1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

യുകെയിലെ മലയാളികളുടെ കായിക ശേഷിയെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക പ്രസ്ഥാനമാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഫ്രണ്ട്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്ടിങ് ക്ലബ്. ദേശത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരില്‍ സംഘടനകള്‍ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ കായിക സ്‌നേഹികളുടെ ആദ്യ കൂട്ടായ്മയായി മാറുക ആയിരുന്നു ഇത്. പത്തു വര്‍ഷത്തിലധികമായി തുടരുന്ന സ്‌പോര്‍ട്ടിങ് ക്ലബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടന്നു പോയത്. അറിയപ്പെടാത്ത ഹീറോകളെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്ടി

Full story

British Malayali

ആരെ.. ആരെ.. തേടുവതാരേ... നീ... ഏതോ... ഏതോ വെണ്‍താരകം... എന്ന പ്രണയഗാനം യൂ ട്യൂബില്‍ പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടി മുന്നേറുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം യുകെ മലയാളികള്‍ ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ ഈ മ്യൂസിക് ആല്‍ബം നിരവധിപേരാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയകഥയാണ് യൂ ആന്റ് മീ എന്ന ഈ മ്യൂസിക് ആല്‍ബത്തിലൂടെ സംവിധായകനും ആല്‍ബത്തിലെ നായകനുമായ മുജീബ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായില്‍ പറയുന്നത്. ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര സ്ഥലത്തു ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ചിത്രം വരച്ചു കൊണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന നായകനില്‍ നിന്നുമാണ് പ്രണയ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. സ്ഥിരമായി അതുവഴി പോകുന്ന

Full story

British Malayali

ഭിന്നലിംഗക്കാരോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ബീയോണ്ട് ദ മൈന്‍ഡ്' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഭിന്നലിംഗക്കാരെ പകല്‍ വെളിച്ചത്തില്‍ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ഇരുട്ടിന്റെ മറവില്‍ നിരവധി പേരാണ് ഇന്നും വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത്. കുടുംബത്തിന്റെ മാനവും അഭിമാനവും കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നവര്‍ എന്ന പേര് വീഴുമ്പോള്‍ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ് ഭിന്നലിംഗക്കാരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും. അവിടെ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയും കരുത്തു നേടിയും സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങള

Full story

British Malayali

t\mÀ-hn¨v: `mcy¡pw `À¯mhn\pw Ønc hcpam\apÅ tPmen. sNdpsX¦nepw kpµcamb hoSv. PohnX¯nð Hcn¡epw B{Kln¨n«v t]mepanñm¯ {]oanbw ImÀ. ]ndó \m«nð sNñpt¼mÄ A´tkmsS tIdn InS¡m³ kz´amb hoSv. CXns\ñmw ]pdsa Hcmhiy¯n\v BcptSbpw ssI\ot«ïn hcm¯ _m¦v _me³kv. C{Xsbms¡ icmicn bpsI aebmfnbpsS _me³kv joänð DÅ Imcy§fmWv. Fón«pw BÀ¯nbmWv, B{Im´amWv-. Nn«nbnð tNÀópw cïmw hoSv hm§nbpw Bhiyw Cñm¯ _m[yXIÄ apgph³ Xebnð Ibän hbv¡pIbmWv Hcp ]äw BfpIÄ. Fón«pw AXns\ñmw ]cnlmcambn HmhÀ ssSw tPmenbpw sskUv _nkn\kpIfpw. ^etam ho«nð Ccn¡m³ t\canñ. Hcp ]ndómÄ kZy £Wn¨mð AXnð ]¦p sImÅm\pw kabanñ. cm{Xnbnð `mcybv¡pw `À¯mhn\pw tPmen Dsï¦nð Sot\PpImcmb s]¬a¡sf t]mepw ]cnNb¡mcpsS ho«nð A´nbpd¡m³ ho«n«mWv kz¯p k¼mZn¡m³ DÅ s\t«m«w. A§s\bpÅ hoSpIfnð a¡fpsS a\Ênð F´mWv Fóv amXm]nXm¡Ä AdnbmsX t]mI

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: Hcp e£t¯mfw ImWnIsf BIÀjn¡m³ 1500 tesd IemImcòmÀ. AXnð Xsó \qdntesdt¸À aebmfnIfpw. {_n«\nse Gähpw henb ImÀWnhepIfnð Hómb amôÌÀ ]tcUv Cóse \Sót¸mÄ, AWn \ncó ImgvNIÄ ]qÀWambpw tIcf¡cbpsS kz´w Iemcq]§fmbncpóp. CtXmsS ImÀWnhð ImWm³ Zqsc \nsó¯nb aebmfnIfnð ]eÀ¡pw X§Ä Ah[n¡me¯p tIcf¯nð F¯nb tXmóembncpóp. Hcp ]s£ bpsIbnð Hcp NS§nð C{Xb[nIw aebmf ImgvNIÄ Hón¨p AWn \ncóXnsâ s{IUnäpw amôÌÀ aebmfn Atkmkntbj³ {]hÀ¯IÀ X¿mdm¡nb ]tcUv Xow kz´am¡pIbmWv. C¯hW ]tcUn\v temI `mj Xow Bbn F¯nbtXmsSbmWv aebmf `mj ]nXmhv Fgp¯Ñ³ AS¡w tLmjbm{XbpsS {][m\ ImgvNbmbn amdnbXv. amôÌdnse \qdpIW¡n\v aebmfnIfpsS Iq«mbvabmb FwFwFbpsS kv{Xo {]Xn\n[nIÄ taLe jmPnbpsS t\XrXz¯nð Ikhv kmcnbpSp¯p AWn \ncót¸mÄ ]pcpjòmÀ apïpw Ppºbpw thjam¡n. CXn\p ]nómse 20 tesdt¸À AWn \ncó sNïtaf kwLw. ]nómsebmbn hÀW§Ä hmcn hnXdnb Ip«nIfpsS

Full story

British Malayali

amô-ÌÀ: ]Xn\mbnc§Ä km£nIfm-Ip-ó Cu-am-kw 17\v \-S-¡p-ó amôÌÀ tU ]tcUnð C¯hW aebmf¯nsâ a[pchpambn«mWv amôÌÀ aebmfn Atkmkntbj³ F¯póXv. Ignª Ht«sd hÀj§fmbn amôÌÀ tU ]tcUnsâ `mKamb FwFwF BZyambmWv X§fpsS Xoanð aebmf¯n\pw `mj¡pw Ahkcw Hcp¡póXv. ap³ hÀj§fnð tIcf ImgvNIÄ¡pw sFFkvBÀH t]msebpÅ Øm]\§fpsS t\«§fpw amôÌÀ P\Xbv¡p apónð hc¨n« FwFwF C¡pdn X§Ä \S¯pó aebmfw kv-Iqfnsâ {]NmcWhpw `mjtbmSv aebmfnIÄ¡v IqSpXð kvt\lw ]Icm\pw thïnbmWp Cu Xoanð ]tcUnð ]s¦Sp¡p-óXv. aebmft¯mSpÅ CjvSw Zriyhð¡cn¡m³ `mjbpsS ]nXmhv Xpô¯v Fgp¯Ñs\ XsóbmWv FwFwF ]tcUnð AhXcn¸n¡pI. 20 ASn DbcapÅ Iqä³ t¹m«nemWv Fgp¯Ñsâ cq]w {_n«ojpImÀ¡mbn X¿mdm¡póXv. C¯cw Hcmibw CXn\p ap³]v bpsIbnð FhnsSbpw km[yam¡m³ Ignªn«nñm¯Xn\mð aebmft¯mSpÅ bpsI aebmfnIfpsS Xsó BZchmbn amdpw C¯hWs&m

Full story

British Malayali

bpsI aebmfnIÄ Fñmw Bthi¯nemWv. PohnX¯nð CXphsc t\cn«p Iïn«nñm¯ Xmchnkvabw ImWm³ aebmfnIÄ X¿msdSp¡pt¼mÄ \n§sf anI¨ BkzmZ\ Xe¯nte¡v F¯n¡m\pÅ X¿msdSp¸nemWv B\µv Snhn AhmÀUv ss\änsâ kwLmSIÀ. _nPptat\msâbpw kpcmPv shªmdaqSnsâbpw IpSpw_w AS¡w apgph³ Xmc\ncbpw Cóv _nÀanMmw FbÀt]mÀ«nð hnam\and§pw.aäómfmWv emte«³ Hmkv--t{Senbbnð \nópw IpSpw_ ktaXw F¯pI. kz]v--\Xpeyamb Xmchnkvabw ImWm³ bpsI aebmfnIÄ Ah[nsbSp¯mWv _nÀanMmw lnt¸m t{Umw HmUntämdnb¯nte¡v F¯póXv. Znhk§Ä \oï ]cnioe\¯n\p tijw hnam\w Ibdpó Xmc\ncbpsS Ahkm\ L« dntlgv--kð Cóp Xsó XpS§m\mWv ]cn]mSn. emte«\v BZchpambn aebmf¯nsâ ap³\nc \mbnIamÀ tNÀsómcp¡pó \r¯hpw, H¸w ctajv ]njmcSnbpsS t\XrXz¯nð lmkyXmc§Ä tNÀsómcp¡pó IpSp IqSm Nncn¸n¡pó kv--InäpIfpw {]ikvX KmbIcpw taml³emepw tNÀsómcp¡pó kwKoX hnkvabhpamWv AWnbdbnð Hcp§póXv. _nÀanMvlmanse lnt¸mt{Um

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: IYbv¡v IY, ]m«n\p ]m«v, a\kpIfnð Ipfncp tImcnbnSm³ I®ôn¸n¡pó \r¯§Ä, XamiItfmÀ¯p s]m«n¨ncn¡m³ cknI³ eLp \mSIw, F´nt\sd hmÀ¯ apdn F¯n \nó amkvacnI {]IS\§Ä. shdpsX kwibn¡ï, CsXmópw apXnÀóhcpsS hIbñ, Aôp hbkpImcmb kqcy{iobpw amfhnIbpw apXð Sot\PpImcpsS kwLw hscbpÅ 70 Hmfw Ip«nIÄ aqóc aWn¡qdnð sNbvXp XoÀ¯ AÛpXamWv i\nbmgvN cmhnð Ih³{Snbnð Act§dn-bXv. bpsIbnð Hs«sd ]cn]mSnIÄ¡v km£nIfmb aebmfn kaql¯n\p ap³]nð XnI¨pw thdn« A\p`hw k½m\n¨Xv Ih³{Sn tIcf kv-IqfmWv. \m«nse kv-IqÄ B\nthgvkdnbpsS HmÀ½IÄ 40 ]nónSpó amXm]nXm¡fpsS HmÀ½bnð F¯n¨ Cu Ip«n¡q«w Hmtcm ]cn]mSnbpw kz´ambn Isï¯n apXnÀóhcpsS klmbt¯msS thZnbnð F¯n¡pIbmbncpóp Fóv IqSn ]dªmte ]qÀWamIq. Hcp IemkÔy ]qÀWambpw Ip«nIÄ Np¡m³ ]nSn¨t¸mÄ hmkvXh¯nð kvIqÄ \S¯n¸nsâ NpaXebpÅ KthWnMv t_mUn shdpw ImgvN¡mcpsS tdmfnte¡v amdpIbmb

Full story

British Malayali

H«t\Iw {]tXyIXIfpambmWv C¯hWs¯ B\µv Snhn AhmÀUv ss\äv bpsI aebmfnIÄ¡p apónð F¯póXv. {]ikvX kn\nam Xmc§Ä IpSpw_ ktaXw F¯pIbpw Gähpw anI¨ sseäv kuIcyw Zp_mbnð \nópw F¯n¨pw Kw`ocamb IemhncpómWv Hcp§póXv. H-¸w \r-¯-cq-]-¯nð bp-h \-Sn-amÀ H-ón-¨v A-Wn-\n-c-¡p-ó \-r-¯hpw {]-tXy-I B-IÀ-j-W-am-Ipw. bpsI aebmfnIÄ¡v Cc«na[pchpambmWv taml³emepw _nPp tat\m\pw kpcmPv shªmdaqSpw B\µv Snhn AhmÀUv ss\änð F¯pósXóv dnt¸mÀ«v. aqóp t]cpw IpSpw_ ktaXamWv AhmÀUv ss\änte¡v F¯pI. Hmkv--t{Senbbnð ]ptcmKan¡pó jq«nwKn\p tijw taml³emepw `mcy kpNn{Xbpw a¡fpw, _nPp tat\m\pw kwbpàm hÀ½bpw, kpcmPv shªmdaqSpw `mcy kp{]nbbpw a¡fpw BWv AhmÀUv ss\änte¡v Cc«n a[pchpambn F¯póXv. A-hmÀ-Uv ss\-än-\v X-te-Zn-h-k-am-Wv emepw Ip-Spw-_hpw F-¯pI. F BÀ dÒm³ tjm DĸsSbpÅ tjmIÄ¡v sseänwKv \ðIpó lmtcmÄUv BWv sseäv ssIImcyw sN¿póXn\mbn Zp_mbnð \nóv F¯póXv. Ignª Znhkw bpsIbnse¯nb

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: Hscmä Znhkw aqóp \ñ Imcy§Ä kw`hn¡pI. AXnð aqónepw ]¦mfnbmhpI. Cu almÛpXw kw`hn¡póXv t\m«n§vlmanemWv, Cu RmbdmgvN. Pò\m apdn¨pïpambn ]nd¡pó, aäpÅhcpsS ]cnlmkambn amdpó Ht«sd Pò§Ä¡p thZ\ Cñm¯ temIw k½m\n¡m³, at\mlcamb ]pôncnambn temIs¯ kao]n¡m³ DsÅmcp ssIXmMv, Iqcbnð Ignbpó Hcp IpSpw_¯n\v XeNmbv¡m³ HcnSw, Ip«nIfpsS Bip]{Xnbnð tcmKhpw Bbn F¯pó IpcpópIÄ¡v Að] kabw thZ\bpsS temI¯v \nópw kt´mjw ]Icm³ Hcp IfnbnSw. C§s\ aqóp al¯mb Imcy§Ä GsäSp¡póXv t\m«n§vlmw aebmfnIfmWv. ]Xnhv t]mse PohImcpWy cwK¯v bpsI aebmfnIÄ ¡nSbnð GsXmcp kwLS\sbbpw adnIS¡m³ DÅ Icp¯p sXfnbn¨ t\m«n§vlmw aebmfn IĨdð Atkmkntbj\mWv hoïpw bpsI aebmfnIÄ¡nSbnð NÀ¨bmIm³ X¿msdSp¡póXv. Bdp amkw ap³]v, tamt«mÀ th Zpc´¯nð acn¨ s_ónbpsSbpw EjnbpsSbpw HmÀa¡mbn kwKoX \ni \S¯nb t\m«n§vlmw aebmfn IĨdð Atkmkntbj³ hkt´mðkhw F&oacu

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]