1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Cw-¥-ïn-se sX-t¡-bä-¯v In-S¡p-ó ku-¯mw-]v-S¬ bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS kmw-kv-¡mcn-I X-e-Øm-\am-bn am-dp-I-bmWv. s{K-bv-kv ss\-äv F-ó t]cnð A]qÀ-Æ kp-µ-cam-b km-b´-\w H-cp-¡n-bmWv ku-¯mw-]v-S¬ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v {]n-bs¸-« \mSmbn am-dn-bXv. Xp-SÀ-óv HmÄ-Uv Cu-kv tKmÄ-Uv F-ó ]-cn]m-Sn-bp-am-bn I-em-lmw-]v-sj-bÀ IqSn F-¯n-b-tXmsS ku-¯mw-]v-S-Wn-se k-Ôy-IÄ B-th-i-I-c-ambn. A-h-bp-sS Xp-SÀ-¨-bm-bn {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv s\äv I-gn-ª XhW ku-¯mw]v-SWnð A-c-t§dn-b-tXm-sS kw-Ko-X-t{]an-I-fp-sS C-ã Øe-am-bn am-dn-bn-cn-¡p-I-bmWv ku-¯mw]v-S¬. Cu am-kw BZyw \-S-ó t{K-bv-kv ss\-äv Xn-I¨pw hy-Xy-Øam-b G-Sm-bn-cpóp. C-Xn-sâ Xp-SÀ-¨-bm-bn kw-Ko-Xv að-lmÀ F-ó kwKo-X k-Ôy H-cp-§p-I-bmWv. \n-§-Ä-¡v ku-P-\y-am-bn e-`n-¡p-ó I-e-ïÀ an-Êm-hm-Xn-cn-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-bv-Xv C-t¸mÄ X-só c-Pn-kv-äÀ sN¿pI bp-sI-bn-se B-ZyIm-e kwKo-X {Sq-¸m-bn-cp-óp t{K-kv sa-tem-Un-b-kn-sâ A-Wn-b-d inð-]n B-bn-cp-&oac

Full story

British Malayali

bpsI Ctó-hsc Iï Gähpw henb tÌPv tjmI-fnð Hómbn aWn-ap-g-¡-¯nsâ AP¿ bm{X XpS-cp-óp. shÅn-bmgvN Bcw-`n¨ tjm XpSÀ¨-bmbn \mep Znhkw \ndª kZ-Ênð X-IÀ-¯mSnb Iem-`-h³ aWnbpw kwLhpw Cóv hn{ia-¯n-emWv. Bdmm-as¯ tjm \m-sf \yp-t]mÀ-«n-emWv \S-¡p-I. AXn\v ti-jw aqóp Øe-§-fnð IqSn tjm Dïm-hpw. hm-b-\-¡mÀ-¡v Xn-I¨pw ku-P-\y-am-bn \ð-Ipó 2016þse {_n-«o-jv a-e-bm-fn I-eïÀ e-`n-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-bv-Xv c-Pn-ÌÀ sN¿pI tIw{_n-UvPnð Bcw-`n¨ tjm Cu-kv-äv-lm-anepw t{Imbn-tUm-Wnepw thm¡nw-Kn-epw ]q-fnepw \ndª kZ-Ên-emWv ]qÀ¯n-bm-b-Xv. thm¡nw-Kp-Imsc kw_Ôn-¨-Sp-t¯mfw Aß \nÀhr-Xn-bpsS tjm Bbn-cpóp Ignª Znkw \S-ó-Xv. Hcp kwLw t]À Bcw`n¨ ImcpWy Fó Nmcnän kwL-S-\bpsS [\ k¼m-Z\¯nsâ `mK--ambmWv Cu tjm \S-¯n-b-Xv. lmÄ \ndªp Bsf-¯n-b-tXmsS \sñmcp XpI an¨w ]nSn-¡m³ Bhp-saópw AsXñmw ]mh-§Ä¡v ssIam-dm³ Ign-bp-sa-óp-apÅ {]Xo-£-bn-emWv kwLm-S-IÀ. CXn\n-S-bnð hS-¡³

Full story

British Malayali

bp-sI-bnð C-tóh-sc \-S-ó G-ähpw hn-P-b-I-cam-b kv-tä-Pv tjm B-bn am-dp-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv I-em-`-h³ a-Wn tjm kw-Lm-S-IÀ. 14 Znh-kw sIm-ïv ]-¯v tÌ-Pp-I-fnð I-fn-¨v a-S-§m³ F¯n-b a-Wnbpw A-Rv-Pp A-c-hnµpw {]-ikv-X an-an{In I-em-Im-c-òmcpw ]m-«p-Im-cpw A-S§n-b kw-Lw cïmw Znhkw Cu-kv-ävlm-anð \n-d-ªm-Sn-b-t¸mÄ F§pw s]m-«n-¨n-cn-bp-sS B-Ëm-Z-§-Ä am-{X-am-bn-cp-óp. 850 t]À-¡n-cn-¡m-hp-ó Hm-Un-täm-dn-b-¯nð tjm Im-Wm³ F-¯n-b-Xv 1200ð G-sd t]-cm-bn-cpóp. H-Sp-hnð h-ó A-t\-IÀ-¡v Sn¡-äv e-`n-¡m¯-Xv sIm-ïv aS-§n t]m-tI-ï km-l-Ncyw D-ïm-bn. Cukv-ävlmw tjm-bp-sS Iq-Sp-Xð Nn-{X-§Ä-¡m-bn C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI hm-b-\-¡mÀ-¡v Xn-I¨pw ku-P-\y-am-bn \ð-Ipó 2016þse {_n-«o-jv a-e-bm-fn I-eïÀ e-`n-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-bv-Xv c-Pn-ÌÀ sN¿pI ]-g-b a-e-bm-fn-IÄ Xn-§n ]mÀ-¡p-ó Cu-kv-ävlm-an-sâ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bm-Wv lu-kv ^pÄ B-bn H-cp tÌ-Pv tjm \-S-¡p-óXv. Sn¡-&

Full story

British Malayali

Hcp Z-i-I-¯nð A-[n-I-am-bn bp-sI a-e-bm-fn-IÄ Im-¯n-cp-ó A-]qÀ-Æ Zn-\-¯n-sâ Xp-S-¡-am-bn-cp-óp Có-se kw-`-hn-¨Xv. tIw-{_n-Uv-Pn-se Iu_À«¬ hntñPv tImtfPv HmUn-täm-dn-b-¯n-sâ lm-fnð Có-se a-Wn-apg-¡w B-cw-`n-¨-t¸mÄ Im-¯n-cp-ó-Xn-t\-¡mÄ hen-b B-th-i-am-bn-cp-óp BÄ-¡p-«-¯n-\v e-`n-¨Xv. Nm-e-¡p-Sn-bp-sS ]m-«p-Imc³ Cu-W-¯n-ep-Å \m-S³ ]m«pw ASn-s]m-fn kn-\n-am-¸m-«p-Ifpw i-Ðm-\p-I-c-W-§fpw D-{K³ lm-ky kv-In-äp-I-fp-am-bn A-c-§nð F-¯n-b-t¸mÄ F§pw apg-§n tI«-Xv Nn-cn-bp-sS am-e-¸S-¡w s]m-«p-ó i-Ðw B-bn-cpóp. P-\-¡q-«-¯n-\n-S-bnð Cd-§n B-fp-I-sf ssI-bnð F-Sp-¯v ap-g-§p-ó i-Ð-¯nð a-Wn tIw-{_n-Uv-Pnð Có-se \nd-ªv \nð-¡p-I-bm-bn-cpóp. hm-b-\-¡mÀ-¡v Xn-I¨pw ku-P-\y-am-bn \ð-Ipó 2016þse {_n-«o-jv a-e-bm-fn I-eïÀ e-`n-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-bv-Xv c-Pn-ÌÀ sN¿pI Bdv a-Wn¡v ap-¼v X-só lm-fn-te-bv-¡v P-\w H-gp-In F-¯n Xp-S

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯nð kv-tä-Pv tjm-I-fp-sS {]m-[m\yw F-Sp-¯v ]d-tb-ï-Xnñ. cïmw X-e-ap-d-bn-se Ip-Sn-tb-äw k-Po-h-am-b-tXm-sS kv-tä-Pv tjm-I-fp-sS F-®-hpw s]-cpIn. hÀ-j-¯nð Ip-d-ª-Xv c-ïv tÌ-Pv tjm-IÄ F-¦nepw C-hn-sS ]-Xn-hmbn. h-¼³ ]-cn]m-Sn-IÄ B-sW-¦nð B-dp-ap-Xð B-dp h-sc kv-tä-Pp-I-fnð A-c-t§-dp-t¼mÄ ]¯pw ]Xn\ôpw kv-tä-Pp-I-fnð ]cn]m-Sn-IÄ A-c-t§dp-I ]Xn-hm-Wv. A-Xp- Iq-Sm-sX-bm-Wv bp-sI-sIkn-F I¬-sh³-j\pw {_«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\äpw bpIv-a I-em-ta-fbpw A-S-§p-ó h-¼³ ]cn]m-Sn-IÄ th-sd \-S-¡p-óXv. F-ómð Fñm-hcpw ku-I-cy ]qÀ-Æw a-d-¡p-ó H-cp k-aq-lw Dïv. A-Xv a-äm-cp-añ. t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e-ïn-se a-e-bm-fn-IÄ BWv. \q-dp-I-W-¡n-\v a-e-bm-fn-IÄ t\m-À-t¯¬ A-bÀ-e-ïn-sâ `m-K-am-bp-sï-¦-nepw C-hn-sS H-cp kv-tä-Pv tjmbpw F-¯m-dnñ. ]c-amh[n kv-tIm-«v-e-ïn-se ¥mkvtIm h-sc F-¯n ]cn]m-Sn-IÄ a-S-§pw. kv-tIm-«v-e-ïn-te-bv-¡v F¯n-t\m-¡pó-Xv t]mepw hñ-t¸m-gp-amWv. A-t¸mÄ ]n-

Full story

British Malayali

I-em-`h³ a-Wn-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð H-tÎm-_À 21 ap-Xð bp-sI-bn-se ]-t¯mfw th-Zn-I-fnð \-S-¡p-ó tÌ-Pv tjm-IÄ-¡v C-Xn\v ap-¼v H-cp tÌ-Pnepw hnäp-t]m-hm-¯ th-K-¯n-em-Wv Sn-¡-äp-IÄ hn-äp t]m-Ip-óXv. km-[m-c-W tjm B-cw-`n-¡pw ap-¼v ]m-Xn t]mepw Sn-¡-äp-IÄ hn-äp t]m-hm-Xn-cn-s¡ C¯-h-W Øn-Xn hy-Xy-kv-X-amWv. C-\nbpw c-ïmgv-N Iq-Sn D-ïm-bn-cp-ón«pw an-¡-bn-S-§-fnepw ]mXn-tbm-fw kv-tä-Pp-IÄ hn-äp t]m-bn. h-S-¡³ Cw-¥-ïnð G-I kv-täPmb t_mÄ-«Wn-em-Wv G-ähpw Iq-Sp-Xð Xn-c¡v. Hmtcm Zn-h-k-§fpw Sn-¡-äp-IÄ NqS-¸w t]m-se hn-äp t]m-Ip-óp F-óvv t_mÄ«¬ tjm-bp-sS ap-Jy kw-Lm-S-Ibm-b ssj-\p ¢-bÀ am-Xyq-kv {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sv ]-dªp. NncnbpsS ame¸S¡¯n\v Xncn sImfp¯m³ Iem`h³ aWn HIvtSm_À 30\v sshIp-tó-c-amWv t_mÄ«Wnð F¯nt¨-cp-óXv. I-em-`-h³ a-Wn-¡v ]pd-ta H-cp ]-äw an-I-¨ I-em-Im-c³-am-cm-Wv a-Wn-ap-g-¡-¯n-\v tam-Sn Iq-«m-s\-¯p-óXv. sh-Ån-aq-§ F-ó Nn-{X-¯n-se ]-ômb-¯v {]-

Full story

British Malayali

\msf- I-gn-ªv e-ï-\n-se B-bn-c-¡-W-¡n-\v sh-Å-¡m-cp-sS \Sp-hnð sIm-¨p tI-c-f-¯n-sâ kp-µ-c Im-gv-N-IÄ B-hm-ln-¡-s¸-Sp-t¼mÄ a-e-bm-f-¯n-sâ \-ò ap-gp-h-³ G-äp-hm-§n \-½p-sS Nn{Xm e-£v-an So-¨dpw D-ïm-Ipw. tI-c-f Sq-dn-kw ap-Jy kv-t]m¬-kdm-b C-¯-hW-s¯ e-ï\n-se Zo-]mh-en B-tLm-j-¯nð \½p-sS tI-c-f-¯n-sâ kp-µ-c Im-gv-N-I-Ä ¢m-kn-Iv \r-¯ cq]¯nð A-h-X-cn-¸n-¡m\p-Å \n-tbm-K-am-Wv bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS {]n-b-s¸-« \À¯-In G-sä-Sp-¯n-cn-¡p-óXv. c-ïv X-h-W {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-h-mÀ-Uv ss\än-sâ A-hX-c-W \r-¯w A-h-X-cn-¸n-¨ Nn{Xm e-£v-an So-¨À Rm-b-dm-gvN-s¯ N-cn{X \n-tbm-K-¯n-sâ `m-K-am-bp-Å H-cp-¡-§-fnem-Wv C-t¸mÄ. B A]qÀ-Æ \n-a-j-¯n-\v km-£n-bm-Im³ Nn-{X So-¨-dp-sS `À-¯mhpw a-e-bm-f-¯n-sâ G-¡m-e-s¯bpw kz]v-\ \m-b-I-cnð H-cmfm-b i-¦dpw F-¯pw. 20 an-\n-äv sIm-ïv tI-c-f-¯n-sâ `w-Kn sh-Å-¡m-cp-sS a-\-knð \r-¯-cq-]-¯n-em-¡n A-h-X-cn-¸n-¡p-I-bm-Wv Nn-{X-So-¨

Full story

British Malayali

tImgnt¡mSv : 'ab§nt¸mbn Rm³ ab§nt¸mbn cmhn³ ]n³ \nemagbnð ab§nt¸mbn' Fó t\m«¯nse Km\w Bcy\µ Fó aqómw ¢mkpImcnbpsS \mhnð \nópXnÀót¸mÄ A£cmÀY¯nð tImgnt¡ms« kwKoX kZÊv apgph³ B kzcam[pcy¯n\p apónð ab§n hogpIbmbncpóp. \mhnð ]IÀó tX\nsâbpw hb¼nsâbpw am[pcyw ambpóXn\p ap¼v 'tX\pw hb¼pw \mhnð Xqhpw hm\¼mSn 'Fó Pm\Inb½bpsS A\izc Km\w Hcp Ggp hbÊpImcn ]mSnbt¸mÄ AXv P\lrZb§sf apgph³ kwKoX elcnbnemgv-¯n. kwKoXm[ym]Icmb cmtPjv _m_phnsâbpw Cµphnsâbpw aIfmb Bcy\µ, kv-t\l ]qÀÆw Bcy\µ Fó tImgnt¡mSv \Só kwKoX kZÊneqsS \qdpIW¡n\v BfpIfpsS lrZb§fnemWv CSw t\SnbXv. shÅnamSpIpóv skâv tPmk^v-kv CwKðjv aoUnbw kv-Iqfnse aqómw IðkpImcnbmb Bcy\µ CXnt\mSIw 100e[nIw thZnIfnð ]cn]mSn AhXcn¸n¨n«pïv. imkv{XobkwKoX¯nepw CXc Km\imJIfnepw IgnhpsXfnbn¨n«pÅ Bcy tImgnt¡mSv Pm^À tImf\nbnse Bimcn¡®n ]d¼nemWv Ipw_t¯msSm¸w Xmakn¡póXv. Pm\Inb½, eXmat¦jv-I&Agrav

Full story

British Malayali

ku-¯mw-]v-S-Wn-se a-e-bm-fnI-sf I-e-bp-sSbpw kw-Ko-X-¯n-sâbpw tem-I-t¯-bv-¡v ssI-]n-Sn-¨p \S-¯n-b-Xn\v s{I-Unävv t]m-Ipó-Xv c-ïv {]Øm\§Ä-¡m-Wv þ I-em- lmw-sj-b-dn\pw t{K-bv-kv sa-e-Uo-kn-\pw. I-em lmw-sj-b-À F-ó kwL-S-\ I-ebpw km-ln-Xy-hpw A-S-¡-ap-Å a-e-bm-f-¯n-sâ ]m-c-¼-cy-§Ä A-Sn-h-c-bn-«p h-fÀ-¯n-b-t¸mÄ t{K-bv-kv sa-e-Uo-kv F-ó kwKo-X {Sq-¸v Km-\¯n-sâ A-XnÀ h-c-¼p-IÄ NnI-ªp \-S-óp. Kr-lmXp-c kv-a-c-W-IÄ D-WÀ-¯p-ó HmÄ-Uv Cukv tKmÄ-Uv F-ó ]-cn]m-Sn H-cp N-cn-{X hn-P-b-am-¡n-bm-Wv I-em lmw-sj-bÀ {i-² t\-Sn-b-sX-¦nepw t{K-bv-kv ss\-äv F-ó kwKo-X hn-cp-ón-sâ an-I-hn-em-Wv t{K-bv-kv sa-e-Uo-kv {i-² t\-Sn-b-Xv. D-®n-Ir-jv-W³ \m-bÀ F-ó A-\p-{Klo-X I-em-Im-c-sâ I-em-k-aÀ-]-W-¯nsâ A-S-bm-f-am-bm-Wv t{K-bv-kv sa-e-Uo-kv. t{K-bv-kv sa-e-Un-knsâ F-«mw P-ò-Zn-\w B-tLm-jn-¡p-Ibpw G-gma-s¯ t{K-bv-kv ss\äv D-Õ-h-am-¡n- am-äm-\papÅ X-¿m-sd-Sp-¸n-ep-am-Wv lmw-sj-b-dnse a-e-bm-fnIÄ. ku-¯mw-]v-S-Wn-se F-«ma-Xv t{K-bv-kv ss\äv sk]v-äw-_&Agr

Full story

British Malayali

ASn-s]m-fn ]m-«p-I-fpw Nn-cn-bp-sS am-e-¸S-¡w XoÀ-¡pó tIm-a-Un-I-fp-am-bn bp-sI-bnð hn-cp-só-¯p-ó \n-d-k-Ôy-bv-¡m-bn a-e-bm-fn-IÄ A£-a-tbm-sS Im-¯n-cn-¡p-t¼mÄ {_n-«-\nð ]-e-bn-S-§-fnepw tjm D-d-¸n-¨v I-gnªp. bp-sI a-e-bm-fn-I-fpsS Hm-W-k-Ôy-IÄ-¡v \n-d-¨mÀ-t¯-Im³ {_n-«-\n-se-¯p-ó \n-d-k-Ôy 2015\v C-\n aq-óp kv-tä-Pp-IÄ am-{X-ta _m-¡n-bp-Åp F-óp kw-Lm-S-IÀ A-dn-bn¨p. bp-sI-bnð F-§p-\nópw \n-d-k-Ôy-bp-sS hn-h-c§Ä A-t\z-j-n-¨v B-fp-IÄ kw-Lm-SI-sc _-Ô-s¸-Sp-ópïv. D-S³ X-só _m-¡n tÌ-Pp-IÄ Iq-Sn Xo-cp-am-\n-¡pw. A-tX-ka-bw \n-d-k-Ôy- ASn-s]m-fn-bm-¡m³ X-¿m-sd-Sp-¡p-ó BÀ-«n-Ìp-I-fnð an-¡-hÀ¡pw hn-kbpw e-`n-¨p-I-gn-ªp. \m-«nð dn-tl-gv-kepw B-cw-`n-¨n-«pïv. G-jym-s\-än-se P-\-{]n-b ko-cn-bem-b Idp-¯ ap-¯n-eq-sS {]-i-kv-Xn-bn-te-¡v D-bÀ-óv ko-cn-bð \mbn-I t{]-an hn-iz-\mYpw G-jym-s\-än-se X-só tIma-Un tjmbmb tIma-Un kvv-ämÀ-kn-se Sow »m-Iv B³-Uv sshäpw

Full story

[9][10][11][12][13][14][15][16]