1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

പാലക്കാട്: കളിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റിലേക്കു വീണ രണ്ടുവയസുകാരനും കഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ കിണറ്റിലേക്ക് ചാടിയ മുത്തച്ഛനും മരിച്ചു. ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി മോളൂര്‍ വാഴക്കാപറമ്പില്‍ ഖാലിദ് (60), പേരക്കുട്ടി ജാബിര്‍ (രണ്ട്) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒന്‍പതരയോടെയാണു സംഭവം. കിണറിന്റെ ഗ്രില്ലിനു മുകളില്‍ കളിക്കുകയായിരുന്നു ജാബിര്‍. ഫയര്‍ഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ഇരുവരെയും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Full story

British Malayali

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ മാറത്തഹള്ളിയില്‍ ബസ് കാറിലിടിച്ചു മരിച്ചതുകൊല്ലം സ്വദേശികള്‍. മൂന്നു കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലു കൊല്ലം സ്വദേശികളാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. ഒരാള്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം കുട്ടന്‍തറ (അപ്പക്കടയില്‍) മേഴ്സി ജോസഫ് മോറിസ് (48) മകന്‍ ലെവിന്‍ ജോസഫ് മോറിസ് (22), മേഴ്സിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജോസഫിന്റെ സഹോദരി എല്‍സമ്മ (54), സഹോദരന്‍ മുംബൈയില്‍ താമസക്കാരനായ ബ്രിട്ടോ മോറിസിന്റെ ഭാര്യ റീന (52) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീജ എന്ന യുവതിക്കു പരുക്കേറ്റു.

Full story

British Malayali

]¯\wXn«: Hcp ip`hmÀ¯bv¡v thïnbmWv B ssk\nIsâ `mcybpw _Ôp¡fpw Im¯ncpóXv. ]t£, AhÀ¡v In«nbXv ZpxJhmÀ¯bmWv. ho«nte¡pÅ bm{Xmat[y Xohïnbnð \nóv ImWmXmb ssk\nI³ ASqÀ a®Sn BÀ{Z `h\nð hn.A\ojv--Ipamdn(37)sâ arXtZlw \mKv]qcn\v kao]w sdbnðth {Sm¡nð \nópw IsïSp¯p. Ignª aqón\v P½pImivancnð \nópw ]pds¸« A\ojv \men\v cmhnse 11 \v Uðlnbnð \nópÅ sI.sI FI-vkv{]knsâ Fkn I¼mÀ«vsaânemWv \m«nte¡v bm{X sNbvXncpóXv. Ictk\bnð \mbnIv BWv A\ojv--IpamÀ. Ignª aqón\mWv \m«nte¡p hcm³ Ct±l¯n\v Ah[n e`n¨Xv. \men\v cmhnse 11 \v Uðlnbnð \nópw sI.sI FI-vkv{]knð Ibdn. sN§óqcn\mWv Sn¡äv FSp¯ncpóXv. Aóp cm{Xn 7.45 \v `mcy KoXphns\ hnfn¨v A\ojv kwkmcn¨ncpóXmbn _Ôp¡Ä ]dªp. ]nóoSv hnfnIsfmópw hónñ. ]ntäóv cmhnse CtX I¼mÀ«psaânð Xsóbpïmbncpó tImb¼¯qÀ kztZin Dd¡apWÀóp t\m¡nbt¸mÄ koänð A\ojns\ Iïn&n

Full story

British Malayali

sSmdtâm: Im\Ubnð aebmfn hnZymÀ°n ap§n acn¨p. ]T\¯nsâ `mKambpÅ kÀth Iym¼nð ]s¦Sp¡sh Xncph\´]pcw kztZin B\µv ss_Pp (18) BWp XSmI¯nð hoWp acn¨Xv. bqWnthgv--knän Hm^v sSmdtâmbnse cïmw hÀj knhnð F³Pn\obdnMv hnZymÀ°n Xncph\´]pcw kztZin B\µv ss_Pp (18) BWp acn¨Xv. \oda¬Ic i¦À \Kdnð cmKwho«nð ss_Pp \mcmbWsâbpw {ioP ss_Pphnsâbpw aI\mWv B\µv. kwkv--Imcw ]nóoSv sSmdtâmbnð \S¡pw. lmen_À«\nse an³U\nð KÄ XSmI¯nð sNmÆmgvN sshIn«v Aôn\mWv A]ISw. ]T\¯nsâ `mKambn XSmI¯n\p kao]w kÀhIemimebpsS kÀth Iymw]nð Aóp cmhnse F¯nbXmbncpóp B\µv. kl]mTnIfmb A³]Xntesd hnZymÀ°nIÄs¡m¸amWv B\µv F¯nbXv. Igp¯äw shÅapïmbncpó `mK¯p ^v--tfm«nMv sU¡nð ]nSn¨p\nð¡pt¼mÄ ssI hgpXnt¸mbXmImsaóp kl]mTnIÄ ]dbpóp.sNmÆmgvN sshIptócw A]IS¯nðs¸« B\µns\ Bip]{Xnbnð F¯ns¨¦nepw c£n¡m\mbnñ. B\µn\p \o´ð Adnbnñmbncpsóóp _Ô

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kamb tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hv Aó-½ Nm-t¡m-bpsS kw-kv-Im-cw \m-sf \-S-¡pw. ]-tc-X\m-b sI kn Nm-t¡m-bp-sS `m-cy-bmWv Aó-½ Nm-t¡m. 80 h-b-km-bn-cp-óp {]m-bw. \m-sf cm-hn-se ]-¯p a-Wn¡v sN-¦ð Xn-cp-lr-Z-b tZ-hm-e-b-¯nð B-Wv N-S-§p-IÄ \-S-¡p-I. am-Xm-hn-sâ kw-kvIm-c N-S-§p-I-fnð ]-s¦-Sp-¡p-hm³ tkm-Wn Nmt¡m \m-«nð F-¯n-t¨-À-ón-«p-ïv. Im-ªn-c-¸-Ån-bnse Im-hp-¦ð Ip-Spw-_mw-K-amWv A-ó-½. sP-bnw-kv Nmt¡m, am-Xyp (J-¯À), A-ó½ tPmÀÖv, tkm-Wn Nm-t¡m (am-ô-kv-äÀ), sd-\n (]m-em) F-ón-h-cm-Wv a¡Ä. a-cp-a¡Ä: sk-en³ (ssh-¡w), enkn (s]m³-Ip-ów), tPmÀ-Öv tPm-k^v (s]m³-Ipów, ap³ tNÀ-¡S-hv ]-ômb-¯v ssh-kv {]-kn-U-âv), tkmfn (am-ô-kv-äÀ), _m-kv-än³.

Full story

British Malayali

eJv--\u: D¯À{]tZinð Ignª Znhkapïmb I\¯ agbnepw agbXpSÀópÅ A]IS§fnepw 16 acWw. 12 t]À¡p ]cpt¡äp. hcpw Znhk§fnepw kwØm\¯p I\¯ ag XpScpsaómWp ImemhØ \nco£IcpsS apódnbn¸v. jmPlm³]pÀ taJebnemWv Gähpw IqSpXð acWw. ChnsS CSnanóteäv Bdp t]À acn¨p. Ggp t]À¡v ]cpt¡äp. acn¨hcpsS arXtZl§Ä t]mÌv--tamÀ«¯n\mbn Bip]{Xnbnte¡p amän. ChcpsS IpSpw_¯n\p \mep e£w cq]bpsS klmbw IeÎÀ {]Jym]n¨p. koXm]pÀ Pnñbnð aqópw Husc¿, AtaTn FónhnS§fnð cïp t]À hoXhpw acn¨p. ags¡SpXnbnð CXphsc 461 hoSpIÄ¡p \mi\ãw kw`hn¨Xmbpw 18 arK§Ä N¯Xmbpw bp]n ZpcnXmizmk I½njWÀ hmÀ¯m¡pdn¸nð Adnbn¨p. AtXkabw, Qm³knbnse FdIv AWs¡«n\p kao]apÅ Zzo]nð IpSp§nb F«v aÕys¯mgnemfnIsf thymatk\ c£s¸Sp¯n.

Full story

British Malayali

eï\nse C´y³ ssl¡-½o-j-³ Hm-^o-knse aebmfn DtZymKØ\mb BâWn hÅn¡mSsâ `mcym amXmhv \ncymXbmbn. dmón AbncqÀ XnbmSn¡ð Ipän¡ï¯nð shÅmcae ]tcX\mb hn. Cu¸sâ `mcy Genbm½ Cu¸³ (79) B-Wv hn-S hm-§nbXv. kwk-vImcw _p[\mgvN cmhnse ]¯n\v AbncqÀ skâv tacokv HmÀ¯tUmI-vkv sNdnb]Ånbnð \-S¡pw. a¡Äþ sI.C. hÀKokv, sI.C. amXyp, sI.C. Nmt¡m, im´½ tXmakv, sPÊn _nPp, PnPn tacn BâWn. acpa¡Äþ _nPp N¡p¦ð, BâWn (PÌn³) hÅn¡mSv, kmen hÀKokv, enñn¡p«n amXyp, kmdm½ Nmt¡m

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kam-b am-ô-kv-ä-dnse tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hv \n-cym-X-bm-bn. Aó-½m Nm-t¡m-bm-Wv \n-cym-X-bm-b-Xv. 82 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw. ]-tc-X\m-b sI kn Nm-t¡m-bp-sS `m-cy-bm-Wv Aó-½. Im-ªn-c-¸-Ån-bnse Im-hp-¦ð Ip-Spw-_mw-K-amWv. a-c-W hnh-cw A-dn-ªv tkm-Wnbpw Ip-Spw-_hpw D-S³ X-só \m-«n-te-¡v t]m-Im-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸nemWv. kw-kv-¡m-cw kw-_-Ôn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw. Aôp a-¡-fm-Wv. sP-bnw-kv Nmt¡m, am-Xyp (J-¯À), A-ó½ tPmÀÖv, tkm-Wn Nm-t¡m (am-ô-kv-äÀ), sd-\n (]m-em). a-cp-a¡Ä: sk-en³ (ssh-¡w), enkn (s]m³-Ip-ów), tPmÀ-Öv tPm-k^v (s]m³-Ipów, ap³ tNÀ-¡S-hv ]-ômb-¯v ssh-kv {]-kn-U-âv), tkmfn (am-ô-kv-äÀ), _m-kv-än³. tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS am-Xm-hn-sâ \n-cym-W-¯nð {_n-«o-jv a-e-bm-fn Soapw A\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp-¯póp.

Full story

British Malayali

tImgnt¡mSv: \hPmX iniphns\ A½ Igp¯dp¯psImóp. tImgnt¡mSv _meptÈcn \nÀ½eqcnemWv cïv Znhkw {]mbapÅ \hPmX iniphns\ A½ t»Uv D]tbmKn¨v Igp¯dp¯psImóXv. Cóv ]peÀs¨bmWv kw`hw ]pd¯dnbpóXv. A½ dn³jsb s]meokv IÌUnbnseSp¯p. ho«nð XsóbmWv ChÀ {]khn¨Xv. \mev hÀjambn `À¯mhpambn AIópIgnbpIbmWv dn³j. A]am\w `bómWv Ipªns\ sImósXómWv dn³j s]meokn\v samgn \ðInbncn¡póXv. `À¯mhpambn ]nW§n¡gnbpó bphXn {]khns¨óv \m«pImcdnbpt¼mgpïmIpó {]iv\§Ä `bómWv Ip«nsb sImes¸Sp¯nbsXómWv s]meokv \nKa\w. {]khn¨v aWn¡qdpIÄ¡Iw Xsó Ipªns\ sImón«psïómWv IcpXpóXv. Cóv ]peÀs¨bmWv kw`hw ]pd¯dnbpóXv. bphXnsb s]meokv IÌSnbnseSp¯p. saUn¡ð ]cntim[\¡mbn bphXnsb tImgnt¡mSv saUn¡ð tImtfPv Bip]{Xnbnð {]thin¸n¨n«pïv.

Full story

British Malayali

tkew: tke¯v _Êv A]IS¯nð i\nbmgvN ]peÀs¨ acn¨ Ggv t]cnð Bdv t]cpw F-SXzm kztZinItfm _Ôp¡tfm BbhcmWv. FSXz skâv Atemjykv dn«.s{]m^. Icnw¡w]Ånð \óm«pamenbnð Pnw tP¡_v (58), FSXz Im«m]Ånð Aônð ]tcX\mb Ipª¨sâ (sI.sP. hÀ¡n) aI³ tPmÀPv tPmk^v (tam³kn62), `mcy Aðt^m³km tPmÀPv (60), aIÄ Un\p tPmk^v (32), acpaI³ Ccn§me¡pS bqsI³ ho«nð knPn hn³skâv (35), XehSn Nntäg¯v hÀ¡n Xcysâ (_m_p) aI³ jmt\m hn. Xcy³ (28) FónhcmWv acn¨Xv. tke¯v tZiob]mXbnð \nb{´Wwhn« _kv asämcp _ÊnenSn¨v aebmfnIfS¡w G-gp-t]mWv a-cn¨X. aebmfnIfpÄs¸sS ap¸Xntesd t]À¡v ]cnt¡äp. tke¯p\nóv IrjvWKncnbnte¡v t]mb kzImcy_Êpw s_wKfqcphnð\nóv ]me¡mt«¡v t]mb _Êpw Iq«nbnSn¨mWv A]ISw. i\nbmgvN ]peÀs¨ cïn\v tkewþ_wKfqcp tZiob]mXbnð Hmañqcn\v kao]w amam¦¯mbncpóp A]ISw. IrjvWKncnbnte¡p t]mIpIbmbncpó _kv apónepïmbncpó temdnsb adnIS¡m\pÅ {ia¯nð tdmUnð \nÀ¯nbn«ncpó ]n&iex

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]