1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

യോര്‍ക്കിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്റ്റോറന്റിലെക്ക് ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യോര്‍ക്കില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്‌റ്റോറന്റിലേക്ക് അടിയന്തിരമായി ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മികച്ച ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെടുക:Saji:07970 672816 or Smini:07429 605783
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam