1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജോമോള്‍ ജോസഫ് എന്ന യുവതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പുകള്‍. തന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലടക്കം ഒട്ടേറെ വിമര്‍ശന ശരങ്ങള്‍ കേട്ട ജോമോള്‍ തന്റെ ഉറച്ച നിലപാടാണ് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ലൈംഗിക ചുവ കലര്‍ന്ന സംസാരത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന സൈബര്‍ അറ്റാക്കുകള്‍ക്കെതിരെ ഉച്ചത്തില്‍ ശബ്ദിക്കുകയും തന്റെ ദുരനുഭവങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ജോമോള്‍ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ വലിയ പിന്തുണയും ലഭിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും ഇട്ട പോസ്റ്റിനും

Full story

British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഞരമ്പു രോഗികള്‍ പെരുകിവരുന്ന കാലമാണ്. സ്ത്രീകള്‍ എന്തു ചെയ്താലും അതില്‍ കുറ്റം കണ്ടു പിടിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നു. ഇത്തരക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള തുറന്നെഴുതാനും ഇപ്പോഴത്തെ യുവതികള്‍ തയ്യാറാണ്. അത്തരത്തില്‍ സൈബര്‍ ലോകത്ത് പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പേരില്‍ അവഹേളിക്കാനും ശൃംഗരിക്കാനും വരുന്നവരുടെ തൊലിയുരിച്ചു കൊണ്ട് യുവതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട ചിത്രങ്ങള്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ പാഞ്ഞെത്തുന്ന

Full story

British Malayali

ദിനംപ്രതി രക്തം കാണുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നഴ്സുമാര്‍ക്കും അപകടം എന്നത് പുത്തന്‍ അനുഭവമാകില്ല. എന്നാല്‍ ബൈക്കപകടത്തില്‍ മരിച്ച പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം കണ്ട ഡോക്ടര്‍ ആ അനുഭവം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പായി പങ്കുവെച്ചപ്പോള്‍ അത് നമുക്കേവര്‍ക്കു ഉള്ള ഒരു ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലായി മാറുകയായിരുന്നു. മരണം എന്ന തണുത്ത അനുഭവം കാണുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും നഴ്സുമാരുടേയും മാനസികാവസ്ഥയും ആ സമയം ആശുപത്രിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷവും ഏവരുടേയും കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പതിനേഴുകാരന്റെ അപകടമരണം കണ

Full story

British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച കവി എ അയ്യപ്പനെതിരെ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഒരു കവിയുടെ മകളാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിലൂടെ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പത്താം വയസ്സില്‍ കവി തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പന്‍ തന്റെ വീട്ടില്‍ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു പീഡനമെന്ന് യുവതി കുറിക്കുന്നുണ്ട്. കവിതകള്‍ ചൊല്ലിത്തരികയും തെറ്റിയപ്പോള്‍ ശാസിക്കുകയും ചെയ്ത 'അയ്യപ്പന്‍ മാമന്‍' രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ്

Full story

British Malayali

tImgnt¡mSv: alm{]fb¯nð \nópw AXoPnhn¡pIbmWv tIcfhpw tIcf P\Xbpw. \Kc {Kma hyXymkanñmsX {]fbw \mSns\ hngp§nbt¸mÄ ZpcnXmizmk Iymw]pIfnð sshZyklmbsamcp¡nb tUmÎÀamÀ \nch[nbmWv. \Kc§fnse Iymw]pIsf¡mÄ shñphnfn \ndªXmWv h\{]tZis¯ DucpIÄ. ags¡SpXnbnð BtcmKy{]iv--\w t\cn« shäne sImñn tImf\nImÀ¡p sshZyklmbw \ðInb A\p`hw tUm. AizXn tkma³ t^kv--_p¡neqsS ]¦ph¨ncpóp. \ne¼qcnð\nóv 27 IntemaoäÀ Zqcapïv shänes¡mñnbnte¡v. aeshŸm¨nenð ac§Ä hoWpw tdmUpIÄ XIÀópw ZpÀLSamb h\]mXbneqsSbpÅ hml\bm{X ]me¡b¯v Ahkm\n¸nt¡ïn hóp. ]oónSv cïp aWn¡qÀ h\]mXbneqsS kmlknIambn \SómWv tUmÎdpw kwLhpw shänes¡mñnbnse¯nbXv. tUm. AizXn tkmasâ t^kv--_p¡v t]mÌnsâ ]qÀW cq]w \ne¼qcnð DcpÄ s]m«ð Dïmbn amän]mÀ¸n¨hcnð Hcp]mSv t]À Rm³ Øncw kµÀin¨ncpó tImf\nbnse Xmak¡mÀ Bbncpóp. Nne tImf\nIÄ `mKnIambpw, NneXp ]qÀWambpw \ãs]«p. cm{Xn Cd§n HmSn

Full story

British Malayali

tImgnt¡mSv: hnhml \mfnð hgnbnð XSʧsfmópw DïmhcptX Fómbn¡pw FñmhcpsSbpw {]mÀ°\. Fñmw awKfambn \S¡m³ kZm PmKcqImbncn¡pw apXnÀóhcS¡w hnhml kwL¯nse Fñmhcpw. Fómð, AhnNmcnXambn Nne kw`h§Ä.. Hcp]t£ A]IS§Ä t]mepw DïmIpt¼mÄ F§s\bmIpw km[mcWKXnbnð {]XnIcWw? XS椀 Hgnhm¡n F{Xbpw thKw e£yØm\¯v F¯Wsaóv am{Xambncn¡pw hnhmlkwL¯nepÅhcpsS Nn´. Fómð, hnhmlw am{Xañ PohnX¯nse {][m\kw`hsaópw I×pónð ]nSbpó Poh³ c£n¡m\pÅ {ia¯n\v AXntesd hnenbpsïópw kz´w A\p`hw sImïv Im«pIbmWv tImgnt¡mSv Pnñbnse tNµawKñqÀ kztZinbmb Abmkv. hgnbnð hóps]« A]ISs¯ hc\mb Abmkv F§s\bmWv t\cn«sXóv hnhcn¡póp ktlmZc\mb apjvXmJv djoZv Xsâ t^kv--_p¡v t]mÌnð. Cu Ipdn¸n\v tkmjyð aoUnbbnð h³ kzoIcWamWv In«póXv. apjvXmJv djoZv t^kv--_p¡nð FgpXnb Ipdn¸v C-§s\: A\nb³ Abmknsâ IeymWambncpóp Ignª RmbdmgvN. ssZhm\p{Kl¯mð Fñmw `wKnbmbn \Sóp. Fñm kplr&ma

Full story

British Malayali

Un{Kn¡p ]Tn¡póXv hsc ]«mf¡msc ]än F\n¡v BsI Dïmbncpó Adnhv Nmb¡Sbnð Ccpóp hochmZw ]dbpó i¦cmSnbpsS ]«f¡mc³ IYm]m{Xw am{Xambncpóp.. Fómð Aóv IqsS ]Tn¨ncpó Hcp ]¿³ t{]aw Xebv¡p ]nSn¨p Fsó sI«m\mbn s]s«sómcp tPmen¡v thïn FbÀ t^mknð tNÀótXmsS IY amdn... Asóms¡ BgvNbnð Hcn¡ð hcpó Aôv an\näv t^m¬ tImfpIÄ¡p tijw Rm³ Znhkw apgph³ Icªncpóp... ImcWw ]Xns\t«m ]s¯m³]tXm hbÊpÅ kzmX{´yw Adnªp XpS§pó {]mb¯nepÅ B¬Ip«nIsf A\pkcWbpÅ ]«f¡mÀ B¡pó coXn H«pw Zbbnñm¯ Hcp t{]mkÊv BWv Fóp Rm³ AómWv AdnbpóXv... Icbpó B¬Ip«nIsf ImWm³ s{Sbn\nMv Iym¼pIÄ t\m¡nbmð aXn Fópw.. \m«pImcpw ho«pImcpw _Ôp¡fpw C{X sNdp¸¯nte kÀ¡mÀ tPmenIn«nbXv ]dªp kt´mjn¡pt¼mÄ Cu sSÌv FgpXm³ tXmónb kabs¯bpw tPmen In«nb `mKys¯bpw a\Ênð No¯ ]dbpw Ipªp ]«mf¡m&Agra

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: ¹kvSp ]co£m ^ew cïv Znhkw ap¼mWv ]pd¯phóXv. \nch[n t]À¡v F ¹kv e`n¡pIbpw sNbvXp. t^kv--_p¡nepw Nne IpdnIÄ CXv kw_Ôn¨p hóp. C¯c¯nð Hcp t^kv--_p¡v Ipdn¸v sshdemIpIbmWv. ^pÄ F ¹kv t\Snb aIs\¡pdn¨v Hcp Aѳ FgpXnb Ipdn¸mWv Ct¸mÄ sshdemIpóXv. AÑsâ hm¡pIÄ C§s\. Cu t^mt«mbnð ImWpó Iuamc¡mc³ Fsâ aI\mWv. ¹kv Sp Ignªp. kv--Iqfnð t]mImdnñ. Znhkw icmicn aqóp kn\na Uu¬temUp sNbvXp ImWpw. apSn \o«n hfÀ¯pw. Dd¡w IpdhmWv. hn\bw Cñ. FtómSv sXdn `mjbnð kwkmcn¡pw. Assksòâv sh¡nñ. \ómbn hmbn¡pw. Aªqtdmfw t]PpÅ t\mhð FgpXn ]qÀ¯nbm¡n. Cóv dnkð«p hóp. ¹kv Sp. ^pÄ F ¹kv. \mep hnjb§fnð ^pÄ amÀ¡v. Ahsâ IqsSbpÅXv Ahsâ lm^v knÌÀ BWv. kt´mjw tXmópóp. jao\m kv--t\lw... Cu {]m´³ sN¡s\ sImïp \S¡póXn\v. Kncojv Aht\msSm¸w \nóXn\p BZchv.

Full story

British Malayali

Ignª Znhks¯ Hcp hmÀ¯ hmbn¨t¸mgmWv CXnhnsS Ipdn¡Wtaóv tXmónbXv. tIm¬{KÊnsâ sF Sn skð tI{µa{´n kpja kzcmPns\¡pdn¨v Hcp tNmZyw X¿mdm¡n Szoäv sN¿póp. Cdm¡nð 39 C´ym¡mÀ sImñs¸«Xv kpja kzcmPnsâ h³ ]cmPbatñ Fómbncpóp tNmZyw. tNmZyw Iï kpja CXv dn Szoäv sN¿póp. \nanj§Ä¡Iw h³ {]XnIcWamWv CXn\pïmbXv. kpja ]cmPbs¸«n«nñ Fóv thm«nwKnð ]s¦Sp¯hcnð 76 iXam\¯ntesdt¸À A`n{]mbs¸«tXmsS tIm¬{KÊnsâ sF Sn skð IpSp¡nembn. AhÀ Szoäv ]n³hen¨v XSnX¸n. C\n 2002 te Hcp kw`h¯nse¡v. cïmw hmPv t]bn a{´nk`bnð kpja kzcmPv BtcmKya{´n Bbncn¡pó Imew. Rm³ kqcy Sn hnbnð Xncph\´]pcw dnt¸mÀ«À. At¸mgmWv sImñ¯v \nópÅ Hcp kw`hw {i²bnðs¸SpóXv. cïp sIm¨p Ip«nIÄ...s_³kWpw s_³knbpw.. F¨v sF hn tcmK_m[nXcmWv. Ahsc AhÀ ]Tn¨psImïncpó kv--Iqfnð \nóv ]pd¯m¡n. Ip«nIfpsS amXm]nXm¡Ä FbnUv--kv hóp acn&um

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: KÀ`nWnsb thZ\ IqSnbt¸mÄ Bip]{Xnbnð F¯n¨p. Fómð ]cntimZ\bnð KÀ`]m{X¯nð Ip«nsb ImWm\nñ HSphnð Bip]{Xnbnse Gähpw ko\nbÀ ssK\t¡mfPnÌv hóv kkq£vaw BhÀ¯n¨v kv--Im³ sNbvXt¸mÄ HSp¡w KÀ`]m{X¯n\v ]pd¯v Hfn¨ncpó KÀ`w Isï¯n. t^kv--_p¡nð sshdemhpIbmWv tUmÎÀ jnw\ Akoknsâ t^kv--_p¡v t]mÌv. tUmÎdpsS Ipdn¸nsâ ]qÀ®cq]w. ho«nsemcp Ipªmh ]nd¡m³ t]msWóv tI« DSs\ A\nbt\mSpw Hmsâ sI«ntbmtfmSpw {i²nt¡ï Imcy§Ä ASp¯ncp¯n ]dªv sImSp¡m³ t]mepw tPmen¯nc¡n\nS¡v t\cw In«nbnñ. GXmbmepw \m¯qs\ Iq«n cïv Znhkw Ignªv ssK\t¡mfPnÌns\ ImWm³ sImïp t]mIpt¼mgmhs« D]tZi \nÀt±i hÀjw Fóv IcpXnbncn¡pIbmbncpóp. hntijw AdnªXnsâ ]ntäóv cmhnsetbmsS AhÄ¡v hbdnsâ tase heXp `mK¯v \ñ thZ\ XpS§n. thZ\ heXv tXmfnte¡v Ibdpópapïv. AhÄ t_Pmdmbn hnfn¨ t\c¯v 'hñ Kymkpamhpw' Fóhsf Bizkn¸ns¨¦nepw F´m

Full story

[2][3][4][5][6][7][8][9]