1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

InMv-kv_-dn a-e-bm-fn-bm-bn-cp-ó Fw-kn Bâ-Wn-bp-sS Bdmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw \m-sf

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-Xn-s\-«p hÀ-j-t¯m-fw bp-sI-bnse InMv-kv_-dn-bnð Xm-a-kn-¨n-cpó Fw-kn Bâ-Wn-bp-sS (ap-ï-¡ð Nmt¡m BâWn) Bdmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw \m-sf \-S¡pw. sd-sk-Iv-kv CâÀ-\m-j-Wð en-an-ä-Un-sâ eï³ Hm-^o-kn-ð 15 hÀ-j-t¯m-fw tPm-en sN-bv-X Bâ-Wn 2012em-Wv \n-cym-X-\m-bXv. bp-sI-bnð F-¯pw- ap-¼v 20 h-À-j-t¯m-fw Ip-ssh-än-em-Wv tPm-en sN-bv-XXv. \m-«nð tIm-X-awK-ew a-e-bn³-Io-gv ap-ï-¡ð lu-kv Ip-Spw-_mw-K-amWv.

`m-cy X-¦a-Wn BâWn e-ï-\n-em-Wv Xm-akw. aq¯-aI³ A-e³ Bâ-Wn ap-ï¡ð Ip-Spw-_-t¯m-sSm¸w Ip-ssh-än-emWv, C-f-b a-I³ AP-bv Bâ-Wn ap-ï-¡ð A-½-bv-¡pw Ip-Spw-_-t¯mSp-sam¸w e-ï-\n-emWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category