1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

sP-bv-¡v tam-\v Bdmw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv Bdmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó sPbv-¡v tPmÀ-Ön\v B-iw-k-IÄ... t_m¬-au-¯n-se Km-b-Icmb A-\o-jv tPmÀ-Ön-sâ-bpw sSkv-tamÄ tPmÀ-Ön-sâbpw a-I-\m-Wv sP-bv¡v. sP-bv-¡n-\v {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-tSbpw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ..

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam