1 GBP = 90.00 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കൊച്ചി: ബിഗ് ബോസിലെ പ്രണയം വെറും കുട്ടിക്കളിയായിരുന്നില്ല. അടുത്ത വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച്-ഏപ്രില്‍ മാസത്തോടെ വിവാഹം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ശ്രീനിഷിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. അവധിക്കാലമായതിനാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതിനാലാണ് ആ സമയം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും ശ്രീനിഷ് പറയുന്നു. ജനുവരിയോടെ വിവാഹനിശ്ചയം ഉണ്ടാകുമെന്നും ശ്രീനിഷ് വ്യക്തമാക്കി. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീനിഷ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ വീണ്ടും ബിഗ് ബോസ് ചര്‍ച്ചകളില്‍ എത്തുകയാണ്. എന്നാല്‍ വിവാഹ ത

Full story

British Malayali

വിശ്രുത സംഗീതജ്ഞനും ഓസ്‌കര്‍ അടക്കം നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന സംഗീത പ്രതിഭയുമായ എ ആര്‍ റഹ്മാന്റെ ആത്മകഥ ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുംബൈയില്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ അതുല്യമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് താന്‍ ജീവിതത്തില്‍ താണ്ടിയ കനല്‍ വഴികളെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിന്റെ ലോഞ്ചിംഗ് വേളയില്‍ റഹ്മാന്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മുസ്ലീമായി മതം മാറുന്നതിന് മുമ്പുളള തന്റെ പേരായിരുന്ന ദിലീപ് കുമാര്‍ എന്ന പേരിനെ താന്‍ വല്ലാതെ വെറുത്ത് പോയ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്

Full story

British Malayali

കാസര്‍കോഡ്: മലയാള സിനിമയുടെ മഹാനടന്‍ മമ്മൂട്ടി കടുത്ത ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണെന്നും പോകുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും നിസ്‌കരിക്കുന്നതിന് മുടക്കം വരുത്താത്ത ആളാണെന്നും ഏവര്‍ക്കും അറിയാം. മമ്മൂട്ടി നിസ്‌കരിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ മിക്ക പെരുന്നാള്‍ അവസരങ്ങളില്‍ പത്രങ്ങളിലും വരാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ ഒന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസര്‍കോട്ടെ പള്ളിയില്‍ നിസ്‌കരിക്കാനെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങ

Full story

British Malayali

കൊച്ചി: നടിയെ അക്രമിച്ച സംഭവവമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്‍ ദിലീപിനെതിരെ ആരോപണം ഉയരുകയും തുടര്‍ന്ന് താര സംഘടനയായ എഎംഎംഎയില്‍ ഉണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ 'വിവാദ ചൂട്' ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലാണ്. സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ലൂസിസി അംഗങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ എഎംഎംഎ പ്രസിഡനന്റ് മോഹന്‍ലാലിനുമെതിരെ കനത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയര്‍ന്നിരുന്നത്. സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദിലീപിനൊപ്പമല്ല നില്‍ക്കുന്നതെന്നും ഭിന്നാഭിപ്രായം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാന്‍ വേണ്ട

Full story

British Malayali

ssh¡w: aebmf¯nsâ {]nbKmbnI tUm. ssh¡w hnPbe£van hnhmlnXbmIpóp. ]mem ]penbóqÀ sIms¨mgpIbnð \mcmbW³\mbcpsSbpw sseem IpamcnbpsSbpw aI³ anan{In BÀ«nÌv F³.A\q]mWv hc³. 10þ\v cmhnse 10þ\pw 11þ\pw CSbv¡pÅ kab¯v hnPbe£vanbpsS hkXnbnð hnhml\nÝbhpw tamXncwamä NS§pw \S¡pw. HtÎm_À 22þ\v ssh¡w almtZht£{X¯nð cmhnse 10.30þ\pw 11.30þ\pw CSbv¡pÅ aplqÀ¯¯nemWv hnhmlw. CâocnbÀ sU¡tdj³ tIm¬{SmÎÀ IqSnbmWv A\q]v. hnPbe£vanbpsS kwKoX ssh`h¯nð Bcm[I\mbncpó A\q]v hnPbe£vansb PohnX]¦mfnbmbn XncsªSp¡pIbmbncpóp. IemcwK¯pw kwKoX cwK¯pw Adnhpw ]cnNbhpapÅ A\q]nsâ hyàn{]`mhw hnPbe£vansb BIÀjn¨p. imkv{Xob kwKoXÚ, Kmb{XnhoW Fónhbnse anIhmWv hnPbe£vansb aebmf¯nse {]nb KmbnIbm¡nbXv. DZb\m]pcw Djm\nhmknð hn.apcfo[csâbpw hnaebpsSbpw GIaIfmWv hnPbe£van. t\cs¯ \nÝbn¨v Dd¸n¨v hnhml¯nð \nópw ssh¡w hnPbe£an ]nòmdnbncpóp. XriqÀ kztZin kt´mjpambn Ignª hÀjw amÀ¨v amkw 29\mbncpóp hn

Full story

British Malayali

sIm¨n: Fgp¯pImcn kmdm tPmk^nsâ Btfmlcn B\µw Fó t\mhens\ Bkv]Zam¡n iyma{]kmZv kwhn[m\w sN¿pó Nn{X¯nð kzhÀKm\pcmKnbmb kv{XobpsS `À¯mhmbn a½q«nsb¯póp. t\mhense sXtcksbó IYm]m{X¯nsâ `À¯mhmb t]mfmbn«mWv a½q«n Nn{X¯nð thjanSpóXv. Fómð CcphcptSbpw t]cpIÄ t\mhenteXv XsóbmtWm Fóv hyàañ. ]c¼cmKX coXnbnð hnhmlnXbmbn t]mfnsâ `mcybmsb¯pó sXtckbpsS ssewKnI Xmð]cyw kzhÀKm\pcmKamsWóv t]mÄ a\Ênem¡pótXmsS, sXtckbpsS ssewKnI AhImi¯n\v thïn t]mcmSpó `À¯mhnsâ IYm]m{XamWv a½q«n AhXcn¸n¡pósXómWv hnhcw. AtXkabw, a½q«n kzhÀKm\pcmKnbmbmWv Nn{X¯nse¯pósXó sXämb {]NmcWhpw tkmjyð aoUnbbnð sImgp¡pIbmWv. XoÀ¯pw ss{IkvXh PohnX ]Ým¯e¯nemWv Nn{Xw IY ]dbpóXv. hyXykvX Xe¯nepÅ B¬þs]¬ _Ô§sf Ipdn¨pw Nn{Xw t{]£I\pambn kwhZn¡pópïv. hnhmlnXbmb sXtckbpsS kzhÀKm\pcmK Nn´Ifpw, AhcpsS IpSpw_ PohnXhpw B PohnXw kaql¯nð {]Xn^en¸n¡pó Ne\§fpamWv kn\na t{]£t\mS

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: taml³emð XsóbmWv F.Fw.Fw.FbpsS Xe¸¯ncn¡m³ F´psImïpw tbmKys\ópw ]t£ F.Fw.Fw.FbpsS Nne \ne]mSpIÄ AwKoIcn¡m\mhpóXsñópw Ae³knbÀ. hnhmZ shSnhbv¡ð hnjb¯nð {]XnIcn¡pt¼mgmWv kwLS\bvs¡XnscbpÅ {]Xntj[w At±lw Xpdóv ]dªXv. Zneo]ns\ Xncns¨Sp¯ coXn icnbmbnsñópw AXv am[ya§Ä¡v BtLmjn¡m³ Hcp ImcWapïm¡n sImSp¡pIbmbncpópshópw Ae³knbÀ ]dbpóp. kwØm\ Ne¨{X AhmÀUv {]Jym]\¯n\nsS taml³emens\ 'shSnh¨' Ae³knbdpsS \S]Sn hnhmZ¯nembncpóp. CXn\v hniZoIcWw \ðIthbmWv adp\mSt\mSv Ae³knbÀ aäv hnjb§fnð {]XnIcn¨Xv. A{Ian¡s¸« \Sns¡m¸amWv Ae³knbÀ. Fómð Cu hnjb¯nð Zneo]ns\ ]pd¯m¡pIbñ kkv--s]âv sN¿pIbmWv thïsXóv Ae³knbÀ hniZoIcn¡póp. Cu sXämb Xocpam\amWv Xmc kwLS\sb {]XnkÔbnem¡nbsXóv Ae³knbÀ ]dbpóp. taml³emens\ Ae³knbÀ Ipäw ]dbpónñ. Xm³ emens\m¸amsWópw Ae³knbÀ ]dbpóp. taml³emens\ AhmÀUv thZnbnð

Full story

British Malayali

sIm¨n: 'cïmaqgw' kn\nabpsS Nn{XoIcWw ASp¯ hÀjw Pqssebnð Bcw`n¡psaóv kwhn[mbI\pw \nÀ½mXmhpw {]Jym]n¡pt¼mgpw kn\nasb Ipdn¨pÅ A\nÝnXzw amdpónñ. Fw Sn.hmkptZh³ \mbcpsS F¡mes¯bpw anI¨ t\mhemb 'cïmaqgw' AtX t]cnð Xsó kn\nabm¡póXv hn.F.{ioIpamÀ tat\m\mWv. HSnb\p tijw taml³emepw {ioIpamÀ tat\m\pw Hcpan¡psaóv IpcpXpó Cu {_ÒmÞ Nn{X¯nsâ Xnc¡Y Fw Sn.hmkptZh³ \mbcptSXmWv. Fómð Pqssebnð XpS§pó kn\nabv¡mbn taml³emð C\nbpw tUäv \ðInbn«nñ. HSnb³ Fó kn\na ]pd¯nd§nb tijw am{Xta C¡mcy¯nð taml³emð A´na Xocpam\w FSp¡q. Nn{X¯nsâ \nÀ½mXmhv _n.BÀ.sj«n SznädneqsSbmWv Pqssebnð jq«nMv XpS§psaó hnhcw ]¦ph¨Xv. ''C´y³ kn\nabnsebpw temI kn\nabnsebpw t]scSp¯ ]e Xmc§fpw Cu kn\nabnð taml³emens\m¸apïmhpw. {]o s{]mU£³ tPmenIsfms¡ GXmïv Ahkm\ L«¯nemWv. Nn{Xs¯¡pdn¨pÅ HutZymKnI {]Jym]\w hensbmcp NS§nð DS\pïmhpw'', sj«n Szoäv sNbvXp. Fómð C{Xbpw _nKv _PänepÅ Nn{Xw

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: wØm\ Ne¨n{X ]pckv--Imc hnXcW NS§nð apJymXnYnbmbn taml³emens\ ]s¦Sp¸n¡cpsXó Bhiyhpambn Ne¨n{X þ kmwkv--ImcnI {]hÀ¯IÀ. tZiob ]pckv--Imc¯nsâ amXrIbnð kwØm\¯v apJya{´n ]pckv--Imcw hnXcWw sN¿Ww FópamWv Bhiyw. taml³ emens\ apJy AXnYnbmbn sImïv hcm³ Xocpam\saSp¯Xv Ne¨n{X A¡mZan t\cn«mWv. Ct¸mÄ A¡mZan sU]yq«n sk{I«dn Xsó CXns\Xnsc hóncn¡pIbmWv. apJya{´nsbbpw AhmÀUv tPXm¡sfbpw adnISóv Hcp apJymXnYnsb sImïphcpóXv ]pckv--Imc tPXm¡fpsS t\«s¯ Ipd¨p Im«póXmWv. C¡mcyamhiys¸Spó 105 t]À H¸n« \nthZ\w apJya{´n¡pw kmwkv--IcnI a{´n¡pw Ne¨n{X {]hÀ¯IÀ \ðIn. n\nabnse {InbmßIamb Iem{]hÀ¯\§Ä¡v Hcp kwØm\w \ðIpó DóXamb ]pckv--ImcamWv tIcf kwØm\ Ne¨n{X AhmÀUv, Fómð CXnð apJymXnYnbmbn taml³emens\ sImïphcm\pÅ \o¡¯ns\XnscbmWv {]Xntj[w DbcpóXv.NS§nse apJy AXnYnbmbn taml³emens\ F¯n¡cpsXóv Bhiys¸Spóhcnð \S³ {]Imiv cmPpw DÄs¸«n«

Full story

British Malayali

sIm¨n: \S³ Zneo]ns\ A½ kwLS\bnð Xncns¨Sp¯Xpambn _Ôs¸« hnhmZ§fnð teUn kq¸À ÌmÀ aRvPp hmcyÀ bmsXmópw {]XnIcn¨nñmbncpóp. Fñmhcpw Däpt\m¡nbXpw aRvPphnsâ {]XnIcW¯n\mbn Xsó. \Sn h\nX kwLS\bmb U»yqknknbnð \nópw cmPnh¨Xmbpw dnt¸mÀ«v hóp. CXn\v ]nómse aRvPphnsâ au\¯n\v ]nónse bYmÀ° ImcWw shfns¸Sp¯n kenw C´ybpw cwK¯v hóp. C\nbpw aRvPp au\w XpScptam FóXmWv Dbcpó tNmZyw. KpcpXcamb Btcm]W§fmWv kenw C´y Dóbn¡póXv. aRvPphpw Zneo]pw kacks¸«pshóXmWv CXnð {][m\w. aRvPphmcnbcpsS almau\¯nsâ AÀ°sa´v? F´psImïmWv aRvPp au\¯nsâ hmßoI¯nð Hfn¡póXv? aRvPphns\t´ au\w? CXmWv Ct¸mÄ tIcfw NÀ¨ sN¿pó asämcp hnjbw. A½bnse hnhmZ§Ä cq£ambXn\nSbnepw aRvPphnsâ au\s¯¡pdn¨v tIcfw hfsc Kucht¯mSp IqSnXsó NÀ¨ sN¿pópsïóv hniZoIcn¨mWv kenw C´y Imcy§Ä ]dbpóXv. kn\nabnse h\nXm Iq«mbvabv--s¡m¸anñ aRvPpshóv ]dªv {]tIm]n&c

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]