1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

18þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó Pq-enb tPm-k-^n-\v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

18þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó Pq-enb tPm-k-^n-\v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv ]-¸, a½n, tPmbð, Pphn, sP-dn F-ón-hÀ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam