1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസ് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായ മാര്‍ത്തോമ്മ യുവതിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടനില്‍ എന്‍എച്ച്എസ് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മാര്‍ത്തോമ്മ യുവതിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു. എംഫോര്‍മാരി ഐഡി: 4519539.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 919495205955, 919834212574

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category