1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

ജൊവിനാ മോള്‍ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ജൊവിനാ ജിജിക്ക് പത്താം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് പപ്പാ, മമ്മി, ജോസിന്‍ ചേട്ടായി, ജോഹ്നാ ചേച്ചി എന്നിവര്‍...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam