1 GBP = 94.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കേരളത്തിലെ പ്രളയ ദുന്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഒരു ചാരിറ്റി ഈവന്റ് ആയി നടത്തുവാന്‍ കെസിഎ സ്റ്റോക്ക് ഓണ്‍ ട്രെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. മറ്റന്നാള്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11. 30 മുതല്‍ സ്റ്റോക് ഓണ്‍ ട്രെന്റിലെ ബ്രാന്റ് വെല്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററില്‍ വച്ചാണ് ചാരിറ്റി ഈവന്റ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. കെസിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വര്‍ഗ്ഗീസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടുന്ന യോഗത്തില്‍ സെക്രട്ടറി അനില്‍ പുതുശേരി സ്വാഗതവും മുഖ്യാതിഥിയായി ഡോ. മനോജ് ഉദ്ഘാടനവും നിര്‍വ്വഹിക്കും. ജ്യോതിഷ് കെസിഎ ട്രഷറര്‍ കൃതജ

Full story

British Malayali

കവന്‍ട്രി: യുകെയിലെ വിവിധ ഗായക സംഘങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ നടത്തിയ എക്യൂമെനിക്കല്‍ ക്രിസ്മസ് കരോള്‍ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് ശനിയാഴ്ച കവന്‍ട്രിയില്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു. കവന്‍ട്രി വില്ലന്‍ ഹാള്‍ സോഷ്യല്‍ ക്ളബില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതല്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കരോള്‍ ഗാന മത്സരം വിവിധ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ഒത്തുചേരലിനു വേദിയാകും. ഗ്രെയിറ്റ് ബ്രിട്ടന്‍ രൂപത അധ്യക്ഷന്‍ മാര്‍ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കല്‍ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സന്ദേശം നല്‍കും. കൂടാതെ

Full story

British Malayali

ന്യൂകാസില്‍: യുക്മയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ദേശീയ കലാമേളയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് കലാമേള ഈ ഞായറാഴ്ച ന്യൂകാസില്‍ ഫെനം ഇംഗ്ലീഷ് മാര്‍ട്ടയേര്‍സ് ഹാളില്‍ നടക്കും. നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റില്‍ യുക്മയില്‍ അംഗങ്ങള്‍ ആയ അസോസിയേഷനുകളില്‍ നിന്നുള്ള കലാകാരന്‍മാര്‍ കലാമേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചക്ക് പതിനൊന്നരക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന കലാമേള വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കും. കലാമേളയുടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയായതായി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 00 44 7429 982338, 07872 304168

Full story

British Malayali

Nm-cn-än _m-Uv-an⬠SqÀ-W-saâv Cu-am-kw 22\v ^v-eo-än-se lmÀ-«v se-bv-kÀ skâ-dnð \-S-¡pw. tI-c-f-¯n-se {]-f-b Zp-cn-X _-m-[n-X-À-¡m-bm-Wv C-¯-c¯n-sem-cp Nm-cn-än ^-ïv sd-bn-knw-Kv Châv H-cp-¡p-óXv. ssh-In-«v 3.30 ap-Xð F-«p a-Wn h-sc-bm-Wv ]-cn-]m-Sn \-S-¡p-I. saâv U-_nÄkv, te-Uo-kv U-_nÄkv, Pq-\n-bÀ A-ïÀ 15 (knw-KnÄ-kv), Pq-\n-bÀ A-ïÀ 10 (knw-KnÄ-kv). a-Õ-c-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-³ A-t]-£n-¡m-\p-Å A-hkm-\ XobXn Cu-am-kw 17 BWv. Ø-e-¯n-sâ hn-emkw Hart Leisure Centre, Fleet GU51 5EE Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI: [email protected]

Full story

British Malayali

am-ô-ÌÀ: bp sIbnse {]apJ Atkmkntbj\pIfnsemómb Fw.Fw.kn.F X§fpsS HmWmtLmj ]cn]mSnIfpw ]Xn\ômw hmÀjnI BtLmj§fpsS DZvLmS\hpw XnI¨pw efnXambn \S¯n tIcf¯nse {]fb ZpcnX_m[nXsc klmbn¡phm³ ^ïv tiJcn¡phm³ Hcp§pIbmWv. hfsc sIt¦aambn X§fpsS HmWmtLmjhpw Hcp hÀjw \oïv \nð¡pó ]Xn\ômw hmÀjnImtLmj§fpsS DZvLmS\hpw \S¯m\mbncpóp BtemNn¨ncp-óXv. HmWmtLmjt¯mS\p_Ôn¨v ]mjmWw jmPnbpw kwLhpw AhXcn¸n¡pó tÌPv tjmbpw kwLSn¸n¨ncp-óp. Fómð tIcf¯nð Dïmb alm{]fb¯nsâ kmlNcy¯nð Zpc´_m[nXÀ¡v Hcp ssI¯m§mIphm³ tÌPv tjm d±m¡pIbpw ]cn]mSnIÄ efnXambn \S¯n e`n¡pó XpI hnj-aw A\p`hn¡póhsc klmbn¡phm\pw Sow Fw.Fw.kn.F Xocpam\n¡pIbmbncpóp. tIcf¯nse ZpcnX_m[nXsc klmbn¡phm³ sshIptó-cw \mep apXð bpsIbnse {]ikvX KmbIÀ ]s¦Sp¡pó kwKoX kmbmÓhpw, amôÌÀ tafw AhXcn¸n¡pó sNïtafhpw aäv Iem]cn]mSnIfpw Dïmbncn¡pw. ]cn]mSnIÄ ImWphm\pw BkzZn¡phm\pw FñmhÀ¡pw {]thi\w A\phZn-¡pw. {]tXyIw Sn¡

Full story

British Malayali

¥mkv--tKm a-e-bmfn kaql¯nse kmaqly kmwkv--ImcnI aX taJeIfnð kPoh kmón²yhpw t\XrXzhptaInb s_ón am¯qcn\pw IpSpw_¯n\pw IemtIcfw ¥mkv--tKm bm-{Xbb¸v \ð-In. ¥mkv--tKmbnse 15 hÀj¡mew \oï {]hmk¯n\p tijw Hmkv--t{Senbbn-te-¡mWv am¯qÀ IpSpw_w tNt¡-dpóXv. 2003ð ¥mkv--tKmbnse¯nb s_ón am¯qcpw, `mcy Pnj s_ónbpw a¡fmb sFdn\pw, Fhen-\pw ¥mkv--tKm aebmfo kaq-l-¯nð k-Po-h-am-bn {]-hÀ-¯n-¨-h-cm-Wv. Imw_ÉmwKv tI{µoIrXambn Hcp aebmfn Iq«mbva cq]s¸«p hcphm\pw ^m: sk_mÌy³ Iñ¯nsâ t\XrXz¯nð skâv ss{_Uv--kv ]Ån hnImcn ^m: tamÀ«sâbpw, {]mtZinIcmb \ñ BfpIfpsSbpw klmbt¯msS Hcp C´y³ I½yqWnän cq]s¸Sp¯nsbSp-¡m³ s_ón am-¯q-À \S-¯nb {]hÀ¯-\§Ä hnkvacn¡mhp-ó-X-sñ-óv ¥mkvtKm a-e-bm-fn-IÄ hy-à-am¡n. aebmfnIÄ ]ckv]cm{ib¯nepw, {]Xn_²Xbnepw, ]uïns\ cq]bpw Bbn KpWn¨p Pohn¨ncpó BZy \mfpIÄ apXð 15 hÀj¯n\n¸-dhpw X§fpsS kabhpw, kmlNcy§fpw aäpÅhÀ¡mbn amänsh¨p sImïv, klmbaÀln&

Full story

British Malayali

{]fb_m[nX {]tZi§fpsS ]p\cp-²mcW {]hÀ¯\§fnð ]¦mfnIfmIm³ saUv-th aebmfnIÄ HóptNÀóv Cu-amkw 22\p "km´z\w 2018' F-ó t]-cnð kwKo-X \ni kwLSn¸n¡póp. sIânse Aôp ]«W§Ä HóptNÀó saUv-thbnse aebmfn AtÊmÊntbj\pIfmb saUv-th tIcf I½yqWnänbpw sIâv aebmfn Atkmkntbj\pamWv Pò \m«nse ktlmZc§Ä¡v ssI¯m§mIphm-\mbn ssItImÀ¡póXv. {]fbw ZpcnXw hnX¨ aebmf¡cbpsS IãXbnepw kÀÆXpw \ã-s¸« Bbnc§fpsS at\mthZ\bnepw ]¦p tNÀóv FwsIknbpw sIFwFbpw kwbpàambn \S¯m\ncpó HmWmtLmj ]cn]mSn-IÄ d±m¡nbncpóp. ]¯p hÀj¯ntesdbmbn HmWmtLmjhpw {Inkvakv BtLmjhpw ]pXphÕcmtLmjhpw hyXykvXambn \S¯nbncpó saUv-th aebmfnIÄ BZyambn H¯ptNcpó DÕml¯nanÀ¸nemWv. saUv-th aebmfnIÄ \nÀt±in¡pó ZpcnX_m[nXcmbhcnð \nópw sXcsªSp¡s¸Spó-hÀ¡p X-só km´z\w 2018eqsS kamlcn¡pó apgph³ XpIbpw ssIamdpóp Fó {]tXyIXbpw Cu ]cn]mSn¡pïv. AÀlcmbhÀ¡v- t\cn«v klmbsa¯

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: tIcf kÀ¡mÀ kwcw`amb aebmfw anjsâ Gähpw kPohamb hntZi ]¦mfnIfmb Ih³{Sn tIcf kv--Iqfnð ]pXnb A[yb\ hÀj¯n\v Hcp¡§Ä ]qÀ¯n-bmbn. Hcp hÀjw ]nón« kv--Iqfnð ]pXnb Iv--fmkpw hnZymÀ°nIfpw A[ym]Icpambn A[yb\ hcvjw Bcw`n¡pIbmsWóp {][m\ A[ym]I³ F{_lmw Ipcy³ Adn-bn¨p. CXnsâ `mKambn kv--Iqfnse apgph³ A[ym]Iscbpw tNÀ¯v \S¯nb ]cnioe\ Ifcn Gsd BthiapWÀ¯póXmbncp-óp. Ignª amkw tImgnt¡m«v \Só aqóp Znhks¯ ]cnioe\ Ifcnbnð kw_Ôn¨ A{_lmw Ipcy³ A\p`h Ipdn¸pIÄ ]¦n«tXmsS ]pXnb Znim t_m[t¯msS \o§pIbmWv Ih³{Sn kv--Iqfnse Bdp Iv--fmkpIfnsebpw A[ym]IÀ. Ign-ª hÀjw aebmf anjsâ ]cnioe\ ]²Xnbnð ]s¦Sp¯ _oäPv A-KÌn³, emep k-v-Idnb, Pn\p Ipcymt¡mkv FónhcpsS IqSn A\p`h k¼¯p tNcpt¼mÄ bpsIbnð aebmf anjsâ ]cnioe\ Ifcnbnð Gähpw IqSpXð A[ym]Isc ]s¦Sp¸n¨Xnsâ JymXnbpw tIcf kv--Iqfns\ tXSn F¯pI-bm-Wv. tIcfm k-vIqÄ Ih³{Sn-bpsS B`napJy¯nð \S¯nb A[ym]I]cnioe\¡fcnbnð Fñm A[ym]Icpw ]s¦Sp¯p. I-YIÄ, Ihn-XIÄ, {

Full story

British Malayali

bpsI-bnð At§m-f-an-t§m-f-apÅ 51 bqWn-äp-I-sfbpw ]s¦-Sp-¸n¨p sImïv ImbnI cwKs¯ alm {]Xn-`-Isf Isï-¯p-ó bp-sI-sIkn-F Imbn-I am-am¦w Cu amkw 22\v i\n-bmgvN \-S-¡pw. Ih³{Sn-bn-epÅ ]n³¥kv sebvjÀ skâ-dnð h¨m-bn-cn¡pw aÕc ]c-¼-c-IÄ \S-¡p-I. bpsI-sI-knF {Sj-dÀ tPmk^v sNdn-bm³ Bbn-«pÅ I½-än-bm-bn-cn¡pw aÕ-c-§Ä GtIm-]n-¸n-¡p-ó-Xv. anTmbn s]dp-¡enð XpS§n hSwh-en-bnð Ah-km-\n-¡pó Hcp-]-Ið apgp-h³ \ofpó aÕ-c-bn-\-§Ä¡mbncn¡pw Ih³{Sn km£yw hln-¡p-I. aÕ-c-§-fnð ]s¦-Sp-¡p-hm³ B{K-ln-¡pó hyàn-Ifpw Soap-Ifpw AXmXp bqWnäv `mc-hm-l-nIÄ hgn hnPn tPmk^v þ 07960486712 ambn 16mw Xob-Xn¡v ap³]mbn _Ôs¸-tS-ï-Xm-Wv. Ø-e-¯n-sâ hnemkw Pingles Leisure Centre, Avenue Road, Nuneaton, CV11 4LX

Full story

British Malayali

Pò\mSmb tIcfw A`napJoIcn¨ alm{]fb Zpc´¯nð \nópw \½psS \mSns\ IcIbäm³ temI P\X ssItImÀ¡pó Cu Ahkc¯nð t\mÀ¯mw]vS¬ aebmfn Atkmkntbj\pw (MAN) AWntNcpóp.Cu hcpó sk]väw_À 9 Rmbdm-gv-N t\mÀ-¯mw-]v-S³-sjbdnse \ñhcmb \m«pImcpsSbpw aäv-- Iq«mbvaIfpsSbpw Iq«mb klIcWt¯msS Hcp kwKoX\ni (CHARITY MUSIC NIGHT) Act§dpóXmWv. bpsIbnse {]apJ IeItcmsSm¸w am¸nf ]m«nsâ kpð¯m\mb I®qÀ sjco^pw {]ikvX ]nóWn KmbnI cRvPn\n tPmkpw t\Xr¯zw sImSp¡pó kzm´\w Fó kwKoX\nibnse¡v Fñmhscbpw klrZbw kmZcw £Wn¨psImÅpóp. FREE ENTRY  FOOD will be available at a reasonable charge. Venue : CRIPPS HALL  Northampton General Hospital,  Cliftonville Road, Northampton, NN1 5BD.  Time : 4:00 - 09:00 pm Date: 9th September 2018    

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]