1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

വിദേശത്ത് നിന്നും ചില പ്രത്യേക തൊഴിലുകളിലെ ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നതിന് സ്‌കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍മാരെ കൊണ്ട് വരാന്‍ യുകെയിലെ എംപ്ലോയര്‍മാരെ സഹായിക്കുന്ന വിസയാണ് ടയര്‍-2. എന്നാല്‍ ഏത് ടയര്‍ 2 കാറ്റഗറിയിലും ഇവിടെയെത്തുന്ന ഒരു സ്‌കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ അതേ യോഗ്യതയുള്ള സെറ്റില്‍ഡ് വര്‍ക്കറുടെ തൊഴിലവസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെന്ന് എംപ്ലോയര്‍മാര്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന നിബന്ധന ഈ വിസയോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഒഴിവ് നികത്താല്‍ യുകെയിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ വച്ച് നികത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത അനിവാര്യമായ

Full story

British Malayali

]mkv-t]mÀ«ntem hn-kbntem Xn-cp-¯ð \-S-t¯-ï-Xp-sï-óv C-´y³ Fw-_-Ên-bnð-\n-óv t\-cn-«v t^m-Wn-eq-sS hn-fn-¨p-]-d-ªmð Bcm-W hn-iz-kn-¡m-Xn-cn-¡p-I. C-\n-ap-Xð A-Xn-\v ]n-óm-se Nm-Sn-¸p-d-s¸-Sp-ó-Xn-\p-ap-¼v A-Xn-sâ hn-izmky-X c-ï-ph-«w D-d-¸p-h-cp-¯p-I. bp-sI tlmw Hm-^o-knð-\n-ópw bp-sI C-an-t{K-j-\nð-\n-ópw C-´y³ ssl-¡-½n-j-\nð-\n-óp-sa-sóm-s¡-bp-Å hymtP-\ C-´y-¡m-sc ]-än-¡p-ó kw-Lw {_n-«-\nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó-Xm-bn C-´y³ ssl-¡-½n-j³ X-só ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cn-¡póp. ]mkv-t]mÀ-«n-sebpw hnk t^m-an-sebpw C-an-t{K-j³ t^m-an-sebpw sX-äp-IÄ Xn-cp-¯p-ó-Xn-\v k-lm-bn-¡m-saópw A-Xn-\v ^o-kv \ð-I-W-saóp-sam-s¡ B-h-iy-s¸-«m-Wv C-hÀ hn-fn-¡p-óXv. C-Xnð hn-iz-kn-¨v ]-eÀ¡pw ]-Ww \-ã-s¸-Sp-Ibpw sN-bvXp. sX-äp-IÄ Xn-cp-¯n-bn-sñ-¦nð bp-sI-bnð-\n-óv \m-Sp-I-S-¯p-sa-sóm-s¡ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bm-Wv C-hÀ hn-fn-¡p-

Full story

British Malayali

HcmÄ¡v bpsIbnð C³sU^\näv eohv Sp FâÀ HmÀ dnsabn³ AYhm ]nBÀ e`n¨mð A¯c¡mÀ ChnsS \nópw \m«nte¡v t]mbn Xncn¨v hcpt¼mÄ dnt«WnwKv sdknUâmbn ]cnKWn¡Wsa¦nð Nne \nba§fpw hyhØIfpw IÀ¡iambn ]men¨ncnt¡ïXpsïódnbpI. ]nBÀ e`n¡pó BcpsSbpw a\knð Nne tNmZy§Ä Dbcmdpïv. ]nBÀ e`n¨mð ]nsó \m«nð t]mbn Pohn¡mtam...? cïv sImñ¯nð Hcn¡ð hcWsaóv ]dbpóXnð AÀ°aptïm...? ]nBÀ d±mbmð AsX§s\ Xncn¨v In«pw...? knänk¬jn¸v e`n¨ tijw \m«nð t]mbn Xmakn¡mtam...? XpS§nhbmWh. CXpambn _Ôs¸« kp{][m\amb Nne Cant{Kj³ hnhc§fmWv ChnsS ]cmaÀin¡p-óXv. C¯c¯nð Xncn¨v hcpóhÀ Cant{Kj³ \nba¯nse ]mc{Km^v 18, Asñ¦nð ]mc{Km^v 19 Fónhbnse Nne BhiyIXIÄ ]men¨ncn¡WsaóXv \nÀ_ÔamWv.  C¯c¡mÀ bpsIbv¡v ]pd¯v F{X kabw sNehgn¨pshóXns\ B{ibn¨mWnXv \nÀWbn¡s¸SpóXv. cïv hÀj¯nð Ipdhv hn«v

Full story

British Malayali

bp-sI-bn-se-¯p-ó-hÀ-s¡ñmw ]n-BÀ Fó-Xv kz-]v-\-amWv. F-ómð Cu ]n BÀ tam-lw ]-eÀ¡pw In-«m-¡-\n-bm-bn Xo-cm-dp-apïv. Aôp sImñw bpsIbnð Pohn¨mð ]nBÀ e`n¡pw FóXmWv bqtdm]y³ bqWnb\v ]pd¯v \nópÅhcpsS {][m\ skänðsaâv tbmKyX. C¯c¯nð Aôv sImñw ChnsS XpSÀ¨bmbn Xmakn¨pshóv sXfnbn¡póXn\v hnhn[ tcJIÄ lmPcmt¡ïXpïv. AXv Adnªnsñ¦nð \n§Ä¡v ]nBÀ \ntj[n¡s¸SpóXmbncn-¡pw. CXn\mbn Fs´ñmw tcJIÄ th-Ww? ]nBÀ e`n¡m³ XSkamIpó t{_¡pIÄ Fs´m-s¡.? tcmKtam {]khtam aqew Ah[nsbSp¯mð ]nBÀ \ntj[n¡s¸Sp-tam? Cu tNm-Zy-§Ä-s¡ñm-ap-Å D-¯-c-am-Wv C-hn-sS ]-d-bp-óXv. Cant{Kj³ \nba§Ä A\pkcn¨v XpSÀ¨bmbn ChnsS Xmakn¡pIsbó N«w ]men¨nsñ¦nð \n§Ä \n§Ä¡v C³sU^\näv eohv Sp dnsabn³ (sFFðBÀ) \nckn¡s¸Spsaópd¸mWv. IpSntbä¡mÀ ChnsS sXmgnð sNbv--tXm Asñ¦nð bpsIbnse k¼Zv hyhØb

Full story

British Malayali

bpsIbnte¡v hcpóXn\pÅ hnkIfnð Gähpw {]m[m\yapÅXmWv SbÀ 1 hnk. hyhkmbnIÄ¡pw, cmPy¯n\v AXpey kw`mh\IÄ \ðIm³ tijnbpÅhscóp hnebncp¯s¸Spó {]tXyI IgnhpIfpÅhÀ¡pw CX\phZn¡pw. SbÀ 1 hnkbnð S-bÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv), S-bÀþ1 (F³{S-{]WÀ) Fóo cïv D]hn`mK§fpïv. bpsIbnð hyhkmbw Xp-S-§m³ B{Kln¡póhÀ¡mWv S-bÀþ1 (F³{S-{]WÀ) hnk A\phZn¡póXv. AXnð S-bÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv) hnksb¡pdn-¨m-Wv ChnsS ]cmaÀin¡póXv. Cu SbÀþ1 hnk (FIv--sk]vj\ð Smeâv) BÀs¡ms¡ In-«pw? AXn\v Imiv apS¡p-tïm? At]£n¡m³ thï tbmKyXIÄ Fs´m-s¡? XpS§nb ASnØm\ hkvXpIfmWv ChnsS hnhcn¡póXv. bpsIbnse tPmen In«m³ Adnªncnt¡ï Imcy§sf Ipdn¨pÅ ]c¼cbpsS BZy`mKamWnXv. SbÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv)hnk BÀs¡ms¡ In-«pw? S-bÀþ1 (FIv--sk]vj\ð Smeâv) hnkbv¡v At]£n¡póhÀ kb³kv, lyqam\näokv, F³Pn\obdnwKv, BÀSv--kv, UnPn&aum

Full story

British Malayali

IpSntbä¡mc\mb kmPnZv PmhnZv tlmw sk{I«dn BbtXmsS bpsIbnð IpSntbä \nba§fnse ImÀ¡iyw Hgnhm¡pó {]hWX XpS¡¯nð Xsó A\p`hs¸«ncpóp. Ct¸mgnXm bqtdm¸n\v shfnbnð DÅhÀ¡v ]pXnb kwcw`§Ä XpS§m\pÅ Hcp ÌmÀ«¸v hnk At±lw {]Jym]n¨ncn¡pIbmWv. Un{Knbnñm¯hÀ¡v t]mepw CXneqsS ChnsSsb¯n _nkn\kv XpS§m\mhpsaóXmWv CXnsâ {]tXyIX. CXn\v ]pdsa tUmÎÀamscbpw \gv--kpamscbpw Cant{Kj³ Iym¸nð \nópw Hgnhm¡m\pw Xocpam\n¨n«pïv. C¯c¯nð IpSntbä¡mÀ¡v IqSpXð klmbIcIamIpó \o¡amWv ]pXnb tlmw sk{I«dn \S¯ns¡mïncn¡pó-Xv. eï³ sS¡v ho¡n\nsSbmWv ]pXnb ÌmÀ«¸v hnksb¡pdn¨pÅ {]Jym]\w PmhnZv \S¯nbncn¡pó-Xv. C-Xp{]-Imcw bpsIbnte¡v h-cm³ B{Kln¡pó Ignhpä FâÀ{]WÀamcp-sS B¹nt¡j³ ]qÄ hnIkn¸n¡póXmbncn¡pw. CXn\v ]pdsa ChÀ¡v thïnbpÅ hnk {]{Inb thK¯nem¡pIbpw sN¿pw. {KmtPzäpIÄ¡v am{XambpÅ hnk dq«n\v ]Icambncn¡

Full story

British Malayali

bpsI bqtdm]y³ bqWnb³ hn«v t]mIpótXmsS ÌpUâv hnk¡mÀ¡v tImfSnt¨¡psaóv Gähpw ]pXnb dnt¸mÀ«pIÄ kqNn¸n¡póp. AXmbXv ÌpUâv hnk¡mÀ¡v tPmen sN¿m³ Ahkcsamcp¡m\pÅ ip]mÀi Ct¸mÄ iàambn«pïv. ssat{Kj³ hm¨nsâ sshkv sNbdmb Bð]v sasÒämWv Cu \nÀtZihpambn aptóm«v hóncn¡p-óXv. AXmbXv bqtdm]y³ bqWnb³ sXmgnemfnIÄ bp-sIbnte¡v hcpó tem kv--InðUv tPmenIÄ sN¿m\msWópw AXn-\mð {_Iv--knän\v tijw ChcpsS hchv \nebv¡pótXmsS Cu sXmgnepIÄ bpsIbnse ÌpUâv hnk¡mÀ¡v \ðImsaópw At±lw \nÀtZin¨ncn¡p-óXv. Fð_nknbpambn kwkmcn¡shbmWv sasÒäv Cu \nÀWmbI \nÀtZiw aptóm«v h¨ncn¡pó-Xv. {_Iv--knän\v tijw {ItaW ChnsS \nópw bqtdm]y³ bqWnb³amÀ hn«Sv t]mIpó kmlNcy¯nepïmIpó hnShv \nI¯m³ bpsIbnse ÌpUâv hnk¡msc D]tbmKn¡msaómWv At±lw A`n{]mbs¸«Xv. s{_Iv--knän\v tijhpw bpsIbv¡v tem kv--InðUv tPmenIÄ sN

Full story

British Malayali

\nch[n C´y³ tUmÎÀamÀ, sFSn F³Pn\obÀamÀ, So¨ÀamÀ, aäv kv--InðUv {]^jWepIÄ, XpS§nbhÀ Cóse UuWnwKv kv{Soän\v apónð kacw sN¿ms\¯n.SbÀþ1 P\dð ImäKdn hnkbnð 2011\v tijw bpsIbnð F¯nb C´y¡mÀ¡S¡w At\Iw t]À¡v aSt§ïn hcpsaópÅ Bi¦ I\¯Xns\ XpSÀómWv tlmw Hm^okns\XnscbpÅ {]Xntj[ {]IS\saó \nebnð At\Iw t]À {][m\a{´nbpsS hoSn\v apónse¯n-bXv. C´y¡mÀs¡m¸w AWn \ncóv aäv cmPy¡mcpw Cu {]Xntj[-¯n-\v F¯nt¨Àóncpóp. 2011ð Cu hnk ImäKdn Ahkm\n¸n¨XmWv ChcpsS taepÅ \mSv IS¯ð `ojWn hÀ[n¨ncn¡p-óXv. DbÀó IgnhpIfpÅ {]^jWepIsf bpsIbnse¯n¡póXn\v thïnbpÅXmbncpóp SbÀ 1 P\dð ImäKdn hnk. CXn\v tbmKyX t\SpóXn\v ChÀ¡v Npcp§nb t]mbnâv t\SWsaóv \nÀ_Ôapïv. 2011embncpóp tXtc-k ta tlmw sk{I«dnbmbncpót¸mÄ Cu hnk ImäKdn d±m¡nbncpóXv. Cóse \Só {]Xntj[ {]IS\¯nð C´y¡mÀ&ie

Full story

British Malayali

\n§Ä Hcp t]gvk³ Hm^v C´y³ HdnPn³(]nsFH) ImÀUpSabmsW¦nð B ImÀUv HmhÀkokv knänk¬kv Hm^v C´y (HknsF) ImÀUm¡n amäWsaó Adnbn¸v ]eXhW Kh¬saâv ]pds¸Sphn¡pIbpw AXn\pÅ Ahkm\ XnbXn ]eXhW \o«pIbpw sNbvXncpóp. ]nsFH ImÀUv kuP\yambn HknsF ImÀUm¡n amäpóXn\v A\phZn¨ncpó Ahkm\ XnbXn 2017 Unkw_À 31 Bbncpóp. C\n apXð CXv amäWsa¦nð 200 ]uïv ^okmbn sNehmt¡ïn hcpsaóv {]tXyIw HmÀ¡pI. AXmbXv 194 ]uïv kÀhokv NmÀPpw hmeyq BUUv kÀhokv NmÀPpw CXn\mbn \ðtIïn h-cpw. 2018 HtÎm_À hsc am{Xta ]nsFH ImÀUv kv--Iow \ne\nð¡pIbpÅq. AXn\v tijw Cu ImÀUv sajo³ doUv sN¿pIbpÅpshómWv CâÀ \mjWð knhnð Ghntbj³ HmÀKss\tkj³ apódnbnt¸IpóXv. C¡mcW¯mð HtÎm_dn\v ap¼v ]nsFH ImÀUv amänbn«nsñ¦nð \m«nð t]mhm³ hnk FSpt¡ïn hcpsaópd¸mWv. ]pXnb amäa\pkcn¨v ]nsFH ImÀUpIÄ 2018 HtÎm_dn\v tijw km[pXbnñm¯ bm{Xm tcJbmbn amdpsaóv {]tXyIw HmÀ¡pI. XpSÀ&oa

Full story

British Malayali

e-ï³: {_I-v-kntämsS bqtdm]y³ bqWnb\v ]pd¯p IS¡pó {_n«³ {]Xo£tbmsS t\m¡pó cmPy§fnð {][m\amWv C´y. AXpsImïmWv A[n-Imctaä tijw BZyw sXtc-k ta C´ym kµÀi\w \S¯nbXv. C´ybpw {_n«\pw X½nepÅ hym]mc _Ôw Cc«n¸n¡póXnsâ `mKambn \nch[n NÀ¨IÄ BWv \SóXv. C´y¡mÀ¡pÅ hnkbnð IqSpXð DZmcamb kao]\w thWw FóXmWv C´y Bhiys¸« {][m\ Imcyw. AXnsâ `mKambn A\[nIrXambn {_n«\nð F¯nbhsc Xncn¨b¡m³ klmbn¡Ww Fó Bhiyw {_n«³ ap³t]m«p h¨t¸mÄ C´y ]qÀW a\tÊmsS k½Xn¨p. C´ybpw {_n«\pw H¸p h¨ IcmÀ A\pkcn¨p C´y¡mc³ BWv Fóv sXfnbn¡pó tcJIÄ Hópw Cñm¯ HcmÄ BWv ]nSnbnð BIpósX¦nð t]mepw F{Xbpw thKw C´y XoÀ¸pïm¡pw. CXnsâ {]Xn^eambn Ht«sd hnk CfhpIÄ C´y¡p {_n«³ \ðIpsaómWv dnt¸mÀ«v. G{]nenð tamUn {_n«\nð F¯p-t¼mgmbncn¡pw Cu {]Jym]\§Ä. AXnsâ `mKambn Ncn{X]camb Hcp ]cnjv--Imcw hcp¯n Ig

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]