tNÀ-sóm-cp¡n-b A-]qÀ-Æ kp-µ-cam-b Hcp-tjmÀ-«v ^n-enw. Fñm amXm]nXm¡Ä¡pw Xsâ a¡sf¡pdn¨v AhÀ P\n¡pó Imew apXð sXm«p kz]v--\§Ä DïmImdpïv. Aóv apXð AhÀ B kz]v\ km^ey¯n\mbn {ian¡póp. F{X Iãs¸«n«mbmepw, Cñm¯ kabw \½Ä AXn\pthïn Isï¯póp. ]s£ \½sf t]mse \½psS Ipªp§Ä¡pw sIm¨p sIm¨p kz]v--\§Ä DsïópÅXp \½Ä ]et¸mgpw adópt]mhpóp. A§ns\sbmcp Ip«nbpsS kz]v-\hpw B{KlhpamWv Cu {l-kz-Nn-{X-¯n-\v {]-ta-b-am-hp-óXv. ssehmbn iÐw sNbvXncn¡pó Cu Nn{X&m

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð BZyw F-¯n-t¨À-ó \-½p-sS {]-Xm-]w I-ïv Po-hn-Xw ]-¨ ]n-Sn-¸n-¡m³ ÌpUâv hn-k-bn-se-¯n Ip-Sp-§n-t¸m-b A-t\-Iw a-e-bm-fn-I-fp-sS I-Y \n-§Ä ap³-]v {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bn-eq-sS hm-bn-¨n-«p-ïm-Imw. hn-k ]p-Xp-¡m³ t]m-ep-am-hmsX, hn-d-§-en-¨p \nó B ]m-h§-sf ]n-gn-ªv tIm-So-iz-c-òmcm-b ]-ecpw C-hn-sS am-\y-òm-cm-bn I-gn-bp-t¼mÄ Fñm kz-]v-\-§fpw X-IÀ-ó Ìp-U-\v-dv hn-k-¡mÀ \m-«n-te-¡v a-S§n. A-hÀ A-h-ti-jn-¸n-¨p t]m-b th-Z-\-bp-sS Nn-e A-S-bm-f-§Ä C-t¸mgpw C-hn-sS A-h-ti-jn-¡póp. A¯-cw A-h-ti-jn-¸p-I-fn-eq-sS-bp-Å bm-{X-bm-Wv H-cp _n-em-¯n {]-Wbw. H-cp kw-Lw bp-sI a-e-bm-fn I-em-Im-c-òm-cpw c-ïp hÀ-j-¯n-e-[n-Iw \o-ï Im-e-b-fhnð \-S¯n-b I-ã-¸m-Sn-sâ {]-Xn-^-e-\-amWv Cu kn-\n-a. \oï Im¯ncn¸n\v tijw Ghcpw BImwjtbmsS Im¯ncn¡pó Hcp _nem¯n {]Wbw \msf ]n sP FâÀssS³saâneq-sS-bmWv Xo-b-ä-dnð F-¯p-óXv. Cu-Ìv lm-an-se t_mfn³ Xo-tb-ä-dn-ð D-¨-bv¡v aqóp a-Wn-¡mWv BZy {]-ZÀi-\w \-S-&iex

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-¡v Po-hn-Xw Xn-I¨pw hy-Xy-kv-X-amWv. hy-Xy-kv-Xam-b H-cp kmw-kv-Imcn-I ]-cn-th-j-am-Wv \-½Ä kr-ãn-¨n-cn-¡p-óXv. a-Zy-]m-\hpw s_À-¯v-tU ]mÀ-«n-Ifpw hm-N-I-a-Sn-I-fpw, {Kq-¸v h-g-¡p-I-fpw \n-Ê-lm-bm-h-Ø-Ifp-sams¡ D-ïv \-½p-sS IqsS. AXp-sIm-ïpX-só H-cp bp-sI a-e-bm-fn Ip-Spw-_w A-]-I-S-¯nð s]-«mð A-sXm-cp tjm-¡m-bn Cu k-aql-s¯ X-só _m-[n-¡pw. A-Xv _m-[n-¡pó-Xv A-t\-Iw Po-hn-X-§-sf-bmWv. A-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«p h-cp-ó Ip-sd kw-`-hn-¡p-ó Ip-sd kw-`-h-§Ä D-ïm-Ipw. B kw-`-h-§Ä Fñmw tNÀ-¯v h-bv-¡p-t¼m-sg \-½p-sS Po-hn-Xw ]qÀ-®-am-Iq. A¯cw H-cp Po-hn-X-¯n-sâ I-Y ]-d-bp-I-bm-Wv tPÀ-W-en-Ìv. bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó a-e-bm-fn-I-fp-sS Pohn-X I-Y-I-fn-eq-sS \-½p-sS a\-kv k-aq-l-¯n-\v ap-¼nð F-¯n-¡p-I-bm-Wv H-cp ]-äw bp-sI a-e-bm-fn I-em-Im-c-òmÀ. C-h-cp-sS ITn\m²zm\¯neqsS cq]s¸Sp¯nb Zn tPÀWen-Ìv Fó tjm-Sv-^nenw Hmtcm {]hmknbpsSbpw PohnX¯nsâ s\m¼cs¸Sp¯pó t\À¡mgvNIÄ \ndªXmWv. bp

Full story

British Malayali

bpsI-bnse ae-bm-fn-IfpsS Ncn-{X-¯n-en-Sw ]n-Sn-¨v Xp-SÀ-¨-bmbn aqóv hÀj-hpw tIm-a-Un-s¡m-¸w kwKo-X km-{µam-b H-cp k-Ôy-bp-sam-cp-¡m-\m-bn F¯n-b \n-d-k-Ôy-bv-¡v F§pw ssI-¿Sn-tbm-sS kam]\w. bp-sI a-e-bm-fn-I-fpsS HmWm-tLm-j¯n-s\m-¸w tÌ-Pv tjm Iq-Sn F-¯n¡p-I F-ó D-t±-i-t¯m-sS sIm-ïp-h-ó I-em-]-cn-]m-Sn-bp-ambn H-cp Iq-«w I-em-Im-c-òm-cm-Wv bp-sI-bnð A-t§m-fw C-t§m-fw Ign-ª c-ïm-gv-¨-¡m-e-t¯mfw Npän-¡-d-§n-bXv.   tIma-Un Xm-c-§-fmb t\m_n, A-¿¸ ss_-Pp, kv-t\-lm {io-Ip-amÀ, ]nó-Wn Km-b-Icm-b {^m-t¦m, \n-Jnð cm-Pv , \-Sn an{Xm Ip-cy³ Fón-h-c-S-§nb kwLw GItZ-iw ]-t¯m-fw kv-tä-Pp-I-fn-em-bm-Wv X-§-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn B-Sn-¯n-anÀ-¯Xv. \nd-k-Ôy-bp-sS bp-sI-bn-se A-h-km-\-L-« ]-cn-]m-Snbmbn- I-gn-ª Znh-kw t_m¬-au-¯nð A-c-t§dn-b I-emk-Ôy h³ hn-P-b-am-bn am-dn. t_m¬-au-¯nð A-c-t§dnb kw-Ko-X hn-cpópw tIm-a-Un-bpw B-kz-Zn-¡m-\m-bn \n-ch-[n t]-cm-Wv H-gp-In-sb-¯n-b-Xv.Cukv-ävlm-an-s\ Iq-Sm-sX t\m-«n-Mv-lmw, shw»n, UÀ-_n, dn-Iv-am³-hÀ¯v F-ón

Full story

British Malayali

sIm¨n: HmW¯n\v \m«nte¡pÅ eohv \ntj[n¡s¸« Hcp {]hmknaebmfnbpsS IY ]dbpó {lkzNn{Xw 'Cu XncpthmW\mfnð' dneokmbn. kwKoX {lkzNn{Xw kwhn[m\w sNbvXXv AJnð N{µ\mWv. anYp³ apcfnbpsS kwKoX¯nð kpZo]v IpamÀ Be]n¨ 'aebmf¡c' Fó Km\hpw Cu {lkzNn{X¯nepïv. Km\w cNn¨ncn¡póXv AJnð N{µ\mWv. ayqknIv247\mWv 'Cu XncpthmW \mfnð' ayqkn¡ð tjmÀ«v ^nenw dneokv sNbvXXv. iymw at\mlcmWv apJyIYm]m{Xs¯ AhXcn¸n¡póXv. lrZyamb Zriymhnjv--Imchpw kpZo]v Ipamdnsâ  kzcam[pcyhpw Hcpan¨v tNcpó Cu hoUntbmbneqsS tIcf¯nsâ hiyat\mlmcnXbpw kmwkv--ImcnI¯\nabpw FSp¯v ImWn¡pópïv. HmWw \ãamIpóhÀ¡v thïnbpÅ kaÀ¸WwIqSnbmWv Cu {lkzNn{Xw.

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se G-ä-hpw hen-b D-Õ-ham-b bpIv-a tZio-b I-em-ta-f-bv-¡v hf-sc t\c-s¯ X-só th-Zn {]-Jym-]n-¨p kw-Lm-S-IÀ am-Xr-I-bmbn. \-hw-_À A-ôn-\v I-h³-{Sn-bnð sh-¨m-bn-cn¡pw C-¡p-dn bpIv-a tZio-b I-emta-f \-S-¡p-I. A-Xn-\v ap-tóm-Sn-bm-bn Fñm do-Pn-b-Wp-Ifpw aÕ-cw \-S-¯p-I-bpw k-½m-\w t\-Sp-ó-hÀ-¡v tZio-b I-em-ta-f-bnð am-äp-c-bv-¡p-Ibpw sN-¿pw. G-gma-Xv bpIv-a tZio-b I-em-ta-f-bm-Wv \-S-¡m-\n-cn-¡p-ó-Xv. CuÌv Bâv shÌv anUv-emâv-kv doPnbWnse Ih³{Snbnð h-¨m-Wv ta-f A-c-t§-dpI CXv  aqómw XhWbmWv tZiob Iemtaf anUv-emâvkv doPnbs\ tXSnsb¯póXv. Ih³{Sn tIcfm I½yqWnän (kn.sI.kn.) bpsSbpw anUv-emâvkv doPnbsâbpw kwbpàm`napJy¯nemIpw tZiob Iemtaf kwLSn¸n¡s¸SpIsbóv bpIva tZiob {]knUâv {^m³knkv amXyp, P\dð sk{I«dn kPojv tSmw FónhÀ Adnbn¨p. tZiob Iemtaf¡v aptómSnbmbpÅ hmintbdnb doPnbWð IemtafIfpsS XobXnIfpw thZnIfpw hfsc t\cs¯Xsó {]Jym]n¨p sImïv bpIva doPnbWð t\XrXz§fpw XnIª aÕc _p²ntbmsS cwK¯nd§n¡gnªp. HtÎm_À H-ón\v shbvIv^

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]