1 GBP = 98.20INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: ബിഗ് ബോസ് മിനി സ്‌ക്രീന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ കാണാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അതിന് ഉത്തരം മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നാണ്. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടന്‍ അവതാരകനായി എത്തിയത് ബിഗ്‌ബോസിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലാല്‍ അവതാരകാനായി എത്തിയപ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായി ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യമാണ് മോഹന്‍ലാലിന് ഇതൊക്കെ കാണാന്‍ സമയമുണ്ടോ എന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ രഹസ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. ബിഗ്‌ബോസിന്റെ ആഴ്ച അവസാന എപിസോഡുകക്കായി മുംബൈയിലെത്തിയാണ് മോഹന്‍ലാ

Full story

British Malayali

sIm¨n: t]fnþ{io\ojv {]Wbw s]mfn¡m\pw '_nKv t_mknð' KqVmtemN\tbm? ]cn]mSnbpsS tdänMv Iq«m\mWv t]fnbpw {io\ojpw X½nepÅ {]Wbw hnhml¯nð hsc F¯nbsXó NÀ¨ kPohmWv. AXn\nsSbmWv IYbnse ]pXnb Sznäv. Fñmw Xnc¡Ysbmcp¡emsWó hmZhpw CtXmsS kPohamWv. t]fnbpw {io\ojpw _nKv t_mkv IgnbpótXmsS cïv hgn¡v t]mIpsaó NÀ¨IÄ hoïpw tkmjyð aoUnbbnð kPohamIpópïv. AXn\nsS CcphcptSbpw IqSpw_§Ä Cu _Ô¯n\v FXncmsWópw kqN\Ifpïv. A§s\ NÀ¨ ]pXnb Xe¯nse¯pIbmWv. \mÄ¡p\mÄ t{]£I {i² t\Sn aptódpIbmWv _nKv t_mkv. XpS¡¯nð ]e ImWnIÄ¡pw A{X Xmð]cyanñmXncpó tjm 50 Znhkw ]nón«t¸mtg¡pw t{]£IÀ GsäSp¡pó ImgvNbmWv IïXv. ]e aÕcmÀYnIÄ¡v thïnbpw tkmjyð aoUnbbnð {Kq¸pw t]Ppsams¡ Bcw`n¨v NÀ¨Ifpw kPohamWv. _nKvt_mknð Hcp Znhkw \S¡pó Imcy§Ä AtóZnhkw Xsó {Kq¸pIfnð kPohNÀ¨Ifmbn Bcw`n¡pw. tjm¡pÅnð Fó t]mse aÕcmÀYnIfpsS ^m\pIfnð X½nð ]e {Kq¸pIfnepw NÀ¨IÄ hg¡n\mWv

Full story

British Malayali

s]m«ns¯dnIÄ¡pw aäv XÀ¡§fpw ]Xnhmbncpó _nKv t_mknð \nópw {]Wb¯nsâ hmÀ¯bmWv Ct¸mÄ ]pd¯v hcpóXv. CXv Bcv X½nembncpóp Fómbncpóp BZyw kwibw. Fómð AXv t]fnbpw {io\njpamsWóv Ct¸mÄ Dd¸mbn. {io\njnsâ ssIbnð t]fnbpsS B\hmð tamXncw InS¡póXv IïmWv Fñmhcpw B {]Ww Dd¸n¨Xv. CXn\v ]nómse X\n¡v {io\njns\ CãamsWóv t]fnbpw GhcptSbpw apónð Xpdóv ]dbpIbpïmbn. _nKv t_mknsâ Bcw`w apXð Xsó t]fnbpw {io\njpw X½nð kplr¯p¡fmbncpóp. CtX kabw Xsóbmbncpóp t]fnbpw Acnkv--täm kptcjpw X½nepÅ _Ôs¯¡pdn¨v ]e coXnbnepÅ kwkmcw DSseSp¯Xv. BZyw Dä kplr¯p¡fmbncpsó¦nepw ]nóoSv Acnkv--tämbv¡v s]mkÊohmsWóv t]fn ]dbpóXpw AIew ]men¡póXpw. {io\nbpw t]fnbpw X½nð {]Wb¯nemsWóv AdnªtXmsSbmWv ChÀ X½nepÅ _Ôw hjfmbsXópw _nKv t_mknð kwkmcapbÀóncpóp. BZy{]Wbw XIÀóXn\v ]nómsebmWv {io\n _nKv t_mkntes¡¯nbXv. hnhml¯nð F¯psaóv IcpXnbncpó _

Full story

British Malayali

aebmfn t{]£Isc hyXyØamb A\p`h¯nte¡v sImïp t]mIpóXns\m¸w hnhmZ ic§fpw Gäphm§nb dnbmenän tjmbmWv _nKv t_mkv. Hmtcm F¸ntkmUv Ahkm\n¡pt¼mtgm AXn\v ap³t]m aÕcmÀYnIfpsS {]IS\w kaqlam[ya¯nð h³ NÀ¨bmImdpapïv. Fómð GXm\pw Znhk§fmbn NÀ¨ \S¡póXv hcm\ncn¡pó Hcp {]tXyI F¸ntkmUns\ Ipdn¨mWv. DeI\mbI³ Iaðlmk³ _nKv t_mkv thZnbnð taml³emens\m¸w \nð¡pó Nn{X§Ä sshdembncpóp. Fómð hcm\ncn¡pó F¸ntkmUnð AXnYnbmbn«mtWm AtXm AhXmcI\mbmtWm Iaðlmk³ F¯pósXó kwibamWv Ct¸mÄ t{]£IcpsS a\knð \ndbp-óXv. DeI\mbI³ _nKv t_mknð F¯psaóv t\ct¯ A`yqlapïmbncpóp. CXn\v ]nómse Iaðlmk\psam¯pÅ Nn{X§Ä ]pd¯v hótXmsS A`yql¯n\v hncmaambn.tjm Bcw`n¨ tijw BZyamWv Hcp sken{_nän AXnYnbmbn F¯póXv. aÕcmÀYnIÄ¡v Smkv--¡pIÄ sImSp¯v tjm aptódpó kab¯mWv A{]Xo£nXambn Iað cwK{]thi\w \S¯nbsXómWv kqN-\. Iað Hmtcm aÕcmÀYnbpambpw kwhZn¡pIbpw sNbvXncpóp. '_nKv t_mkv AhX

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: Ip«nIsf ]s¦Sp¸n¨pÅ dnbmenän tjmbv¡v ISnªmWn«v kÀ¡mÀ. sSenhnj³ Nm\epIfnð Ip«nIsf ]s¦Sp¸n¨pÅ dnbnenän tjm, kocnbð, kwKoX ]cn]mSn XpS§n hnhn[bn\w ]cn]mSnIfnembn Ip«nIsf ]s¦Sp¸n¡pt¼mÄ C\n ]¯v Znhk¯ne[nIw A[ymb\w apS§msX {i²n¡WsaómWv kÀ¡mÀ ]pd¯nd¡nb ]pXnb D¯chnð \nÀt±in¡póXv. dnbnenän tjmbpsS Pb]cmPb§Ä Ip«nIfpsS Bßhnizmkt¯bpw PohnXt¯bpw _m[n¡psaópw kÀ¡mÀ Nqïn¡mWn¡póXv. dnbmenän tjmIfnse aÕc§fnð \nóv ]pd¯mt¡ï kmlNcyapïmbmð Ip«nIfpsS Bßhnizmkw XIÀ¡s¸SpsaómWv kÀ¡mÀ hniZoIcn¡póXv. AXn\mð Xsó hn[ IÀ¯mhv A¯c¯nepÅ hn[n{]kvXmh\IÄ \S¯cpsXv--\pw kÀ¡pednð {]tXyIw \nÀt±in¡póp. Nm\epIfnepw aäpw t\cnSpó A\`nejWob {]hWXsb¡pdn¨v kwØm\s¯ _mehImi I½oj\p e`n¨ ]cmXnIfpsS ASnØm\¯emWv kÀ¡mÀ ]pXnb amÀK\nÀt±i§Ä

Full story

British Malayali

sIm¨n: ']ecpw FtómSv tNmZn¡mdpïv _nKv t_mkns\ Ipdn¨v tkmjyð aoUnbbnð hcpó A`n{]mb§Ä {i²n¡mdptïmsbóv... Fñmw Rm³ ImWpópïv... Adnbpópïv... A\pIqen¨pw {]XnIqen¨papÅ ckIcamb A`n{]mb§Ä. AXpt]mse Xsó _nKvt_mkv IpSpw_¯nse ]escbpw Ipdn¨v Dïmbncpó [mcWIÄ.. s]mXp[mcWIÄ amän adn¡pó coXnbnepÅ {]IS\§fmWv AhÀ ImgvN hbv¡póXv. A¯cw A`n{]mb§fmWv tkmjyð aoUnbbnð \nóv ]escbpw Ipdn¨v Rm\dnªXv. GXmbmepw _nKvt_mknsâ hcthmsS kaqlam[ya§fnð henb HcpWÀÆmWv DïmbXv. Rm³ ]dªntñ...C\n sNdnb Imcy§fnñ henb IfnIÄ am{Xw.', aebmfnIfpsS kq¸À ÌmÀ _nKv t_mkv {]NmcW ]cn]mSnbpsS `mKambn Gähpw HSphnð ]dª hm¡pIfmWnh. lnµn, Xangv, sXep¦v, adm¯n, IóU, Fón `mjIfnð anI¨ t{]£I {i² t\Sn aptódpó dnbmenän tjmbmWv _nKv t_mkv. aebmf¯nð _nKvt_mkn\v thï{X kzoImcyX In«ntbm FómWv Ct¸mÄ AWnbd {]hÀ¯IÀ hnebncp¯póXv. _mÀIvv tdän§nð ]nónembXmWv AWnbd {]hÀ¯Isc Ae«póXv. tkmjyð aoUnb

Full story

British Malayali

sIm¨n: ^v--fthgv--kv Nm\ense D¸pw apfIpw kocnbense \mbnI \nj kmwcwKns\ ]oUn¸ns¨ó Bt£]s¯ XpSÀóv kwhn[mbI³ D®nIrjvWs\ amän ]pXnb kwhn[mbIs\ \nban¨v ^v--fthgv--kv. D®nIrjvWs\ amänbmð kocnbð cwKs¯ sam¯w kwhn[mbIcpw ]WnapS¡psaóv kwhn[mbIÀ DÄs¸sSbpÅhcpsS kwLS\bmb aebmfw sSenhnj³ {^täWnänbpw. P\{]nb kocnbemb D¸pwapfInse \mbnI \nj kmcwKns\ Iptd¡meambn tamiw s]cpamä¯neqsSbpw No¯hnfnbneqsSbpw A]am\n¨pshó hnhcw \Sn Xsó shfns¸Sp¯nbtXmsSbmWv C¡mcyw henb NÀ¨bmbXv. CtXmsS D®nIrjvWsâ ap³Ime§fnse tamiw A\p`h§fpw ]ecpw ]dbpIbpw AXpÄs¸sS NÀ¨bmIpIbpw sNbvXp. D¸pwapfInð XpSÀóv A`n\bn¡m\nsñóv \nj kmcwKv Xsó A]am\n¨ kwhn[mbIsâ sNbvXnIÄ Xpdóp]dªXns\m¸w shfns¸Sp¯nbncpóp. CtXmsS ^v--fthgv--kv Nm\ð cwKs¯¯n. \mbnIbmbn \nj Xsó XpScpsaópw hyàam¡n. AtXkabw kwhn[mbIs\ amäpó Imcyw ^v--fthgv--kv hyàam¡nbXpanñ. GXmbmepw hnjbw henb NÀ¨bmbncns¡ \nj XsóbmWv D®nIrjvWs\ D¸pwapfIpw kocnbensâ kwhn[m\ NpaXebnð \nóv amänbX

Full story

British Malayali

s]cpw]m¼nsâ hmbnð s]«mð ]nsó c£s¸SpI hfsc _p²napt«dnb ImcyamWv. s]cp¼m¼nsâ hmbnð s]« Hcp \mbsb c£n¡m³ Npäpw IqSn \nóhÀ Fñmw {ian¨p. acW sh{]mfw sImïv ]nSbpó \mbsb \nch[n t]À tNÀóv c£s¸Sp¯m³ {ians¨¦nepw ]qÀÆm[nIw iàntbmsS NpänhcnbpIbmWv ]m¼v. \mbsb s]cp¼m¼v hngp§pó Cu `oIc Zriyw Xmbv--eânð \nópamWv hóncn¡póXv. \mev an\näv \ofpó hoUntbmbnð \mbsb c£n¡m\pÅ {iaamWv \S¡póXv. Fómð HSphnð B \mb acn¡pIbpw sNbvXp.

Full story

British Malayali

sIm¨n: Nm\ð ]cn]mSnIfnð tdänMnð ap³]´nbnð \nó ]cn]mSnIfnð Hómbncpóp _Umbn _w¥mhv. \S³ aptIjpw tImaUn Xmc§fmb ]njmcSnbpw [À½P\pw Bcybpw Fñmw tNÀóv t{]£Isc Nncn¸n¨p sImñpó Cu ]cn]mSn Gjyms\äv Ahkm\n¸n¡m³ Hcp§pIbmWv. ]cn]mSnbpsS AhXmcI\mb ctaiv ]njmcSn XsóbmWv ]cn]mSn Ahkm\n¡pó hnhcw t{]£Isc Adnbn¨Xv. C\n kwt{]jWw sN¿m\pÅ cïv F¸ntkmUpIÄ IqSn Ahkm\n¨mð '_Umbn _w¥mhv' Ahkm\n¡psaópw Ignª Aôv hÀjambn tdänMv NmÀ«pIfnð ap³\ncbnð Xsó Cu ]cn]mSn Dïmbncpóp FóXv Gsd A`nam\hpw kt´mjhpw Xcpsóópw ]njmcSn ]dªp. kn\nam taJebnepw kwKoX taJebntebpw {]Xn`Isf Cu ]cn]mSnIfnð KÌmbpw sImïp hóncpóp. taml³emepw a½q«nbpw AS¡w kn\nam taJebnse {][m\s¸« Xmc§sf Fñmw Cu ]cn]mSnbnð KÌmbn F¯nbt¸mÄ t{]£IÀ¡pw AXv Bthiambn. XpS¡w apXð HSp¡w hsc BfpIsf Nncn¸n¡pó Cu ]cn]mSn Ubm\ knðhÌÀ BWv s{]mUyqkv sNbvXXvv. ]njmcSnbpsS A½mbn Bb {]koZbpw the¡mc\mb [ÀaP\pw at\mPv Kn&

Full story

British Malayali

Ipssh¯v knän: Nm\ð \yqkv dqanð \S¡pó ]e A_²§fpw ]et¸mgpw AhXmcIÀ AdnbmsX {]t£]Ww sN¿dpïv. XÕabw BsWóv AdnbmsX kw`hn¡pó A¯cw kw`h§Ä \½psS \m«nð Xamibmbn Iïv IfbmdmWv ]Xnhv. Fómð CtX kw`hw Ipssh¯nð \Sót¸mÄ AhXmcnIbpsS ]Wn sXdn¨ncn¡pIbmWv. Nm\ð NÀ¨bv¡nsS ssehnse¯nb dnt¸mÀ«sd kpµcm Fóp hnfn¨Xn\v hniZoIcWw t]mepw tNmZn¡msXbmWv tXSmsX hmÀ¯m AhXmcIsb kkv--s]âv sNbvXXv. Ipssh¯nse HutZymKnI sSenhnj\nemWv kw`hw. kw`h¯nð At\zjWw \Sóp hcnIbmWv. ap\nkn¸menän sXcsªSp¸ns\¡pdn¨pÅ hmÀ¯IÄ t{]£Isc Adnbn¨v sImïv Ccn¡pIbmbncpóp _mkna Að j½mÀ Fó AhXmcI. hmÀ¯bpsS ]pXnb hnhc§Ä e`n¡m\mbn NpaXes¸Sp¯nbncpó dnt¸mÀ«dpambn _Ôs¸SpóXn\nsSbnemWv kw`hw Act§dnbXv. \hm^v Að jndmIn Fó dnt]mÀ«dmWv ]pXnb hnhc§Ä \ðIpóXn\v ssehnð F¯nbXv. hmÀ¯ ]dbpóXn\pap¼mbn At±lw Xsâ Xe¸mhv AUvPÌv sNbvXp. CXpIï Að jm½À

Full story

[6][7][8][9][10][11][12][13]