1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

tIc-f-¯n-se an-I-¨ im-kv-{X {]-Nm-c-I³ bp-sI-bn-se-¯m³ c-ïmgv-N Iq-Sn am{Xw; G-gp \-K-c-§-fn-se k-µÀ-i-\-¯nð NÀ-¨- sN-¿póXv \n-ch-[n hn-j-b-§Ä

Britishmalayali
apc-fn ap-Ip-µ³

kzX{´ Nn´-I\pw, imkv{Xt_m[ {]Nmc-I-\pw, Fgp¯pImc\p-amb s{]m^. kn. chn-N{µ³ Hcp {]`mjW ]c¼cbpam-bn A-Sp-¯ amkw bp-sI-bnð F-¯pw. sabv 14 apXð 30 h-sc, Renaissance'18 F-óp t]-cn-«v F-sk³-kv bp-sI kw-L-Sn-¸n-¡pó ]-cn-]m-Sn-bn-ð ]-s¦-Sp-¡p-hm-\m-bm-Wv A-t±-lw F-¯p-óXv. 2017se Gähpw anI¨ imkv{X {]NmcI\pÅ tIcf kÀ¡mcnsâ AhmÀ-Upw sshÚm\nI kmlnXy hn`mK¯nð "_p²s\ Fdnª Iñv' Fó IrXn¡v Cu hÀjs¯ tIcf kmlnXy A¡mZan F³tUmhv-saâv AhmÀUpw t\-Snb chnN{µ³. kn hnhn[ hnjb§sf Bkv]Zam¡nbpÅ Hm-tcm {]`mjW ]c¼-c-IÄ -\S-¯p-hm-\mbn bpsIbnse Ggv \Kc-§-fn-em-Wv A-t±-lw F-¯p-I. AbÀeâpw kµÀin¡p-ópïv.

\-thm°m\saó Bibs¯ ]n³]än imkv{Xmht_m[¯nsâbpw kzX{´ Nn´bpsSbpw am\hnIXbpsSbpw {]NmcIÀ BIpI, kaql¯nð AXns\¡pdn¨v t_m[hð¡cWw \S¯pI XpS§nb e£y§Ä ap³\nÀ¯n tIcf¯nð Bcw`n¨ Hcp kwLS\bmWv Fsʳkv. tNmZy§Ä tNmZn¨pw D¯c§Ä tXSnbpapÅ Cu kwhmZ bm{Xbnte-¡v Xmð¸cyapÅ Fñmhtcbpw kzmKXw sN¿ppóp. {]thi\w kuP\yamWv.

thZnIfpsS-bpw, chnN{µ³ AhXcn¸n¡pó hnhn[ hnjb§fpsSbpw hniZ hnhc§Ä Np-hsS.

Edinburgh:
May 14, Monday. From 4 PM - 9 PM
Subject : Humanism Unplugged
Addrsse
Vine Conference Centre, 131, Garvock Hill, Dunfermline, KY11 4JU
Phone -  07443892438, 07727406149 

Oxford: tNX\ bp sI.
hnj-bw: Ìo^³ tlm¡nMv A\pkvacW kt½-f\w
May 16, Wednesday. From 6PM - 9PM
Address:- 
Northway Evangelical Church Hall, 12 Sutton Rd, Oxford, OX3 9R-B
Phone -  07874002934, 07415500102

Manchester:
May 19 , Saturday.
From 2 PM - 9 PM:
hnjbw : tkmdn Ae³
Address:
Britannia Country House, Hotel Palatine Road, Manchester, M20 2WG, UK
Phone -  07415500102, 07874002934 

Croydon:
May 20, Sunday. From 4 PM - 10 PM:
hnjbw: ap«p Ip¯nb \mk
Address:
Oasis Academy, 50 Homefield Rd, Coulsdon, CR5 1ES, UK
Phone -  07874002934, 07702873539 

Cardiff:
May 24, Thursday. From 8 PM - 11 PM
hnjbw: hmekv- & shbnðkv-
Address:
St Philip Evans Community Hall, Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn, Cardiff CF23 9UL, UK
Phone - 07505202005 

Eastham
May 26, Saturday. From 4 PM - 10 PM
Address:
Trinity Centre, East Ave London E12 6SG, UK
Phone -  07737240192, 07930134340

Ireland:
May 27, Sunday From 5 PM - 8 PM:
hnjbw: P\\m\´c Po-hnXw
Addrsse
The Plaza hotel, Tallaght, Dublin, D24 X2FC, Ireland
Phone - 0872263917, 0879289885

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category