1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

-H«-\h-[n {]-tXy-I-X-I-fp-am-bm-Wv kwKo-X lm-ky k-Ôy Sow bp-sI-bn-se th-Zn-I-fn-se-¯p-óXv. Xm-c-§-fp-sS ITn-\ ]-cn-ioe-\w Xr-iq-cnð ]p-tcm-K-an-¡-sh, bp-sI a-e-bm-fnI-sf Im-Wp-hm-\pw ]-cn-]m-Sn-IÄ A-h-X-cn-¸n-¡m-\pap-Å {Xnñnepw Iq-Sn-bm-Wv ChÀ. {]Kð`-cmb Um³tkÀkpw Kmb-Icpw anan{In Xmc-§fpw DÄs¸-Spó C-cp-]-tXm-fw I-em-Im-c-òmÀ BWv Cu-am-kw 28ap-Xð bp-sI-bn-se hnhn[ tÌ-Pp-I-fnð F-¯p-I. bp Syq-_nð X-cw-K-am-bn am-dn-s¡m-ïn-cn-¡p-ó ]qa-cw F-ó Nn-{X-¯nse 'Rm\pw Rm-\p-saâmfpw B \mð-]-Xp-t]cpw' F-ó Km-\-¯n-eq-sS {i-t²-b-\m-b In-j-\pw C-¯-h-W bp-sI a-e-bm-fnI-sf tX-Sn-sb-¯p-óp-sï-óm-Wv G-ähpw hen-b {]-tXy-IX. \Sn doa Iñn-¦-ensâ amam¦w Fó Um³kv {Sq-¸n-se Aw-K-§fmb Um³tk-gvkpw kwKoX lmky kÔy 2017 tÌPv tjmbpsS {][m\ `mK-am-bn bp-sI-bnð F-¯n-¡-gnªp. C-hÀ bp-sI-bnð ]-cn-ioe-\w B-cw-`n-¨n-«pïv. C-\n a-äp Sow Aw-K-§Ä Iq-Sn-bm-Wv F-¯m-\p-ÅXv. C§-s\ \n-ch-[n k-hn-ti-j-X-I-fmð k-¼-óam-b C-{Xbpw an-I-¨ Xm-c§-sf DÄ-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïpÅ H-cp tÌ-Pv

Full story

British Malayali

Hcp- sIm-¨p \-£{Xw ssI-bnð F-Sp-¯v sUÀ-ºn-bn-se B-dp h-b-kp-Im-cn Zn-\ anð-«¬ kv-sä-bÀ-sI-bv-kv Cd-§n hó-Xv \n-d-]p-ôncn-tbm-sS-bmWv. tkm-^-bnð C-cp-óv Ah-fp-sS Um-Un em]v-tSm-¸nð Xn-c-t¡m-sS Ft´m sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp A-t¸mÄ. c-ïv aq-óv X-h-W A-hÄ Um-Un-sb tXm-ïn Ft´m ]-d-bm³ {i-an¨p. ]-t£ Um-Un Ah-sf tPm-en-¯nc-¡v kq-Nn-¸n-¨v ]-d-ªp-hn-Sp-I-bm-bn-cpóp. ]n-só A-hÄ t\-sc t]mb-Xv A-Sp-¡-f-bn-te-bv-¡mWv. A-½-sbbpw tXm-ïn hn-fn¨p. a-I-fp-sS ]pd-¯v sXm-«v A-Sp-¡-f-¸-Wn-bp-sS Xn-c-¡n-te-bv-¡v A-½bpw t]mbn. ]n-só A-hÄ Ip-td t\-cw H-ä-bv-¡v ap-Jw hoÀ-¸n-¨n-cpóp. A-½bpw A-Ñ\pw H-¸w \n-óp A-h-fp-sS ]m-«v tIÄ-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp kz-]v-\w. C§s\ H-ä-bv¡m-b A-hÄ ]p-d-t¯-¡v C-d-§n-b-t¸mÄ I-ïXpw tI-«-Xpam-b Im-gv-N-Ifpw A-\p-`-h-§-fp-am-Wv kp-_n³ XInSn-¸p-d-sa-ó bp-h kw-hn-[m-bI³ Cu {In-kva-kv Bð-_-¯n-eq-sS Nn-{Xo-I-cn-¨p Im-«p-ó-Xv. hÀW¸In«mÀó BtLmj ]cn]mSnIfn

Full story

British Malayali

bp-sI a-e-bm-fn-I-Ä¡v {In-kv-Xpa-kv Xm-c-§Ä-s¡m-¸w B-tLm-j-am-¡m-\p-Å A-kp-e-` A-h-k-c-am-Wv C¯-h-W ssI-h-ón-cn-¡p-óXv. Cu am-k 28 ap-Xð bp-sI-bn-se-¼m-Sp-ap-Å hnhn-[ Ø-e-§-sf ]q-c-¸-d-¼p-I-fm-¡n am-äm-\m-bn {]-i-kv-Xcmb tIma-Un Xm-c-§-fpw kwKo-X km-{am-«p-I-fp-am-Wv bp-sI-bn-te-¡v hn-am-\w I-b-dp-óXv. C-Xn-t\mS-Iw Xsó B-dn-S-§-fn-e-[n-Iw _p-¡n-Mv ]qÀ-¯n-bm-¡n I-gn-ª kw-Kn-X lm-ky k-Ôy-bv-¡v C-\n Htóm c-tïm th-Zn-IÄ Iq-Sn am-{X-am-Wv _m-¡n-bpÅXv. bpsIbpsS hnhn[ `m-K-§-fn-em-bm-Wv C-cp-]-tXm-fw I-em-Im-c-òmÀ A-Wn-\n-c-¡pó kwKoX lmky kÔy Ac-t§-dp-I. bp-sI a-e-bm-fnI-sf hy-Xykv-X \-¼-cp-I-fp-am-bn ssI-¿n-se-Sp-¡m\n-b Xm-c§Ä ITn-\-]-cn-{i-aw Xp-S-§n-¡-gn-ªp. C-t¸mÄ Xr-iqÀ Pnñ-bnð \-S-¡p-ó dn-tl-gv-kð Iym-¼n-se ITn-\ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-I-fn-em-Wv Xm-c-§-sfñm-h-cpw. s\ðksâbpw tPm_nbpsSbpw AXn ckIcamb tImaUnIfpw kp[ojnsâ at\mlc Km-\-§fpw Iem`h³ Zneo]nsâ Hóm´cw B¦dn§pw AarXbpsS Um³kpw ]n-só a-e-bm-f-¯³-sc kz´w Iem`h&s

Full story

British Malayali

IebpsS Ifns¯m«nenð \nópw DZn¨pbcpó A\p{KloXbmb Pm\äv sN¯n¸pg Fó sIm¨p IemImcn \r¯¯nseót]mse ]m«nsâ temI¯pw hnkvabambn amdpIbmWv. Pnt\m Ipópw]pd¯nsâ ]pXnb kwKoX inð¸amb "ss]Xð' Fó Bð_¯neqsS BWv ]m«nsâ ambmtemIt¯¡p Pm\änsâ {]thi\w. tIcf¯nepw hntZi¯papÅ Ccp]¯naqóp IpcpópIsf Hón¨Wn\nc¯n tIcf¯nð BZyambmWv C¯csamcp kwKoX Bð_w ]pd¯nd§nbXv. Pnt\mbpsS \qäncïmaXp kwKoX Bð_amWnXv. ss]Xð Fó kwKoX Bð_¯nð aqóp Km\§fmWv Pm\äv Be]n¨Xv. AXnð kÔyIfnð Fó Km\amWv {]IrXncaWobamb kznävkÀemânsâ apgph³ at\mlmcnXbpw H¸nsbSp¯psImïv Zriyhð¡cn¨ncn¡póXv. Cu Km\¯nsâ cN\ at\mPv Cehp¦epw kwKoXw, s\ðk¬ ]oädpw Zriymhnjv-Imcw btim[c\pw FUnänMv sa³tUmkv BâWnbpw \nÀhln¨ncn¡póp. kznävkÀeânse an¡thZnIfnsebpw \ndkmón[yamWv sP\änt¸mÄ. Pm\äv Be]n¡pó Km\§Ä BcpsSbpw a\kns\ ]nSn¨pIpep¡pw. {]mb¯nð Ihnª `mhpI§Ä \ndª Km\§&Au

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se-¼m-Sp-ap-Å hnhn-[ Ø-e-§-sf ]q-c-¸-d-¼p-I-fm-¡n am-äpó kw-Ko-X lm-ky ]-cn-]m-Sn-bv-¡v Cu-am-kw 28\v Xp-S-¡-am-Ipw. a-ªp Im-e-¯n-sâ i-co-cw tIm-¨p-ó X-Wp-¸nð s]m-«n-¨n-cn-¡m\pw kw-Ko-Xw B-kz-Zn-¡m-\p-ap-Å A-h-k-c-am-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v D-ïm-hp-óXv. a-e-bm-f-¯n-se Nn-cn km-{am-«p-I-fpw, kwKo-X km-{am-«p-I-fp-am-b \n-ch-[n I-em-Im-c-òm-cm-Wv C¯-h-W tÌ-Pv tjm-bnð A-Wn-\n-c-¡p-óXv. Cu-am-kw 28\v Xp-S-§p-ó ]-cn-]m-Sn P-\p-h-cn 10\m-Wv A-h-km-\n-¡p-I. a-ebm-f kn-\n-am cwK-¯v X-§-fp-tSXm-b C-Sw I-sï¯n-b I-em-Im-c-òm-cp-sS s]À-t^m-a³-kp-IÄ t\-cnð Im-Wm-\p-Å Im-¯n-cn-¸n-em-Wv bp-sI a-e-bm-fnIÄ. s\ðk¬, tPm_n ]me, Zneo]v IrjvW³, AarX, Iem`h³ Zneo]v, Aw_nI taml³, IrjvWIpamÀ, Bene apcfn, s^bdn sÌ]v--kv Um³kv {Kq¸pambn A\p{io, `mhy, sFizcy tZhn, km{µ, km-\p F-ón-h-c-S-§p-ó So-amWv kwKoX¯nsâbpw \r¯¯nsâbpw lmky¯nsâbpw Xncam-e-I-fp-am-bn F-¯p-ó-Xv. Fñm-hÀ¡pw hn-k e-`n-¨n-«pïv. C-t¸mÄ Xr-iqÀ Pnñ-bn&e

Full story

British Malayali

Bkv-t{S-en-b-bnse Hcp \-Kcw. ]-Xnhp-t]m-se a-e-bm-fn kp-lr-¯p-¡-fp-sS kwK-aw \-S-¡p-I-bm-bn-cpóp. \m-Sn-s\ Ip-dn-¨p-Å N-À-¨-Ifpw kw-hm-Z-§fpw ]n-óm-¼p-d-¯v Sn-hn-bp-sS ]-Ým-¯-e-¯nð ap-g-§póp. ssI-¿nð a-Zy-¥m-kp-I-fpw G´n an-Sp-¡cm-b a-e-bm-fn-IÄ NÀ-¨ ap-dp-¡póp. \m-«nð \n-só¯n-b ]n-Xm-hp-am-bn H-cp kp-lr-¯v Iq-Sn NÀ-¨-bn-te-bv-¡v C-Sw ]n-Sn-¡póp. B-kv-t{S-en-b-bn-se tPm-en D-t]-£n-¨v \m-«n-te-bv-¡v a-S-§p-ó kp-lr-¯mWv Cu H-¯p tN-cð kw-L-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. kv{Io-\nð BZyw sX-fn-bpó-Xv kn-Ôp kq-cy-Ip-amÀ B-Wv. G-jym-s\-äv \yq-kv dq-anð kn-Ôp N-À-¨ sN-¿pó-Xv C-´y-sb ]-än-¨v 9000 tIm-Sn-bp-am-bn ap§n-b hnP-bv a-ey-sb-¡p-dn-¨mWv. Cu NÀ-¨-bp-sS _m-¡v-{Ku-ïn-em-Wv \m-«n³-]pd-s¯ Im-gv-NI-sf Ip-dn-¨v NÀ-¨ ap-dp-Ip-ó-Xv. kv-{Io-\n-te-bv-¡p Ib-dn h-cp-ó A-¸-¨-t\m-Sv B-Zy-s¯ tNmZyw C-hnsS-sbm-s¡ C-ã-s¸t«m F-ómWv. kp-lr-¯p-¡-fnð H-cmÄ Nm-Sn ]-d-bp-óp þ A-sX&oacut

Full story

British Malayali

tIc-f-¯nse Item-Õ-h th-Zn-I-fnð \nópw I-em-Xn-eIw, I-em-{]-Xn-`-m ]-«-§Ä H-gn-hm-¡n-sb-¦n-epw bp-sIbn-se I-tem-Õh th-Zn-I-fnð Cu ]p-c-kv-Im-c-§Ä \ð-Ip-ópïv. a-Õ-c-¯n-sâ b-YmÀ-° kv-]n-cn-äv \n-e-\nÀ-¯p-hm³ Cu ]-«-§Ä B-h-iy-am-sW-óm-Wv bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS A-`n-{]mbw. AXp-sIm-ïpX-só Fñm I-tem-Õ-h-§Ä-¡w ]-cn-k-am-]v-Xn Ip-dn-¡p-t¼mÄ Xm-c-§-fm-bn am-dp-ó-Xv I-em-Xn-e-I, -{]-Xn-`-m ]-«-§Ä t\-Sn-b an-Sp-¡-cm-bn-cn-¡pw. C-¯-hW-s¯ bp-Iv-am I-em-ta-f-bv-¡v Xn-cÈo-e ho-W-t¸mÄ I-em-Xne-Iw ]-«w Nq-Snb-Xv _m-knð-U-Wn-se kv-t\-lm k-Pn-bpw I-em-{]Xn-` ]-«w Nq-Snb-Xv en-hÀ-]q-fn-se A-en-Iv am-Xyp-hp-amWv. C-Xp cïmw X-h-W-bmWv kv-t\-lm k-Pn- bp-Iv-a-bp-sS I-em-Xn-e-I ]-«w t\-Sp-ó-Xv. Ip-«n-IÄ-¡v G-sd t{]m-Õm-l-\hpw B-ß-hn-izm-khpw \ð-Ip-ó Cu ]p-c-kv-Im-c-§Ä Ip-cp-óp {]-Xn-`-I-fp-sS Po-hn-X-¯nð H-cp ap-Xð-¡q-«m-Ip-sa-ó XoÀ-¨-bmWv. kvt\-l-bp-sS ITn-\m-[zm-\-¯n\v hoïpw Aw-Ko-Im-c-¯n-\v \ndhv bp-sI-bn-se bp-h-Pt\-mÕ-h th-Zn-I-fn-tebpw

Full story

British Malayali

I-h³-{Sn: F-«p-hÀ-jw ap-¼v bp-sI-bn-se a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS Iq-«m-bv-a-bv-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn ap³ssI F-Sp-¡p-t¼mÄ G-ähpw {]-[m-\-am-bn I-cp-Xnb-Xv I-emta-f F-ó k-¦-ev-]w B-bn-cpóp. t_-kn-Mv-tÌm-¡n-se kmw Xn-cp-hm-Xn-enð Ic-Sv `-c-W-L-S-\-bnð F-gp-Xn tNÀ-¯ {]-[m-\-s¸-« Im-cyhpw \m-«n-se I-emtaf t]m-se Ip-«n-IÄ-¡v hÀ-jw tXmdpw ]-s¦-Sp-¡m³ A-hk-cw In-«p-ó H-cp I-emta-f B-bn-cp-óp. A-óv kmapw {_n-«o-jv a-e-bm-fnbpw I-ï-Xn-t\-¡mÄ i-à-am-bn B kz-]v-\w ]-SÀ-óp ]-´-en-¨p F-óp sX-fn-bn-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp Có-se I-h³-{Sn-bnð \-S-ó G-gm-a-s¯ I-em-ta-f. \m-«n-se bph-P-t\m-Õ-h§sf HmÀ-½n-¸n-¡p-ó X-c-¯nð \r-¯-§-fpw, kw-Ko-X-hp-am-bn H-cp cmhpw ]-Iepw \o-ïp \n-ó I-emta-f Im-Wm³ `mKyw e-`n-¨-hÀ A-Ûp-X-t¯m-sS-bm-Wv I-h-³-{Sn-tbm-Sv hn-S ]-d-ª-Xv. C-óv cm-hn-se c-ïv a-Wn h-sc \o-ïp \n-ó bpIv-a I-em-ta-f-bnð \m-ev tÌ-Pp-I-fn-em-bn G-Xm-ïv 500 Hm-fw {]-Xn-`-I-fm-Wv ]-s¦-Sp-¯Xv. G-Xm-ïv aq-hm-bn-

Full story

British Malayali

Hcp _nem¯n {]-Wb-s¯ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ Ccp-ssI¿pw \o-«n kzo-I-cn-¨p F-ó-Xn-sâ sX-fn-hm-bn-cp-óp Cu-Ìv-lm-anð \nópw e-`n-¨ {]-Xn-I-cW-§Ä. B-Zy {]-ZÀ-i-\-¯n-\v Xo-tb-äÀ \nd-ªp I-hn-ª-t¸mÄ bp-sI-bn-se kn-\n-am t{]-an-IÄ B-th-i-t¯m-sS-bm-Wv Nn-{X-s¯ kzo-I-cn-¨Xv. Cu an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-§-fp-sS B-ß-hn-izm-kw ap-Xð-¡q-«m-¡n sIm-ïmWv Hcp _nem¯n {]-W-bw \m-sf _n-À-an-Mv-lm-anð F-¯p-óXv. D¨bv¡v cïpaWn¡m-Wv ]n-¡mU-en Xo-tb-ä-dn-em-Wv cïmw {]ZÀi\w \S¡pI. ]n sP FâÀssS³saâv--kmWv Nn{Xw {]ZÀi\¯n\v F¯n¡p-ó-Xv. bpsI aebmfnIÄ F{X am{Xw {]Xo£tbmsS Im¯ncpóp FóXnsâ sXfnhmbn amdnbXmbncpóp BZy tjm. aebmf kn\nabnse Xmc cmPm¡òmÀ¡v t]mepw e`n¡m¯{X ]n´pWbmWv BZy Znhkw Xsó Hcp _nem¯n {]Wb¯n\v e`n¨Xv. henb Xmc\ncItfm, henb Bch§tfm Nn{X¯nð Csñ¦nepw P\§fpsS {]Xo£bv¡v H¯v DbÀó Nn{XamWv Hcp _nem¯n {]Wbw Fó kmam\y hnebncp¯temsS BWv Nn{Xw aptódpóXv. Nn{X¯nse _lp `qcn]£w A`nt\Xm&i

Full story

British Malayali

"R§Ä kn\na Xnbädnð F¯n¨p kplr¯p-¡sf, Rm\nóp kpJambp-d§pw- Hcp kwhn[mbIs\ kw_Ôn¨nSt¯mfw BZy tjm lu-kv-^pÄ BIpóXnepw henb kt´mjw Cñ-tñm. Rm\pw kn\nabpsS s{]mUyqkÀamcpw eï\nse Xnbädnð koäp In«m¯Xv sImïv "\nómWv "kn\na I-ïXv. \ndª kt´mjw!Thanks to each an everyone for making this dream come true." B-Zy-s¯ k-¼q-À-® bp-sI a-e-bm-fn kn-\n-a-bp-sS B-Zy {]-ZÀ-i-\w e-ï-\n-se s_m-fnb³ Xo-b-ä-dnð Có-se \-S-ó ti-jw kw-hn-[m-b-I-\pw, bp-sI a-e-bm-fn-bpam-b I-t\-jy-kv A-¯n-s¸m-gn-bnð t^-kv-_p-¡nð F-gpXnb t]m-kv-äm-WnXv. C-tX hnh-cw ]-¦p-sh-¨v Xn-c¡-Ym Ir-¯v Pn³-k¬ C-cn-«n-bpw \nÀ-½m-Xm-hm-b _n\p tPmÀPpw t^-kv-_p-¡nð t]m-kv-äp-IÄ Ip-dn-¨n-«pïv. _nem-¯n {]W-bw F-ó bp-sI a-e-bm-fn kn-\n-a-bp-sS B-Zy {]-ZÀ-i-\-¯n-\m-Wv Xo-tb-äÀ \nd-ªp I-hn-ªm-Wv B-fp-IÄ F-¯n-bXv. ÌpUâv hn-k-bnð F¯n-b ]o-V-\-§Ä k-ln-¨v a-S-§n-b a-e-bm-fn hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS A-\p-`-h§-sf A-Sn-Øm-\-s¸-Sp-¯n Nn-«-s¸-Sp&ma

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]