1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv F«mw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tPm-hn-\m-bv-¡v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv F«mw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tPm-hn-\m Pn-Pn-¡v H-cm-bn-cw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ. H-cp-]m-Sv kv-t\-l-t¯m-sSbpw B-iw-k-I-tfm-sSbpw ]-¸, a½n, tPm-kn³ tN-«mbn. tPm-Óm tN-¨n...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam