1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cu-Ìv-lm-an-se Øm-]-\-¯n-te¡v sXm-gnð ]-cn-N-b-ap-Å _mÀ_-sd B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cu-Ìv-lm-an-se Øm-]-\-¯n-te¡v sXm-gnð ]-cn-N-b-ap-Å _mÀ_-sd B-h-iy-apïv. \ñ i-¼fw, Sn-¸p-IÄ F-ón-h-sbñmw e-`n-¡p-ó-XmWv. Xmð-]-cy-ap-ÅhÀ 07474902820 Cu \-¼-dn-te-¡v hn-fn-¡p-Itbm sa-tk-Pv A-b-¡p-Itbm sN¿pI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam