1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS

]n-Xm-hv D-t]-£n-¨ aq-óp s]¬-Ip-«n-I-fnð H-cmÄ-¡v th-ïn B-Zy en-Ìnð \n-ópw H-cmsf- amän; Fw-_n-_nF-kv ]Tn-¡p-ó hn-ZymÀ-°n-¡v P-\-dð kv-tImfÀ-jn¸v: \m-sf \-gv-knw-Kv kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-Xc-Ww sN-¿p-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«ojv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ t\m-«nw-Kvlman-se em-MÀ F-bÀ-^oð-Unð \-S¯n-b kvssI ssU-hn-Mv `m-K-am-bn I-sï-¯nb 35,000 ]u-ïv \m-sf AÀ-lcm-b hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v hn-X-c-Ww sN-¿pw. sImñw Pnñ-bn-se ]p-¯qÀ F-ó Øe-¯v sh-¨m-Wv \m-sf D-¨-I-gn-ªv aq-ón-\v \-gv-kn-Mv kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-Xc-Ww \-S-¯p-óXv. a-{´n-amÀ, Fw-Fð-F-amÀ Xp-S§n-b P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ N-S-§nð ]-s¦-Sp-¡pw. kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v AÀ-lcm-b Fñm-h-scbpw hn-XcWw A-dn-bn-¨n-«p-ïv. C-hÀ t\-cnt«m Np-a-X-e-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïp-Å I-¯v k-ln-Xtam ]p-¯q-cnð F-¯n sN-¡v ssI-¸-tä-ï-XmWv. H-cmÄ-¡v 350 ]u-ïv ho-Xw 100 t]À-¡m-Wv hn-Xc-Ww sN-¿p-ó-Xv.

ap-¼v {_n-«o-jv a-e-bm-fn {]-kn-²o-I-cn-¨ en-Ìnð \nópw H-cp A-t]£I-sb H-gn-hm-¡n-bn-«pïv. km-¼¯n-I Øn-Xn kw-_-Ôn-¨ A-t]-£-bnð \ð-In-bn-cp-ó hnh-cw sX-äm-Wv F-óp hy-à-am-b-Xn-\mepw hml-\w A-S-¡-ap-Å ku-I-cy-§Ä D-ïv F-óp t_m-[y-am-b-Xn--\m-ep-am-Wv H-gn-hm-¡n-bXv. H-gn-hm¡n-b A-t]£I-sb t\-cn-«v hnh-cw [-cn-¸n-¨n-«pïv. ]I-cw km-¼-¯n-I-am-bn hf-sc ]n-tóm-¡w \nð-¡p-ó ]pXn-b H-cm-sf I-sï-¯n-bn-«p-ïv. C-Sp-¡n Pnñ-bnse G-gp-ap-«w kz-tZ-in-\nbm-b A-eo-\m Sn tPm-tam³ B-Wv ]pXn-b kv-tIm-fÀ-jn-¸n\v AÀ-l-X t\-Sn-bXv.

\-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-\nbm-b A-eo-\ D-bÀ-ó amÀ-¡p t\-Sn-bm-Wv F-kv-F-kv-Fð-knbpw ¹-kv-Sphpw ]m-km-bXv. Xp-SÀ-óv \-gv-knw-Kv ]T-\-w sX-c-sª-Sp-¯ Aeo-\ C-t¸mÄ _n-F-kv-kn \-gv-knw-Kv \memw hÀ-j hn-ZymÀ-°n-bm-Wv. ¹-kv h¬ apXð ]Tn¨psImïncn¡pó aqóp s]¬Ip«nIfpw A½- sUbv--knbpw 75 hbÊpÅ Iym³kÀ _m[nXbmb hey-½-bpw A-S-§pó \nÀ[\IpSpw-_-am-Wv A-eo-\-bp-tS-Xv. ]n-Xmhv F-«p hÀjw ap-¼v `m-cy-tbbpw a-¡-tfbpw D-t]-£n-¨p t]m-bn. kz´ambn hotSm Øetam CñmXncpó Ahkc¯nemWv hr²cmb amXm]nXm¡sfbpw `mcysbbpw aqóv s]¬Ip«nI-sfbpw Dt]-£n¨p ]nXmhv t]mIp-óXv.

kz´w a¡sf¡qSmsX `À¯mhnsâ hr²cpw tcmKnIfpamb amXm]nXm¡fpsS D¯chmZnXzhpw sUbv--kn GsäSp¯p. `ÀXr]nXmhv AkpJ_m[n\mbn XpSÀóv ac-W-s¸-Sp-Ibpw sN-bvXp. ]Ån¡mcpsSbpw \m«pImcpsSbpw klmb-¯mð Bdp skâv Øew hm§n AXnð sNdnsbmcp hoSpsh¨psIm-Sp-¯-Xn-em-Wv A-eo-\bpw Ip-Spw-_hpw C-t¸mÄ Xm-a-kn-¡p-ó-Xv. A-Sp-¯p-Å {]-knð 350 cq-] Zn-h-k th-X-\-¯n-\v t]m-bm-Wv sU-bv-kn Ip-Spw-_hpw a-¡-fp-sS ]T-\hpw t\m-¡p-óXv. _n-]n-Fñn-\p Xm-sg-bpÅ 'B{inX' tdj³ ImÀUpÅXn\mð tdj\cn kuP\y-ambpw e`n¡póp. A-Xn-\mð X-só, A-eo\-sb kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v sX-c-sª-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp. 350 ]u-ïn-sâ kv-tIm-fÀ-jn-¸m-Wv A-eo-\-bv-¡v \ð-IpI.

Xn-cp-h-\-\´-]p-cw Pnñ-bn-se ]u-Un-t¡m-Ww F-ó Ø-e-¯p Xm-a-kn-¡p-ó kp-Pn-¯v F-kv-Un F-ó Fw-_n-_nF-kv hn-ZymÀ-°n-bm-Wv P-\-dð kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v AÀ-l-\m-b-Xv. I-f-a-tÈ-cn K-h¬-saâv sa-Un-¡ð tIm-tf-Pnð H-_n-kn sa-dn-äv hn-`m-K-¯n-ð A-Uv-an-j³ t\-Sn-bmWv kp-Pn-¯v ]T-\w \-S-¯póXv. A-ѳ kp-tc-jn-sâ h-cp-am-\-am-bn-cp-óp- Ip-Spw-_-¯n-sâ h-cp-am\w. Xn-cp-h-\-´-]p-cw sa-Un-¡ð tIm-tf-Pn-\-Sp-¯p-Å H-cp I-S-bnð k-lm-bn-bm-bn tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó kp-tc-jn-\v B-dp-am-kw ap-¼v jp-KÀ-Iq-Sn kp-J-anñm-Xm-hp-Ibpw kÀ-P-dn-sb Xp-S-À-óv ap-dn-hv t`-Z-am-hm-sX tPm-en-¡v t]m-hm³ I-gn-bm-¯ A-h-Ø-bn-em-Wv. ¹-kv h¬ hn-ZymÀ-°nbm-b kp-Pn-¯n-sâ k-tlm-Z-c\pw A-½-bp-am-Wv a-äp Ip-Spw-_mw-K-§Ä. A-Ñ-\v kp-J-anñm-¯-Xn-\mð X-só tPm-en-¡v t]m-hm³ I-gn-bm-¯ A-h-Ø-bn-ep-am-Wv A½.

kp-Pn-¯v C-t¸mÄ F-d-Wm-Ipf-s¯ A-I-ó _-Ôp-hn-sâ ho-«nð Xm-a-kn-¨m-Wv ]Tn-¡p-óXv. cm-hne-s¯ `£-Ww A-hn-sS \n-óp In-«p-sa-¦nepw _m-¡n-bp-Å t\c-s¯ `-£-W-¯n-\p t]mepw _p-²n-ap-«p-ó A-h-Ø-bn-em-Wv kp-Pn¯v. ]pXn-b sk-a-ÌÀ ^o-kv A-S-bv-¡m³ 25,000 cq-]bpw ]p-kv-X-Ihpw B-h-iy-am-b-t¸m-gm-Wv ]n-Xm-hn-s\ -Akp-Jw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-t¸mÄ ^o-kn\pw ]p-kv-X-I-¯n-\pw F-´p sN-¿-W-sa-óv A-dn-bm-sX Ip-g-ª-t¸m-gm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-f-n Nm-cn-än-sb Ip-dn-¨v A-dn-ªXpw k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨-Xpw. F-w-_n-_nF-kv hn-ZymÀ-°n-bm-b-Xn-\mepw P-\-dð kv-tIm-fÀ-jn-¸v B-b-Xn-\m-epw 500 ]u-ïm-Wv kp-Pn-¯n-\v \ð-IpI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category