1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI a-e-bm-fn-I-fpsS I-cpW-¡v Im-¯p-\nð-¡m-sX th-Z-\-bp-sS tem-I-t¯m-Sv hn-S-]d-ªp Bjvan a-S§n; I-cÄ am-än h-bv-¡m³ X-¿mdm-b Nn-äbpw h-m-cn]p-W-cm³ Im-¯n-cpó s]móp-tamfpw ]p-ôn-cn Im-¯n-cp-ó `À-¯mhpw C-\n H-ä-bv¡v; Z-b-hm-bn Ch-sc C§-s\ H-ä-bv¡m-¡-cp-sX

Britishmalayali
tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð

G-Xm\pw Zn-h-k-§Ä-¡v ap-¼v Cu te-J-I³ t^m-Wnð kw-km-cn-¡p-t¼mÄ B i-Ð-¯nð {]Xo-£-bp-sS sh-Ån-sh-fn-¨w D-ïm-bn-cpóp. \m-fp-IÄ-¡v ap-¼v bp-sI-bn-se H-cp ]-cn-N-b-¡mc-sâ \nÀtZ-i {]-Im-cw bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS Icp-W tX-Sn At]-£ \ð-Ip-t¼mÄ A-hÄ {]-Xo-£n-¨n-cpó-Xv H-cp ]pXn-b Po-hn-Xw B-bn-cpóp. bp-sI-bnð a-cn-¨-hcpw tcm-Kn-I-fp-am-bn Xo-À-ó-h-cpam-b a-e-bm-fn-IÄ-¡v th-ïn A-¸o-ep-IÄ Xp-S-cp-t¼mÄ P-\-dð A-¸oð \o-ïp t]m-bXp-sIm-ïv k-lm-bn-¡m³ km-[n-¨n-cp-óp-anñ.

H-Sp-hnð \yq C-bÀ A-¸oð Xo-cp-am-\n-¨-t¸mÄ BZyw en-kv-änð C-Sw ]n-Sn¨-Xv tIm-X-awK-ew I-h-f-§m-Sv s]-cp-a-®qÀ Xp-S¡-c-bnð B-jv-an Pn-t\-jv F-ó 23 Im-cn B-bn-cp-óp. c-ïv sImñw ap-¼v am{Xw hn-hm-lw I-gn-ª H-ó-c h-b-kp-Å H-cp Ip-ªn-sâ A-½bm-b H-cp \nÀ-[-\ Ip-Spw-_-¯n-sâ {]-Xo-£bm-b B-jv-ansb k-lm-bn-¡m³ {S-Ìn-amÀ Hcp-an-¨-m-Wv Xo-cp-am-\n-¨Xv. B-jv-an-b-S-§n-b-h-cp-sS t]-cp-IÄ Xo-cp-am-\-hp-ambn.

Kp-cp-X-camb tcm-K-_m-[-bp-sS `m-K-am-bn Po-h³ \n-e-\nÀ-¯m³ B-jv-an-bp-sS I-cÄ am-än h-bv-¡m³ th-ïn ]I-cw I-cÄ \ð-Im³ X-¿m-dm-bn B-jv-an-bp-sS am-Xm-hn-sâ k-tlm-Z-cnbpw D-ïm-bn-cp-óp. Có-s¯ hmÀ-¯-bv-¡v th-ïn hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¡m³ Có-se ssh-Ip-tó-cw t^m¬ hn-fn-¨-t¸mÄ `À-¯m-hv Pn-t\-jv s]m-«n-¡-cbp-I B-bn-cpóp. A-Sp-¯ kp-lr¯v t^m¬ ssI-¸-än-bn-«p ]d-ªp C-\n I-cÄ am-än h-bv-¡m³ k-lm-bw th-ï, A-hÄ th-Z-\-IÄ Cñm¯ tem-I-t¯-¡v a-S-§n-sbóv.
Kp-cp-X-camb tcm-Kw _m-[n-¨p {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS I-cp-W-tbm-sS Po-hn-X-¯n-te-bv-¡v aS-§n hc-Ww F-óp I-cp-Xn Im-¯n-cp-ó B-jv-an-sb Có-se ssh-Ip-tó-cw Aô-c-tbm-sSbm-Wv ac-Ww hn-fn-¨-Xv. 11 Zn-h-k-am-bn B-ip-]-{Xn-bnð I-gn-bp-I-bm-bn-cp-óp B-jv-an. A-kp-Jw aqÀ-Ñn-¨v s{_-bn³ sU-¯v kw-`-hn-¨p-sh-óm-Wv e-`n-¨ hn-hcw. B-w-kv-äÀ sa-Un-kn-än tlm-kv-]n-ä-enð Nn-In-Õ-bn-en-cn-s¡-bm-bn-cp-óp a-c-Ww. a-äp \-S-]-Sn- -{I-a-§-sfñmw ]qÀ-¯n-bm-¡n cm-{Xn-tbm-sS X-só ar-X-tZ-lw B-jv-an-bp-sS `À-¯m-hn-sâ \mSmb s]cp-a-®q-cn-te-¡v sIm-ïp-hóp. C-t¸mÄ `À-¯m-hn-sâ ho-«nð s]m-Xp-ZÀ-i-\-¯n-\p h-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv.

D-¨-bv-¡v c-ïp a-Wn-¡v kw-kvIm-c ip-{iq-j-IÄ Xp-S-§pw. ssh-In-«v aqó-c-tbm-sS s\ñna-äw skâv tPm¬-kv NÀ-¨nð kw-kv-¡mcw \-S-¡pw. ]-Ån hn-Im-cn ^m. dntPm sIm-¨p-Ip-tó-en-sâ t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv ip-{iq-j-IÄ \-S-¡pI. Cu P-\ph-cn Hómw Xob-Xn-bm-Wv B-jv-an-¡v B-Zy-am-bn tcm-K-e-£-W-§Ä Iïp Xp-S-§n-bXv. BZyw ico-c th-Z-\-bpw OÀ-±n-bpw ]n-óoSv a-ª-¸n¯-am-bpw  am-dp-Ibm-bn-cpóp. sS-Ìv sN-bv-X-t¸mÄ a-ª-¸n-¯w I-c-fn-s\ _m-[n-¨p-sh-óv I-sï-¯n-. I-cf-nsâ {]-hÀ¯-\w ]m-sS \n-e-bv-¡pI-bpw A-Xph-gn hr-¡-IÄ X-I-cm-dn-em-hp-Ibpw U-bm-en-kn-kn-eq-sS Xp-SÀ Nn-In-Õ-IÄ \-S-¯n-h-cn-I-bp-am-bn-cpóp.
G-Xm-ïv 50 Ip¸n-tbm-fw c-àw H-cp Znh-kw B-jv-an-bp-sS i-co-c-¯nð I-b-än-bn-cpóp. H-cp Znh-kw H-cp e-£w cq-]-tbm-f-am-bn-cp-óp sNe-hv h-óXv. I-cÄ am-än h-bv-¡mw F-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv Nn-In-Õ ap-tóm-«p t]m-bXv. ]-e-bn-S-¯p \nópw I-Sw hm-§n-bpw kw-`m-h-\ kzo-I-cn-¨p-am-Wv Nn-In-Õ \-S-¯n-b-Xv. tlm-kv-]n-ä-enð _m-¡n A-S-bv-¡m-\p-ïm-bn-cp-ó Xp-I-bv-¡v H-cp ssh-Zn-I³ C-S-s]-«v sN-¡v \ð-In-bm-Wv ar-X-tZ-lw hn-«p-In-«n-b-Xv. Zn-t\-in-sâ AÑ-sâ B³Pntbm¹m-Ìn Nn-In-Õ-bv-¡m-bn I-Sw-hm-§nbpw ]W-bw h-¨pw Nn-In-Õ \-S-¯n-bn-cn-s¡-bm-Wv B-jv-an-bp-sS A-kp-J-hn-h-chpw a-cW-hpw hen-b _m-[y-Xbpw F-¯pó-Xv.
Bjvansb klmbn¡m\mbn Hcpan¨nd§nb {Kma¯nse Fñmhcpw tNmZn¡póXv Hcp tcmKw sImïp ASn¯d CfInb Cu IpSpw_¯nsâ _m[yXIÄ XoÀ¡m³ Að¸w F¦nepw Bizmkw Bbn¡qsS FómWv. e£¡W¡n\v cq]bmWv Hmtcm Znhkhpw NnInÕbv¡mbn apS¡nbXv. Znhkw Hcp e£w cq] hoXw apS¡nb Znhk§Ä Dïmbncpóp. kplr¯p¡fpw \m«pImcpw AS¡w At\Iw t]À XpWbmbn \nóXpsImïmWv CXphsc Poh³ Im-¯Xv.

B-jv-an-s¡m-¸w B Ip-Spw-_w Iq-Sn Cñm-Xm-Im-Xn-cn¡m-\m-bn ]-äp-ó km-l-Ncyw \ð-Im³ B-Wv ]-Ån hn-Im-cn ^m. dntPm sIm-¨p-Ip-tó-ð, ]-ômb-¯v sa-¼À tPm-_n t_¡-ºv F-ónhÀ Hcp-t]m-se B-h-iy-s¸-«Xv, Po-h³ Im-¡mt\m \-ap-¡v I-gn-ªnñ. F-¦nð I-S-_m[y-X XoÀ-¡m³ F-¦nepw Xp-W-¨p-IqtS? hm-b-\-¡m-cp-sS ap-¼nð R-§Ä h-bv-¡pó tNmZyw C-XmWv. B-jv-_n-bp-sS \n-Ý-eam-b i-coc-s¯ km-£n \nÀ-¯n-bmWv Cu B-`yÀ°-\. A-h-fp-sS `uXn-I i-co-cw a-®nð A-enbpw ap-¼v \-ap¡v Cu {]-Xn-Ú F-Sp-¡mw. Im-cp-Wy {]-Xn-Ú...
{_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡póp
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: New year Appeal 2018

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category