1 GBP = 94.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

ദമ്മാം: സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സൗദി സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് കര്‍ക്കശമാക്കുന്നു. സൗദിയില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമം വഴി അപകീര്‍ത്തികരമായ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ മലയാളി യുവ എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് അഞ്ചു വര്‍ഷം തടവും ഒന്നര ലക്ഷം റിയാല്‍ പിഴയും വിധിച്ച സംഭവം പ്രവാസികള്‍ക്കിടയിലും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. നാല് മാസം മുമ്പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി വിഷ്ണു ദേവിനെതിരായ കിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ കോടതി വിധി. സൗദിയിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയും പ്രവാചകനെതിരെയും ട്വിറ്ററിലൂടെ മോശം

Full story

British Malayali

അബുദാബി: വലിയ പ്രതീകഷകളുമായി ഗള്‍ഫിലേക്ക് വിമാനം കയറിയ ശേഷം ആട് ജീവിതം നയിക്കേണ്ടിവരുന്നവരുടെ നിരവധി കഥകള്‍ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി യു.എ.ഇയില്‍ എത്തി പത്ത് മാസം പൊരിവെയിലത്ത് ശമ്പളമോ താമസ സ്ഥലമോ നല്‍കാതെ ഉടമ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിച്ചുള്ള മലയാളിയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നു. ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെയാണ് തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കഴിയുന്നതെന്നും ഇയാള്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി മിഥുന്‍ മാത്യുവാണ് ദുരിത കഥ വിവരിച്ച് തന്റെ ഫേസ്ബുക

Full story

British Malayali

അല്‍ഐന്‍: മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ അല്‍ഐനിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. വളയംകുളം അസ്സബാഹ് കോളേജിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പരേതനായ പൊന്നെങ്കാട്ട് പരേതനായ അബൂബക്കറിന്റെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് ആഷിഖി(34)നെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഏതാനും വര്‍ഷമായി ഇവിടെ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് നടത്തിയിരുന്ന ആഷിഖ് അവധിക്ക് നാട്ടില്‍പോയി ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഫോണില്‍ വിളിച്ച് കിട്ടാതായതോടെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് താമസ സ്ഥലത്തെത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അല്‍ഐ

Full story

British Malayali

ന്യൂജേഴ്‌സി: വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിലിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി പുരസ്‌കാരം ആനി കോലോത്തിന്. പതിനൊന്നാമത് ഗ്ലോബല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പുരസ്‌കാരം ആനി കോലോത്തിന് നല്‍കി. അഞ്ച് മക്കള്‍ക്കൊപ്പമെത്തിയാണ് ആനി സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചത്. മലയാളി സ്ത്രീകള്‍ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണെന്നും എന്നാല്‍ ആവശ്യം വരുമ്പോള്‍ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അവരെന്നും പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ആനി കോലോത്ത് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി, കോലോത്ത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന വന്‍ ബിസിനസ് ശൃംഖല കെട്ടിപ

Full story

British Malayali

Zp_mbv: kv--t]m¬ksd NXn¨v At±l¯nsâ hnñbnte¡v Øncambn ImapIs\ hnfn¨p Ibän AhnlnX _Ô¯nð GÀs¸« ^nen¸n\n bphXnbpw ImapI\mb C´y¡mc\pw IpSp§pw. CcphÀ¡psaXncmb tIkv Zp_mbv ^Ìv C³Ì³kv tImSXn Cóv ]cnKWn¡pw. kv--t]m¬kdpw IpSpw_hpw CñmXncpó kab¯v C´ym¡mc\mb ss{Uhsd hnñbnð {]thin¸n¡pIbpw ssewKnI _Ô¯nð GÀs¸SpIbpw sNbv--sXó ]cmXnbnemWv tIkv FSp¯ncn¡póXv. 32 hbÊpÅ ^nen¸n³ bphXnbpw kv--t]m¬kdpsS ss{Uhdmb 30 hbÊpÅ C´y¡mc\pamWv {]XnIÄ. Cu hÀjw Pq¬ 29\mWv tIkn\mkv]Zamb kw`hw \SóXv. ImapI\pambn kv--t]m¬kdpsS hnñbnð \nð¡pó Zriy§Ä t^kv--_p¡nð t]mÌv sNbvXtXmsSbmWv Ccphcpw s]meoknsâ ]nSnbnembXv. 74 hbÊpÅ ap³ssk\nI DtZymKØsâ ho«nemWv Ignª Bdp hÀjambn ^nen¸n³ bphXn tPmen sNbvXncpóXv. Ct±lhpw `mcybpw ]pd¯v t]mb kab¯v C´y¡mc\mb ImapIs\ bphhXn ho«n\pÅnte¡v £Wn¡pI Bbncpóp. CXnsâ Nn{X§Ä bphXn t^kv--_p¡nð t]mÌv sN¿pIbpw Cu Nn{X§

Full story

British Malayali

{]-f-b-¯nð X-IÀ-ó-Sn-ª tI-cf-s¯ k-l-m-bn-¡m³ bp.F.C {]-Jym-]n-¨ 700 tIm-Sn-bp-sS k-lm-b-a-S-¡w hn-tZ-i-cm-Py-§-fp-sS [-\-k-lm-b-§Ä kzo-I-cn-t¡-sï-ó \n-e-]m-Sn-ep-d-¨p- \n-ð-¡p-I-bm-Wv tI-{µ kÀ-¡mÀ. {]f-bw t]m-ep-Å {]-Ir-Xn Zp-c-´-§-Ä t\-cn-Sm³ cmPyw k-ó-²-am-sW-ópw hn-tZ-i-Im-cy a-{´me-bw hy-à-am-¡póp. hn-tZ-i k-lm-bw kzo-I-cn-t¡-sï-ó Io-gv-hg-¡w Nq-ïn-¡m-«n-bm-Wv tI-{µ-¯nsâ Cu \-S-]Sn. tI-c-f-¯nepw {]-hm-kn tem-I¯pw I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm¡n-b Xo-cp-am\-s¯ a-dn-I-S-¡m³ bp.F.C AS-¡w B-tem-N-\ Xp-S-§n-bn-«pïv. {]-f-b-s¡-Sp-Xn-bnð-s¸-«h-sc k-lm-bn-¡m-\p-Å hntZ-i cm-Py-§-fp-sS k-ó-²X-sb C-´y hn-e-a-Xn¡p-óp-sh-óv C-tX-¡p-dn-¨v hn-i-Zo-Ic-Ww \ðIn-b hn-tZ-i-Im-cy h-àm-hv c-ho-jv Ip-amÀ ]-dªp. F-ómð, Zp-cn-Xm-izm-kþ]p-\-c-[nhm-k {]-hÀ-¯-\-§Ä kz-bw \nÀ-h-ln-¡p-sa-ó \-bw C-´y Xp-S-cp-saópw ap-Jy-a-{´n-bp-sSbpw {]-[m-\-a-{´n-bp-sSbpw Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-I-fn-te-¡v

Full story

British Malayali

sIm¨n: {]fb Pew tIcfs¯ XÅn hn«Xv henb ZpcnX¯nte¡mWv. 20,000 tImSnbpsS \ãamWv tIcf¯n\pïmbXv. FdWmIpfhpw CSp¡nbpw tIm«bhpw Be¸pgbpw hb\mSpw Zocm ZpcnX¯nemWv. Cu thZ\ Ghcpw GsäSp¡pIbmWv. Fñm ]n´pWbpw \ðIpsaóv {][m\a{´n \tc{µ tamZn Dd¸v \ðIpóp. 2000 tImSnbpsS CS¡me klmbw tNmZn¨t¸mÄ ASnb´cambn 500 tImSn A\phZn¨p. CXns\m¸w apJya{´nbpsS ZpcnXmizmk \n[nbnte¡pw kw`mh\IÄ {]hln¡pIbmWv. {]fbs¡SpXnbpsS ]Ým¯e¯nð apJya{´nbpsS ZpcnXmizmk \n[nbnte¡v CXphsc F¯nb hmKvZm\w GItZiw 450 tImSncq]. CXnð i\nbmgvNhsc A¡uïnse¯nbXv 164 tImSn cq]bmWv. CXn\nsS tIcf¯nse ZpcnXw KÄ^pImcptSbpw I®v Xpd¸n¨p. apJya{´n ]nWdmbn hnPb\v ssIXm§mIm³ tIcfs¯ klmbn¡m\mbn bp.F.C. {]knUâv ssiJv Jeo^ _n³ kmbnZv Að \lym³ {]tXyI klmb \n[nbpw {]Jym]n¨p. CXnte¡v kw`mh\IÄ HgpIpIbmWv. {]tXyI klmb\n[nbnte¡v epep {Kq¸v sNbÀam³ Fw.F. bqk^en 50 e£w ZnÀlw ( 9.5 tImSn cq]) kw`mh\ sNbvXp. ZpcnXmizmkklmbw kamlcn¡pó Jeo^ _n³ kmbnZv Að \lym³ ^utïj\mWv Cu XpI ssIamdnbXv. tUm._n.BÀ.sj«n Aôv aney¬ ZnÀlw(

Full story

British Malayali

Zp_mbv : hÀj§fmbn sImSpw NqS¯v InSóv Iãs¸« aebmfn {]hmknsb `mKy tZhX I\nªp. kuZn Atd_ybnse Pn±bnð ^mÀakyq«n¡ð I¼\nbnð tPmen sN¿pó sP.sF Nmt¡m(47)bv¡mWv Zp_mbv Uyq«n {^o \dps¡Sp¸nð Ggv tImSn (10 e£w bpFkv tUmfÀ) k½m\ambn e`n¨Xv. Cóse cmhnse \Só \dps¡Sp¸nð FSp¯ 4960 \¼À Sn¡än\mWv Nmt¡mbv¡v k½m\aSn¨Xv. Xm³ hÀj§fmbn Cu \dps¡Sp¸nð ]s¦Sp¯ncpóXmbpw Cu Hcp hnfn¡mbn Im¯ncn¡pIbmbncpópshópw Nmt¡m ]dbpóp. Zp_mbnð Xmakn¡pó aebmfnbmb ]pjv]cmPv aWnbqdn\v _nFw U»phpw Xangv--\mSv kztZin s]cnb Idp¸³ sNñ¿¡v s^Udn¡n\v tdôv tdmhÀ Imdpw k½m\ambn e`n¨p.

Full story

British Malayali

Zp_mbv: C´ybnte¡pÅ bm{Xm\nc¡nð h³ CfhpIfpambn Fantdäv--kv FbÀsse³kv. Xncph\´]pcw, sIm¨n DĸsSbtpÅ skÎdpIfnte¡v C¡tWman ¢mÊnð Ipdª \nc¡nepÅ h¬th Sn¡ämWv e`yamIpI. sIm¨nbnte¡pw Xncph\´]pct¯¡papÅ \nc¡v t\À]IpXnbmbn. FbÀ C´y AS¡apÅ aäp hnam\§fnð \nc¡v Ip¯s\ DbÀóncn¡pt¼mfmWv Fantdäv--knsâ h¼³ B\pIqeyw. \nch[n BfpIÄ CXnt\mSIw \m«nte¡v t]mbn Ignªp Fómð C¯hW Ah[n¡v t]mtIsïóv hnNmcn¨Xv \nch[nt]cmWv. Fómð tamln¸n¡pó Hm^dpambn«mWv Fantdäv--kv cwK¯v hóXv. ]IpXn \nc¡v Iïv Ah[n¡v t]mtIsïó IcpXnbhÀ t]mepw Sn¡äv FSp¡pó AhØbmWv Ct¸mgpÅXv. AtXkabw XncnsI hcm³ thï BfpIfmbn«nsñóXmWv C¯csamcp Hm^À {]Jym]n¨ncn¡póXv. dnt«¬ Sn¡äv FSp¡msX ]mXnbne[nIw koäpIÄ hnhn[ hnam\§fnð Hgnªv InS¡pIbmWv.CXv \ndbv¡m\mWv Ct¸mÄ \m«nte¡v Hm^À sImSp¯n«v B em`w dnt«¬ Sn¡&a

Full story

British Malayali

Zp_mbn: \yqUðlnbnse A£À[mw t£{X¯nsâ amXrIbnð A_qZ_nbnð ]SpIqä³ t£{Xw Dbcpóp. {]kn²amb A£À[mw t£{X¯nsâ kam\amb amXrIbnð Zp_mbnð \nÀ½n¡pó t£{X¯nsâ \nÀ½mW¯n\mbn Hón¡póXv aqhmbnc¯ne[nIw inð]nIfmWv. CtXmsSm¸w \qdpIW¡n\v kó² {]hÀ¯Icpw Ad_v cmPys¯ BZyt£{X¯nsâ \nÀ½mW¯n\mbn cwK¯phón«pïv.   Zp_mbn `cWIqSw A\phZn¨v \ðInb 55000 NXpc{iaoäÀ `qanbnemWv anUneoÌnse BZy ]c¼cmKX lnµp Iðt£{Xw ]WnXpbÀ¯pI. A_qZ_n, Zpss_, AðsF³ FónhnS§fnð \nóv Ffp¸w F¯nt¨cm³ Ignbpó Að dlv_bnemWv t£{X¯nsâ \nÀ½mW {]hÀ¯nIÄ \SóphcpóXv. t\cs¯ {][m\a{´n \tc{µ tamZn Zpss_bnse Hm¸d luknð {]XoImßI inem\ymkw \S¯n \nÀ½mW¯n\v XpS¡w Ipdn¨ncpóp. XpSÀóv kzmanamcpsS t\XrXz¯nð `qan]qPbpw \S¯n. inð]`wKnbpÅ \qdpIW¡n\v ]SpIqä³ t£{X§Ä \nÀ½n¨ t_mNmk³hmkn A£À ]pcptjm¯w

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]