1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

Gähpw Iq-Sp-Xð tcm-K-§Ä ]-IÀ-¯pó-Xv C-t¸mgpw \n-§-tfm-sSm-¸-apÅ sam-ss_epw em]v-tSm-¸pw; X-I-cm-dp-h-cp-¯m-sX F-§-s\-bm-Wv \n-§-fp-sS Km-Uv-sP-äp-IÄ hr-¯n-bm-¡pó-Xv F-ó-dnbmtam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-[p-\nI temI-¯v H-cmÄ Zn-h-k-¯nð G-ähpw Iq-Sp-Xð ka-bw sN-e-hn-Spó-Xv H-óp-Inð H-cp kv-amÀ«v-t^mWn-s\m-¸tam A-sñ-¦nð H-cp em]v-tSm-¸n-s\m-¸tam B-bn-cn-¡pw. kv-amÀ«v-t^m-Wp-IÄ km-[m-c-W-¡m-cp-sS Po-hn-X-¯nð-t¸mepw H-gn-¨p-Iq-Sm-\m-hm-¯ H-óm-bn am-dn-¡-gnªp. C§-s\ Po-hn-X-¯n-sâ `m-Kw X-só-bm-bn am-dn-¡-gn-ª Km-Uv-sP-äp-IÄ-¡v X-I-cm-dv kw-`-hn-¡m-sX A-h hr-¯n-bm-¡p-ó-sX§-s\ F-óv Nn-´n-¨n-«p-tïm? Kp-Uv lu-kv-Io-¸n-Mv C³-Ìn-äyq-«v A-Xn-\p-Å D-]m-b-§-fm-Wv \-ap-¡v ]-d-ªp-X-cp-óXv.

kv-amÀ«v-t^m-Wp-I-fp-sSbpw Sm-_v-se-äp-I-fp-sSbpw kv-{Io³ A-Wp-¡-fp-sS hm-kØ-ew Iq-Sn-bm-Wv. sN-hn-tbmSpw hm-b-tbmSpw tNÀ-¯v ]n-Sn-¡p-ó kv-{Io-\n-eq-sS A-Wp-¡Ä \n-§-fp-sS D-Ån-se-¯m-\p-Å km-[y-X-bp-ta-sd-bm-Wv. kv-{Xo³ hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\m-bn hn³tUm kvv{t] t]m-ep-Å-h D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-ïv. F-ómð, C¯-cw kv-t{]-IÄ D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv kv-{Io-\nð hn-c-e-S-bm-fw ]-Xn-bm-sX kq-£n-¡p-ó Hmen-tbm-t^m-_n-Iv tIm-«n-Mv \-ã-s¸-Sm³ C-S-bm-¡p-sa-óv Kp-Uv lu-kv-Io-¸n-Mv ]-d-bpóp. kv-t{]-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\v ]-Icw, D-W§nb ssa-t{Im-ss^-_À Xp-Wn-bp-]-tbm-Kn-¨v kv-{Io³ hr-¯n-bm-¡p-I-bm-Wv th-ïXv. kv-{Io-\nð t]m-dtem ]mtSm ho-gm-Xm-cn-¡m³ h-«-¯nð Xp-S-¨p-th-Ww hr-¯n-bm-¡m³.

F-t¸mgpw sN-hn-bnð CbÀ-t^m-Wp-Ifpw Xn-cp-In-bm-Wv ]p-Xp-X-e-ap-d-bp-sS \-S¸v. i-cnbm-b co-Xn-bnð hr-¯n-bm-¡n-bn-sñ-¦nð# CbÀ-t^m-Wp-IÄ sN-hn-¡p-Ånð A-Wp-_m-[-bv-¡n-S-bm-¡pw. CbÀ-t^m-Wp-I-fp-sS A-ä-¯p-Å C-bÀ _-Uv-km-Wv hr-¯n-bm-t¡-ïXv. kn-en-t¡m¬ sIm-ïp-Å-h-bm-sW-¦nð, C-h CbÀ-t^m-Wnð-\n-óv F-Sp-¯-ti-jw sN-dp-Nq-Sp-ff tkm-¸p-sh-Åw D-]-tbm-Knv-¨v I-gp-In-b-ti-jw ]ªntbm XpWntbm D-]-tbm-Kn-¨v H-¸n-sb-Sp-¡mw. D-W-§n-b-ti-jw am-{X-ta C-h C-bÀ-t^m-Wn-te-¡v hoïpw L-Sn-¸n-¡mhq. kv-t]m-ôv t]m-ep-Å C-bÀ _-Uv-km-sW-¦nð A-h \-\-ª-XpWn-sIm-ïv XpS-¨v hr-¯n-bm-¡mw. C-bÀ-_-Uv-kv Du-cn-b-ti-jw CbÀ-t^m-Wp-I-fp-sS kv-]o-¡-dn-ep-Å A-gp-¡v \o-¡m³ Sq-¯v{_tjm atäm D-]-tbm-Kn-¡mw.

em]v-tSm-¸v kv-{Io-\p-IÄ hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn\pw ssa-t{Im-ss^-_À Xp-Wn-bm-Wv A-`n-Im-ayw. Io-t_mÀ-Un-\n-S-bnð I-S-ón-«pÅ s]m-Sn-]-S-e-§Ä sNdn-b ]-¼v D-]-tbm-Kn-¨v Im-ä-Sn-¨v sX-dn-¸n-¡m-hp-ó-XmWv. F-t¸mgpw hn-bÀ-¸v X-«m-\n-S-bpÅ ^n-äv\-kv {Sm-t¡-gvkpw hr-¯n-bm-bn kq-£n-t¡-ï-XmWv. hm-«À-{]q-^v Añm-¯ {Sm-t¡-gv-kv hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\v Xp-Wn D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xm-Wv \ñ-Xv.

em]v-tSm-¸p-I-fp-sSbpw t]-gv-k-Wð Iw-]yq-«-dp-I-fp-sSbp-sam-s¡ Io-t_mÀ-Up-Ifpw aukpw A-Wp-¡-Wp-sS hn-lm-c-tI-{µ-§-fm-sW-ó Imcyw ]-ecpw HmÀ-¡m-dnñ. tSm-bve-äv ko-än-s\-¡mð 400 a-S-§v-Iq-Sp-Xð _m-Îocn-b t]-gv-k-Wð Iw-]yq-«-dn-ep-ïm-Ip-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. hr-¯n-lo-\am-b A-´-co-£-¯n-em-Wv tPm-en sN-¿p-ó-sX-¦nð C-Xn-sâ Af-hv ho-ïpw-Iq-Spw. Iw-]yq-«-dnð-\n-óp-Å _m-Îo-cn-b-IÄ D-ïm-¡p-ó ]-\n-bpw P-e-tZm-jhpw tIm-Sn-¡-W-¡n-\v {]-hÀ-¯n- Zn-h-k-§-fmWv Hm-tcm-hÀ-jhpw tem-I-¯nñm-Xm-¡p-ó-sXópw K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category