1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

Hcp I-d³-kn F-Iv-kv-tN-ôv sh_v-ssk-äv sIm-dnb-sb en-Ìnð-\n-óv \o-¡n-b-t¸mÄ {In-]v-täm I-d³-kn-I-fp-sS hn-e-bn-Sn-ª-Xv 30 i-X-am-\w hsc; sXm-«mð s]m-Åp-ó \m-W-b-¯nð \n-t£-]w Xp-SÀ-óv temIw; _näv-tIm-bn³ A-S-¡-ap-Å Un-Pn-äð I-d³-kn-bnð-\nópw H-en-¨v t]mb-Xv tIm-SnIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Un-Pn-ä-ð tem-I-s¯ \n-Êm-c-am-ä-§Ä t]m-epw km-¦ð-¸n-I \m-W-b-§fm-b {In-]v-täm-I-d³-kn-bn-ep-ïm-¡p-ó am-äw hf-sc h-ep-Xm-Wv. I-d-³-kn F-Iv-kv-tN-ôv ta-J-e-bn-se k-p-{][m-\ sh_v-ssk-äp-Ifn-sem-óv A-h-cp-sS ]-«n-I-bnð-\n-óv Z-£n-W-sIm-dnb-sb A-_-²-h-imð \o-¡n-b-t¸mÄ, {In-]vtäm I-d³-kn-bp-sS aq-ey-¯nð 100 _n-ey¬ bq-tdm-bn-te-sd-bm-Wv C-Sn-hp-ïm-bXv. C-Xn-te-ähpw Iq-Sp-Xð {]-l-c-taä-Xv _näv-tIm-bn-\m-sWópw Cu cwK-s¯ hn-K-²À hn-e-bn-cp-¯póp.

tIm-bn³-amÀ-¡-äv-Iym-]v F-ó sh_v-ssk-änð-\n-óm-Wv Z-£n-W-sIm-dn-b-bp-sS t]-cv Ip-d-¨p-t\-c-t¯-bv-¡v Cñm-Xm-bXv. G-ähpw Iq-Sp-Xð {In-]v-täm-I-d³-kn \n-t£-]-ap-Å cm-Pyam-b Z£nW sIm-dn-b-bn-ð¯-só A-Xn-sâ Ne-\w A-{]-Xo-£n-Xamb tXm-Xn-em-bn-cpóp. {In-]v-täm-I-d³-kn-I-fp-sS hn-\n-a-b-cwK-¯v G-ä-hpw {]-[m-\-s¸-« sh_v-ssk-äp-Ifn-sem-óv Iq-Sn-bm-Wn-Xv. Z£n-W sIm-dn-b-bp-sS t]-cv \o-¡w sN-bv-X-Xn-s\- -Xp-SÀ-ópïm-b B-i-b-¡pg-¸w A-Xn-th-Kw X-só hn-]-Wn-bnð {]-Xn-^-en¨p.

1300þHm-fw {In-]v-täm-I-d³-kn-IÄ ssI-Imcyw sN-¿p-ó sh_v-ssk-äm-WnXv. C-h-bp-sS aq-eyw 830 _n-ey¬ tUm-f-dnð-\n-ópw 20 i-X-am-\-t¯m-fw C-Sn-ªv 669 _n-ey¬ tUm-f-dm-bn Ip-d-ªp. 17,000 tUm-f-À aq-ey-ap-ïm-bn-cp-ó _näv-tIm-bn³ P-\ph-cn G-gp-ap-Xð {]-I-Sam-b \n-e-bn-te-¡v ]-Xn-¡m³ Xp-S§n. c-ïp-Znh-kw sIm-ïv aq-eyw 14,500 tUm-f-dn-te-s¡¯n. {In-]v-täm-I-d³-kn ta-J-e-bn-em-sI 30 i-X-am-\-t¯m-fw C-Sn-hp-ïm-b-Xm-bn _n-äv-sa-Iv-kn-se {In-]v-täm-I-d³-kn hn-`m-Kw X-e-h³ s{K-Kv U-bÀ ]-dªp.

Xn-¦-fmgv-N D-¨-tbm-sS \yp-tbmÀ-¡nð _näv-tIm-bn\v 7.1 i-X-am-\w C-Sn-hp-ïm-bn. e-Iv-kw-_À-Kv B-Øm-\-am-bp-Å _n-äv-kv-ämw-]nð 14,890 tUm-f-dm-bn _näv-tIm-bn-sâ hn-e. H-cm-gvN-s¯ G-ähpw Xm-gv-ó aq-ey-amb 14,000 tUm-f-dn-te-¡v A-Xp-ho-gp-Ibpw sN-bvXp. hnÀ-Nzð I-d³-kn tkh-\w \ð-Ip-ó B-dv _m-¦p-I-fnð ]cn-tim-[-\ \-S-¯m³ Z£nW sIm-dn-b³ A-[n-Ir-XÀ Xo-cp-am-\n-¨p-sh-ó hmÀ-¯bpw {In-]v-täm-I-d³-kn ta-J-e-bnð hn-e-bn-Sn-hn-\v Im-c-W-am-bn-cp-óp.

Z£nW sIm-dn-b³ F-Iv-kv-tN-ôp-I-fnð-\n-óv aq-óv hen-b {In-]v-täm-I-d³-kn-I-fm-Wv Z£nW sIm-dn-b-bnð tIm-bn³-am-À-¡-äv-Iym-¸v H-gn-hm-¡n-bXv. _n-äv-lw]v, tIm-bn³h¬, tImÀ-_n-äv F-ón-h. F-ómð, {In-]v-täm-I-d³-kn-bp-sS aqeyw hn-e-bn-cp-¯p-ó-Xnð B-tKm-f-X-e-¯n-epïm-b hy-Xn-bm-\-am-Wv C-Xn-\v Im-c-W-saópw D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v Iq-Sp-Xð ku-I-cy-{]-Zam-b amÀ-K-§-fp-am-bn C-h D-S³X-só F-Iv-kv-tN-ônð DÄ-s¸-Sp-¯p-saópw tIm-bn³-amÀ-¡-äv-Iym-]v ]n-óo-Sv hn-i-Zo-Ic-Ww \ð-In-b-tXmsS, {]-Xn-k-Ôn-¡v Xmð-¡men-I hn-cm-a-am-bn.

Z-£n-W-sIm-dn-b-bnð-\n-óv ]p-d-t¯-¡v km-[m-c-W ]-Ww sImïp-t]m-Ip-ó-Xn\pw a-äpw I-Sp-¯ \n-b-{´-W-ap-Å-Xn-\mð, {In-]v-täm-I-d³-kn-bnð \n-t£-]n-¡p-ó-Xn-\m-Wv Iq-Sp-Xð-t]À¡pw C-t¸mÄ Xm-Xv-]-cyw. ]-W-¯n-sâ hn-\n-a-b-¯n-\v Iq-Sp-X-em-fp-Ifpw {In-]v-täm-I-d³-kn-sb B-{i-bn-¡m³ Xp-S-§n-b-tXmsS, Cu ta-J-e-bnð G-ähpw Iq-Sp-Xð \n-t£-]-ap-Å cm-Py-am-bn sImdn-b amdn. {In-]v-täm-I-d³-kn-sb \n-b-{´n-¡m³ G-ähpw Iq-Sp-Xð \-S-]-Sn-I-sf-Sp-¯ cm-Pyhpw sImdn-b X-só-bm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category